Bij de diensten
Op zondag 21 januari mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst wil ik stilstaan bij Matteüs 4: 12-22 over vissers van mensen in het “land dat duisternis kent”.
Ik hoop dat wij dat op intense wijze mogen verstaan in Woord en sacrament.
Op zondag 28 januari is er een bijzondere avonddienst die georganiseerd wordt door de Commissie Eredienst.
Deze keer is het koor Schola Liturgica uit Leeuwarden uitgenodigd. Zij zijn gespecialiseerd in het zingen in een Evensong. Meerdere keren per jaar gaan zij ook naar Engeland om daar te zingen in de Evensong. In Leeuwarden zingt dit koor elke tweede zondag van de maand in de Grote Kerk (om 17.00 uur). Het is een mooie kans om een echte Evensong mee te maken. Er is dan geen overdenking. Ik hoop wel de liturgie te verzorgen en leden van de commissie verzorgen de lezingen.
Ik ben benieuwd naar deze authentieke Evensong.

Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 14 januari vieren wij de doopgedachtenis en is er ook dopen. De doopouders van vorig jaar worden uitgenodigd om de doopvlinder van hun kind in ontvangst te nemen.
Wijnand en Vivien van der Ende (Ropta 43) hebben voor deze dienst de doop aangevraagd voor hun dochter Adriana Henderika Violeta. Wijnand, Vivien en Adriana zijn nog maar kort lid van onze gemeente. Vlak voor de drempel van het nieuwe jaar zijn zij op de Ropta gaan wonen. Fijn dat wij met hen deze feestelijke doopdienst mogen vieren; een prachtige kennismaking voor gemeente en doopouders.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
De Kerstnachtdienst is een bijzondere dienst. In de nacht waken wij als het ware met de herders en zien wij uit naar de komst van het Kind van Bethlehem. In de nacht mogen wij hoop en licht zien. Als thema voor deze dienst koos ik voor: Drachten aan de spoorlijn naar………... Bethlehem.
Wij gaan in deze dienst vooral ook veel zingen. Dat zullen wij doen onder begeleiding van CMV Crescendo uit Drachten onder leiding van Gatze Verbeek. Na de dienst staat er chocolademelk en kerststol voor u klaar.
Ook de Kerstmorgen mogen wij samen uitbundig vieren. Wij sluiten dan het project van de kindernevendienst af. Het thema van deze zondag is: Het wordt licht.
Wij zullen ook in deze dienst volop zingen. De zanggroep onder leiding van Nienke Boschma en Hans Dorsman zal meewerken aan de dienst.

Op de Oudejaarsavond mag ik ’s avonds in een gezamenlijke dienst met wijk Zuid voorgaan. Het is een avond waarin wij de neiging hebben om vooral terug te kijken naar het afgelopen jaar, maar wij willen juist ook op deze avond hoopvol vooruit kijken. De God van de Eeuwigheid is met mensen in de tijd verbonden.

Op de Nieuwjaarsmorgen mogen wij elkaar om half 10 “folle lok en seine” toewensen en samen koffiedrinken. Om 10 uur mogen wij met een viering het Nieuwe Jaar beginnen.

Goede, feestelijke en gezegende diensten toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

 

Van de Meent
Het jaar 2017 is al weer bijna voorbij. Velen zeggen en voelen dat het jaar voorbij is gevlogen en ik kan dat alleen maar beamen. Zo voel ik dat zeker ook.
Er is in de gemeente veel gebeurd. Wij hebben vaak verdriet moeten delen in het afgelopen jaar. Voor veel mensen is de jaarwisseling dan ook beladen. Het jaar is voorbij en dat lijkt soms nog meer afstand te scheppen tot de geliefden die wij missen.
Er zijn veel mensen die met ziekte te maken kregen. Wij zijn dankbaar met hen die herstel mochten ervaren. Wij leven mee met hen die volop in de zorg en onzekerheid zitten.
Wij mochten ook hele bijzondere en intense diensten vieren, waar je als gemeente zoveel mag delen. Ik heb ook genoten van de betrokkenheid van de gemeente.
Het is bijzonder dat er steeds mensen zijn die vrijwilligerswerk doen in de gemeente. ‘Samen staan wij sterk’, is echt waar.
Op het kerkelijke erf van Drachten staat veel in het teken van “Voortvarend verder”. Het valt nog niet mee om samen de koers naar de toekomst uit te stippelen, maar ik hoop van harte dat wij daar samen uit komen en er vorm aan mogen geven en samen toekomstgericht mogen zijn.
Voor ons persoonlijk was 2017 ook een wonderlijk jaar. Soms is het nog niet te beseffen wat er is gebeurd, maar ook niet dat ik zo snel weer gewoon aan de slag mocht gaan. Ik ben er dankbaar voor. Wat hebt u meegeleefd. Heel bijzonder.
Nu is het bijna Kerstfeest. Voor velen een prachtige tijd. Voor anderen ook een tijd van verdriet, omdat voor hen het “alleen voelen” dan zo sterk beleefd en ervaren wordt. Hen wil ik sterkte toewensen. Het kan dan een opluchting zijn dat het weer januari is.

Mede namens Nienke, u allen goede en gezegende Kerstdagen gewenst en “Folle lok en seine!” voor het nieuwe jaar.
Ds. Anne Henk Boschma


Dienstdoende kerkenraad
Zondag 26 november, Menorah: 09.30 uur, groep 3 met Sjoukje Faber als ouderling van dienst. Eeuwigheidszondag.
Zondag 26 november, Menorah: 19.00 uur, Commissie, avonddienst met een muzikaal thema, in deze dienst staat centraal een prachtig lied van Leonard Cohen: het nummer Hallelujah.
Zondag 3 december, Menorah: 09.30 uur, groep 4 met Jan van der Lei als ouderling van dienst. Eerste zondag van Advent.

Bij de diensten
Op zondag 26 november is het voleindingszondag of eeuwigheidszondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en wij denken aan allen die in het afgelopen kerkelijk jaar ons ontvallen zijn. Dat doen wij in het vertrouwen dat God ons over de grens van de dood heen blijft vasthouden.
Deze dienst is vaak kwetsbaar en intens. Wij willen als gemeente op deze zondag ook vol warmte en betrokkenheid staan om hen die verdriet en gemis ervaren. Wij tasten samen naar woorden van hoop en uitzicht.
In deze dienst gedenken wij:

11 november

Vogeltje van der Kuip

89 jaar

12 november

Tietje Tjeerdsma-Smeding

81 jaar

3 december

Broer de Groot

66 jaar

25 januari

Jantje Jansma-van Keulen

94 jaar

9 februari

Garm Brinksma

75 jaar

22 maart

Klaas Dijkstra  

84 jaar

23 maart

Dinie Huisman-van der Kolk

80 jaar

26 maart

Lieuwe Rekker 

88 jaar

1 april

Atje de Jong-Paulusma

83 jaar

18 april

Dukke Kloosterman-Roosma

75 jaar

4 mei

Cornelis Johannes Brinkhuis    

75 jaar

10 juni

Jacob Hof

81 jaar

3 juli

Sientje van der Veen-Venema   

79 jaar

4 juli

Gerrit-Jan Snip 

64 jaar

5 juli

Trijntje de Boer-Boer

99 jaar

8 juli

Tjitske Abma-Miedema

88 jaar

10 augustus

Martje Doedens-Teune 

79 jaar

16 augustus

Bert Visser

74 jaar

21 augustus

Herman Visser 

65 jaar

1 september

René Peter de Vries     

20 jaar

15 oktober

Willem Veenstra

68 jaar

22 oktober

Frans Toonstra

82 jaar

6 november

Wilhelmina Frederika Geertruida Klaassen-Voogt

91 jaar

10 november

Trijntje Kielstra 

83 jaar

 

Bij de diensten
Komende zondag 12 november vieren wij de jaarlijkse kerk-, school- en gezinsdienst met de leerlingen, meesters en juffen van het Mozaïek. Zij zullen ook een groot aandeel leveren in deze dienst. Ik mocht de dienst voorbereiden met juf Durkje, Elske en Baukje. Het thema is: Kom aan boord. Wij hopen samen weer een feestelijke dienst te mogen vieren.
Op zondag 19 november mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren met Wijk Zuid in de Menorah. Ik weet op dit moment nog niet precies wat centraal zal staan in deze dienst. Het is mooi dat wij zo midden in het jaar ook samen een dienst mogen vieren.
Allen goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 5 november mogen wij een doopdienst vieren en in overleg met de doopouders zal dit een Friese doopdienst worden.
Foar dizze tsjinst is de doop oanfrege troch Mindert en Froukje de Vries (Fallaetswei 32, Drachtster Kompenije) foar harren soan Jesper. Jesper is it broerke fan Lars, Bente en Niels.
Yn de memmetaal sil de boadskip fan “Us Heit” klinke.
Wy hoopje dat wy in feestlike en fleurige tsjinst fiere meie.

Ik noem ook vast dat wij op 12 november de jaarlijkse kerk, school en gezinsdienst mogen vieren met basisschool It Mozaïek. Samen met de leerkrachten en de kinderen mag ik deze speelse dienst vormgeven. Een bijzonder moment waar wij als gemeente een goede gastheer mogen zijn voor velen. Ik hoop dat iedereen zich welkom mag weten en wij aangeraakt mogen worden door Gods-zijn-met-ons. Het thema van de dienst is: Kom aan boord.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten/Evensong
Het is al een beetje een traditie aan het worden. Wij vieren jaarlijks een Evensong, een dienst naar Engelse stijl en traditie, in de Menorah. Het koor “Ere zij God” onder leiding van Rein Albert Ferwerda gaat voor ons zingen. Maar wij zullen ook zelf volop Engelse hymnes (in het Nederlands) zingen. Er werken ook een paar solisten mee: Dineke en Sjoerd Krol (Trompet) en Chris Nicolai (Hoorn). Rein Albert Ferwerda speelt orgel en piano.
Het thema van de dienst is: De bazuin klinkt! En ik mag voorgaan in deze Evensong.
Ik verheug op deze bijzondere muzikale dienst.
Ds. Anne Henk Boschma

Vrijwilligersavond wijk Zuid en Oost
Komende donderdag 12 oktober is het zo ver: de vrijwilligersavond wordt gehouden. Deze keer houden de wijken Zuid en Oost dit samen in de Menorah. Wij hebben wat een ander programma als gewoonlijk. Op deze avond gaat het kerkelijke cabarettrio “Twee boeren en een dominee” voor u optreden. Het zal een avond zijn van humor en ontspanning.
Groepen worden niet apart uitgenodigd, maar ieder die zich betrokken weet is van harte welkom op deze avond. Weet u uitgenodigd. Komt allen!
Graag tot ziens.
Namens de kerkenraden Zuid en Oost,
Ds. Anne Henk Boschma

Nieuw collega welkom
Op zondag 15 oktober zal proponent Gera den Dikken bevestigd worden als predikante van de wijkgemeente Noord/Oase. Ik wil wijkgemeente Noord van harte feliciteren met hun nieuwe predikant. Dat betekent dat het team van wijk Noord weer compleet is. 
Ik wil collega Gera den Dikken ook van harte welkom heten in Drachten. Wij hopen dat zij met vreugde en zegen mag werken in de wijk en in de Protestantse gemeente Drachten. Wij zullen haar vast en zeker ook wel eens mogen begroeten in de Menorah.
Ds. Anne Henk Boschma

Terugblik naar de diensten van de afgelopen weken
Op zondag 17 september vierden wij, samen met wijk Zuid, de startzondag in de Menorah. Het was voor mijn gevoel een prachtige zondag. Wat een fijne sfeer. In de dienst mochten wij vieren dat wij allen een levende steen kunnen zijn en ons steentje bij mogen dragen.
Ik wil ook via Geandewei de vrijwilligers die de startzondag hebben voorbereid heel erg bedanken. Dit zijn: Willemien de Jong, Ans van der Meulen, Yttje Kooistra, Tineke van der Ploeg, Ineke Krol, Halbe en Gea Vlietstra, Tineke Bosma en Coby de Vries. En natuurlijk levert op de startzondag ook onze koster Mieneke met haar vrijwilligers een grote bijdrage aan de dag.

Op zondag 24 september mochten wij stilstaan bij de ambtsdragers. Wij namen afscheid van Coba Laanstra, Freddy Willemsma, Fokje Hovius, en Doety Arts. Bedankt voor jullie inzet. Fokje gaat verder als pastoraal bezoeker.
Chris de Haan, Wally Postma, Nel van der Glas, en Aalzen Adema werden herbevestigd. Heel fijn dat jullie betrokken blijven bij het kerkenwerk.
Sietske Dijkstra, Trienke Bijland en Ineke Krol mochten als nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Fijn dat jullie ons komen versterken.
Wij zijn dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers. Het is goed om dat juist ook op deze zondag te ervaren.
Ds. Anne Henk Boschma

25++ groep.
Op zondag 1 oktober komt de gespreksgroep 25++ weer bij elkaar. Wij beginnen om 20.00 uur in de Menorah en sluiten rond 21.30 uur de avond af. Wil je meedoen als 25++, dan ben je van harte welkom. Wil je meer over de groep weten, laat het mij even weten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma.

Ouderenochtend.
Ik wil ook weer gaan starten met de ouderenochtend. Op woensdag 11 oktober is de eerste keer. Wij beginnen rond 9.45 uur en sluiten af om 11.30 uur. Op speelse wijze willen wij met elkaar in gesprek gaan en uiteraard ook koffiedrinken. U hoeft niet lid te worden van de groep. Gewoon een keer aanschuiven is geen enkel probleem. 
U bent van harte welkom.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma.

Vrijwilligersavond wijk Zuid en Oost.
Op donderdag 12 oktober hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersavond. Dit jaar van de wijken Oost en Zuid samen. Ik wil het vast vermelden, zodat u deze datum vrij kunt houden. Wij gaan deze keer namelijk iets anders doen. De cabaretgroep “Twee boeren en een dominee” zal ons trakteren op humor en op een vrolijke manier ook zaken uit de wijken en Drachten benoemen. Een avond om even samen te genieten en te lachen en op een speelse wijze naar de kerk en onszelf te kijken. 
U krijgt niet een speciale uitnodiging, maar iedereen die op welke wijze ook betrokken is bij het kerkenwerk is van harte welkom en schroom dan niet om te komen. 
Dus 12 oktober om 19.30 uur in Menorah.
Graag tot ziens, 
Ds. Anne Henk Boschma.

Van de Meent
Op 21 augustus ben ik mijn werkzaamheden, na onze vakantie weer begonnen. De eerste week 50% en daarna voor 75%. Het gaat met mijn gezondheid buitengewoon goed en ik kan alles weer doen. Ik moet volgens velen nog wat rustig aandoen, maar ik hoop binnenkort weer volledig beschikbaar te zijn.
De reacties van mensen zijn zo hartverwarmend en betrokken. Dat ervaar ik toch wel als een bijzondere kracht van onze wijk.
In mijn ziekteperiode en vakantie hebben Aleid Bouma en Fokje Hovius op voortreffelijke wijze mij vervangen en de kopij voor het Menoraviertje en Geandewei verzorgd. Daarvoor heel veel dank. Ook anderen hebben zich ingezet om het gemeentewerk bijzonder goed te laten verlopen. Dat is fantastisch.
Na de startzondag gaan er ook weer andere activiteiten van start en daar mogen wij samen ook weer genieten van de persoonlijke ontmoetingen van inspiratie en delen. Wij mogen elkaar een goed seizoen toewensen.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bericht van de Meent
Op donderdag 29 juni werd ons leven (even) op de kop gezet.
Wat er in die dagen allemaal gebeurd is, is bijna niet te bevatten.
Ik zou op bezoek in het UMCG en ongeveer 300 meter voor de hoofdingang werd ik onwel. Door omstanders is meteen 112 gebeld. Er kwamen twee ambulances. Ik werd naar het UMCG gebracht waar de paniek bij iedereen voelbaar was. Daar werd ik gereanimeerd en gedotterd. De stamslagader van het hart zat op raadselachtige wijze dicht. Verder was alles perfect. Mensen die dit overkomt overleven het eigenlijk nooit. De cardioloog had nog nooit iemand met deze aandoening in het ziekenhuis gezien, omdat mensen nooit levend in het ziekenhuis aankomen. De cardioloog zei letterlijk: u was aan de hemelpoort, maar bent toch weer teruggekomen. Een wonderlijke ervaring. Elke andere plek was mij fataal geworden.
Het herstel daarna ging wonderbaarlijk snel. Na één dag mocht ik weer naar Tjongerschans, het ziekenhuis waar mijn dossier is en waar men mijn geschiedenis kent.
Uit onderzoeken is gebleken dat mijn hart geen enkele schade heeft opgelopen. Het is voor 100% in orde. Dat was een opluchting. Nu moet ik rustig weer bouwen aan de conditie. Ik mag mij voorlopig even niet moe maken en krijg een revalidatietraject.
Wie weet kan ik na de vakantie mijn werk weer voorzichtig oppakken.
Wij zijn ontroerd door de vele blijken van meeleven. Dat is zo bijzonder.
Ik had, door mijn situatie, al het gevoel dat ik in de “verlenging” leefde. Dat wordt nogmaals onderstreept. Ik ben dankbaar dat ik mag leven met Nienke, de kinderen, de mensen om mij heen. Ik hoop straks weer heerlijk aan het werk te gaan in onze wijk, werk waar ik zoveel vreugde aan ervaar.
Een hartelijke groet voor allen,
Anne Henk Boschma


Bij de diensten
Op zondag 2 juli vieren wij een bijzondere dienst, een kinderdienst. Maar uiteraard is deze dienst niet alleen voor kinderen, maar voor alle gemeenteleden. Samen met de leiding van de kindernevendienst mocht ik deze dienst voorbereiden. Het thema is: Wees niet bang! - Wees jezelf! Het gaat over het prachtige Bijbelverhaal van David en Goliath. Ik heb er nu al zin in. Voor mij is de kerk een plek waar jong en oud volop tot zijn recht mogen komen. Alle reden om samen deze dienst te vieren om dat prachtige Bijbelverhaal heel dichtbij ons eigen leven te brengen.
Ik wil ook vast vermelden dat zondag 16 juli ook een bijzondere zondag zal worden. Op 18 juli is onze Koster Mieneke Bult namelijk 12 ½ jaar koster van de Menorah. Een jubileum waar wij als kerkenraad niet aan voorbij wilden gaan. Samen met de hulpkosters heb ik deze zondag vorm mogen geven. Eerst is er gewoon dienst en daarna is er een receptie voor Jan en Mieneke. Wij vieren dan als gemeente en naasten van Jan en Mieneke dit jubileum. Ik hoop dat u zoveel mogelijk deze dag aanwezig kunt zijn om met ons deze bijzondere dag te vieren.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Collega welkom heten en uitzwaaien
Op zondag 4 juni is ds. Hans de Jong in wijk Noord bevestigd. Wij willen hem en zijn gezin van harte feliciteren met deze nieuwe stap. Wij willen ook wijk Noord van harte feliciteren met hun nieuwe predikant. Daarmee is de vacature van ds. Henk Jan de Groot weer vervuld.
Ik hoop dat jullie samen een goede en gezegende tijd mogen hebben. En fijn dat er in Drachten weer predikanten bij komen.
In dezelfde dienst heeft ds. Hans Arensman afscheid genomen als seniorenpastor. Hij heeft veel betekend voor wijk Noord, maar ook voor de andere wijken in Drachten. Ook vanuit wijk Oost willen wij hem bedanken voor die betrokkenheid bij de Protestantse gemeente Drachten.

Bij de diensten
Op zondag 18 juni mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. Op het rooster staat het indringende Bijbelgedeelte over de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31). Een dienst over delen van brood; zo zijn het Avondmaal en het dagelijks leven volop verbonden.
Goede en gezegende diensten gewenst,

Nascholing
In de maand juni ben ik drie dagen afwezig vanwege (verplichte) nascholing. Het gaat om de data woensdag en donderdag 7 en 8 juni en om woensdag 21 juni.
Het is goed en zinvol om voortdurend te werken aan scholing, het geeft ook nieuwe impulsen en verfrist de “geest”. Misschien zal ik u in een dienst of in de pastorale toerusting nog eens laten delen in de vruchten van mijn studie.
Ds. Anne Henk Boschma

Zondag 28 mei
Voor zondag 28 mei hebben Freddy en Jildou Willemsma (Foswerd 2) de bediening van de Heilige Doop aangevraagd voor hun zoon Rinke. Er is dan ook kindernevendienst en kinderoppas.
Freddy, Jildou en de kinderen Jente en Fenna hebben een hele intensieve en spannende tijd gehad. Nu gaat het heel goed met Rinke en hij groeit als kool. Het mag een feestelijke dienst worden waarin de dankbaarheid een grote plaats zal hebben.

Zondag 4 juni
Op zondag 4 juni is het Pinksteren en hebben wij samen met wijk Zuid een dienst in de Menorah. Wij mogen vieren dat de Heilige Geest is uitgestort. Pinksteren is ook het begin (de geboorte) van de kerk. Deze dient staat in het teken van de talen. Ieder hoort het evangelie in zijn/haar eigen taal. Dat zullen wij deels ook echt ervaren, naar ik hoop. Op bijzondere wijze willen wij deze dienst afsluiten.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 21 mei vieren wij de dienst “Kunst in de kerk”. Verschillende gemeenteleden zullen hun kunstwerk met ons delen. De kunstwerken zullen onderdeel zijn van heel de liturgie en dienst. Het thema is: Licht. Wij hebben ons samen mogen buigen over dit thema en dat heeft de kunstenaars geïnspireerd om hun weergave van LICHT door te geven. Ik vond de voorbereiding alleen al een waardevolle ervaring en ik hoop dat wij dit samen ook met u allen mogen delen.
Op 28 mei mogen we weer een feestelijke dienst vieren. Dan zal Rinke, zoon van Freddy en Jildou Willemsa (Foswerd 2), broertje van Jente en Fenna gedoopt worden. Wat is het een spannende tijd geweest voor Freddy en Jildou en nu mogen wij in dankbaarheid deze dienst vieren.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

25 mei Hemelvaartsdag
Vorig jaar is door de Algemene Kerkenraad besloten dat er op Hemelvaartsdag één dienst voor heel Drachten zal worden gehouden in de Grote Kerk. Beurtelings zal één van de wijkkerkenraden deze dienst beleggen. Dit jaar is dat de wijkkerkenraad van De Arke.
In deze dienst, die om 9.30 uur begint, zal voorgaan ds.Jaap Goorhuis. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Promotie
Op donderdag 18 mei is het een bijzondere dag voor Hiske Lulofs en Jaap Bruintjes (Ropta 52) en hun naasten. Op deze dag mag Hiske haar dissertatie “Romae non sic” verdedigen aan de Rijks Universiteit Groningen. De ondertitel is: Kerkdecors voor het veertigurengebed van Carnaval in Rome en voor de Paastijd in Oostenrijk en Zuid-Duitland 1600-1800.
Voor Hiske is dit een voltooiing van een lange studie waar zij jarenlang aan gewerkt heeft. Het mag dan met recht ook een levenswerk worden genoemd. De laatste jaren werd haar studie bemoeilijkt door de progressieve chronische ziekte Multiple Sclerose.
Met genoegen heb ik inmiddels de stellingen van het proefschrift gelezen en de rest zal volgen.
Wij willen als gemeente Hiske Lulofs en ook Jaap Bruintjes van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Ik heb altijd bewondering voor mensen die het monnikenwerk van een promotie kunnen doen en nu is mijn bewondering nog groter. Dat wil ik niet onvermeld laten en wil ik graag met u allen delen.

Kindernevendienst op 28 mei
Eerder stond vermeld dat er op zondag 28 mei geen kindernevendienst zou zijn, maar dat is nu veranderd. Voor zondag 28 mei hebben Freddy en Jildou Willemsma de bediening van de Heilige Doop aangevraagd voor hun zoon Rinke. En in een doopdienst is er uiteraard ook kindernevendienst.
In samenspraak met de leiding van de kindernevendienst (daarvoor heel hartelijk dank) is het nu geregeld en kunnen wij voor jong en oud een feestelijke doopdienst vieren.
Ik zie er naar uit.

25++ gespreksgroep
Op zondag 14 mei komt de 25++ gespreksgroep samen in de Menorah. Wij beginnen om 20.00 uur.
Van harte welkom.

Bij de diensten
Op zondag 7 mei is er een bijzondere kerkdienst. Rejoice, “ons jongerenkoor” van de wijken Zuid en Oost, heeft liederen ingestudeerd uit de films ‘Sister Act’. Die liederen en de films geven ook het gezicht aan deze kerkdienst. Wij kozen voor het thema: Z(Sw)ingende kerk.
Goede en gezegende vieringen toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 9 april hoopt ds. J. Jurjens bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst is “Kom tevoorschijn!” en de lezing Johannes 12: 12-24. Er staan paastakken in de kerk met namen van mensen die u een paasattentie mag brengen. Ik hoop dat dat weer mooie ontmoetingen mag geven.
’s Avonds om 19.30 is er een Sing-in voor heel de wijk, georganiseerd door de gemeenten van de Hoeksteen en de Menorah. Zo willen wij samen de Stille week ingaan met als thema “Onderweg naar Pasen”.

In de Stille week hebben wij samen met wijk Zuid de Sobere maaltijden en de vespers in de Grote kerk. U zult hier elders in het kerkblad vast meer over lezen.

Op de Witte Donderdag, 13 april, zal ds. Aafke Nicolai voorgaan in een gezamenlijke avondmaalsviering. Het zal haar laatste dienst in de Menorah zijn als predikant van de PG Drachten.

Op de Goede Vrijdag, 14 april, staan wij stil bij het lijden en sterven van Jezus. Het Chr. Gem. Zangkoor “Ere zij God” zal in fragmenten uit de Matteüs Passion gestalte geven aan de dienst. Muzikale medewerking wordt verleend door Annemijn van Dijk, viool en Marlinda Wenselaar, fluit. Rein Albert Ferwerda speelt op het orgel en de piano. Hans Dorsman zal de stem van Jezus zijn en ik mag de evangelist zijn en zorgen voor de liturgische omkadering.

Op de Stille Zaterdag, 15 april vieren wij de Paaswake in de Zuiderkerk. In deze dienst mag ik voorgaan. In de nacht zien wij uit naar het Licht van Pasen. Een intense en bewogen dienst, waarbij wij samen ook het licht mogen delen.

Op zondag 16 april is het Pasen. Het grootste feest van de kerk. Wij mogen elkaar begroeten met de woorden “De Heer is waarlijk opgestaan!”. Aan de dienst zal de zanggroep van gemeenteleden meewerken onder leiding van Nienke Boschma en Hans Dorsman. Uiteraard zal er ook volop aandacht voor de kinderen zijn.

U allen goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Afscheid ds. Aafke Nicolai
Op zondag 23 april zal ds. Aafke Nicolai afscheid nemen van wijkgemeente Zuid en daarmee ook van de PG Drachten. Ruim 3 jaar heb ik met erg veel plezier met Aafke samengewerkt. Aafke, dank daarvoor. 
Zij is als predikant ook enige jaren verbonden geweest met wijk Oost.
Wij willen ds. Aafke Nicolai heel erg bedanken voor wat zij gedaan heeft voor de PG Drachten en in het bijzonder ook voor wijk Oost.
Voor Aafke en Yme gaat er nu een nieuwe periode beginnen in Stavoren en Hindeloopen. Wij willen jullie een goede en gezegende tijd toewensen in de zuidwesthoek van Friesland.
Bedankt voor alles.
Mede namens wijkgemeente Oost,
Ds. Anne Henk Boschma

Vakantie ds. Boschma
Vanaf zondag 23 april tot 1 mei heb ik een week vakantie. Even op adem komen na een druk seizoen. Gelukkig wil ds. Bert de Ruiter voor mij waarnemen. Fijn dat dat kan. In dringende situaties kunt u contact met hem opnemen.

25++ groep
Op vrijdag 7 april komt de 25++ groep weer bij elkaar om 20.00 uur in de Menorah. 
Allen van harte welkom,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 26 maart is er ’s avonds een vesper in de Menorah. De dienst is voorbereid door leden van de eredienstcommissie: Pieter de Jong, Ate Klomp en Joukje Steegstra. Juist in de 40-dagentijd mogen wij komen tot verstilling en inkeer.
Op zondag 2 april hoop ik weer voor te gaan in de Menorah. Vermoedelijk volg ik in deze dienst ook gewoon het rooster van Kind op Zondag. Het thema van de zondag is “Sterker dan de dood” en de lezing Johannes 8: 46-49.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 12 maart vieren wij in wijk Oost de biddag voor gewas en arbeid. Ik wil de lezing van de zondag (Matteüs 15: 21-28) combineren met de bede uit het Onze Vader “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Brood staat voor ons dagelijks levensonderhoud.
Op zondag 19 maart mogen wij samen de Maaltijd van de Heer vieren. De lezing op de derde zondag van de 40dagentijd is Lucas 11: 14-28. Het is een lastige tekst. Naar mijn weten heb ik er nog nooit over gepreekt. Dat wordt dus hoog tijd.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 5 maart ben ik weer in de Menorah. Dat is de eerste zondag van de 40-dagentijd. In deze dienst zal de Drachtster Cantorij o.l.v. dhr. H. Oosterhuis medewerking verlenen. Wij staan stil bij de klassieke lezing van deze zondag “De verzoeking in de woestijn” (Matteüs 4: 1-11).
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Er zit muziek in de Menorah
Er zit veel muziek in onze wijk. Er zijn allerlei activiteiten en veel vrijwilligers dragen het kerkenwerk. Er zit dus figuurlijk veel muziek in de Menorah.
Maar letterlijk zit er ook muziek in de Menorah. Ik merk dat gemeenteleden genieten van zang en muziek.
Nu zouden wij nog wel wat meer en ook andere muziek willen tijdens de erediensten. Het nieuwe Liedboek nodigt daar ook toe uit.
Wij zouden graag eens willen onderzoeken welke gemeenteleden een muziekinstrument bespelen of eens solo willen zingen. Dan willen wij kijken naar de mogelijkheden om die mensen eens in te zetten in de dienst.
Dus speelt u een instrument en wilt eens meedoen in een dienst of wilt u wel eens solo zingen, geef u dan op. In de commissie Eredienst maken wij een lijst van beschikbare mensen en daarmee gaan wij aan de slag. Als het lukt krijgt u vast een keer een uitnodiging om mee te doen aan een eredienst (uiteraard altijd in overleg met u).
Kortom muzikanten geef u op voor nog meer muziek in de Menorah. U kunt u zich bij mij (ds. Anne Henk Boschma) opgeven. Dat kan via de mail, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T:(0512) 37 22 04.
Ik hoop op veel reacties.
Hartelijke groeten,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 29 januari mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst van Schrift en tafel staat de lezing van Matteus 5, de “Zaligsprekingen”, centraal. Het thema voor de kindernevendienst is “Je mag blij zijn”.
Voor de preek zal ik als tekst nemen vers 6: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 15 januari mogen wij samen de doopgedachtenisdienst en doopdienst vieren.
De bediening van de Heilige doop is aangevraagd door Mark en Hanna Besseling (Het Blauwgras 37) voor hun zoon Owen Erik.
Afgelopen jaar zijn Niels Jan en Gideon gedoopt. Zij zullen in deze dienst hun doopvlinder ontvangen.
Wij hopen samen een feestelijke dienst te vieren.
Op zondag 22 januari hoopt ds. Aafke Nicolai voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst is “Het is begonnen” en de lezing is Matteüs 4:12-22.
Goede en gezegende diensten gewenst,

25 ++ groep
Op zondag 22 januari komt de 25++ groep weer bijeen in de Menorah. Wij gaan samen verder de dienst van 12 februari invullen en voorbereiden. Wij beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Van DE MEENT
Een nieuw jaar is weer volop van start gegaan. Wij willen u bedanken voor de goede wensen die wij rond de Kerstdagen en de jaarwisseling hebben ontvangen. Het nieuwe jaar zal ook de nodige veranderingen brengen.
Allereerst zal ds. Aafke Nicolai Drachten verlaten en haar ambtelijk werk in Stavoren en Hindeloopen voortzetten. Wij willen Aafke en Yme van harte feliciteren met deze nieuwe stap.
Voor wijk Zuid heeft dat grote gevolgen, maar zeker ook voor wijk Oost en voor mij persoonlijk. Ik zal straks de samenwerking met Aafke gaan missen.
Wijk Noord zal dit jaar een nieuwe predikant mogen ontvangen. Dat is goed nieuws na een vacaturetijd van ruim 2 jaar.
Ik hoop dat wij samen als wijk Oost, maar ook als Protestantse Gemeente van Drachten, een goed en gezegend jaar mogen hebben.

Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bericht van De Meent
Er is op dit moment veel in beweging in Drachten. Allereerst mogen wij wijk Noord (Oase) van harte feliciteren met hun nieuwe predikant ds. Hans de Jong. Het is voor de wijk een opluchting en vreugde dat de vacature in de loop van 2017 wordt vervuld. Prachtig.
Wij kregen ook het nieuws dat ds. Aafke Nicolai een beroep heeft ontvangen van de Protestantse gemeenten Stavoren en Hindelopen (twee Friese Elfsteden). Uiteraard wil ik Aafke en Yme van harte feliciteren met dit beroep. Ik gun het hen van harte, maar wil toch ook even zeggen dat ik het ook bijzonder jammer vind. Als ze weggaat zal ik haar missen. Ik werk met erg veel plezier met Aafke samen.
Tot slot wil ik u allen, ook namens Nienke, fijne Kerstdagen toewensen en een gezegend nieuwjaar.
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
De komende Geandewei omvat vele zondagen. Er is de komende weken veel te vieren.
Op zondag 18 december is het de vierde Adventszondag. In de kerk gaat het nu over de vierde J. Na Jesaja, Johannes en Jacobus is het nu de beurt aan Jozef. De lezing van de zondag is Mat. 1: 18-25. In de dienst en kindernevendienst zal deze lezing aan bod komen.

In de week voor het Kerstfeest zijn er 3 avonden achter elkaar bijzondere kerstvieringen.Over de meeste van deze vieringen leest u meer in dit kerkblad.
Op donderdag 22 december is er om 19.00 uur het Kinderkerstfeest in de Menorah.
 
Op vrijdag 23 december laten de tieners ons op moderne wijze (zoals bij The Passion) kennis maken met het Kerstevangelie.

 

 

 

Op zaterdag 24 december is het Kerstavond. In de Kerstnachtdienst mogen we genieten van de zang van het koor “Ere zij God” en enkele solisten onder leiding van Rein Albert Ferwerda. 

Wij zullen samen ook veel zingen. Het thema van de Kerstnachtdienst is: Was ik nou maar naar Specsavers gegaan. Na de dienst is er chocolademelk en kerstbrood.

 

Op de Eerste Kerstdag mogen wij uitbundig het Kerstevangelie vieren. 

 

Op de Oudejaarsdag hebben wij ’s avond een bijzondere dienst samen met wijk Zuid. De leidraad in deze dienst zal Lied 511 zijn. Het lied van Dietrich Bonhoeffer dat vaak gezongen wordt op de Oudejaarsavond. Wat wil dit lied ons zeggen in onze tijd, waarin ook steeds meer mensen zorgen hebben over de toekomst.Aan de dienst werkt de Chr. Muziekvereniging “Concordia” o.l.v. Durk Krol mee. In deze dienst sluiten wij ook het Adventsproject af. Het thema is dan ook: De zes J’s. Maak het mee.
Daarbij staat het gedichtje in Kind op zondag:
Jesaja, Johannes, Jacobus en Jozef-
zij maken het mee en vertellen het mij.
Vier J’s die samen de vijfde verwachten –
en de zesde J ben JIJ.


De nieuwjaarsdag valt dit keer op een zondag. Wij hebben dienst om 10 uur en een half uur voor de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar een gezegend nieuw jaar te wensen. Op dit moment weet ik nog niet wat de lezing van deze zondag zal zijn. Op het rooster staat de lezing uit Lucas 2: 21 over de naam van Jezus.


Het lijkt nog heel ver weg, maar ik wil u toch vast de avonddienst noemen van zondag 8 januari. U weet waarschijnlijk dat de Commissie voor liturgie in onze gemeente een aantal avonddiensten organiseert. Wij willen in deze diensten qua stijl en inhoud variëren. Nu hebben wij een aantal vragen gekregen om eens een Praisedienst vorm te geven. Wij hebben gospelgroep THE RISING HOPE uit Burgum bereid gevonden om dit met ons vorm te geven. Wij zullen samen veel zingen en de gospelgroep zal voor ons zingen. Het thema is: Prijs God. Samen met Jeroen en Geranda mocht ik deze dienst vormgeven.


Tot slot kijk ik toch vast even vooruit. Op zondag 15 januari vieren wij de doopgedachteniszondag. Naast de doopgedachtenis zal er ook een doop bediend worden. De bediening van de Heilige doop is aangevraagd door Mark en Hanna Besseling (Het Blauwgras 37) voor hun zoon Owen Erik. Wij hopen dan samen een feestelijke dienst te vieren.

Veel diensten, veel om te vieren. Ik wil u allen goede en gezegende diensten toewensen,
Ds. Anne Henk BoschmaBij de diensten
Op zondag 4 december mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. Op het rooster voor de kindernevendienst staat de lezing uit Mat. 3: 1-12. Waarschijnlijk kies ik zelf voor deze dienst de Lofzang van Maria, een prachtige adventslezing in combinatie met het Avondmaal.
In deze dienst komt er weer een “lied dat inspireert” aan bod.
Op zondag 11 december is ds. Jan Jurjens in ons midden. De kindernevendienst staat dan stil bij Jacobus 5: 7-10.
Allen goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Lied dat inspireert
In gesprekken met gemeenteleden hoor ik vaak dat sommige liederen een speciale betekenis hebben voor mensen. Dat kan allerlei redenen hebben. Soms vindt men een lied gewoon heel mooi, maar nog vaker is dit lied verbonden met intense en bijzondere momenten in het leven. Binnenkort krijgt u alle gelegenheid om de liederen die voor u belangrijk zijn door te geven en dan krijgen ze een plekje in de dienst. Zo krijgen ook gemeenteleden volop ruimte om hun inspirerende lied naar voren te brengen.

Wat is de bedoeling. Binnenkort komen er formulieren in de kerk te liggen waarop u een lied kunt invullen. Op het formulier vult u in: het lied, de reden waarom u het graag wilt zingen en dan ook graag uw naam, adres en telefoonnummer.
Dit formulier kunt u inleveren in de kerk of bij mij thuis. In de loop van de tijd zal ik dan af en toe een lied van gemeenteleden laten zingen, met de naam van de aangever en als u wilt met de reden. Ook mag u het zelf kort toelichten als u wilt. Ik bel u dan ruim van te voren dat uw lied aan de beurt is.
Zo zal er in de diensten waarin ik mag voorgaan af en toe een lied klinken dat mensen in het bijzonder inspireert en dat zij graag met de gemeente willen delen. En de keuzes mogen heel divers zijn en is in principe niet aan bepaalde liedbundels gebonden. Het mag heel nieuw zijn, maar ook heel oud. Kortom de keus is aan u.
Ik hoop dat u gebruik zult maken van de mogelijkheid om uw lied dat u inspireert met ons te willen delen. Het geeft onze diensten een extra dimensie. Ik hoor graag uw wensen,
Ds. Anne Henk Boschma.

Formulieren voor het ‘Inspirerende lied’
Zoals u in Geandewei hebt kunnen lezen, mag u uw “inspirerend lied” doorgeven voor de dienst. De formulieren liggen op de leesplank in de kerk. Ik ben benieuwd naar uw bijdrage.

Bij de diensten
Op zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij noemen deze zondag ook wel Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Op deze dag willen wij in onze gemeente de mensen gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De betreffende families zijn uitgenodigd voor deze dienst. De laatste paar jaar krijgen alle gemeenteleden ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken in deze dienst.
De zanggroep onder leiding van Hans Dorsman en Nienke Boschma zal aan deze dienst meewerken.
Wij mogen als gemeente liefdevol om de mensen die verdriet hebben en een gemis ervaren heen staan en met hen de hoop van het evangelie levend houden en belijden.
Het is voor velen een indringende zondag. Veel kracht en sterkte toegewenst.

Op zondag 27 november begint het nieuwe kerkelijke jaar. De kinderen van de nevendienst beginnen in de ochtenddienst met het adventsproject “Maak het mee”. Op deze zondag staat Jesaja 2: 1-5 op het rooster.
Er is ook een bijzondere avonddienst op de Eerste Adventszondag. De Eredienstcommissie zal een dienst houden over de persoon en de liederen van Fedde Schurer. U leest hier meer over in Geandewei. Geheel in de stijl van Fedde Schurer zal deze dienst in het Fries zijn. Wij zullen ook luisteren naar liederen van Schurer en natuurlijk zelf ook volop zingen.
De uitvoering van de dienst wordt verzorgd door leden van de Eredienstcommissie.
Allen goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 6 november vieren wij “De dankdag voor gewas en arbeid”. Op het rooster staat de prachtige lezing over de uitleg van de droom van de Farao (Genesis 41: 37-46). Een mooi gedeelte voor de Dankdag. Ik vermoed dat dit gedeelte ook in de preek centraal zal staan.

Op zondag 13 november vieren wij de Kerk, school en gezinsdienst. Ik mocht de dienst voorbereiden samen met een aantal leerkrachten van het Mozaïek. Wij kozen voor het thema: Kleren maken de mens? Het zal een dienst zijn met veel verbeelding en een grote inbreng van de kinderen. Ik verheug mij altijd zeer op deze dienst.

Op de maandag ervoor, maandag 7 november, zullen de verschillende groepen van het Mozaïek naar de kerk komen en ik mag ze een rondleiding geven en wat vertellen over de kerk. Een prachtig begin van de week van “Kerk, school en gezin”.


Op donderdag 17 november mag ik ’s middag voorgaan in de gedachtenisdienst in “Zorgcentrum De Wiken”. In deze dienst zullen wij alle bewoners van het zorgcentrum, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, gedenken. Voor deze dienst is er een gedrukte orde van dienst.


Ik wil ook vast noemen dat op zondag 20 november de gedachtenisdienst gehouden wordt in ons kerkgebouw en dan zullen wij de gemeenteleden gedenken van onze gemeente die ons dit kerkelijk jaar ontvallen zijn.

Allen goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Herfstvakantie
Van 17-22 oktober heb ik een week vakantie. Gelukkig is ds. Aafke Nicolai stand-by en zal zij mij vervangen als dat nodig is.
Op zondag 23 oktober ben ik weer present.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten
Op zondag 16 oktober mag ik voorgaan in een gewone dienst en dat ervaar ik bijna als bijzonder. Ik hoop dan ook een inspirerend lied van iemand te gebruiken. Op het rooster voor deze zondag staat Genesis 37: 12-28, over Jozef die door zijn broers wordt verkocht. Dit gedeelte zal vast ook in de dienst naar voren komen.

Op zondag 23 oktober hebben wij een bijzondere avonddienst. Wij vieren een Evensong, een zangdienst naar de Anglicaanse (Engelse) traditie. Wij zullen naar liederen luisteren, maar zelf ook volop zingen. Wij zingen gewoon de Nederlandse vertaling van de Engelse liederen. Een keur van muzikanten werkt mee: Chr. Gemengd Koor Ere zij God, Drachten, viool Annemijn van Dijk, klarinet Nienke Dijkstra, trompet Jan Krol, hoorn Chris Nicolai en orgel/piano Rein Albert Ferwerda. 
Vorig jaar hebben wij voor het eerst een Evensong gehouden en dat maakte diepe indruk op mij. Ik mag in de dienst voorgaan en wij kozen voor het thema: Barmhartigheid. 

Op zondag 30 oktober is het in Drachten de missionaire zondag. Als kerkenraad hebben wij besloten dat we in deze dienst aandacht zullen besteden aan het landelijke rapport “Kerk 2025”. De echte titel van dit geschrift is: Waar het Woord is, is een weg. Dat is een hoopvolle titel. Als het Woord blijft klinken, dan is er altijd een weg voor de kerk. Maar hoe loopt die weg? Hoe ziet de toekomst van de kerk eruit? In deze dienst wil ik aan die vraag aandacht schenken en na de dienst is er gelegenheid om samen, aan de hand van een aantal vragen, over de dienst na te praten tijdens de koffie. Wij zijn benieuwd naar uw beeld van de toekomst van de kerk. Wij kunnen veel van elkaars dromen leren. Het is voor ons als gemeente een moment van bezinning op de toekomst en op onze dromen voor de kerk. 
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 2 oktober is het de zondag voor Kerk en Israël. Het christelijke geloof heeft joodse wortels en er staat in onze kerkorde dat wij een onopgeefbare band hebben met het joodse geloof. Wij zullen op deze zondag nadenken over het Loofhuttenfeest. Ook voor de kinderen zal er volop aandacht zijn. Deze dienst is voorbereid en wordt mee uitgevoerd door Pitty Meijer, Hans Bouma en Jan van der Leij. De lezing in deze dienst is Leviticus 23: 33-44.
Goede en gezegende diensten toegewenst

Terugblik op de startzondag
De week na de startzondag hoor ik van gemeenteleden heel vaak: Wat was dat een bijzondere zondag. En ik heb dat zelf ook zeker zo ervaren. Veel mensen werden getroffen door de ontspannen en vrolijke sfeer. Het was een waardevol begin van het seizoen samen met Wijk Zuid in de Zuiderkerk. Wij volgden het landelijke thema: Deel je leven.
Een kleine groep mensen heeft daar veel werk voor verzet. Ik wil de leden van de startzondagcommissie heel erg bedanken. Willemien de Jong, Ineke Krol, ds. Aafke Nicolai, Coby de Vries, Conny van der Tuuk en ongetekende mochten samen deze dag in de steigers zetten.
Uiteraard hebben heel veel andere gemeenleden daarbij geholpen.
Wij mochten de dienst vieren waarop spontaan 7 gemeenteleden een persoon uit de Bijbel of traditie wilden vertolken. Er was een grote ad hoc zanggroep onder leiding van Nienke en Hans gevormd. De samenwerking in de dienst met ds. Aafke Nicolai was bijzonder fijn.
Na de dienst bleven veel mensen koffiedrinken met lekkernijen die gemeenteleden hadden gemaakt.
De kinderen konden spelletjes doen en zich vermaken op een luchtkussen.
De tieners hadden hun eigen programma in de Menorah.
Daarna waren er verschillende activiteiten. Men kon een wandeling maken (met een gesprek), bloemstukjes maken, het lied van de kerkendag instuderen, spelletjes doen of gewoon samen praten. Het waren mooie activiteiten.
Wij gingen ook samen eten. Velen hadden wat meegenomen en dat werd gedeeld. Er was van alles, een rijk buffet en er was meer dan genoeg. Wat een prachtig initiatief.
Na de maaltijd was er nog een korte viering waarin de verschillende onderdelen van de dag langskwamen. Ook werden de boodschappen die op het liturgisch centrum stonden overgedragen aan de voedselbank. Zo wilden wij ook heel daadwerkelijk ons leven delen.
Een dag met een bijzondere uitstraling. Allen bedankt die daaraan hebben meegewerkt. Dat is kerk-zijn op zijn best. Een prachtige start dat vraagt om een mooi vervolg in het kerkenwerk.
Bedankt.

Ouderenochtend
De ouderenochtenden gaan weer van start. De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 oktober van 9.45-11.30 uur in de Menorah. Iedereen is van harte welkom. Soms vraagt men weleens of er een leeftijdsdrempel is. Die is er niet. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. Graag tot ziens.
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten
U hebt al heel veel in Geandewei en op het Menoraviertje kunnen lezen over de startzondag. Coby de Vries heeft ons op fantastische wijze steeds weer informatie verstrekt. Nu is het bijna zover. Op zondag 18 september mogen wij de startzondag vieren. Dit is voor de tweede keer samen met wijk Zuid en deze keer in de Zuiderkerk. Het thema van de dienst is “Deel je leven”. De dienst ziet er wat anders dan anders uit en samen met ds. Aafke Nicolai en de bijdrage van verschillende gemeenteleden mag ik deze vorm geven. Er is veel te zien en te horen. De zanggroep van gemeenteleden van Zuid en Oost zal meewerken. En na de dienst is er nog veel te doen en te eten. Daarover leest u vast meer in het kerkblad. Ik hoop dat u allen meedoet om deze start van het seizoen te vieren.

Op zondag 25 september is het bevestiging van ambtsdragers. Op deze zondag zullen er geen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, maar wel mensen worden herbevestigd en wij zullen afscheid nemen van een paar ambtsdragers. Op het leesrooster staat deze keer Genesis 28: 10-22, de droom van Jakob. 

Allen goede en gezegende diensten gewenst.

Lied dat inspireert
In gesprekken met gemeenteleden hoor ik vaak dat sommige liederen een speciale betekenis hebben voor mensen. Dat kan allerlei redenen hebben. Soms vindt men een lied gewoon heel mooi, maar nog vaker is dit lied verbonden met intense en bijzondere momenten in het leven. Binnenkort krijgt u alle gelegenheid om de liederen die voor u belangrijk zijn door te geven en dan krijgen ze een plekje in de dienst. Zo krijgen ook gemeenteleden volop ruimte om hun inspirerende lied naar voren te brengen.

Wat is de bedoeling. Binnenkort komen er formulieren in de kerk te liggen waarop u een lied kunt invullen. Op het formulier vult u in: het lied, de reden waarom u het graag wilt zingen en dan ook graag uw naam, adres en telefoonnummer.
Dit formulier kunt u inleveren in de kerk of bij mij thuis. In de loop van de tijd zal ik dan af en toe een lied van gemeenteleden laten zingen, met de naam van de aangever en als u wilt met de reden. Ook mag u het zelf kort toelichten als u wilt. Ik bel u dan ruim van te voren dat uw lied aan de beurt is.
Zo zal er in de diensten waarin ik mag voorgaan af en toe een lied klinken dat mensen in het bijzonder inspireert en dat zij graag met de gemeente willen delen. En de keuzes mogen heel divers zijn en is in principe niet aan bepaalde liedbundels gebonden. Het mag heel nieuw zijn, maar ook heel oud. Kortom de keus is aan u.
Ik hoop dat u gebruik zult maken van de mogelijkheid om uw lied dat u inspireert met ons te willen delen. Het geeft onze diensten een extra dimensie. Ik hoor graag uw wensen,
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten
Op zondag 4 september mogen wij als wijken Zuid en Oost samen de maaltijd van de Heer vieren. Ds. Aafke Nicolai en ik zullen samen de dienst leiden. De Schriftlezing voor deze zondag is Psalm 1. Mooi dat wij zo deze zomerperiode ook samen met het Avondmaal mogen afsluiten.
Goede en gezegende diensten gewenst.

Gefeliciteerd
Op zondag 21 augustus had collega ds. Aafke Nicolai een mooie verrassing voor de gemeenteleden van Zuid en Oost. Ze kregen na de dienst een gebakje bij de koffie. Er was iets te vieren: Aafke Nicolai en Yme Jongema waren op 17 augustus 25 jaar getrouwd. Dat heugelijke feit wil ik hier niet ongenoemd laten. Aafke en Yme, van harte gefeliciteerd van wijkgemeente Oost en wij wensen jullie nog vele gelukkig en gezegende jaren toe.
Namens wijkgemeente Oost

Afscheid ds. Ernst van Gulik
Op zondag 4 september zal ds. Ernst van Gulik afscheid nemen van de Protestantse gemeente Drachten en in het bijzonder van wijkgemeente Noord (Oase). Hij mocht de gemeente 11 jaar dienen. Ook vanuit wijk Oost mogen wij hem bedanken voor zijn bijdragen aan onze gemeente. Wij wensen hem, zijn vrouw Ruth en kinderen een goede en gezegende tijd toe in Leek.

Verjaardagsmiddag 75++
Wij hebben inmiddels één jaar de verjaardagsmiddagen 75++ samen mogen vieren. Het waren gezellige ontmoetingen. Alle reden dus om hiermee door te gaan. De eerstvolgende middag is op woensdag 14 september van 15.00–ongeveer 16.30 uur in de Menorah en dan zijn de jarigen van de maanden juni, juli en augustus aan de beurt. Ik hoop dat u weer massaal gehoor geeft aan de uitnodiging die u ontvangt. Tot ziens.

Lied dat inspireert
In gesprekken met gemeenteleden hoor ik vaak dat sommige liederen een speciale betekenis hebben voor mensen. Dat kan allerlei redenen hebben. Soms vindt men een lied gewoon heel mooi, maar nog vaker is dit lied verbonden met intense en bijzondere momenten in het leven. Binnenkort krijgt u alle gelegenheid om de liederen die voor u belangrijk zijn door te geven en dan krijgen ze een plekje in de dienst. Zo krijgen ook gemeenteleden volop ruimte om hun inspirerende lied naar voren te brengen.
Wat is de bedoeling. Binnenkort komen er formulieren in de kerk te liggen waarop u een lied kunt invullen. Op het formulier vult u in: het lied, de reden waarom u het graag wilt zingen en dan ook graag uw naam, adres en telefoonnummer.
Dit formulier kunt u inleveren in de kerk of bij mij thuis. In de loop van de tijd zal ik dan af en toe een lied van gemeenteleden laten zingen, met de naam van de aangever en als u wilt met de reden. Ook mag u het zelf kort toelichten als u wilt. Ik bel u dan ruim van te voren dat uw lied aan de beurt is.
Zo zal er in de diensten waarin ik mag voorgaan af en toe een lied klinken dat mensen in het bijzonder inspireert en dat zij graag met de gemeente willen delen. En de keuzes mogen heel divers zijn en is in principe niet aan bepaalde liedbundels gebonden. Het mag heel nieuw zijn, maar ook heel oud. Kortom de keus is aan u.
Ik hoop dat u gebruik zult maken van de mogelijkheid om uw lied dat u inspireert met ons te willen delen. Het geeft onze diensten een extra dimensie. Ik hoor graag uw wensen.

Berichtje van De Meent
Voor ons zit de vakantie er weer op. Wij hebben enorm genoten van de vakantie.
Ik wil Aleid Bouma heel hartelijk dank voor het coördineren van het pastoraat in de vakantie en voor haar bijdragen voor het Menoraviertje en Geandewei.
Ds. Aafke Nicolai was standby voor het pastorale werk in Oost. Bedankt daarvoor.
Nu gaat langzaam alles weer van start. Ik hoop dat wij samen een goed en inspirerend seizoen mogen hebben.
Op zondag 18 september vieren wij samen met wijk Zuid de startzondag in de Zuiderkerk. Het echte startschot voor alle winterwerk, of zoals iemand ooit zei: de kerk ontwaakt weer uit haar zomerslaap.
Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma.

Vakantie
Vanaf 24 juli tot 22 augustus heb ik vakantie. In deze weken zal collega ds. Aafke Nicolai, T: (0512) 37 00 09, mij vervangen in het crisispastoraat. Zij zal het heel druk krijgen, want zij moet heel breed inzetbaar zijn in Drachten. Daarbij wensen wij haar ook sterkte toe.

In de vakantieperiode zal Aleid Bouma, T: (0512) 52 06 21 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,de pastorale berichten verzorgen voor het Menoraviertje en voor Geandewei. Neemt u met haar contact op bij een ziekenhuisopname.
Ik besef dat de vakantieperiode voor velen ontspanning is, maar voor anderen is het juist een tijd van meer zorg en alleen voelen. De vakantiegangers wens ik een goede en ontspannende tijd toe. Allen die het anders ervaren veel sterkte en kracht toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
In de zomerperiode zijn de zondagse vieringen van de Wijken Oost en Zuid gezamenlijk. Op zondag 24 juli is de viering in de Zuiderkerk. In deze periode neem ik de vrijheid om af te wijken van het rooster. Ik heb me voorgenomen om deze periode mij te gaan verdiepen in het boekje Hebreeën. In deze brieven doet Paulus rake uitspraken die in onze tijd nog steeds hout snijden. Naast deze brieven lees ik uit het boekje Jona.

Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Aafke Nicolai.

Zondag 7 augustus is de gezamenlijke viering van de wijken Oost en Zuid in de Zuiderkerk. Het verhaal van Hebreeën gaat verder. We beginnen om 9.30 uur. Voorganger: ds. Aafke Nicolai.

Bij de diensten
Op zondag 10 juli mogen wij een doopdienst vieren. De bediening van de Heilige doop is aangevraagd door David en Jantina Weening (Mariëngaard 89) voor hun zoon Gideon. Wij mogen samen een feestelijke dienst vieren en in de doop mogen wij als gemeente ook weer ervaren hoe onvoorwaardelijk God voor mensen kiest.
Op zondag 17 juli hebben wij de eerste gezamenlijke dienst met wijk Zuid in de Menorah. U weet dat ik de afgelopen tijd een nascholing heb gehad over de Psalmen. Daarom wil ik in deze dienst nog eens stilstaan bij een Psalm. Ik wil op verschillende manieren Psalm 42 laten klinken. Wij zullen verschillende vormen van deze Psalm zingen en uiteraard zal ik in de preek de psalm proberen te vertolken naar onze tijd.

Allen goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Gezamenlijke diensten
Hierbij een overzicht van de kerkdiensten in de vakantieperiode.

Zomervakantie

Menorah

Zuiderkerk

17 juli 2016

ds. A.H. Boschma

dicht

24 juli 2016

dicht

ds. A.J. Nicolai

31 juli 2016

ds. L. de Ruiter

dicht

7 augustus 2016

dicht

ds. A.J. Nicolai

14 augustus 2016

ds. A.J. Nicolai

dicht

21 augustus 2016

dicht

ds. A.J. Nicolai

4 september 2016

ds.Nicolai, ds. Boschma

Viering Heilig Avondmaal

dicht

Vakantie
Vanaf 24 juli tot 22 augustus heb ik vakantie. In deze weken zal collega ds. Aafke Nicolai, T: (0512) 3700 09, mij vervangen in het crisispastoraat. Zij zal het heel druk krijgen, want zij moet heel breed inzetbaar zijn in Drachten. Daarbij wensen wij haar ook sterkte toe.
In de vakantieperiode zal Aleid Bouma, T: (0512) 520621 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,de pastorale berichten verzorgen voor het Menoraviertje en voor Geandewei. Neemt u met haar contact op bij een ziekenhuisopname.
Ik besef dat de vakantieperiode voor velen ontspanning is, maar voor anderen is het juist een tijd van meer zorg en alleen voelen. De vakantiegangers wens ik een goede en ontspannende tijd toe. Allen die het anders ervaren veel sterkte en kracht toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
It sil heve. Kommende snein fiere wy in Fryske Tsjinst. In protte gemeenteleden hawwe my dêrom frege. Ik folgje snein it lêsroaster en dêr stiet Numeri 21: 4-9 op. Dat is ek it ferhaal foar de bern.
Ik wil ook vast noemen dat wij op zondag 10 juli als gemeente een doopdienst hopen te vieren. De bediening van de Heilige doop is aangevraagd door David en Jantina Weening (Mariëngaard 89) voor hun zoon Gideon.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 12 juni mogen wij samen de Maaltijd van de Heer vieren. Op deze zondag staat Numeri 13 op het rooster van de kindernevendienst.
Ik wil in deze Avondmaalsdienst eens met u stil staan bij de “Heilige kus” (1 Petrus 5: 14).
Regelmatig krijg ik de vraag: Wanneer komt er nu eens een “Fryske tsjinst”. Ik wil vast noemen dat er op zondag 26 juni een Friese dienst in de
Menorah komt. Waar het over zal gaan, weet ik nog niet.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Nascholing
Van 27-29 juni ben ik afwezig voor een nascholing. Drie dagen lang ga ik mij bezighouden met de Psalmen. Voor deze dagen zal ds. Bert de 

Ruiter mij vervangen, zo hebben wij overlegd. Fijn, dat hij dit kan en wil doen. Hij is voor velen een bekend gezicht en fijn dat zijn energie
voldoende is om voor mij waar te nemen. Dat laatste is natuurlijk heel goed nieuws.

Bij de diensten
Zondag 15 mei
Op Pinksteren mogen wij een feestelijke dienst vieren. Het thema is: Communicatie. Tijdens deze dienst zal Rein Albert Ferwerda het orgel en/of de piano bespelen. Chris Nicolai zal op de hoorn een extra feestelijke klank geven aan de dienst.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.
Ds. Anne Henk Boschma

Zondag 22 mei
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Rejoice o.l.v. Fedde Tuinstra. Op deze zondag na Pinksteren waait het nog steeds. Jezus vertelt aan Nicodemus over de Geest van God. Het is net als met de wind, je hoort zijn geluid niet, je weet niet waar hij vandaan komt en naartoe gaat. Toch is hij er. Johannes 3: 1-16.
Ds. Aafke Nicolai

Beroep
Ds. Ernst van Gulik heeft een beroep van Protestantse gemeenten van Leek/Oldebert ontvangen. Wij willen hem ook vanuit wijkgemeente Oost feliciteren met dit beroep. Voor de Protestantse gemeente is het jammer dat hij gaat vertrekken.
Wijkgemeente Noord, veel sterkte bij deze nieuwe situatie gewenst.

Examen
De komende tijd gaan de examens beginnen. Voor de jongeren die examen doen en voor hun ouders is dat een spannende periode. Sterkte bij alle inspanningen gewenst en wij hopen dat het een “geslaagde” periode mag zijn.

Bij de diensten
Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag hoop ik in de gezamenlijke dienst van Wijk Zuid en Oost voor te gaan in de Zuiderkerk. Het thema van deze dienst is “Bevrijdingsdag”. Wij lezen uit Handelingen 1.
Goede en gezegende diensten toegewenst.

Examens
Komende maand beginnen de examens op de middelbare school. Dat zal voor veel jongeren en ook voor hun ouders een spannende en inspannende tijd zijn. Ik wil u en jullie allemaal succes en sterkte toewensen in de examentijd. Wij hopen op velerlei manieren dat het een geslaagde tijd mag zijn.
Hartelijke groeten,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 17 april mogen wij een feestelijke overstapdienst vieren. In deze dienst “stappen over” van de kindernevendienst naar de tienerdienst: Tara Dongstra, Eline Knol, Jelmer Knol, Marco Krol, Sietse Postma en Susan Schutter. Uiteraard zullen de jongeren in deze dienst volop meedoen. Ik mocht deze dienst samen met Hieke Nijenhuis en Marjan de Groot, leidsters van de kindernevendienst, voorbereiden. Het thema van de dienst is: Allemaal lijntjes.


Op zondag 24 april mogen wij weer een bijzondere dienst vieren. Het is de dienst: Kunst in de kerk. Samen met een groep gemeenteleden mocht ik mij buigen over het thema: Vindplaatsen van God. Alleen al de gesprekken en het delen van de ideeën vond ik zeer waardevol. Aleid Dertien, Bart Dertien, Ineke Krol, Baukje van der Lei, Conny van der Meer, Ypie Rijpma, Bart Smidt, Eliane Smidt, Wendy Smidt en Linda van der Veen zullen in deze dienst hun kunstwerk tonen. Op geheel eigen wijze zullen allen dit thema “VERBEELDEN”.
U begrijpt, dit zijn twee diensten waar ik mij zeer op verheug.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 3 april, Beloken Pasen, hoopt in de ochtenddienst ds. J.K. Bolt voor te gaan. Voor velen in de wijk een goede bekende.
Op zondag 3 april is er ’s avond om 19.00 uur een zangdienst in de Menorah. Het Regenboogkoor o.l.v. Jaco Mulder werkt mee aan deze dienst. Zij zullen voor ons zingen en er is uiteraard ook volop ruimte voor samenzang. Ik mag voorgaan in deze zangdienst en heb als thema gekozen: Houd dan de lofzang gaande!
Op zondag 10 april mogen wij samen de Maaltijd van de Heer vieren. In deze dienst zal ds. Aafke Nicolai voorgaan.
Ik noem u vast zondag 17 april. Dan zullen 6 jongeren overstappen van de kindernevendienst naar de tienerdienst.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

Terugblik Bazaar Menorah
Op zondag 13 maart werd de opbrengst van de bazaar bekend gemaakt. Het heeft maar liefst € 8013 opgebracht. Wat een geweldige prestatie.

Allen die daaraan hebben meegewerkt en hebben verkocht en gekocht heel hartelijk dank daarvoor.
Er zijn wel 120 gemeenteleden als vrijwilliger bij de bazaar betrokken geweest. Het waren gezellige dagen die ook zeer samenbindend werken. In de kerkdienst heb ik ook gezegd dat de bazaar naast de opbrengst ook een onbetaalbaar element heeft voor onze gemeente. Het verhoogt de betrokkenheid bij elkaar en zorgt voor een gezellige en ontspannen sfeer. Mijn complimenten voor de bazaarcommissie die alles zo goed heeft georganiseerd.
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Zondag 20 maart: 09.30 uur, groep 2 met Aaldert Koster als ouderling van dienst. Zesde zondag van de 40dagentijd.
Vieringen Stille Week
Maandag, 21 maart: 18.00 uur, Sobere maaltijd: 19.00 uur, Vesper
Dinsdag 22, maart: 18.00 uur, Sobere maaltijd: 19.00 uur, Vesper
Woensdag, 23 maart:18.00 uur Sobere maaltijd: 19.00 uur, Vesper
Witte Donderdag, 24 maart:19.00 uur, groep 3 en 4 met Sjoukje Faber als ouderling van dienst. Gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk. Viering Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag, 25 maart: 19.00 uur, groep 5 met Linda van der Veen als ouderling van dienst. Uitvoering van de Passion door de tieners
Stille Zaterdag, 26 maart, 21.30 uur, groep 1 met Nanke van Gelderen, gezamenlijke dienst in de Menorah
Paaszondag, 27 maart: 09.30 uur, groep 2 met Aleid Bouma als ouderling van dienst.

Bij de diensten
Op zondag 20 maart is het Palmzondag. Daar zullen wij in de dienst ook volop bij stilstaan. De kinderen van de kindernevendienst zullen ook hun bijdrage leveren. De lezing voor deze zondag is Matteüs 21: 1-9. In de kerk staan de Paastakken met namen van gemeenteleden die wij met een bezoekje mogen vereren.

De vieringen van de Goede of Stille Week vindt u onder de gezamenlijke rubriek ‘Menorah en Zuiderkerk’

Op zondag 27 maart is het Pasen. Op uitbundige wijze willen wij samen als gemeente Pasen vieren. In deze dienst doet de zanggroep van gemeenteleden mee o.l.v. Nienke Boschma en Hans Dorsman. En uiteraard zullen wij samen ook volop zingen.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Komende zondag 28 februari hoopt “onze” stagiaire Hennie Stuut voor te gaan in de dienst. Deze dienst maakt voor haar onderdeel uit van haar leerweg. Na de dienst willen wij met een kleine groep de dienst ook nabespreken. Hennie kiest als thema van de dienst: Geef mij nu je hand.
Op zondag 13 maart vieren wij als gemeente ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Op het rooster staat voor deze zondag Lucas 20: 9-19. Een lezing die de biddag en de 40-dagentijd goed kan verbinden.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Zondag 14 februari 2016 wordt om 9.30 uur ‘Clamantis en de amandelboom’ opgevoerd in de Menorah. Het verhaal gaat over Clamantis die de opdracht krijgt om de woorden van God te spreken. Hij heeft hier helemaal geen zin in, maar wordt steeds meer doordrongen van de ernst van zijn opdracht. We maken kennis met Clamantis, die de strijd aangaat met het onrecht. Hij krijgt tegenwerking van de machthebbers en wordt vaak niet geloofd. Toch gaat hij door tot het bittere einde. Het verhaal van Clamantis is grotendeels gebaseerd op beelden en fragmenten uit het Bijbelboek Jeremia. De profeet Jeremia wordt geroepen door God om de mensen op het rechte pad te houden. De machthebbers zijn daar niet van gediend.
De liederen en teksten zijn geschreven door Eppie Dam. Hindrik van der Meer heeft de melodieën gemaakt. Het project staat onder leiding van Annemarie Bax. Op de piano speelt Martin de Jonge, Simone Kampherbeek en Mirjam de Jonge bespelen de fluit. De verteller is Aleid Dertien, Koos van der Leij is Clamantis.
Bij het verhaal zijn schilderijen gemaakt door ‘De Verbeelding’.
De kinderen van de kindernevendienst hebben potten gebakken bij dit project.
U bent allen van harte welkom in deze dienst!

Vesper

Het begin van de 40-dagentijd willen wij ook extra markeren door een vesper op de zondagavond. Wij volgen hetzelfde thema als de vespers (samen met wijk Zuid) in de goede week. Het thema is ‘Navolging’. In deze vesper gaat het speciaal om Levi de tollenaar. De vesper is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de commissie eredienst: Ate Klomp, Pieter de Jong, Anne Geerligs en Anne Henk Boschma.
De dienst van zondag 21 februari is voorbereid door de 25++ gespreksgroep. Zij hebben gekozen voor het thema: Genieten. De leden van de gespreksgroep werken ook mee in deze dienst.
Ik wil u ook vast wijzen op de dienst van 28 februari. Dan zal “onze stagiaire” Hennie Stuut voorgaan in een dienst. Voor haar best een hele uitdaging. Ze heeft als thema gekozen: Geef mij nu je hand.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Ouderenochtend
De eerstvolgende ouderenochtend is op woensdag 10 februari van 9.45 tot 11.30 uur in de Menorah.
Iedereen van harte welkom.

Paulus een vrouwenhater?
In het programma Vorming en toerusting mag ik een avond verzorgen over Paulus. Veel mensen menen dat Paulus niet zo vriendelijk is voor vrouwen. Wij gaan samen kijken hoe deze teksten bedoeld zijn.
De avond is in de Grote Kerk op woensdag 17 februari om 19.30 uur.
Graag tijdig opgeven voor deze avond, uiterlijk 11 februari. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 37 22 04.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 31 januari staat Lucas 4: 21-30 op het rooster. Het is bijzonder fijn dat op deze zondag ds. Bert de Ruiter weer in de Menorah zal voorgaan. Dat is voor velen een vertrouwd beeld en een bekende stem.
Op zondag 7 februari staat Lucas 5: 1-11 op het rooster en waarschijnlijk ga ik dat ook volgen. Na de dienst zal ik snel moeten vertrekken, want om 11 uur heb ik een Fryske Tsjinst yn de Grutte Tsjerke.
Ik wil u ook vast wijzen op zondag 14 februari. Het is dan de eerste zondag van de 40-dagentijd. Dan zal bij ons in de Menorah “Clamantis en de Amandelboom” uitgevoerd worden. U weet waarschijnlijk dat dat in het najaar twee keer is uitgevoerd in de Zuiderkerk. Nu zal het projectkoor (ook met mensen uit wijk Oost) het dus ook bij ons zingen. Ds. Aafke Nicolai zal in deze dienst voorgaan.
De commissie eredienst organiseert op deze eerste zondag van de 40-dagentijd een vesper. Met Anne Geerligs, Pieter de Jong en Ate Klomp mag ik deze vesper voorbereiden.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 24 januari mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. Het thema voor de kindernevendienst is “Hier staat hij voor” (Lucas 4: 14-21). Vermoedelijk zal dit ook de lezing zijn voor de kerkdienst.
Goede en gezegende diensten toewenst.

Bericht van “De Meent”
Het nieuwe jaar is al weer in volle gang. Wij, Nienke en ik, willen u heel hartelijk danken voor de kaarten en nieuwjaarsgroeten die wij mochten ontvangen. Hartverwarmend!

Na/bij-scholing
Elke predikant moet meedoen met de verplichte nascholing. Het is verplicht, maar natuurlijk ook zeer wenselijk om te blijven studeren. De komende zes weken zal ik meedoen aan de nascholing. Ongeveer 1 dag in de week zal ik gaan studeren.
Op 7 maart hoop ik het project af te sluiten.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Een bericht van DE MEENT

Zo aan het einde van het jaar ga je terugkijken naar het afgelopen jaar. Op de TV en radio komen er jaaroverzichten voorbij, maar ook persoonlijk maak je de balans op. Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht. Hier zullen wij heel wisselende antwoorden op geven. Voor sommigen was het een jaar met een gouden rand. Zij denken aan mooie en goede momenten. Voor anderen was het een jaar met een zwarte rand, getekend door ziekte, verlies of tegenslag. Voor weer anderen was het gewoon weer een jaar, zonder specifieke betekenis.
Ik besefte deze week dat ik al weer bijna twee jaar in Drachten mag wonen en werken. Met steeds meer mensen voel je je verbonden. Je leert elkaar kennen. Maar uiteraard zijn er ook nog veel verrassingen voor mij. Maar bij alles geniet ik volop van het gemeentewerk en de betrokkenheid van de gemeente. Er gebeuren zulke mooie dingen.
Ja, het is soms ook een kwetsbaar zoeken om kerk te zijn in deze tijd. Maar ik voel daarbij een positieve grondhouding.
Nu staan de feestdagen voor de deur. Ook die zullen wisselend worden ervaren. Voor de één gezellig en mooi, voor ander kunnen ze niet snel genoeg voorbij zijn. Aan die verscheiden wil en kan ik niet voorbijgaan.
Bij dit alles willen wij, Nienke en ik, u allen goede Kerstdagen toewensen en een gezegend nieuwjaar.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma.

25++ groep
De 25++ groep komt nu weer bij elkaar op de zondagavond. Iedereen is weer welkom op zondag 10 januari om 20.00 uur in de Menorah. Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Ouderenochtend
Op woensdag 13 januari is er weer een ouderochtend van 9.45-11.30 in de Menorah. Wij willen onder het genot van koffie weer in gesprek gaan. U bent van harte welkom,
Ds. Anne Henk Boschma.

Bijbelstudie
Een aantal gemeenteleden heeft mij gevraagd om eens een Bijbelstudieavond te organiseren. Aan dat verzoek wil ik graag voldoen. Op woensdag 13 en 27 januari wil ik stiltaan bij (delen uit) de Bergrede (Matteüs 5-7). De avonden horen bij elkaar en kunnen niet zo gemakkelijk afzonderlijke gevolgd worden.
Wij komen samen van 19.30-21.30 uur in de Menorah.
Als u belangstelling hebt kunt u zich tot uiterlijk 10 januari bij mij opgeven (tel 372204 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
In de komende periode hebben wij veel feestelijke diensten. Ik licht even een paar dienst toe waarbij ik direct betrokken ben.
Op 24 december vieren wij de Kerstnachtdienst. Het thema van de dienst: Lang zullen wij leven in de gloria! Aan de dienst werkt onze “eigen groep” Rejoice mee o.l.v. Fedde Tuinstra. Zij zullen met en voor ons zingen. Na afloop is er chocolademelk en kerstbrood. Zo wordt, naar ik hoop, zowel de innerlijke als de uiterlijke mens van “voeding” voorzien.
Op de Kerstmorgen, 25 december, vieren wij op feestelijke wijze het Kerstfeest.
In deze dienst werkt een zanggroep van gemeenteleden mee o.l.v. Nienke Boschma en met begeleiding van Hans Dorsman. Ongeveer 30 zanglustigen doen mee. Het thema van de dienst is: Een voederbak? Wij zullen in deze dienst ook het project van de kindernevendienst afsluiten. Nog één keer komt de tijdwijzer vertellen.
Op de Nieuwjaarsmorgen mogen wij als gemeente samen komen om elkaar heil en zegen toe te wensen. Ik wil in de korte viering stilstaan bij de klassieke lezing van deze dag uit Lucas 2: 21: Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Op zondag 10 januari hebben wij de doopgedachtenisdienst en een doopdienst.
Afgelopen jaar zijn er twee kinderen in onze gemeente gedoopt. De ouders ontvangen in deze dienst de doopvlinder met de naam van hun kind.
En er wordt ook een kindje gedoopt. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Mindert en Froukje de Vries (Fallaetswei 32 Drachstercompagnie) voor hun zoon Niels Jan, broertje van Lars en Bente. In deze feestelijke dienst zullen wij lezen over de doop van Jezus in de Jordaan.
Allen goede en gezegende dienst toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 13 december gaat de kindernevendienst verder met het project van de “Tijdwijzer”. Het thema van de zondag is “Tijd om op weg te gaan” en daarbij hoort de lezing uit Lucas 1: 39-56. 

Op zondag 20 december mag ik weer in uw midden voorgaan. Ik volg ook dan het rooster van de kindernevendienst. De lezing is Lucas 1: 57-80. Het thema is dan “Tijd om te zingen”. Dat kunnen wij in deze dient ook heel letterlijk nemen, want “Vocaal Ensemble Cantando” o.l.v. Marnix Verkamman zal voor ons Christmas Carols zingen. 

Ik noem ook vast de Kerstnachtdienst. In deze dienst zal “Rejoice” de medewerking verlenen. Als thema voor de dienst heb ik gekozen “Lang zullen wij leven in de gloria”.

Op de Kerstmorgen zal deze keer de zanggroep van gemeenteleden meewerken aan de feestelijk ochtenddienst. En dan sluiten wij ook het project van de kindernevendienst af.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 22 november mochten wij de gedachtenis vieren. Dat is een intense dienst vol emotie. Wij mochten in het licht van het evangelie van de Opgestane Heer de namen noemen van mensen die wij zo missen. In de Psalm hoorden wij ook dat God met ons is (Immanuel). Dat grijpt ook al vast vooruit naar het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, dat op zondag 29 november begint op de eerste adventszondag. In de kerk gaan wij het project volgen van de kindernevendienst “Hoe laat is het?”. Elke zondag komt de “Tijdwijzer”.

Sint Nicolaasvesper
Op zondag 29 november organiseert de commissie Eredienst een vesper rondom Sint Nicolaas. Het gaat om de oorspronkelijke betekenis van het feest van Sint Nicolaas; hij was immers een bisschop die een grote invloed heeft gehad. Wij gebruiken in deze viering Lied 745 uit het nieuwe Liedboek.
Samen met Ate Klomp en Joukje Steegstra mocht ik deze vesper voorbereiden en wij gaan samen de dienst ook invullen.
U bent op 29 november om 19.00 uur van harte welkom in de Menorah.

Zondag 6 december
Op zondag 6 december is het de tweede Adventszondag. Wij gaan luisteren hoe Gabriël een bezoek brengt aan Maria met een bijzondere boodschap (Lucas 1: 26-38). En natuurlijk komt de “Tijdwijzer” ook weer iets vertellen.
Allen goede en gezegende dienst toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Kerk, school en gezinsdienst
Op zondag 15 november vieren wij de Kerk, School en Gezinsdienst. Samen met een aantal leerkrachten van “Het Mozaïek” mocht ik deze dienst voorbereiden. Wij kozen voor het thema: “Op weg met de TomTom!”. Alle kinderen zullen de gelegenheid krijgen om met hun groep een lied te zingen en zij zullen ook het één en ander voor ons verbeelden. Kortom een dienst voor jong en oud waar wij samen op reis mogen gaan.
Graag tot ziens


Gedachteniszondag
Op zondag 22 november is het gedachteniszondag of eeuwigheidszondag. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij de namen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Wij noemen hen in het geloof en in de verwachting dat God met ons verbonden is en blijft in leven en in sterven. Uiteraard denken veel mensen op die zondag ook aan dierbaren die eerder van ons zijn heengegaan of die elders worden herdacht. Juist op deze momenten mogen wij om elkaar heen staan. Het thema van de dienst is: Schuilen bij God.
Voor de betrokken families is er een gedrukt liturgieboekje beschikbaar om alles nog eens na te lezen en/of te bewaren.

De volgende namen zullen wij noemen:
22 november Gea Lemson 51 jaar
17 december Henderikus Sternsdorff 82 jaar
24 december Alie Terpstra-Kielstra 65 jaar
24 december Wobbe Jagersma. 91 jaar
15 januari Kornelis Jakob Duursma-Schipper 63 jaar
24 januari Jeltje Brouwer-Lindeboom 91 jaar
1 februari Jantje Rozema-Boonstra 85 jaar
4 februari Cornelia Albertje Postuma 62 jaar
8 februari Gezienus Jan Blok 80 jaar
19 februari Remees Renne Modderman 82 jaar
21 februari Willem Eliza de Jong 92 jaar
22 maart Gerritje van de Hoef - van Aggelen 90 jaar
25 maart Eitje Stientje Ras 66 jaar
16 april Geeltje Geertje van Houten-de Vries 78 jaar
6 mei Akke de Haan-de Haan 89 jaar
9 mei Siemon Veldman 75 jaar
11 mei Trijntje de Vries-van Tuinen 82 jaar
5 juni Aukje Jagersma-Ploegstra 88 jaar
21 juni Brechtje van der Berg-Boorsma 84 jaar
25 juli Pia Alkema-Mozes 71 jaar
30 juli Metje Hiltje Veenstra – Scheper 87 jaar
16 september Trijntje van der Wal – Visser 89 jaar
15 oktober Willem van der Sluis 86 jaar
18 oktober Ytzen Borger 77 jaar

Klein danklied

Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze
mij uitgetild,

Laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd
geborgen in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

Ad den Besten, dichter, hij overleed dit jaar

De Gedachteniszondag is voor velen een kwetsbaar en intens moment, maar ik hoop ook dat wij de nabijheid van God en zijn gemeente mogen voelen als wij op deze zondag samen zijn.

Gedachtenisdienst Zorgcentrum “De Wiken” 26 november 
De bewoners van zorgcentrum “De Wiken” die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen worden herdacht in een bijzondere dienst die door onze wijk wordt ingevuld. Op donderdag 26 november wordt de dienst gehouden en daarin mag ik voorgaan. De betrokken familieleden worden ook voor deze dienst uitgenodigd. Het is voor de bewoners van “De Wiken” en de betrokken familieleden een intense dienst. Allen veel sterkte en kracht toegewenst.

Bij de diensten
Op zondag 1 november mogen wij samen een dienst van Schrift en Tafel vieren. De lezing van de zondag is Marcus 12: 18-27 (Thema: Je kunt het niet bedenken).

Op zondag 8 november vieren wij in Oost de dankdag voor gewas en arbeid. Ik weet nu nog niet welke lezing ik zal kiezen. De lezing van het leesrooster op deze zondag is Marcus 12: 28-34 (Thema: Waar gaat het om?).
Ik wil al vast ook wijzen op de Kerk, school en gezinsdienst. Samen met een aantal leerkrachten van “Het Mozaïek” mocht ik een dienst voorbereiden. Het thema van de dienst is: Op weg met de TomTom. Uiteraard zullen de kinderen en leerkrachten ook weer volop meedoen in de dienst.
Goede en gezegende diensten gewenst.

25++ gespreksgroep
Op vrijdag 6 november komt de 25++groep weer bij elkaar. Je bent van harte welkom om 20.00 uur in de Menorah.

Graag tot ziens.

Ouderenochtend
De volgende ouderenochtend wordt gehouden op woensdag 11 november om 9.45-11.30 uur in de Menorah.
U bent van harte welkom,
Ds. Anne Henk Boschma

Vakantie ds. Boschma
In de herfstvakantie heb ik ook een week vrij. Ik ben van 16-23 oktober afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Ds. Aafke Nicolai. Ik ben blij dat zij in deze week mijn vervanger wil zijn.
Een hartelijke groet voor u allen.

Bij de diensten
Op zondag 11 oktober zal de Drachtster Cantorij meewerken aan de dienst. Het belooft een muzikale dienst te worden. Ik volg de lezing uit het landelijke leesrooster en dat is deze keer het verhaal van de “Rijke Jongeling” uit Marcus 10: 17-31. Het thema is: Durf los te laten.
Goede en gezegende diensten toegewenst,

Bij de diensten
Startzondag
Ik wil beginnen met een terugblik op de startzondag. Ik ben net thuis van een intense zondag. Wij mochten voor het eerst als twee wijken samen de startzondag vieren. Een volle kerk, veel kinderen en tieners. Het was prachtig. Wij hebben de hele dag met eigen krachten ingevuld en alleen dat al is schitterend om te zien. Zoveel mensen hebben zich ingezet.
De kinderen mochten alle mensen zingend begroeten bij de ingang.
De zanggroep zong mooi en fijn dat er ook een slagwerker (Johan van der Meer) mee kon doen. Dat gaf een extra “schwung” aan de liederen.
Velen hadden eten meegenomen. Er was genoeg voor iedereen.
Het bespreken van de stellingen in de kerk of tijdens de wandeling was mooi en leerzaam. Je leert ook weer nieuwe mensen kennen.
Er waren eigen activiteiten voor de kinderen en tieners.
En tja, die middagactiviteit……. Soms moet je eens wat anders doen.
De commissie van de startzondag wil ik heel hartelijk bedanken voor de inzet en betrokkenheid.
Wat mij betreft een prachtige start van een nieuw seizoen. Aan enthousiasme en betrokkenheid was geen gebrek. Mooi om zo door te bouwen.
Allen bedankt voor de inbreng.

Bevestigingszondag
En dan vieren wij komende week weer een feestelijk dienst. Onze koster gaat de vlag weer uithangen zondag, want dan zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden of zullen mensen hun termijn verlengen. Wij nemen ook afscheid van mensen die zich volop hebben ingezet. Kortom veel om te vieren.
De kinderen gaan op deze zondag met een nieuw project beginnen over water. Daarom volg ik voor deze keer niet het leesrooster, maar wil ik stilstaan bij de woorden uit Romeinen 16:1-2 en 25-27.

Israelzondag
Op zondag 4 oktober is het Israëlzondag en heeft een groep gemeenteleden een bijzondere dienst voorbereid met ds. Van der Herik.
’s Avonds houden wij voor het eerst een Evensong. U vindt in Geandewei wel meer informatie over deze bijzondere viering.
Goede en gezegende dienst toegewenst,

Evensong 4 oktober 19.00 uur

Op zondag 4 oktober houden wij ‘s avonds (19.00 uur) een Evensong.
Een Evensong komt uit de Engelse (Anglicaanse) traditie. Er zijn vaste onderdelen, waarbij ook veel gezongen wordt door een koor en door de gemeente. De Engelse hymnes hebben vaak een prachtige melodie.
Ik mocht deze dienst voorbereiden met Rein Albert Ferwerda en Coby de Vries. Het Chr. Gemengd Koor “Ere zij God” zal met ons en voor ons zingen. Wij willen zo dicht mogelijk bij de Engelse traditie aansluiten.

Stagiaire
Wij mogen in wijk Oost dit seizoen een stagiaire ontvangen en haar naam is Hennie Stuut-Vogelzang en zij woont in Boerakker. Zij is tweedejaars student HBO Theologie op Windesheim in Zwolle en werkt ook in een gemeente als pastoraal werker.
Zij wil in onze wijk stage lopen en leerervaringen opdoen. Als kerkenraad wilden wij haar die kans graag geven. Ik mag haar in de gemeente begeleiden en wegwijs maken. Vanuit haar opleiding krijgt zij ook specifieke opdrachten mee. Zij zal ook bij verschillende activiteiten aanwezig zijn. Maar wellicht zult u haar ook eens ontmoeten in het bezoekwerk. Ik hoop van harte dat u haar net zo gastvrij ontvangt als u mij doet.
In de dienst van zondag 27 september zal zij zich kort voorstellen aan de gemeente.
Wij willen haar een goede en leerzame tijd toewensen in wijk Oost.

Ouderenochtend
Net als vorig jaar wil ik iedere maand weer een ouderenochtend organiseren. Vorig jaar was er een grote groep deelnemers. Wij gingen samen in gesprek over ons leven, de kerk, het geloof en de wereld. En uiteraard is er ook de nodige gezelligheid.
Wij beginnen om 9.45 en het duurt ongeveer tot 11.30 uur. De eerste keer is woensdag 14 oktober in de Menorah.
Van deze groep hoeft u trouwens niet lid te worden. Iedereen is altijd welkom en het is niet verplicht om elke keer te komen.
Graag tot ziens.

25++ gespreksgroep
Ook de 25++ groep gaat weer van start. Vorig jaar hebben wij samen een herstart van de groep gemaakt. Het is zeer waardevol om samen, op een speelse wijze, in gesprek te zijn.
De eerste keer is op zondag 27 september om 20.00 uur in de Menorah.
Graag tot ziens.

ds. AAnne Henk Boschma

Bij de diensten
Het kan u bijna niet ontgaan zijn, dat wij op zondag 20 september onze startzondag vieren samen met wijk Zuid. Ds. Aafke Nicolai, Gerda Bekius en ondergetekende mochten samen de dienst voorbereiden en zullen die samen ook uitvoeren. Het thema is “Goede buren”.
Een zanggroep van gemeenteleden zal meewerken aan de dienst. 
En uiteraard kunt u elders in Geandewei ook lezen dat er veel andere activiteiten zijn op de startzondag. Ik hoop dat wij een inspirerende dag mogen hebben als opstap voor het nieuwe seizoen.
Ik verheug mij er op.
Goede en gezegende diensten toegewenst.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Verjaardagen 75 ++
In een gemeente in Friesland (in Stiens) heeft men het plan opgepakt om de verjaardagen van alle mensen van 75 jaar en ouder samen te gaan vieren. In de pastorale raad hebben wij samen over dit plan gesproken en het ook overgenomen voor onze wijk. Wij willen één keer per kwartaal alle mensen van 75 jaar en ouder die dan jarig zijn geweest uitnodigen voor een gezellig samenzijn. Het gaat vooral om ontmoeting en gezelligheid.
Op die middag zijn een aantal ouderlingen en de predikant aanwezig.
Op 16 september is de eerste keer om 15.00 uur in de Menorah. Als het goed is, hebben alle mensen die jarig zijn geweest daarvoor een uitnodiging gekregen. Wij hopen zo samen uw verjaardag te vieren en elkaar te ontmoeten.
Wij hopen van harte dat u komt.
In december komt dan de tweede middag voor het afgelopen kwartaal.
Mochten er nog vragen zijn of is er iets misgegaan met de uitnodiging, dan kunt altijd contact met mij opnemen.
Graag tot ziens.
Namens de pastorale raad,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 30 augustus staat 1 Koningen 17: 7-24 op het rooster. Het thema van de kindernevendienst is: God zorgt voor je.

Op zondag 6 september mogen wij samen “De Maaltijd van de Heer” vieren. In de Menorah zal ds. Aafke Nicolai dit met ons vieren en ik mag het avondmaal in de Zuiderkerk mee vieren.
Op het rooster staat: 1 Koningen 18: 20-40 met als thema: Weet je het nu?

Ds Nicolai schrijft over deze dienst: Dit jaar is veel aandacht voor de schilder Vincent van Gogh. Hij wilde graag predikant worden, maar werd schilder. Met zijn schilderijen heeft hij velen getroost en bemoedigd. Sommige schilderijen kun je zien als een
hedendaagse weergave van een Bijbels verhaal. Kun je de aardappeleters van Van Gogh vergelijken met een maaltijd van Jezus met zijn leerlingen?
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten
Op zondag 12 juli mag ik voorgaan in de Menorah. Er is op deze zondag geen kindernevendienst. De lezing van het leesrooster is Marcus 6: 6b-13.
Waarschijnlijk zal ik mij op deze zomerdag niet aan het rooster houden, maar eens duiken in een minder bekend Bijbelgedeelte. Op dit moment kan ik nog niet overzien wat het precies gaat worden.
Allen gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Vakantieperiode
In onze wijk zijn ook in juni al veel mensen op vakantie geweest, maar de schoolvakanties beginnen op maandag 6 juli. Velen gaan dan ook nog weg. Ik hoop dat zij die vakantie hebben daar volop van mogen genieten. Ik besef ook dat het voor sommige mensen juist ook een moeilijke tijd is. Dan zijn mensen vaak opgelucht als de vakantieperiode voorbij is. Allen die dat zo voelen: Veel sterkte gewenst.
Van maandag 13 juli tot maandag 10 augustus heb ik vakantie.
De eerste week is ds. Bert de Ruiter, T:(0512) 53 27 76 mijn vervanger, de andere drie weken zal ds. A.J. Nicolai, T:(0512) 37 00 09 mij vervangen. Zij hebben de vakantie er dan al op zitten.
Voor het doorgeven van pastorale zaken (ook voor het Menoraviertje) kunt u contact opnemen met ouderling Aleid Bouma, T: (0512) 52.06 21 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten. Avondmaal in Zorgcentrum De Wiken
Op donderdag 18 juni mag ik voorgaan in een Avondmaaldienst in zorgcentrum “De Wiken”. Er is voor iedereen een liturgie.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten
Op zondag 7 juni mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. Op het rooster van de kindernevendienst staat Marcus 3: 20-35 met als thema “Hoe goed ken jij hem?”. Dit gedeelte zal voor mij waarschijnlijk ook centraal staan in de preek.

Bij de diensten

Geandewei komt net uit voor de Hemelvaartsdag. Dan mogen wij voor het eerst met wijk zuid een gezamenlijke dienst vieren. In de dienst lezen wij Kolossenzen 3: 1-4 en Handelingen 1: 1-11. U hebt al kunnen lezen dat u met o.a. Ds. Aafke Nicolai ook kunt gaan dauwtrappen voor de dienst.

Op de Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, mogen wij een feestelijke dienst vieren. Het is de afsluiting van de “feestperiode” in de kerk. Wij vieren dat Gods Geest ons is gegeven om in beweging te komen. De dienst krijgt een extra feestelijk tintje, omdat Rejoice muzikale medewerking zal verlenen aan de dienst.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten
Op 10 mei mag ik voorgaan in de Menorah. Op het leesrooster staat de lezing Johannes 15: 9-17 (Ik ben de wijnstok). 
Waarschijnlijk zal deze lezing ook centraal staan in de dienst.
Op de Hemelvaartsdag hebben wij een primeur. Wij zullen als wijken Zuid en Oost deze dienst samen vieren in de Menorah. U hebt elders in de Geandewei kunnen lezen dat u vóór de dienst met ds. Aafke Nicolai kunt dauwtrappen. In de dienst zal in ieder geval Handelingen 1 worden gelezen.
Goede en gezegende diensten gewenst.

Nascholing/Permanente Educatie
Elke predikant moet verplicht blijven studeren (Permanente Educatie). Door te studeren laad je als predikant weer op, krijg je nieuwe impulsen en het “verfrist” de geest. Kortom het is verplicht, maar voelt zeker niet als een verplichting.
In mei en in juni zal ik 4 dinsdagen afwezig zijn (12 en 26 mei, 16 en 23 juni) i.v.m. mijn nascholing.
Misschien zal ik u later nog eens deelgenoot maken van de vruchten van mijn studie (in een dienst of gespreksgroep).
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Zangdienst 19 april
Op zondag 19 april houden wij op ’s avonds een zangdienst aan de hand van het Nieuwe Liedboek. Ik zal deze dienst samen met organist Hans Dorsman voorbereiden. Wij hebben op de gemeente-avond in januari al een tipje van de sluier opgelicht.

Aan de hand van de volgorde van de liturgie (alle vaste liturgische onderdelen) willen wij door het Liedboek gaan en bekende en nieuwe liederen zingen. Hier en daar wil ik toelichting geven op de inhoud of de melodie van de liederen.
Wij hopen samen zo steeds meer de rijkdom van het Nieuwe Liedboek te ontdekken. Vorige keer hebben wij ook liederen met percussie (slagwerk) gezongen en dat gaan wij nu ook doen. Velen waren verrast door deze nieuwe mogelijkheden.
Kortom een avond voor muziek en beleving, naar ik hoop. Zo mogen wij “De Lofzang gaande houden”. De liederen zullen ook op de beamer geprojecteerd worden.
U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Menorah.
De beamerpresentatie van de zangdienst is te downloaden vanuit de MapDocumenten/presentaties kerkdiensten 

Gesprekgroep 25 ++
Op zondag 12 april komen wij weer samen als gespreksgroep 25 ++. Deze keer van 19.00-20.30 uur, omdat daarna Rejoice gaat oefenen.

Alle 25++ers zijn van harte welkom. Het is waardevol om samen in gesprek te gaan.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten. Stille Week en Pasen

Pasen is voor mijn gevoel het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Alle vieringen voor en op Pasen hebben een bijzonder en indringend karakter.
Witte donderdag
Op de Witte Donderdag mogen wij samen als gemeente het Avondmaal vieren. Het is een “echt” avondmaal; de enige die wij ook op avond vieren. Op deze avond voelen we wellicht nog sterker dan anders de verbondenheid met de instelling van het Avondmaal.
Goede Vrijdag
Menorah
Op Goede Vrijdag zijn er in wijk Oost en Zuid twee bijzondere diensten:
In de Menorah zal het koor “Ere zij God” delen van de Matteüs Passion zingen. Ds. Aafke Nicolai zal de woorden van de evangelist lezen en Jan van der Leij de woorden van Jezus. Zo wordt op indringende wijze het lijdensevangelie gelezen en gezongen.
Zuiderkerk
In de Zuiderkerk zullen de jongeren van de tienernevendienst hun eigen variant van “The Passion” laten horen en zien. Al vele weken zijn de jongeren en de leiding druk bezig met de voorbereiding. Een bijzonder initiatief. Ik wil de jongeren en de leiding complimenteren met de voorbereiding van deze bijzondere viering.
Stille Zaterdag
Zuiderkerk
Op de Stille Zaterdag vieren de wijken Oost en Zuid samen de Paaswake in de Zuiderkerk. Het is voor het eerst dat wij dit samen doen. In deze viering mag ik voorgaan. In deze nacht waken wij om het Eerste Licht van Pasen te zien en de opstanding te vieren.
Ds. Anne Henk Boschma

BIJ DE DIENSTEN Zondag 15 maart
Op zondag 15 maart komen er veel “gevoelens” samen in één dienst. Het is de 4e zondag van de 40dagentijd, wij vieren biddag voor gewas en arbeid en wij mogen ook twee nieuwe ambtsdragers bevestigen: Jan Holwerda als diaken (voorzitter van de diaconie) en Pieter de Jong als ouderling (lid van de commissie Eredienst).
Gelukkig past de lezing van de zondag heel goed bij deze dienst. Wij zullen in de dienst en kindernevendienst stilstaan bij Johannes 6: 4-15. Op zondag 22 maart staat op het rooster van de kindernevendienst Johannes 12: 20-33.
Goede en gezegende diensten gewenst.

Vespers zondag 22 maart
De 40dagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een vesper past dan ook heel goed in deze periode. Samen met Ate Klomp en Joukje Steegstra mocht ik deze vesper voorbereiden. Wij kozen als thema “Judas”. Judas roept heel veel bij ons op, maar misschien staat Judas wel dichterbij ons dan ons lief is. In deze vesper willen wij ons daarop bezinnen.
Wij komen samen om 19.00 uur in de Menorah.
Allen van harte welkom.
Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Anne Henk Boschma.

Verschillende soorten vieringen/diensten
Binnen de commissie Eredienst hebben wij samen gesproken over de diensten in de Menorah. Wij ervaren heel sterk dat de ochtenddienst voor iedereen moet zijn en dat wij dus moeten proberen die dienst zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Daarnaast zijn er ook mensen die van andere vormen van vieren houden. Daarom willen we een paar keer per jaar een avonddienst houden met een ander karakter. Dat kan heel breed zijn, bijvoorbeeld: vespers, zangdiensten met nieuwe liederen of juist met bekende waardevolle liederen.

Ouderenochtend
Op woensdag 18 maart is de volgende ouderenochtend van 9.45-11-30 in de Menorah. Allen van harte welkom.

Verjaardagen 75+
In een gemeente in Friesland worden de verjaardagen van de mensen van 75 jaar en ouder gezamenlijk gevierd. Elk kwartaal worden de mensen (eventueel met partner) uitgenodigd die in de afgelopen maanden jarig zijn geweest. Over dit bijzonder initiatief werd een artikel geschreven in het blad “Kerkinformatie”.
Vanuit de pastorale raad kwam het idee om dit plan ook over te nemen voor onze wijk. Wij kunnen zo als gemeenteleden elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten en samen het leven en geloof delen. Wij willen hiermee in het nieuwe seizoen (september) beginnen. Dan krijgen alle mensen, van 75 jaar en ouder, die in juni, juli en augustus jarig zijn geweest een uitnodiging.
Op een woensdagmiddag van 15.00 -16.30 willen wij dan samen de verjaardagen vieren. Daarbij zijn een aantal ouderlingen en de predikant aanwezig. Wij hopen ook op deze manier de betrokkenheid bij elkaar te vergroten. U hoort hier t.z.t. wel meer van.
Als u vragen en/opmerkingen hebt dan horen wij het graag.
Namens de pastorale raad,
Ds. Anne Henk Boschma

Voorjaarsmarkt
Op 6 en 7 maart is in de Menorah de voorjaarsmarkt gehouden. Een prachtig staaltje van gemeenteopbouw. Ongeveer 130 vrijwilligers hebben zich ingezet. De kerk was één groot marktplein. 
Ik wil voor al die mensen die zich zo hebben ingezet mijn waardering uitspreken en hen heel hartelijk bedanken. De jaarmarkt voegt iets toe aan ons gemeente-zijn. Er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf. En ja…laat op de zondag erna nu ook nog eens de lezing op het rooster staan over de tempelreiniging. Ik heb geprobeerd de ervaringen van die dagen ook mee te nemen in de dienst van die zondag. Zo kreeg dit Bijbelgedeelte, naar ik hoop, een actuele spits. Hoe willen wij God dienen, waar gaat het ons om? De vraagt blijft steeds: wat is onze intentie in de kerk? Gaat ons het om God, om de naaste, om bevrijding. Of zijn wij alleen maar met lege woorden en gebaren bezig en houden wij een organisatie draaiende. Mooi om juist in de 40dagentijd daar samen bij stil te staan.
Nogmaals bedankt,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 1 maart, de 2e zondag van de 40-dagentijd, gaat de kindernevendienst verder met het project. De lezing uit Marcus 9: 2-10, de verheerlijking op de berg, komt dan aan bod. Tijdens de dienst is er oudernevendienst in de Menorah. Wij gaan samen nadenken over het Avondmaal.
Op zondag 8 maart vieren wij een dienst van Schrift en Tafel. De lezing van de zondag is Johanns 2: 13-22 met als thema: Handel of bidden? Gezegende diensten toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Verschillende soorten vieringen/diensten
Binnen de commissie Eredienst hebben wij samen gesproken over de diensten in de Menorah. Wij ervaren heel sterk dat de ochtenddienst voor iedereen moet zijn en dat wij dus moeten proberen die dienst zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Daarnaast zijn er ook mensen die van andere vormen van vieren houden. Daarom willen we een paar keer per jaar een avonddienst houden met een ander karakter. Dat kan heel breed zijn, bijvoorbeeld: vespers, zangdiensten met nieuwe liederen of juist met bekende waardevolle liederen.
Wij hopen zo een extra dimensie toe te voegen aan ons vieren.
De eerste “extra” viering is op zondag 22 maart. Wij hebben in deze 40-dagentijd heel bewust gekozen voor een vesper. Een dienst van verstilling en inkeer. Samen met Ate Klomp en Joukje Steegstra hoop ik deze viering voor te bereiden. In de volgende Geandewei hoort u er vast meer over, maar nu vast de datum: zondag 22 maart 19.00 uur in de Menorah.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Ouderenochtend
Op woensdag 18 maart is de volgende ouderenochtend van 9.45-11-30 in de Menorah.
Allen van harte welkom,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 22 februari begint de 40-dagentijd en vieren wij een doopdienst.
Arno en Marije de Moor hebben de bediening van de Heilige Doop aangevraagd voor hun zoon Pieter Gerard.
De kindernevendienst volgt het project van Kind en Zondag “Met open handen”. Op deze zondag lezen wij Marcus 1: 12-15.
Zo mogen wij op een bijzondere wijze de 40-dagentijd beginnen.
Goede diensten toegewenst.

Voorjaarsvakantie
Vanaf maandag 23 februari hoop ik een week vrij (voorjaarsvakantie) te nemen. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Bert de Ruiter, die mij zal vervangen tijdens de vakantie.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 1 februari mag ik voorgaan in de Menorah en dan mogen wij een bijzondere dienst vieren. Wij hebben deze dienst maar een 25++ dienst genoemd. Een aantal jonge ouders (van de groep doopproject hieronder) hadden het plan om samen een dienst vorm te geven. Daarbij willen wij ook aandacht geven aan moderne (pop)muziek. In heel veel muziek zit ook een “religieuze” ondertoon.
Als thema van de dienst kozen wij voor “Jou my dyn hân!”, een zin uit het bekende lied van de groep DE KAST “In nije dei”. De 25 plussers zullen zelf ook volop meedoen in de dienst.
De hele voorbereiding van de dienst was al een feest. Samen brainstormen en zoeken naar liederen en vormen. Het is waardevol om als gemeenteleden samen een dienst vorm te geven. Ik verheug mij op de dienst. Ik hoop dat wij voelen dat wij de woorden van het evangelie volop vorm kunnen geven in woorden en beelden van deze tijd. En mogelijk…..komt het dan nog dichter bij ons te staan als een uitdagend, uitnodigend en vertroostend Woord.
Mede namens de 25++ers,
ds. Anne Henk Boschma

Doopproject/gespreksavonden 25++
In wijk Oost is al wat langer geleden een doopproject geweest. Jonge ouders die met elkaar in gesprek gingen over geloof en opvoeding. Wij willen dit nu weer oppakken en voortzetten, maar misschien dekt de naam doopproject niet helemaal meer de lading. In principe mogen allen die in die leeftijdsgroep zitten wel meedoen aan de gesprekken.
Op zondag 25 januari is de eerste avond in de Menorah (om 20.00 uur). Een avond van kennismaking en samen een route uitzetten voor een vervolg. Ik hoop dat velen weer meedoen.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Van De Meent 55

Het jaar 2014 is bijna voorbij en dan ga je bijna vanzelf ook terugkijken op het afgelopen jaar. Het was voor ons een jaar van verandering. Ik heb na ruim tien jaar afscheid genomen van de Protestantse gemeente van Oudega en ik mocht op 2 maart op feestelijke wijze intrede doen in wijkgemeente Drachten Oost. In korte tijd zijn wij ons thuis gaan voelen in de wijk.
U hebt ons zeer hartelijk welkom geheten. Langzaam leer ik steeds meer namen en gezichten kennen. Er is in de afgelopen 10 maanden toch al veel gebeurd. Er zijn heel veel vrijwilligers die enthousiast hun schouders onder het gemeentewerk zetten en ik mag met veel genoegen met hen meedoen. 
Er is veel in Drachten waar ik van kan genieten, en er is ook nog heel veel voor mij te ontdekken.
Nu naderen de Kerstdagen en de jaarwisseling. En ik wil allen mede namens Nienke en de kinderen gezegende Kerstdagen toewensen en een gelukkig Nieuwjaar. “Folle lok en seine!”
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Zondag, 21december
Het is de 4e adventzondag. Wij gaan dan verder met het project over de “Verderkijkers”. Het gaat deze zondag over Maria (Lezing Lucas 1: 26-38).
Zondag, 21 december
’s Avonds is er voor de wijken Oost en Zuid (en natuurlijk is iedereen welkom) een kinderkerstfeest. Samen met Asseliene Bouma, Petra Ruiter en Linda van der Veen mocht ik een kinderkerstfeest voorbereiden. Om 19.00 uur bent u van harte welkom in de Menorah. Wij zullen samen zingen, luisteren naar het Kerstverhaal en een kerstverhaal. En natuurlijk is er … een kampvuur met warme chocomelk.
Woensdag, 24 december
De Kerstnacht is een bijzondere nacht van waken. Als thema heb ik gekozen: The Voice of heaven. Aan deze bijzondere dienst werkt het (Gospel)koor Our Choice mee uit Wolvega. Ik hoop dat wij juist in deze dienst mogen voelen hoe laag de drempel van de kerk is, maar zeker ook van het evangelie is. God kwam juist in een kwetsbaar kind onder ons.
Donderdag, 25 december
Op de Kerstmorgen sluiten wij het project “Verderkijkers” af. Op het rooster staat Lucas 2: 1-20. Op deze dag werkt een groep van CMV Crescendo mee.
Woensdag, 31 december
Op de Oudejaarsdag komen wij samen als gemeente. Op die dag voelen wij zo sterk dat wij “mensen van de tijd” zijn, maar juist in deze dienst mogen wij ervaren dat wij in de tijd verbonden mogen zijn met de God van de eeuwigheid.
Donderdag, 1 januari
Op de Nieuwjaarsmorgen is er voor de viering gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. In de korte viering wil ik stilstaan bij de lezing van deze dag, Numeri 6: 22-27 over de Aaronitische zegen.
Zondag, 4 januari
Tot slot vieren wij op de eerste zondag van het nieuwe kalenderjaar, 4 januari een bijzondere dienst. Het is doopgedachtenisdienst. Het is dan bijna een jaar geleden dat Fenna, dochter van Freddy en Jildou Willemsma (zusje van Jente) is gedoopt. Wij mogen op deze zondag de vlinder van die doopdienst aan dit gezin uitreiken.
En wij mogen ook vieren dat Heilige Doop bediend wordt aan Myrthe, dochter van Rinco Nammensma en Anja van der Leeuw (Lidlum 7/zusje van Elianne).
Ik hoop dat wij samen een feestelijk dienst mogen vieren.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Vandaag (23/11) hebben wij de gedachteniszondag gevierd. Een intense en bewogen dienst. Samen benoemden wij het verdriet en zochten wij naar troost. Juist op die laatste zondag van het kerkelijk jaar mogen wij vol verwachting uitzien naar Gods beloften voor mensen. Hij schept altijd weer toekomst.
Op zondag 30 november beginnen wij aan een nieuw kerkelijk jaar; het is dan de Eerste Adventszondag. De kindernevendienst volgt het project “Verderkijkers”. Op deze zondag staat Marcus 13: 24-37 centraal met als thema: De deurwachter.
Op zondag 7 december, de Tweede Adventszondag, hoop ik voor te gaan in de Menorah. Ik volg dan ook het rooster van de kindernevendienst. Wij gaan dan lezen Johannes 1: 19-28 met als thema: Johannes de Doper.

Op de Derde Adventszondag, 14 december, sta ik ook op het rooster. Wij lezen dan uit Jesaja 65: 17-25, een prachtig visioen van een nieuwe tijd.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Gedachtenisdiensten

Op donderdag 20 november mogen wij de gedachtenisdienst houden in zorgcentrum DE WIKEN.
Op zondag 23 november mogen wij de eeuwigheidszondag (of gedachteniszondag) vieren in de Menorah. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zien wij uit naar Gods beloften. God zal ons in en door de dood nabij zijn. Daarom mogen wij ook juist op deze zondag de mensen gedenken die ons door de dood ontvallen zijn.
Wij mogen als gemeente staan om de mensen die verdriet en rouw ervaren. Samen zullen wij uit de Schriften lezen en hoop putten voor ons bestaan. Wij lezen Psalm 121 en 2 Korintiërs 4:16-5: 8. Het zal een intense dienst zijn. Wij mogen elkaar daarbij sterkte toewensen. Mag de troost, kracht en liefde van de EEUWIGE ons omringen.
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 9 november vieren wij in de Menorah de dankdag voor gewas en arbeid. Natuurlijk moet in elke dienst het alledaagse leven aan bod komen, maar op deze zondag zal dat nog sterker zijn dan anders. Ons werken, ons leven, onze schepping is volop verbonden met ons geloof in God.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten 
Zondag 26 oktober missionaire zondag in de Menorah om 9.30 uur. Voorganger ds. Aafke Nicolai. Met medewerking van jongerenkoor Rejoice o.l.v. Fedde Tuinstra. Het thema van deze viering is ‘Wat een geluk’. De dienst is voorbereid met de leden van de missionaire commissie. De voorzitter van de commissie schrijft in dit kerkblad over deze bijzondere viering. 
Op zondag 2 november vieren wij de jaarlijkse “kerk, school en gezinsdienst”. Ik mag de dienst samen met het personeel en de kinderen van “Het Mozaïek” voorbereiden. Het thema van de dienst wordt: Zien! Kijk eens door een andere bril! Uiteraard doen de kinderen volop mee aan deze dienst. Het is prachtig dat er zo een verbondenheid is tussen kerk, school en gezin.
Op zondag 9 november vieren wij als wijkgemeente de jaarlijkse dankstond voor gewas en arbeid. Wij mogen, meer nog dan anders, in de dienst stilstaan bij het leven van alle dag met al zijn tegoed en zorg.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
ds. Anne Henk Boschma

Ouderenochtend

De eerste ouderenochtend is op woensdag 24 september geweest. Het aantal deelnemers was veel groter dan ik gedacht had. Wij hebben de
eerste keer al interessante, diep bewogen en vrolijke dingen samen mogen delen.
De volgende ouderenochtend is op woensdag 22 oktober om 9.45 in de Menorah (tot 11.30 uur).
Graag tot ziens, ds. Anne Henk Boschma

Startzondag 2014.
Vandaag hebben wij de startzondag in de Menorah gevierd. Ik heb er intens van genoten. Wij kozen voor het thema: Een dienende gemeente. Dat is één van de profielen die gemeente heeft gekozen. Een enthousiaste groep gemeenteleden heeft de hele zondag in de steigers gezet.
Er was een zanggroep van ongeveer 35 gemeenteleden gevormd die in de dienst meewerkten. Ook een zanggroepje van 13 kinderen zongen voor en in de dienst.
De kinderen stonden bij de hoofdingang om mensen met hun zang en muziek welkom te heten (o.a. het liedje Goedemorgen, welkom allemaal). Dat was een feestelijk begin van de zondag.
In de dienst konden wij ook naar een film kijken waar vier gemeenteleden vertelden hoe zij dienstbaar wilden zijn (ook vanuit hun geloof).
Op het liturgisch centrum was een massa boodschappen verzameld voor de voedselbank. Het was bijna een soort liturgische verbeelding van de dienst. (Wie leeft van de Boodschap, deelt boodschappen).
Het was een feestelijke dienst.

Een grote groep mensen bleef daarna koffiedrinken en er was een prachtig programma samengesteld rondom de 7 werken van barmhartigheid.
Op allerlei manier kwamen mensen met elkaar in gesprek of werden aan het denken gezet.
Bij de lunch deelden wij van wat iedereen had meegenomen en er was meer dan genoeg. Samen eten geeft nog meer verbondenheid.
Tot slot kwam de vicevoorzitter van de Voedselbank ons informeren over het werk van de voedselbank in Drachten. Symbolisch droegen wij de grote hoeveelheid boodschappen van de gemeente van Drachten-Oost aan hem over.
Het was in mijn beleving een prachtige zondag helemaal opgezet met eigen mensen. Een prachtige start van een nieuw seizoen.
En daarom startdienstcommissie Jeroen Akkerman, Gerda Bekius, Jellie Douma, Geranda Schutter en Coby de Vries heel hartelijk dank voor jullie inzet en creativiteit. Ook alle andere vrijwilligers die meededen aan deze dag, heel hartelijk bedankt.
En wat mij nog het meeste raakte is, dat jong en oud samen verbonden waren in die passie om zo samen dienende gemeente te willen zijn. Er straalde iets van af. Mooi.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma.

Afscheid ds. Henk-Jan de Groot.
Op zondag 31 augustus nam ds. Henk-Jan de Groot in een volle Oase afscheid van wijk Noord en daarmee ook van de Protestantse gemeente te Drachten. Met enthousiasme en creativiteit heeft hij zich ingezet voor de gemeente. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem een goede en gezegende tijd toe in Burgum.
Voor ds. Erns van Gullik en ds. Hans Arendsman zal het extra druk zijn. Wij wensen hen daarbij sterkte. Wijk Noord moet ook op zoek gaan naar nieuwe wegen. Wij wensen kerkenraad en gemeente sterkte en zegen bij die zoektocht.
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten 21 en 28 september 2014

De komende twee weken mogen wij twee heel bijzondere diensten vieren.
Op zondag 21 september vieren wij de startzondag. Het is een mooie traditie om de kerk op deze manier weer uit de zomerslaap te wekken. Op deze dag wordt het startsein gegeven voor weer veel nieuwe acitiviteiten.
Een enthousiaste werkgroep is aan de slag gegaan met een boeiend programma voor jong en oud. Wij staan stil bij ons “profiel” De dienende gemeente. Veel gemeenteleden zullen meewerken aan de dienst en de activiteiten na de dienst. Wij gaan alles met “eigen” krachten doen. Ik zou zeggen: Laat u vooral verrassen.

Op zondag 28 september mogen wij afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers en mogen wij de nieuwe bevestigen. Wij zijn dankbaar voor hen die zoveel tijd en energie aan het werk in gemeente hebben gegeven en wij zijn ook blij dat nieuwe mensen dat werk nu weer overnemen. Wij zullen afscheid nemen van 4 ambtsdragers, 5 ambtsdragers worden herbevestigd en 4 nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Tevens mogen wij 3 nieuwe pastoraal bezoekers voorstellen. Wij hopen samen een feestelijke dienst te vieren waar wij als gemeentelden ook allen weer herinnerd worden aan onze roeping.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma.

Ouderenochtend.
Ik wil één keer in de maand een ochtend organiseren voor oudere gemeenteleden die gewoon eens samen in gesprek willen gaan over geloof, kerk en leven. Uiteraard willen wij ook samen even gezellig koffiedrinken en elkaar zo ontmoeten. Ik hoop dat het een plek zal zijn waar we samen eens hardop kunnen nadenken over de dingen die ons bezighouden.
Ik neem elke keer een stapel kaartjes met stellingen/vragen mee en dan gaan wij samen in gesprek. 
De eerste ochtend staat gepland op woensdag 24 september. Wij komen van 9.45-11.30 uur samen in de Menorah.
Als u nog vragen hebt, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten zondag 7 september.
Op deze zondag mogen wij samen de MAALTIJD VAN DE HEER vieren. De lezing van de zondag is Matteüs 18: 1-20. Een deel van deze lezing zal ook in de preek centraal staan. Het thema voor de kindernevendienst is: Zuinig op jou.Op zondag 14 september is het thema voor de kindernevendienst: “Zoals ook wij vergeven”.
In deze Geandewei leest u ook al heel veel informatie over de startzondag op 21 september. De startcommissie is zeer actief geweest en heeft een mooi programma samengesteld. Zo mogen we met een inspirerende startzondag het nieuwe winterseizoen beginnen.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma.

Bedankt.
In de vakantie, op 9 juli, was het 25 jaar geleden dat ik voor het eerst in het ambt van “dienaars des Woords” ben bevestigd in Sibculo. Dat was op mijn verjaardag en voor mij was dat ook een prachtig cadeau. Wij hebben dit ambtsjubileum met het gezin gevierd. Afgelopen jaar ben ik bij mijn afscheid in Oudega en mijn start in Wijk Oost al zo in het zonnetje gezet. Dat was al een bijzonder feest. Daarom hebben wij nu maar gekozen voor de soberheid. 
Uiteraard ben ik bijzonder dankbaar dat ik zolang in de kerk mag werken. Er is in die 25 jaar ook heel veel veranderd, maar dat alles daagt mij nog meer uit om predikant te zijn in deze tijd.
Ik werd verrast met prachtige bloemen van wijkgemeente Oost en de Protestantse gemeente Drachten. En wij mochten vele kaarten met felicitaties ontvangen.
Bedankt voor al uw goede wensen. Ik hoop vol inspiratie en enthousiasme mijn werk voort te zetten. Het is en blijft een prachtig ambt.
Mede namens Nienke en de kinderen,
Ds. Anne Henk Boschma.

Bij de diensten

Zondag 22 juni
Op zondag 22 juni vieren wij een “gewone” dienst. Ik zal op deze zondag weer het rooster volgen en dan lezen wij Matteüs 10: 16-33.
Zondag 15 juni
Op zondag 15 juni zullen wij Overstapdienst vieren. Drie kinderen van de kinderdienst stappen over naar de tienerdienst. En deze kinderen zullen ook meedoen aan de dienst. Wij mogen samen met alle kinderen van de nevendienst deze bijzondere dienst vieren (voor jong en oud).
Zondag 8 juni
Op Pinksteren, zondag 8 juni, mag ik ( voor het eerst) het Heilig Avondmaal bedienen in Zorgcentrum DE WIKEN. Op het feest van de Geest mogen wij de aanwezigheid van God in ons en door ons voelen en mag het ook zichtbaar worden in de teken van brood en wijn.
Zondag 1 juni (genoemd de Wezenzondag) mag ik weer in de Menorah voorgaan en mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren.
Op zondag 18 mei vieren wij de jeugddienst (die wij ook mochten vieren op 11 mei in de Zuiderkerk) in de Menorah. Samen met tieners en leiding van de tienernevendienst mocht ik de dienst voorbereiden. Uiteraard hebben de tieners een grote inbreng in deze dienst. Het thema waar zij aan gewerkt hebben is: Hoop.

Zondag 24 mei is er in de Zuiderkerk een bijzondere dienst. Dan zal ds. Jan Jurjens afscheid nemen van de gemeente, omdat hij met emeritaat gaat. Ook in onze wijkgemeente zijn wij dankbaar voor zijn werk in de PG Drachten. Wij hopen dat hij volop mag genieten van zijn “vrije tijd”. Op 11 mei zal ds. Aafke Nicolai de enige wijkpredikant zijn van wijk zuid. Een hele verandering voor haar en de wijk. Wij wensen haar en de gemeente een goede en gezegende tijd toe.

Zondag 4 mei
Op zondag 4 mei mag ik voorgaan. De kinderen beginnen dan met een eigen project over schilderen. Ik denk dat ik in de dienst aandacht ga besteden aan het bijzondere karakter van deze zondag. Immers 4 mei is ook een dag van gedenken. Wij staan dan stil bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Op deze bijzondere datum wil ik daar in de kerk ook niet aan voorbijgaan.

Zondag 11 mei Zuiderkerk en 18 mei Menorah
Ik wil u ook vast noemen dat de tieners een jeugddienst hebben voorbereid samen met de leiding. In deze jeugddienst mag ik voorgaan. Wij vieren deze dienst van de jongeren van Oost en Zuid twee keer. Op zondag 11 mei in de Zuiderkerk en op 18 mei in de Menorah. De jongeren zullen een grote bijdrage leveren aan de dienst.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

Terugblik op de diensten rondom Pasen
Het was voor mij de eerste keer om de Paascyclus in Drachten te vieren. Er waren veel bijzondere diensten.

In het begin van de Goede Week waren er de sobere maaltijden en aansluitend mooie Vespers.
Op de Witte Donderdag mochten wij het Heilig Avondmaal vieren.
Op Goede Vrijdag was ik diep onder indruk van de bijdrage van het koor “Ere zij God” onder de bezielende leiding van Rein Albert Ferwerda, met aan het orgel Hans Dorsman, viool Annemijn van Dijk, fluit Marlies de Jager. De dienst, met fragmenten uit de Mattheüs Passion van Bach, vertolkte op bijzondere wijze het lijdensevangelie.
Ook de Paaswake heb ik als zeer bijzonder ervaren. Marrit Doedens mocht belijdenis van haar geloof afleggen. De zanggroep zong prachtig over het LICHT. En de betrokkenheid van de gemeente was overweldigend. Bedankt.
Na de Paaswake hebben de tieners met de leiding de hele nacht gewaakt. Een mooie en bijzondere gebeurtenis.
Ten slotte mochten wij op de Paasmorgen een feestelijke dienst vieren onder begeleiding van CMV Concordia. En de kinderen hebben gesmuld van hun paasontbijt.
Heel veel mensen hebben meegewerkt aan de diensten en alles daarom heen. Alle vrijwilligers bijzonder bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet.
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
De Goede Vrijdag mogen wij als gemeente op bijzondere wijze gedenken. Het koor “Ere zij God” onder leiding van. Rein Albert Ferwerda zal fragmenten en koralen uit de Matteüs Passie van Johann Sebastian Bach zingen. Dit in een Nederlandse vertaling van Ria Borkent. Wij lezen samen gedeelten uit het evangelie naar Matteüs en gaan samen zingen. Verder werken mee: viool- Annemijn van Dijk, fluit – Marlies de Jager, orgel - Hans Dorsman. Henk Meijer en ongetekende mogen de lezingen verzorgen.
Op de Stille Zaterdag vieren wij de Paaswake. Deze keer zal dat een heel bijzondere dienst zijn. Marrit Doedens zal in deze dienst in het openbaar haar geloof belijden. Wij mogen als gemeente ook samen onze doop gedenken, vernieuwen en ons geloof belijden. De zanggroep van de Menorah zal mee werken aan deze bijzondere dienst. Ik hoop dat velen uit de gemeente tijdens deze dienst om Marrit heen willen staan.

Wij gaan zo in deze dienst van donker naar licht, naar het Licht van de wereld.
Op de Eerste Paasdag mogen wij uitbundig de Opwekking van Jezus vieren. In deze dienst gaat CMV Concordia onder leiding van Dirk Krol ons begeleiden. Uiteraard gaan wij met de kinderen ook het Paasproject afsluiten en zal ik de kinderen ook de betekenis van Pasen uitleggen.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Pastoraat
Ik zeg tegen iedereen die ik ontmoet in het pastoraat: Als er wat is, belt u mij dan? Dat geldt voor u allen. Als u mij wit spreken kunt u altijd contact met mij opnemen. U moet mij allen maar helpen om mijn weg te vinden. U kunt mij bereiken, T: (0512) 37 22 04 of mail: zie map contact

Bij de diensten
In wijk oost volgt de kindernevendienst het thema: Zoek de stilte. Wij zoeken naar de stilte in de Bijbelverhalen, maar ook in ons eigen leven. Op zondag 23 maart mogen wij samen het Heilig Avondmaal vieren. De lezing van de zondag is Mat. 21: 33-46: Het is niet van jou.

Op zondag 30 maart staat Mat. 22: 41-46 (Thema: Groot denken) op het rooster.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma.

Gemeenteavond 13 maart.
Op donderdag 13 maart was er een gemeenteavond waar wij (Nienke en ik) op een bijzondere wijze welkom zijn geheten. Het was een prachtige en gezellige avond. Allerlei groepen/commissies uit de gemeente presenteerden zich en we werden overladen met warme woorden en met prachtige en soms ook hilarische cadeaus. Een paar gemeenteleden zeiden later tegen mij: Dat was donderdag toch wel een warm bad voor jullie. Dat was het zeker. Wat een warm en enthousiast welkom.
De avond is voorbereid door de beroepingscommissie. Allen die betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van deze avond: Heel hartelijk dank. Wij, en velen met ons, hebben genoten van deze avond.
Mede namens Nienke, een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma.

Menorah voorjaarsmarkt/bazaar
Velen zeiden tegen mij: U valt wel met de neus in de boter. Op 6 en 7 maart werd de voorjaarsmarkt/bazaar in de Menorah gehouden. Ik mocht een klein beetje getuige zijn van de voorbereidingen voor de bazaar en zeker ook van de uitvoering. Op donderdagmiddag stonden er drommen mensen voor de deur om naar binnen te mogen. (waar vind je dat nog in de kerk?).
Wat mij vooral opviel waren de vrijwilligers die actief zijn en de band die het schept tussen de mensen die meedoen. Buiten het feit dat het geld oplevert voor een goed doel en voor de kerk, is het ook een activiteit die voor de opbouw van gemeente waardevol is.
Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet en de betrokkenheid.
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de dienst
9 Maart is het de Eerste zondag van de 40-dagentijd, een tijd van boete en inkeer. Dat is ook zichtbaar in de liturgische kleur paars. De kindernevendienst volgt dit jaar het project : Zoek de stilte! In ons leven is het vaak druk en wij worden door ‘van alles’ in beslag genomen. Juist in de 40-dagentijd is het goed om stil te worden. Om tijd te scheppen voor God en voor elkaar (en jezelf). Voor zover ik voorga tijdens deze zondagen volg ik ook het project van de kinderdienst. Vandaag staat Matteüs 21: 1-11 op het rooster: Jezus gaat naar Jeruzalem.
U allen een gezegende dienst toegewenst,

Van de predikant
Vorige week zondag hebben wij een hele fijne start mogen maken in Drachten-Oost. U allen bedankt voor de hartelijke woorden bij de eerste kennismaking. Alle mensen die mee hebben gewerkt aan de dienst of aan de voorbereidingen voor deze zondag nogmaals heel hartelijk dank.
Mijn eerste werkweek zit er op en er is al heel veel gebeurd. Ik merk wel dat het best een poos zal duren voor ik overzicht op alle gemeentewerk heb.
Ik zeg tegen iedereen die ik ontmoet in het pastoraat: Als er wat is, belt u mij dan? Dat geldt voor u allen. Als u mij wit spreken kunt u altijd contact met mij opnemen. U moet mij allen maar helpen om mijn weg te vinden. U kunt mij bereiken onder nummer 372204 of met de mail : zie in de map Contact.
Een hartelijke groet voor u allen

(Bijna) Klaar voor de start.
Op het moment dat ik dit schrijf staat ons huis nog vol met verhuisdozen. Afgelopen donderdag (20/2) zijn wij verhuisd. En nu moet alles letterlijk en figuurlijk weer een plek vinden. Wij mochten een indrukwekkend afscheid vieren in Oudega en nu richt ik mij op het nieuwe begin.
Ik hoop dat ik zo spoedig mogelijk op mijn studeerkamer alles weer op orde zal hebben, want ik mag mij de komende week voorbereiden op de intrededienst van zondag 2 maart.

Dus ik ben bijna klaar voor de start. Er breekt voor ons en voor de gemeente een nieuwe fase aan. Voor ons zullen er heel veel nieuwe gezichten en namen langskomen. Het zal vast een poos duren voor we alles kunnen plaatsen. Ik mag het werk van ds. Aafke Nicolai en ds. Bert de Ruiter voortzetten.
Voor u allen zal het ook vast even wennen zijn. Elke predikant heeft zo zijn eigen stijl, werkwijze en eigenaardigheden.

Vanaf 2 maart hoop ik met enthousiasme aan de slag te gaan in de wijk. Als u mij dringend wilt spreken, laat u het mij dan vooral weten. Ik ben bereikbaar onder nummer 372204 en u mag mij ook altijd mailen (zie map Contact).
U moet mij samen maar op weg helpen en wegwijs maken in de wijk.

Ik verheug mij erop.

Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma.


Een groet uit Oudega

Nog een poosje en dan is het jaar 2013 voorbij en beginnen wij aan een nieuw jaar.
Een jaar dat voor ons ook de nodige veranderingen met zich mee zal brengen.
Wij zijn er al volop mee bezig. Al was het alleen maar dat wij intensief hebben gezocht naar passende woonruimte. Dat lijkt nu gelukt te zijn.
Voor ons gevoel duurt het nu niet zo lang meer dat ik samen met u allen de schouders onder het gemeentewerk in Drachten-Oost mag zetten. In de beroepingsprocedure hebben wij wel heel veel vertrouwen van jullie gekregen. En wij hebben dan ook het volste vertrouwen dat ik met veel plezier en genoegen in wijk Oost zal mogen werken, zoals ik dat ook doe in Oudega.
Maar eerst richten wij ons op het afscheid nemen van Oudega en dit zal ook een intensieve tijd zijn.
Wij willen u allen prettige kerstdagen en een gelukkig, gezegend en gezond Nieuwjaar toewensen. En ‘oant sjen’/tot ziens!
Mede namens Nienke, Stefan, Laura, Jeroen en Rianne,
Ds. Anne Henk Boschma

 

Bij de diensten Op zondag 2 oktober is het de zondag voor Kerk en Israël. Het christelijke geloof heeft joodse wortels en er staat in onze kerkorde dat wij een onopgeefbare band hebben met het joodse geloof. Wij zullen op deze zondag nadenken over het Loofhuttenfeest. Ook voor de kinderen zal er volop aandacht zijn. Deze dienst is voorbereid en wordt mee uitgevoerd door Pitty Meijer, Hans Bouma en Jan van der Leij. De lezing in deze dienst is Leviticus 23: 33-44. Goede en gezegende diensten toegewenst, Ds. Anne Henk Boschma   Terugblik op de startzondag De week na de startzondag hoor ik van gemeenteleden heel vaak: Wat was dat een bijzondere zondag. En ik heb dat zelf ook zeker zo ervaren. Veel mensen werden getroffen door de ontspannen en vrolijke sfeer. Het was een waardevol begin van het seizoen samen met Wijk Zuid in de Zuiderkerk. Wij volgden het landelijke thema: Deel je leven. Een kleine groep mensen heeft daar veel werk voor verzet. Ik wil de leden van de startzondagcommissie heel erg bedanken. Willemien de Jong, Ineke Krol, ds. Aafke Nicolai, Coby de Vries, Conny van der Tuuk en ongetekende mochten samen deze dag in de steigers zetten. Uiteraard hebben heel veel andere gemeenleden daarbij geholpen. Wij mochten de dienst vieren waarop spontaan 7 gemeenteleden een persoon uit de Bijbel of traditie wilden vertolken. Er was een grote ad hoc zanggroep onder leiding van Nienke en Hans gevormd. De samenwerking in de dienst met ds. Aafke Nicolai was bijzonder fijn. Na de dienst bleven veel mensen koffiedrinken met lekkernijen die gemeenteleden hadden gemaakt. De kinderen konden spelletjes doen en zich vermaken op een luchtkussen. De tieners hadden hun eigen programma in de Menorah. Daarna waren er verschillende activiteiten. Men kon een wandeling maken (met een gesprek), bloemstukjes maken, het lied van de kerkendag instuderen, spelletjes doen of gewoon samen praten. Het waren mooie activiteiten. Wij gingen ook samen eten. Velen hadden wat meegenomen en dat werd gedeeld. Er was van alles, een rijk buffet en er was meer dan genoeg. Wat een prachtig initiatief. Na de maaltijd was er nog een korte viering waarin de verschillende onderdelen van de dag langskwamen. Ook werden de boodschappen die op het liturgisch centrum stonden overgedragen aan de voedselbank. Zo wilden wij ook heel daadwerkelijk ons leven delen. Een dag met een bijzondere uitstraling. Allen bedankt die daaraan hebben meegewerkt. Dat is kerk-zijn op zijn best. Een prachtige start dat vraagt om een mooi vervolg in het kerkenwerk. Bedankt, Ds. Anne Henk Boschma   Ouderenochtend De ouderenochtenden gaan weer van start. De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 oktober van 9.45-11.30 uur in de Menorah. Iedereen is van harte welkom. Soms vraagt men weleens of er een leeftijdsdrempel is. Die is er niet. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. Graag tot ziens.