Gemeenteavond 31 januari 2018 in de Menorah
Na een bakje koffie opent de voorzitter de gemeenteavond. Ds. Anne Henk Boschma houdt een korte meditatie. Iedereen kan zich vinden in de agenda die getoond wordt. Chris de Haan, de voorzitter, geeft een overzicht van de geschiedenis van Voortvarend Verder. Hij noemt de ‘snel veranderende samenleving’. We leven in een 24/7 economie, een digitale samenleving en krijgen in de kerk te maken met afnemende ledentallen, met minder inkomsten en minder vrijwilligers. De vraag is hoe maken we de kerk van Drachten toekomstbestendig?

De werkgroep PGD (Protestantse Gemeente Drachten) gaat van start. Uit de vier modellen kiezen drie wijken voor model 4, één kerkenraad met werkgroepen. Wijk Noord kiest voor model 2: zoveel mogelijk zelfstandig maar met samenwerking met Drachten.
In de AK wordt een scenario ontwikkeld om één PGDrachten te realiseren met één kerkenraad en werkgroepen. Daarnaast wordt een gedachtenkader met twee geografische gebieden gecreëerd om door te gaan met de bestuurlijke ontwikkeling en inrichting van één PGDrachten. Voor Wijk Noord ontstaat ruimte om aan te sluiten. Voor West, Zuid en Oost is er ruimte voor directe samenwerking en voorbereiding op het samengaan dat ingaat op 1 januari 2020 of eerder als dat mogelijk is. Een aantal belangrijke onderwerpen kunnen dan nu al worden aangepakt zoals Jeugd en Jongeren, het seniorenpastoraat, en de gebouwendiscussie kan worden opgestart. De AK en de wijkkerkenraden blijven bestaan tot bovengenoemde datum. West, Zuid en Oost nemen al contact met elkaar op om samen te werken. Op 19 februari 2018 wordt over dit scenario in de AK een beslissing genomen. Tot die tijd kan in de wijkkerkenraden worden overlegd en met de gemeente worden gesproken over dit scenario. De wijkkerkenraad en de wijkgemeente van Oost ondersteunen de keuze van het scenario(3) en het gevolgde beleid.
De wijken moeten leden leveren voor de commissie/werkgroep die het Plan van Aanpak opstelt om te komen tot één PGDrachten. De leden van de commissie uit onze wijk worden Aalzen Adema en Netty Feenstra. De aanwezigen ondersteunen deze keuze. We wensen ze veel succes.
Dit hele verhaal wordt gepresenteerd met tussendoor een bakje koffie.
Vragen: Waarom uitstellen? We stellen niet echt uit. Op 19 februari 2018 wordt door de AK besloten over één PG Drachten en het te volgen scenario. In 2020 gaat het op de een of andere manier door. Als één wijk afhaakt wordt één PG Drachten geeffectueerd zonder de wijk die afhaakt.
Moeten we het niet eerst over gebouwen hebben? In de AK is afgesproken dat er na afronding van de discussie over de bestuursstructuur pas de discussie komt over de gebouwen.
We kruipen als wijken steeds dichter naar elkaar toe. We gaan vaker Heilig Avondmaal vieren met Zuid. Als Oost, West en Zuid gaan we op 20 maart 2018 brainstormen over de ‘Zuiderwijk’. West gaat ook mee vergaderen met Zuid en Oost. Het begin is er. We stomen door!!
Hans Dorsman, scriba

Verslag Kleine Kerkenraadsvergadering op 28 december 2017
De hoofdcontactpersonen zijn op bezoek. Het is toch een prachtig en goed werkend systeem. Communicatie door de hele gemeente is goed. Zo gaat de informatie snel via dominee naar contactpersonen, ouderling en diakenen naar gemeenteleden en omgekeerd. Er is veel onderling samenspel. Wie even iets minder kan, wordt gesteund door de anderen. En zo samen vinden ze de kracht om door te gaan, ook al blijven er adressen waar ze niet binnenkomen. Daardoor laten ze zich niet ontmoedigen. We wensen ze veel succes bij hun werk. Na de koffie gaan we verder. Een belangrijk punt is natuurlijk Voortvarend Verder. U leest op het MenorAviertje en in Geandewei wat de bedoeling is. We spreken er een ruime tijd over. De Kleine Kerkenraad gaat akkoord. We besluiten dit voorstel ook nog voor te leggen aan de Grote Kerkenraad (25 januari 2018, als we weer Kleine Kerkenraadsvergadering hebben). Natuurlijk informeren we de gemeente ook op een gemeenteavond en wel op 31 januari 2018 in de Menorah. We evalueren de diverse diensten in de Kersttijd en schrijven puntjes op ter verbetering. We constateren dat we mooie diensten hebben gehad. We stappen welgemoed het nieuwe jaar in.
Hans Dorsman, (scriba)

Gemeenteavond op 31 januari 2018 van wijk Drachten Oost:Voortvarend Verder

Inloop met koffie om 19.30 uur. Start van de avond om 19.45 uur. Kunnen wij als gemeente er mee instemmen dat we op weg naar één PG Drachten zonder wijkgemeente en zonder de kapelgemeente de datum van invoering iets verschuiven? Als uiterste datum voor effectuering van één PG Drachten kan dan worden gekozen voor 1 januari 2020 of als het logischer is 1 juli 2020. Maar als het sneller kan, dan gaat dat voor. Twee artikelen naar onderen kunt u het hele plan nog eens lezen.
Op de avond zelf zal dat nog eens toegelicht worden.
Wij rekenen op uw komst.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad 'Scenario Voortvarend Verder'.
In het verleden hebben we gekozen voor model 4 van Voortvarend Verder. Dat wil in het kort zeggen dat we kiezen voor één Protestantse Gemeente in Drachten met één centrale kerkenraad, zonder wijkgemeenten. Niet alle wijkgemeenten waren zo eensgezind als wijk Oost. Dan kun je zeggen het is slikken of stikken, maar er is een elegantere oplossing. Op de laatste AK is het voorstel gelanceerd om een scenario te kiezen waarin wellicht alle wijken zich kunnen vinden. Eén PG Drachten blijft het doel, maar we kunnen beginnen met de samenwerking van Oost, Zuid en West. Uiterlijk 1 juli 2020 wordt het besluit voor één PG Drachten geëffectueerd. Ik vertel het hier kort, maar u krijgt nog uitvoeriger informatie. En we willen met de gemeente hierover spreken en wel op woensdag,31 januari 2018. Dus die datum kunt u alvast noteren als gemeenteavond. De gemeenteavond in maart komt dan te vervallen. Wordt vervolgd, houdt het MenorAviertje en Geandewei in de gaten.
Hans Dorsman, scriba

Gemeenteavond wijk Oost over Voortvarend Verder
In de Menorah, op woensdag 31 januari 2018, aanvang 19.45 uur. Inloop met koffie/thee: 19.30 uur
De kerkenraad van Oost wil op deze avond met u praten over het scenario dat bedacht is op de Algemene Kerkenraad in Drachten. U weet dat we willen komen tot één PF Drachten met één centrale kerkenraad. 
Dat doel blijft. Dat doel kan bereikt worden via een harde opstelling: ‘Zo doen we het en wie niet mee wil doen… dan maar niet’, maar je kunt ook kiezen voor een soepeler opstelling: ‘Op welke manier krijgen we iedereen mee om toch ons doel te bereiken? De Algemene Kerkenraad heeft gekozen voor de soepeler opstelling via het volgende scenario:
Wat houdt het scenario in?

Dit scenario houdt rekening met de reactie vanuit Noord. In formele zin wijzigt de organisatie voorlopig niet. Er blijven vier wijken en ook de Kapelwijk blijft. Ook de afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad vanuit de wijkkerkenraden blijft in stand. Er komt een samenwerking tussen West, Zuid en Oost, als opmaat naar de nieuwe organisatie. Deze samenwerking houdt in ieder geval in: samenwerking tussen de predikanten en kerkelijk werkers en kan verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld (senioren)pastoraat, diaconaat, jeugd- en jongerenwerk.
Een ad hoc commissie zou kunnen helpen om deze samenwerking vorm te geven. Hiervoor is nodig dat de wijkkerkenraden worden gehoord (eventueel gekend en gehoord de wijkgemeente(n), en ook noodzakelijk is de medewerking van de predikanten en kerkelijk werkers.
De focus blijft helder en eenduidig:
Op weg naar één PG Drachten zonder wijkgemeenten en zonder de Kapelgemeente.
De datum waarop die ene gemeente is gerealiseerd is op zich flexibel in te vullen; het noemen van een einddatum is een absolute voorwaarde om te voorkomen dat we in een proces blijven hangen en elkaar in de wurggreep blijven houden. Dit zou het ultieme compromis kunnen zijn. Het compromis werkt alleen positief als daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten en als iedereen zich bereid verklaart dat compromis naar de achterban voor voluit te verdedigen en loyaal meewerkt aan de uitvoering van het besluit. Als uiterste datum voor effectuering van één PG Drachten kan worden gekozen voor 1 januari 2020 (óf als halverwege het seizoen een betere optie en logischer is dan wordt het 1 juli 2020) met daarbij de toevoeging: ‘Als het sneller kan met ieders instemming, dan gaat dat voor.’ Is eenparigheid niet te bereiken óf is niet iedereen bereid hier voor de volle 100% voor te gaan, dan blijft het uitgangspunt zoals dat eerder geformuleerd is. (Uitvoering geven aan het besluit van de Algemene Kerkenraad van 18 september 2017: Eén PG Drachten, zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente. Ingangsdatum: 1 januari 2019)

Voordelen:
1. Het is redelijk consistent en past in de koers tot nu toe.
2. Verschillende zaken kunnen sneller worden aangepakt en opgelost, zoals:
a. (senioren)pastoraat ‘blok Zuid’
b. jeugd- en jongerenwerk ‘blok Zuid’
c. samenwerking diaconaat 'blok Zuid’
d. de gebouwenproblematiek
e. positionering Grote Kerk
3. Opmaat voor samenvoeging van de wijken West, Oost en Zuid tot een nieuw blok Zuid.
4. Wijk West komt in een andere setting terecht.
5. Voor Noord wijzigt er op korte termijn niets.
6. Er kan gefaseerd, zonder overhaasting, worden toegewerkt naar één PG Drachten zonder wijkgemeenten.
7. Door zó te werken kan draagvlak worden gecreëerd in heel de gemeente en in het bijzonder ook in wijk Noord.
8. We blijven één gemeente.
Nadelen:
1. De eenwording duurt nog weer langer, de mensen worden moe en het meedenken ‘zat’.
2. Deze optie past nauwelijks nog bij het gevoelen van de wijken West, Zuid en Oost
3. Het past niet in de laatste reactie van wijk Noord.
4. Het blijft nog langer onzeker of uiteindelijk die ene PG Drachten wordt gerealiseerd, dan wel dat één of meer
wijken kiezen voor zelfstandigheid

U bent allen hartelijk welkom op de Gemeenteavond !
Hans Dorsman, scriba

Kerk-zijn in 2018
Kerk-zijn in deze tijd lijkt soms moeilijk. Veel mensen zijn bang voor de toekomst als het gaat om ‘hun’ kerk. Kerk-zijn is gemeenschap rondom Christus, betrokkenheid, met aandacht en liefde voor elkaar. Kerk-zijn is actief willen zijn in de gemeenschap van wijk Oost. Laten zien wie en wat wij zijn als kerken van Christus in deze wijk. Betrokken zijn bij de andere gemeentes van Drachten. Begaan zijn met en bezorgd zijn om de Schepping, om deze aarde en alle mensen die daar op wonen.
Bezorgd zijn is goed als het gaat om de liefde voor de ander en voor elkaar. Kerk-zijn is het ervaren van Christus in de vieringen en in de ander. Vieringen zijn het feest van verwondering en bemoediging, ontmoeting en gemeenschap. Zo samen kerk-zijn is een vreugde en geen last. Zo’n kerk in Christus trotseert de tijd.
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende kerstdagen en Gods Vrede en Zegen toe op uw weg in 2018.
Chris de Haan

Voortvarend Verder, één PGDrachten?
Deze maand gaat het over ‘Hoe willen wij in de toekomst Kerk-zijn in Drachten’. Zijn we als wijkgemeentes binnen de Protestantse Gemeente in staat om de krachten te bundelen en samen als één PGDrachten door te gaan? Het proces rondom ‘Voortvarend Verder’ komt nu in een fase waarbij duidelijk moet worden hoe we omgaan met het gezamenlijke standpunt van Zuid, West en Oost en het afwijkende standpunt van Noord. Zijn de keuzes verenigbaar binnen één gemeente in Drachten?
In de nabije toekomst moet antwoord worden gegeven op veel vragen die van buitenaf en van binnenuit op ons af komen. De eerste aanzetten voor de uitvoering van Kerk 2025 worden in Nederland al duidelijk. Afgelopen weekend stond in Trouw een advertentie voor predikanten voor de elf nieuwe classes.
Als Kerk van Drachten ontkom je niet aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen. Ik noem een paar:
• Afnemend ledental door de vergrijzing en de secularisatie van de samenleving
• Afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit is een gevolg van het eerste punt en de 24/7 organisatie van de maatschappij
• Teruglopende inkomsten en ontstaan van financiële tekorten.
De antwoorden die moeten worden gegeven overstijgen de wijkgemeentes. In het rapport ‘Voortvarend Verder’ worden aanbevelingen gedaan om te komen tot één kerkelijke organisatie die slagvaardig is en vanuit haar kracht, met ingrijpende en gedragen plannen de Protestantse Gemeente van Drachten toekomstbestendig kan maken en houden. In die organisatie past één kerkenraad met werkgroepen. Voor de kerkenraad van Oost is ‘Eén PGDrachten’ het uitganspunt. Dit is nodig om het doel te bereiken: ‘Samen Kerk-zijn‘ in Drachten, in verbondenheid met Christus, geleid door zijn Geest en in onderlinge solidariteit.

Solidariteit is ‘bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen’, en solidair betekent: ’door een gevoel van samenhorigheid verbonden’. Saamhorigheid is ‘het besef, het gevoel van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen’.

In de rubriek ‘Door de ogen van de voorzitter’ bij de Protestantse Gemeente Drachten vindt een impressie van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 20 november.

Namens de wijkkerkenraad Oost,
Chris de Haan, voorzitter

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering van wijk Drachten Oost op 30 november 2018
De leden van de Commissie Eredienst zijn op bezoek het eerste half uur van de vergadering. Samenwerking is er incidenteel met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De Kerst Sing-in doen we samen. Ook met wijk Zuid zijn er contacten. Verschillende diensten, gedachtenisdienst, Cohendienst, vespers, worden genoemd en besproken en ieders tevredenheid wordt uitgesproken. In de toekomst wil men zich op de liturgie richten. Het muziekplan komt nog niet zo uit de verf bij gebrek aan muzikanten. Via de 25++ groep wordt nog eens een balletje op geworpen. De Commissie is wel tevreden over hoe het nu gaat. Dan is er koffie en daarna vergaderen wij verder. De gebruikelijke verslagen worden besproken. We staan wat langer stil bij Voortvarend Verder (VV). Als het lukt zullen de AK-leden van de wijken elkaar nog een keer voor de AK vergadering van 18 december spreken. De bedoeling is elkaar informeel te bevragen over hoe VV leeft in de wijken. Op 18 december willen we in de AK spijkers met koppen slaan. Wij zullen zeker kiezen voor één PGDrachten met één Kerkenraad zoals in de gemeente besproken is. In januari 2018 komt de doopgedachtenis al snel in beeld (14 januari 2018). De uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit. En natuurlijk organiseren we een avond voor nieuw ingekomen leden, zoals we dat elk jaar doen. Maar voor het zover is vergaderen we op 28 december voor het laatst dit jaar.

Hans Dorsman, scriba

Open Synagoge Dienst zeer goed bezocht
Ruim 170 personen hebben vrijdagavond 20 oktober de Open Synagoge Dienst in de Menorah meebeleefd. Meebeleefd, ja: het was een hele belevenis. De dienst werd geleid door rabbijn Tamarah Benima. Zij is o.a. rabbijn van Beit Ha’Chidush (BHC). Dit is een onafhankelijke modern-Joodse gemeente in Amsterdam. In de dienst gebruikten we de BHC-Sidur (gebedenboek). De BHC-Sidur is drietalig (Hebreeuws, Engels, Nederlands). De Hebreeuwse teksten zijn ook fonetisch weergegeven. De gebeden zijn voorzien van notenschrift. De Sidur bevat ook veel boeiende commentaren van rabbijnen uit binnen- en buitenland.
De dienst is losser dan wij gewend zijn. “En als jullie er iets van snappen, dan ben je een bijzonder iemand” zei de rabbijn, “al was het maar omdat alles in het Hebreeuws is”. We probeerden het te volgen. Maar de preek was in het Nederlands en ook de gebeden voor de overledenen en de zieken. Deze gebeden waren erg intens en iedereen kon namen noemen.
Na de dienst verplaatsten we ons naar een ander deel van de kerk. De twee Sabbat-kaarsen werden als eerste ontstoken en het bijbehorende gebed uitgesproken. Daarna vond de Kiddoesj(heiliging)-ceremonie plaat. Daarbij wordt de sabbat gezegend, de zegenspreuk over de wijn uitgesproken. “Sjabbat Sjalom”. Iedereen kreeg vervolgens een klein glaasje wijn. Stukjes challa-brood (met zout er over gestrooid) werd uitgedeeld.
“En nu het belangrijkste deel van de bijeenkomst” kondigde de rabbijn aan: “gezelligheid, gemeenschapszin”. Drinken en heel veel zoet gebak, druiven, dadels, chips, noten, fruit, chocolade enzovoort stonden op de tafel. Een overvloed. De muziekgroep SAMOOSARA speelde en zong en kreeg zelfs bij een deel van de aanwezigen de voetjes van de grond bij enkele Israëlische volksdansjes.
“Het was een geweldige ervaring om dit mee te beleven”. “Zo’n kans krijg je niet snel”. Veel positieve reacties kregen de organiserende werkgroep leden, ook van een aantal leden van de joodse gemeente Noord-Nederland die mee waren gekomen.
“Dit soort onderwerpen en ontmoetingen spreken mensen aan” vertelt Chris de Haan, voorzitter van de kerkenraad van de Menorah. “Daarom wordt volgend voorjaar weer een leerhuis gehouden en gaan we een lezing over het joodse leven organiseren”.
Jan van der Leij

Kerkenraad, Voortvarend Verder
In de vorige uitgave van de Geandewei heeft de voorzitter van de Algemene Kerkenraad in zijn rubriek ‘Door de ogen van de voorzitter’ een toelichting gegeven op het Voorgenomen Besluit en de weg die wordt bewandeld om te komen het Definitief Besluit.
Unaniem besloot de Algemene Kerkenraad:
1. de omzetting van het “Voorgenomen Besluit” van 22 mei 2017 in een “Definitief Besluit” op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2019
2. de wijkkerkenraden uit te nodigen om – eventueel gehoord de wijkgemeente - voor 15 november 2017 met suggesties te komen voor uit te werken onderwerpen
3. om voor 1 januari 2018 een Plan van Aanpak vast te stellen, met daarin in ieder geval opgenomen de uit te werken onderwerpen, een tijdsschema en fasering, een procesbeschrijving (inclusief de wijze waarop de gemeente haar inbreng kan geven), de communicatie en de besluitvormingsprocedure
4. een commissie in te stellen, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijken, het College van Kerkrentmeesters en die verder wordt aangevuld met professionele ondersteuning door een externe vertegenwoordiger; de wijkkerkenraden en het CvK worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een vertegenwoordiger in de commissie en een plaatsvervanger (tevens klankbord voor de 1e vertegenwoordiger); deze commissie krijgt de opdracht – zo mogelijk voor of uiterlijk op 1 oktober 2018 – voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak, zoals dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld; waar nodig of gewenst worden de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Jeugdraad Drachten bij de nadere uitwerking betrokken.
De vertaling van dit unanieme besluit van de Algemene Kerkenraad is als volgt:
1. De Algemene Kerkenraad besluit om te kiezen voor organisatiemodel 4, één gemeente met één kerkenraad met werkgroepen. Dit is de keuze van de wijken Zuid, Oost en West.
De keuze van wijk Noord voor model 2 is niet realiseerbaar door de bovengenoemde keuze van de andere wijken.
2. De Algemene Kerkenraad kiest ervoor om wijk Noord tijd en mogelijkheden te bieden om de keuze te heroverwegen en zich alsnog aan te sluiten bij de keuze van de andere wijken voor organisatiemodel 4.
3. Ondertussen worden de voorbereidingen om te komen tot één gemeente met één kerkenraad met werkgroepen opgestart. Voor 1 januari 2018 moet een Plan van Aanpak worden vastgesteld. Wijkkerkenraden kunnen tot 15 november suggesties doen over de onderwerpen.
De hoofdstukken die het Plan van Aanpak moet bevatten zijn vastgesteld in het besluit.
4. Er wordt een commissie ingesteld met als opdracht om voor 1 oktober 2018 voorstellen te doen voor uitwerking van het Plan van Aanpak zoals dat is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Een suggestie over de samenstelling en expertise is toegevoegd.
De wijkkerkenraad van Oost ziet deze besluiten van de AK als een verdere uitwerking van het Voorgenomen Besluit. Aan dit besluit zijn nu besluiten toegevoegd om richting te geven aan de uitvoering en de realisatie van de gestelde doelen. Daarnaast wordt het tijdpad aangegeven.
Ook wordt een denkkader voor de uitvoering toegevoegd.
De wijkkerkenraad acht het horen van de gemeente in dezen niet noodzakelijk. De nu genomen besluiten zijn in overeenstemming met de keuzes van de gemeentevergadering van Oost en het daarop genomen besluit door de wijkkerkenraad.
U wordt van harte uitgenodigd om met suggesties te komen voor de uit te werken onderwerpen voor het Plan van Aanpak. Deze worden benoemd in de punten twee, drie en vier van het besluit van de Algemene Kerkenraad van 18 september 2017. Met deze suggesties kunt u terecht bij de wijkscriba, Hans Dorsman. De laatste mogelijkheid om uw opmerkingen kenbaar te maken is op de gemeenteavond op 16 november.
Ik hoop u op deze manier inzicht te geven in de stappen die worden gemaakt en in de voortgang van het ‘Voortvarend Verder’-proces.
Met vriendelijke groet,
Chris de Haan, voorzitter

Samen doen, Reformatiedag of Hervormingsdag
31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn “95 stellingen tegen de Roomse Kerk” aan de deur van de slotkapel van Wittenberg.
Deze daad, 500 jaar geleden, is een markant punt in de ontstaansgeschiedenis van de Reformatie en de latere Protestantse Kerken.
Dit is voor Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Protestantse wijkgemeente, beide in Drachten-Oost, een goede reden om samen op 31 oktober, Reformatiedag of Hervormingsdag, stil te staan bij dit feit.
De gezamenlijke werkgroep heeft ervoor gekozen om een avond te organiseren in de Menorah rond de film “Storm – Letters van Vuur”. Deze film speelt zich af in de Lage Landen in het jaar 1521. De Inquisitie betrapt drukker Klaas wanneer hij een verboden brief van Maarten Luther wil drukken. Hij wordt tot de brandstapel veroordeeld.
Zijn zoon Storm ontsnapt met de drukletters en wordt zo het middelpunt van de jacht op de verboden brief. Met de hulp van het weesmeisje Marieke probeert Storm zijn vader te redden van de doodstraf.
Het thema van de film is vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof. Dat is natuurlijk best een ingewikkeld thema met name ook voor kinderen/jongeren Daarom is deze spannende familiefilm (kijkwijzer 9+) gemaakt, die jong en oud zal aanspreken.
Echt de moeite waard
Hoewel het plot van de film fictief is, zijn er veel historische elementen in de film te vinden.
Zo zijn verschillende personages gebaseerd op historische figuren en zijn sommige scènes gefilmd op historische locaties.
De film duurt anderhalf uur. We willen vroeg beginnen, u wordt daarom onthaalt op broodjes. De beide dominees zullen de film inleiden, iets over de context en het belang te zeggen. Samen willen we natuurlijk ook enkele Luther-liederen zingen.
Datum: 31 oktober 2017
Locatie: Menorah, Dwarswijk 350 Drachten
Programma
17.30 uur Inloop
18.00 uur Opening, inleiding en zingen
18.30 uur Broodjes met drinken
19.00 uur Film “Storm – Letters van Vuur” 1e deel
20.00 uur Pauze met koffie, thee, limonade
20.30 uur Film “Storm – Letters van Vuur” 2e deel
21.30 uur Afsluiting, zingen, sluiting
22.00 uur Einde
Aanmelding:
Vooral voor de catering is het belangrijk om te weten of u komt.
In de kerk ligt een inschrijfformulier.
Jonge ouders past het misschien beter om pas om 19.00 uur aan te schuiven; wilt u dat dan aangeven.
Ook kunt u zich per email opgeven bij Jan van der Leij: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open Doors
Regelmatig wordt in onze kerkdienst gebeden voor christenen die vervolgd worden om hun geloof.
In augustus was er de nacht van gebed.
Op zaterdag 4 november houdt de Stichting Open Doors een opendag. Deze dag wordt gehouden in de jaarbeurshallen in Utrecht. Het thema op deze bijzondere dag is :”Geloof in de toekomst van de kerk”
Sprekers zijn: Priester Athanasias uit Homs (Syrië) Dagelijks heeft hij en zijn gezin te maken met bombardementen en ontvoeringen.
Uit Kenia zal de 22-jarige Frederik Gitonga, die twee jaar geleden op zijn universiteit aan de dood ontsnapte tijdens een grote aanslag van Al-Shabaab, spreken over verlies en trauma’s, maar ook over zijn verlangen om anderen te helpen. Frederick heeft een boodschap voor de kerk in het westen.
Jurjen ten Brinke zal spreken. Hij is voorganger in Hoop voor Noord, een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord. Christenen uit deze gemeente, met name ex-moslims, hebben te maken met geloofsvervolging.
Ook wordt er stilgestaan bij de situatie van vervolgde christenen en de rol die de westerse kerk kan innemen.
Kinderen hebben hun eigen programma en voor de aller kleinsten is er kinderopvang.
Er wordt niet alleen geluisterd naar sprekers, maar er wordt ook samen gezongen en gebeden.
Een bijzondere dag om kennis te maken met het werk van Open Doors en van onze mede geloofsgenoten te horen dat we niet zonder elkaar kunnen. Zij hebben ons nodig en wij hebben hen nodig om te geloven in de toekomst van de kerk.
Bezoek deze Open –Doorsdag, het zal u verrijken.
Over vervoer naar Utrecht kunt u lezen wat onder Diversen geschreven staat.
Ook kunt u contact met mij opnemen, T: (0512) 51 92 20 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Akke Oppewal

Bevestigingszondag 24 september 2017
We zijn blij dat we een aantal mensen bereid hebben gevonden ambtsdrager te worden in onze wijk. De volgende mensen worden, als er geen overtuigende bezwaren worden ingebracht op 24 september 2017 bevestigd:
Sietske Dijkstra als ouderling, Trienke Bijland als diaken en Ineke Krol ook als diaken.
Daarnaast willen een aantal ambtsdragers hun termijn verlengen. Deze mensen worden herbevestigd. Het zijn:
Chris de Haan als ouderling, voorzitter, Wally Postma als diaken Grote Kerk, Nel van der Glas als ouderling seniorenpastoraat en Aalzen Adema als diaken.
Er zijn ook ambtsdragers die hun werk erop hebben zitten en waarvan we afscheid nemen. Dat zijn:
Coba Laanstra als diaken, Fokje Hovius als ouderling, Freddy Willemsma als diaken en, Doety Arts als ouderling.
We wensen de nieuwe ambtsdragers en de ambtsdragers die verlengen veel sterke en wijsheid toe. We danken de vertrekkende ambtsdragers hartelijk voor het vele werk dat zij gedaan hebben in onze gemeente.
Hans Dorsman, scriba

Vakantie
Vakantie is om uit te rusten. Een periode om even de beslommeringen van elke dag op afstand te zetten en om nieuwe inspiratie en energie op te doen. Ook een moment om terug te kijken op de afgelopen periode en om als kerk in deze onrustige wereld en onzekere tijd een nieuw startpunt te kiezen.
De kerk moet het rustpunt zijn voor de mensen in de kerk en daarbuiten, een kerk van levende stenen die de vrede van Christus zoeken en waar men zich geborgen voelt en gekend weet.
Ook een startpunt vanuit verbazing en dankbaarheid. Dominee Anne Henk hervat voorzichtig zijn werkzaamheden in Oost en wil graag zijn plaats in onze gemeente weer innemen. In het begin zoekend en langzaam weer opbouwend, in pastoraat en vanaf de preekstoel, in en met de gemeente. Wij zijn blij en dankbaar met hem en zijn gezin voor het snelle en volledige herstel.
Het zoeken en het plaatsen van een nieuw startpunt voor één PGDrachten met één kerkenraad gaat ook door. De gekozen uitgangspunten voor het onderzoek en het rapport ‘Voortvarend Verder’ zijn daarin nog steeds leidend. Voorzichtige stappen in een open discussie met respect voor elkaars standpunten en overwegingen en rechtdoend aan de keuzes van de wijkgemeentes moeten zorgen voor een krachtige- en toekomstbestendige bestuurlijke organisatie van de Protestantse Gemeente van Drachten.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Ties Zweers, houdt u steeds op de hoogte in zijn rubriek ’Door de ogen van de voorzitter’ in de Geandewei onder de Protestantse Gemeente van Drachten.
Een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Verschillende werkgroepen zijn druk bezig met de voorbereidingen van de activiteiten. Ik noem een paar; de gezamenlijke startzondag met Zuid , de Open Synagogedienst in de Menorah, Hervormingsdag met de Hoeksteen.
Binnenkort komt ook weer de bijlage Vorming en Verdieping uit met veel bijzondere activiteiten.
Veel, heel veel gemeenteleden zetten zich in om onze Kerk vorm en inhoud te geven. De Kerk is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zijn de motor en het gezicht van de Kerk. Dat betekent ook dat niet steeds geput moet worden uit dezelfde groep vrijwilligers. Nieuwe gezichten, inzichten en ideeën zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Kerk steeds verandert en haar plaats in de samenleving opeist en waarmaakt. Ook vrijwilligers hebben rust nodig om weer op te laden en om inspiratie op te doen om door te kunnen gaan. Kerk zijn ben je samen en doe je samen, als ‘Levende Stenen’. Alleen dan is het mogelijk om de dingen te blijven doen die wij als kerkelijke gemeenschap belangrijk vinden, in navolging van Christus.
Chris de Haan, voorzitter

Ds. Anne Henk Boschma
Wat een schrik en wat een zorgen omdat onze wijkpredikant werd getroffen door een zeer ernstig hartinfarct. Wat een verwondering en vreugde en wat een dankbaarheid wanneer dominee Anne Henk binnen een week weer thuis is en uit onderzoek blijkt dat zijn hart geen enkele schade had opgelopen.
Verder herstel en revalidatie vragen nog de nodige tijd.
Vanuit de kerkenraad en de gemeente wensen wij ds. Anne Henk, Nienke en de kinderen alle sterkte toe. Jullie zijn in onze gedachten en in onze gebeden.
Namens de gemeente en kerkenraad,
Chris de Haan

Ds. A.H. Boschma(2)
Aangezien Anne Henk niet aan het werk gaat natuurlijk, hebben we wat zaken geregeld. Voor crisispastoraat kunt u terecht bij mevr. T. Bosma, T: (0519) 22 05.92, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dat wil zeggen tot 24 juli 2017.
Dan gaat ds. Bert de Ruiter ds. Anne Henk Boschma vervangen. Tineke Bosma gaat zich dan meer op Zuid richten, maar ze zal als het nodig mocht zijn beschikbaar zijn. Eind augustus gaan we bekijken hoe het verder gaat, want dan gaan beide mensen op vakantie.
Wat de kerkdiensten aangaat is het zo dat we op 9 juli 2017 de mensen van de Zuiderwijk ontvangen in de Menorah en op 16 juli 2017 draaien we het om, dan gaat gemeente Oost kerken in de Zuiderkerk. Dan zijn voor ons de problemen van vervanging van ds. A.H. Boschma wat het preekrooster betreft, opgelost, want Anne Henk hoeft op 3 september 2017 pas weer voor te gaan in de Menorah.
Hans Dorsman (scriba)

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost
Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.
De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost. De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Wijk West te gast in de Menorah
In het verleden is op de Algemene Kerkenraad de afspraak gemaakt dat wijk West (De Arke) ’s zomers ook 4 zondagen dicht gaat. De kerkgangers kunnen dan in de Zuiderkerk terecht. Maar nu blijken dat, 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september 2017, precies de data te zijn dat de Zuiderkerk dicht is en iedereen in de Menorah welkom is. Het gevolg is nu dat wijk West op die zondagen ook gezellig bij ons aanschuift. Krijgen we waarschijnlijk een volle kerk, best leuk. “We pakken dit op en gaan voortvarend verder”.
Hans Dorsman, scriba

Verslag Grote en Kleine Kerkenraad Drachten Oost 15 juni 2017
De gasten op de Kleine kerkenraad waren dit keer drie leden van de Algemene Kerkenraad, de heren Hans Bouma, Cor Staal en Jaap Bruintjes, om te horen of de Kerkenraad nog vragen en opmerkingen heeft over het voorgenomen besluit van de AK om voor model 4 te kiezen van Voortvarend Verder. Voor dit gedeelte was de Grote Kerkenraad ook uitgenodigd. De vragen uit de kerkenraad behelzen onder andere de gebouwenproblematiek, de organisatie en het reageren van bepaalde wijken. In het algemeen kan gezegd worden dat veel zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen. Concreet is daar vaak niet zoveel over te zeggen. Een compliment voor de samenstellers van het rapport en de procedure die de AK gevolgd heeft. Volgens de voorzitter is er een vergelijk bij de positiebepaling op zee: Je hebt een sextant.
Daarmee kun je je positie bepalen op aarde. Je hebt een doel voor ogen. En de vraag is hoe je daar komt. Dat is nu ook zo. Wat is je positie, hoe kun je je doel bereiken? Samengaan we door dit proces heen. Dan is er koffie, de commissie en de Grote Kerkenraad worden bedankt. De Kleine Kerkenraad vergadert verder.
Diverse namen worden gemeld voor ambtsdrager. Ze worden bezocht en we hopen op een positief resultaat. De organisatie van de startzondag staat op de rails. De verschillende groepen en commissies komen aan het woord. Er is een vergadering geweest van onze diaconie met de diaconie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Over en weer wordt bekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er blijken meer steden te zijn waar contacten zijn tussen de Protestantse Gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Zo ronden we het seizoen af en gaan we met vakantie. Er is in de vakantie steeds wel iemand van het moderamen thuis om eventuele vragen op te vangen.
Er heeft zich niemand gemeld voor de rondvraag. De voorzitter wenst ons allemaal een goede vakantie en na de vakantie gaan we weer ‘voortvarend verder’.
Hans Dorsman(scriba)

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost
Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.
De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost. De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Wijk West te gast in de Menorah
In het verleden is op de Algemene Kerkenraad de afspraak gemaakt dat wijk West (De Arke) ’s zomers ook 4 zondagen dicht gaat. De kerkgangers kunnen dan in de Zuiderkerk terecht. Maar nu blijken dat, 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september 2017, precies de data te zijn dat de Zuiderkerk dicht is en iedereen in de Menorah welkom is. Het gevolg is nu dat wijk West op die zondagen ook gezellig bij ons aanschuift. Krijgen we waarschijnlijk een volle kerk, best leuk. “We pakken dit op en gaan voortvarend verder”.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad Voortvarend verder
In nummer 12 van de Geandewei vindt u onder de rubriek van de Protestantse Gemeente van Drachten het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad over de toekomst van de Protestantse Gemeente van Drachten. Dit voorgenomen besluit is genomen tijdens de vergadering op 22 mei.
Op 15 juni wordt de wijkkerkenraad van wijkgemeente Oost gehoord door het moderamen van de Algemene Kerkenraad. In de periode van 22 mei tot 15 juni dient de wijkgemeente te worden gehoord.
Dit horen van de gemeente kan zowel schriftelijk als mondeling. De Kleine Kerkenraad heeft besloten de gemeente schriftelijk te horen.
Deze keuze is mede gebaseerd op de duidelijke en éénduidige keuze voor model 4 van de aanwezige leden van de gemeente tijdens de gemeenteavond op van 30 maart en van de leden van de Grote Kerkenraad op 6 april.
Opmerkingen en vragen over het voorgenomen besluit kunt u sturen aan de wijkscriba van Oost, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of afgeven op de Splitting 42. Ook is het mogelijk om uw vragen rechtstreeks neer te leggen bij de Algemene Kerkenraad, Scriba AK, p/a Kerkelijk Bureau, De Drift 46, 9203 GH Drachten. Alle schriftelijke reacties van gemeenteleden die bij de wijkkerkenraad worden ingediend, worden ook één-op-één doorgegeven naar de Algemene Kerkenraad.
Laat van u horen als u vragen of opmerkingen heeft. Zij vormen een waardevolle toevoeging bij dit voorgenomen besluit.
Chris de Haan, voorzitter

Verslag van de kerkenraadsvergadering 18 maart 2017
De Diaconale Raad is op bezoek. De Diaconale Raad is een van de grootste raden van onze wijk. Ze zijn dan ook niet met z’n allen gekomen, maar er is een afvaardiging van vier personen. De samenwerking tussen de diaconie van Zuid en Oost is goed. Daarom is er ook een afgevaardigde van de diaconie van Zuid. Verder staat er een vergadering op het programma volgende week met de diaconie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt om nader kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De sfeer in de DR is goed. De taken zijn goed verdeeld en als eentje eens iets minder kan, dan pakt een ander dat op. De raad is bezig met het van de grond krijgen van een steunfonds. Het hoe en waar wordt nog verder uitgewerkt. Regelmatig bezoeken de leden van de diaconie de vergadering van de Centrale Diaconie Drachten. Al met al wordt er met voldoening gewerkt en gelukkig zijn nog steeds genoeg mensen beschikbaar. Na de koffie overlegt de Kerkenraad verder.
Jan van der Leij zit in een groep die een open Synagogedienst wil voorbereiden. De Kleine Kerkenraad volgt de ontwikkelingen met belangstelling en staat achter dit initiatief. In de toekomst horen we meer daarover.
Het vergaderschema 2017-2018 wordt besproken. De diverse geledingen kunnen die weer gaan invullen met hun vergaderdata.
Op de volgende Kleine Kerkenraadsvergadering komen de leden van het Moderamen van de Algemene Kerkenraad op de Kleine Kerkenraad, die we voor dat gedeelte omtoveren naar een Grote Kerkenraad, uitleg geven en vragen beantwoorden over het voorgenomen besluit naar aanleiding van het rapport Voortvaren verder. Alle ambtsdragers zijn zo in staat mee te denken en mee te praten. Gemeenteleden zullen via Geandewei en MenorAviertje ingelicht worden en krijgen de gelegenheid schriftelijk te reageren indien zij dit wensen.
De ‘stoelencommissie’ heeft zijn keuze bepaald en de kerkenraad gaat hiermee akkoord. Zij mogen hun voorstel verder uitvoeren.

Anne Henk kan de heugelijke mededeling doen dat hij een nieuwe ouderling heeft gevonden. En daar zijn we heel blij mee. Voor de rest prijzen we ons gelukkig dat verschillende mensen willen verlengen, maar we begrijpen dat dat een keer ophoudt.
De gegevens voor een nieuwe wijkgids moeten weer geleverd worden. We besluiten een kleine gids te maken met de adressen van commissies en van de wijken, zoals die nu ook al in de gids staan. De jaarverslagen en de vooruitblikken naar de toekomst, dus de wat langere verhalen willen we voortaan op de website plaatsen.
Het Jeugd- en Jongerenwerk blijkt wat enthousiaster van de grond te komen. Er is meer spirit en ook over de wijkgrenzen beginnen de contacten beter te lopen. Dat is en heel mooie ontwikkeling en we spreken de hoop uit dat dat zich voortzet.
We staan even stil bij de vraag of er in de kerk geflyerd mag worden voor vrijwilligers voor de Noorderpoort. Aangezien we de visie hebben dat we kerk voor de hele wijk willen zijn, lijkt het ons logisch dat we die vraag zeker in de kerk mogen stellen. Daarom gaan we akkoord met het ophangen van posters en dergelijke.
De verschillende werkplannen en begrotingen moeten weer ingeleverd worden voor het volgende seizoen. Linda zal een voorbeeld rondsturen.
Redelijk op tijd sluit Chris de vergadering met gebed en stappen we op.
Hans Dorsman, scriba

Licht
Het onderwerp in de dienst van “Kunst in de kerk” was het Licht. Verschillende kunstwerken vertoonden op welke manieren het licht een rol zou kunnen spelen in ons leven. Bij licht denken we natuurlijk meteen aan zonlicht. De zon zorgt ervoor dat alles sprankelender en vrolijker wordt dan wanneer er geen zon is. Het is niet voor niets dat we spreken over een zonnig karakter. De vrolijkheid spat eraf. Als je daarentegen in de schaduw leeft, dan denken we aan depressieve en pessimistische mensen. Laat ik nu zelf iemand zijn die nooit in de zon leeft. Dat klinkt heel zwaar, maar dat is het niet. En ben ik dan misschien toch een pessimist? Neen, ik behoor tot het ras van de optimisten. Hoe zit dat dan? Als kind, lichte huid en blond haar, blonk ik uit in verbranden. Je zou kunnen zeggen dat ik dan haast zelf licht gaf. Elke keer dat ik naar het strand ging, kwam ik verbrand terug. Ik woonde in Voorburg dus een bezoek aan Scheveningen was snel gedaan. In die tijd waren er niet honderden merken zonnebrandolie waar je uit kon kiezen. Men wist niet eens dat je dat kon gebruiken. Het was meer een gegeven. Als je bleek en blond was, verbrandde je. De eerste dag was het pijnlijk, maar dat wende ook wel weer en na een week hingen de vellen erbij. Je wist niet anders en dat was nu eenmaal zo. En bij het volgende strandbezoek gebeurde hetzelfde en begon de hele vervelling opnieuw. Maar toen ik een jaar of 16, 17, 18 was, begon het verstand een beetje te komen en dacht ik, ik ben toch gek om me elke keer te laten verbranden. Sindsdien ben ik een liefhebber van de schaduw. Mijn vrouw kent me ook niet anders dan dat ik altijd de schaduw opzoek. En tegenwoordig moet ik met een petje de zon op mijn bolletje weren. Weet je wat wel aardig is als je ‘in de schaduw’ leeft? Je ziet alles veel beter. Je hoeft niet tegen de zon in te kijken. Vanuit mijn schaduwplek kan ik ongestoord van het mooie van de wereld genieten De schaduw is dus zo gek nog niet en pessimistisch word je er zeker niet van.
Hans Dorsman

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost / Zuiderkerk en Menorah
De Pinksterviering is samen met Zuid in de Menorah.
Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.
De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost.
De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering op 20 april 2017 in de Menorah
Deze avond is de directeur van Het Mozaïek, de heer Jan v.d. Veer, met twee van zijn leerkrachten aanwezig. Het schijnt vrij uniek te zijn dat personeel van basisscholen uitgenodigd worden op een kerkenraadsvergadering. Jan v.d. Veer had dit nog niet eerder meegemaakt en ook bij ds. Anne Henk Boschma was dat onbekend voordat hij naar Drachten kwam. Wij doen het al jaren en het bevalt ons goed. Je hebt even een moment om af te stemmen of het contact nog goed is en te vragen hoe het gaat. We zijn zeer tevreden over de samenwerking tussen de school en de kerk. De laatste KSG-dienst was goed bezet en een heleboel kinderen en mensen die anders niet in de kerk komen, hebben kennisgemaakt met de kerk. We bekijken samen nog of de koffieochtenden in de school ook dit jaar weer georganiseerd worden. Het team is bezig een nieuwe visie te ontwikkelen waarin veiligheid een belangrijk onderwerp is. Daar horen we in de toekomst vast meer over.

Na zo onze ervaringen uitgewisseld te hebben en na de koffie vertrekt het team en gaan wij over tot de orde van de vergadering.
Namens de Kerkenraad is er een brief naar de AK. gestuurd met onze keuze voor model 4 uit het rapport Voortvarend verder. Op de AK van afgelopen dinsdag hebben de wijken elkaar al verteld hoever men is met de besluitvorming. Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen. Op de mei-vergadering komt iedereen met zijn plan. In juni komt de AK dan met een voorgenomen besluit waarna de kerkenraden weer afzonderlijk gehoord worden. In juli neemt de AK dan een definitief besluit.
Het beroepingswerk van de Oase is zover dat we daarover op de mei-vergadering van de AK meer horen. Ds. Hans de Jong wordt op 4 juni 2017 bevestigd in de Oase door ds. Hans Arensman.
We evalueren de avond voor nieuw ingekomen leden, de ontmoetingsavonden en de Gemeenteavond. We buigen ons over de vacatures.
Er worden een aantal namen genoemd. We hebben één toezegging. We zijn ook nog driftig op zoek naar een nieuwe voorzitter. U ziet, er zijn nog kansen genoeg. De startzondagcommissie kan aan de slag gaan. En voordat je het weet zijn we al weer aan de nieuwe schema’s toe voor het volgende seizoen. Maar eerst is er genoeg vergaderd, tijd om naar huis te gaan.
Hans Dorsman, scriba

Voortvarend Verder. De tijd gaat voort.
Alle wijkgemeentes van de PGDrachten zijn druk bezig met het rapport van de werkgroep ‘Eén PGDrachten’. De periode voor de wijken om zich een mening te vormen over dit onderwerp is halverwege. In de kerkenraden wordt gediscussieerd over het advies van de werkgroep en de organisatorische betekenis voor de toekomst van de Protestantse Gemeente van Drachten en de wijkgemeentes.
Op de gemeenteavond van 30 maart is de keuze van de Kleine Kerenraad, het overnemen van het advies van de werkgroep, voorgelegd aan de gemeente van Oost. De gemeente steunt de Kleine Kerkenraad in deze keuze.
Op 6 april is de Grote Kerkenraad bijeen geweest om het keuze van de Kleine Kerkenraad, na het horen van de gemeente op 30 maart, te bespreken en om een besluit te nemen. De kerkenraad van Wijkgemeente Oost heeft besloten om het advies van de werkgroep ‘Eén PGDrachten’ over te nemen en te kiezen voor model vier, één gemeente zonder wijkgemeenten met één kerkenraad met werkgroepen. Dit besluit van Oost is meegedeeld aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Drachten.
Op de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 22 mei worden de besluiten van de wijkkerkenraden behandeld en komt het voorgenomen besluit over dit onderwerp aan de orde.
Een spannende tijd voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Protestantse Gemeente van Drachten.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan

Paasviering met bewoners van het AZC
Op 8 april is in de Menorah de Paasviering met de bewoners van het AZC gehouden. De organisatie is in handen van de interkerkelijke werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ en wordt ondersteund door de Stichting ‘Gave’. 
Om twee uur gaan de kerkdeuren open en druppelen de vrijwilligers binnen. De plannen waren al eerder uitgewerkt en de ontmoetingsruimte wordt omgebouwd en ingericht voor de Paasviering. Er wordt een kruis geplaatst in een hoek en versierd met doeken. Het geopende graf wordt ernaast geprojecteerd op een scherm. Er wordt een pad aangelegd naar het kruis. Bakken met keien staan aan het begin van het pad. Dit is het decor voor de viering.
Daarnaast worden er voorbereidingen voor de gezamenlijke maaltijd getroffen. Bedrijvigheid alom! Iedereen heeft iets te eten meegenomen en er ontstaat een prachtig buffet met heerlijke gerechten. En als de gasten van het AZC komen, nemen ook zij exotische gerechten mee.

De muziekinstallatie is getest, de beamers werken. Alles staat klaar voor het ontvangen van de gasten van het AZC. Er is nog voldoende tijd voor een gezamenlijk gebed.
De eerste groepen komen op de fiets; het is prachtig weer. Anderen worden opgehaald door vrijwilligers met auto’s. Er is herkenning en er worden enthousiast handen geschud. De bewoners gaan vaak als taalgroep en op geslacht bij elkaar zitten. Farsi en Arabisch zijn de meest gehoorde talen, maar ook de Slavische talen worden gesproken. Er wordt meer thee gedronken dan koffie. Voor de kinderen is er vandaag geen apart programma, zij spelen samen in het fietsenhok en komen regelmatig binnen om iets te drinken.
Het Paasverhaal wordt verteld met veel beelden. Aan sommige tafels wordt vertaald. Er wordt gebeden Er worden liederen gezongen in verschillende talen. Aan het eind van de viering wordt iedereen uitgenodigd om de weg naar het kruis te lopen en een steen neer te leggen bij het kruis. De symboliek van het brengen van de zorgen, verdriet en angsten bij het kruis, bij de Heer, zodat je via het geopende graf als vrij mens de wereld in mag gaan. Een indrukwekkende en emotionele processie.
Nadat ook het warme buffet is ingericht wordt iedereen uitgenodigd om de maaltijd te gebruiken. Er wordt veel gebruik gemaakt van het buffet. Logisch , het zijn heerlijke gerechten en er is genoeg. Samen eten verbindt de 70 bewoners en vrijwilligers.
Ook het samen opruimen en schoonmaken van de ontmoetingsruimte en de keuken verbindt .In ruim een uur is de kerk weer klaar voor de viering op Palmpasen.
Er wordt uitgebreid afscheid genomen en we wensen elkaar een goede Stille Week en goede Paasdagen.
Chris de Haan

Samen Doen. De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost
Paas Sing-In
Op Palmpasen was het zover; de bijeenkomst van de Hoeksteen en de Menorah om samen met de bewoners van wijk Oost het begin van de Stille Week te vieren.
Het plan is ontstaan tijdens het moderamen overleg van beide kerken en in een korte tijd uitgewerkt door een gezamenlijke werkgroep onder de titel ‘Onderweg naar Pasen’.
De mensen worden welkom geheten bij de ingangen van de Menorah en gewezen op de faciliteiten en de zitplaatsen in de kerk. Er klinkt muziek in de kerk. Langzaam vult de kerk zich met geïnteresseerden en nieuwsgierigen. We zijn blij met zo’n grote opkomst, meer dan 300 mensen. Een groep van bewoners van het AZC is ook aanwezig.
Ds. Anne Henk Bosma heet iedereen welkom namens beide kerken en legt uit wat de Stille Week en Pasen betekenen voor de Kerken en de wereld. Er wordt samen gezongen, er worden teksten uitgesproken. Rejoice zingt het prachtige lied ‘Amazing Grace’ en Lisa Akkerman, Bianca Adema en Ingrid Adema brengen een prachtige vertolking van ‘Ocean’ ten gehore. Ds. Tony Nap zegt de gebeden en stuurt de aanwezigen de Stille Week in met Gods zegen.
Na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten met de predikanten en de leden van de werkgroep. De kerk blijft nog open om met elkaar in gesprek te gaan en na te genieten met koffie/thee en een paaskoekje. Het was een prachtig begin van de Stille Week met de kerken van Drachten Oost en de wijk.
Chris de Haan

Kerkenraden Zuid en Oost; Toekomst van de wijkgemeentes Zuid en Oost
Op de gemeenteavond van wijkgemeente Zuid op 29 maart is het gezamenlijke voorstel van het gezamenlijk moderamen en de Kleine Kerkenraden van Oost en Zuid niet overgenomen. De gemeente heeft zich uitgesproken voor het beroepen van een nieuwe predikant voor wijkgemeente Zuid. Het voorstel wordt daarom ingetrokken. De moderamina en de kerkenraden moeten zich bezinnen op de ontstane situatie en komen met een nieuw voorstel over het invullen van de vacature die ontstaat na het vertrek van ds. Aafke Nicolai.
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost,
Arie Jansen en Chris de Haan

Samen Doen; De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost
Voor de Protestantse Kerken heeft de 40dagentijd een bijzondere betekenis. Het is een tijd van soberheid en bezinning.
De laatste week voor Pasen, de Stille of Goede Week, is de week dat Jezus op Palmpasen Jeruzalem binnenrijdt en ook de week die eindigt met de dood van Jezus aan het kruis.

De kerkenraden van De Hoeksteen en de Menorah nodigen de bewoners van wijk Oost en gemeenteleden uit om samen het begin van deze bijzondere week te vieren met een Paas Sing-In in de Menorah. Het thema voor de bijeenkomst is ‘Onderweg naar Pasen’, het feest van de opstanding.

CGK Ere zij God zingt Matteüs op Goede Vrijdag
Op 14 april, om 19.00 uur, verleent het Chr. Gemengd koor Ere zij God o.l.v. dirigent Rein Albert Ferwerda haar medewerking aan de Goede Vrijdag-viering in de Menorah.
Het koor zingt koralen en fragmenten uit de Matteüs Passion van Johann Sebastian Bach in de Nederlandse vertaling van Ria Borkent.
De predikant, ds. Anne Henk Boschma, vertelt het verhaal van de evangelist. Hans Dorsman spreekt de woorden die Jezus gezegd heeft. Dit wordt afgewisseld met liederen uit het Liedboek, gezongen door de gemeente.
Muzikale medewerking wordt verleend door Annemijn van Dijk, viool en Marlinda Wenselaar, fluit. Rein Albert Ferwerda speelt op de piano en het orgel.
Iedereen is van harte welkom!

Kerkenraad; Gemeenteavond van 30 maart
Samen zijn we de gemeenteavond begonnen met een avondgebed. Een avondgebed met liederen, gebeden en de tekst uit de brief aan de Efeziers 4:1-6, ‘Christus als fundament’. Samen met ‘Enkele gedachten voor vanavond’ vormden zij de grondtoon voor de gesprekken deze avond.
Het eerste onderwerp van de agenda was het voorstel van het gezamenlijk moderamen Zuid en Oost en de Kleine Kerkenraden over de personele invulling van de beide wijken, na het vertrek van ds. Aafke Nicolai. Dit voorstel is niet in behandeling genomen omdat het tijdens gemeenteavond van wijk Zuid door de vergadering is afgewezen. De reacties in de vergadering waren verdeeld, opluchting aan een kant en teleurstelling aan de andere.

Het tweede onderwerp van de agenda was het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep Toekomst PGDrachten. Na een toelichting over de procedure en een inhoudelijke presentatie van het rapport was er ruimte voor vragen en discussie. Uiteindelijk is de keuze voorgelegd aan de vergadering welk model uit het rapport de voorkeur heeft. De voorkeur van de vergadering is uitgesproken voor het model van één Protestantse Gemeente van Drachten zonder wijkgemeentes en één kerkenraad met werkgroepen.
Het advies van de Kleine Kerkenraad, samen met de keuze van de gemeente wordt voorgelegd aan de Grote Kerkenraad om te komen tot een definitieve keuze (besluit) van Oost.

We mogen terugzien op een goede gemeenteavond met een grote opkomst, zo’n 130 gemeenteleden en gasten. Er is met wijsheid en respect voor elkaar gesproken over onderwerpen die gevolgen hebben voor de PGDrachten en voor onze wijkgemeente in de toekomst. Wij treden die toekomst met vertrouwen tegemoet met Christus als fundament.
Na sluiting van de vergadering bleven veel aanwezigen en werd nog lang nagepraat. Zorgen en vreugde samen delen. Dat is samen gemeente-zijn.
Chris de Haan, voorzitter

Voortvarend verder
Iedereen die dat wilde is in de afgelopen tijd ingelicht over het rapport Voortvarend Verder. Het is nu de bedoeling dat er in de diverse wijkgemeenten over gesproken wordt. De gemeente moet gehoord worden en dat is een goede zaak. In het moderamen hebben we daar natuurlijk ook over gesproken en we wilden het als volgt doen. Op 30 maart 2017 organiseren we een gemeenteavond over dit onderwerp. Op die avond willen we het er met u over hebben. We hopen dan samen tot een standpunt te komen. Een week later, op 6 april 2017 houden we een Grote Kerkenraadsvergadering Drachten Oost. Er zijn onderwerpen die alleen op de Grote Kerkenraadsvergadering beslist kunnen worden. Dit is zo’n onderwerp. Dan gaan we het advies opstellen dat we meenemen naar de Algemene Kerkenraad. De AK (waarin alle wijken vertegenwoordigd zijn) beslist of we het voorstel van de projectgroep om voor model 4 te kiezen, overnemen. Die keuze moet met meerderheid van stemmen zijn.
Model 4 is: we kiezen in Drachten voor één gemeente met één kerkenraad. De wijkkerkenraden zullen dan vervangen worden door werk- of taakgroepen. Die ene kerkenraad zal dan onder andere beslissingen moeten nemen over kerkgebouwen en predikanten.
U ziet dat er belangrijke zaken spelen. Het is daarom goed om alvast de datum 30 maart 2017 van de Gemeenteavond in uw agenda te noteren.
Hans Dorsman, scriba

Uitnodiging gemeenteavond op 30 maart 2017
Gemeenteavonden zijn belangrijk voor een wijkgemeente. Het is goed om elkaar te ontmoeten, samen te praten en te overleggen met de kerkenraad over veranderingen die zich aandienen voor de Protestantse Gemeente van Drachten. Deze veranderingen hebben zeker ook gevolgen voor onze wijkgemeente. Veranderingen zijn vaak nodig om hetzelfde te kunnen blijven doen. Veranderingen zijn ook vaak een bron van onrust en onzekerheid. Door er samen over te praten ontstaat een hanteerbare vorm.
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 30 maart.
Onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen is de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Aafke Nicolai naar de Protestantse gemeentes van Hindelopen en Stavoren. U wordt gewezen op het gezamenlijke voorstel van moderamina van Zuid en Oost onder Zuiderkerk en Menorah.
En natuurlijk het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep ‘Toekomst PGD’.
De kerkenraad neemt uw opmerkingen en argumenten mee in de besluitvorming over beide onderwerpen.
Datum: donderdag, 30 maart
Tijd: 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur
Plaats: Menorah 
Wij rekenen op uw aller komst.
Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan

Bazar of rommelmarkt
Hoezo bazar of rommelmarkt. Een fenomeen in de Menorah en in Oost is het geworden. Het hele jaar door ziet u kleine berichtjes van de commissie en dan plotseling stromen gemeenteleden, vrijwilligers, naar binnen en verbouwen de hele kerk tot een grote markt. Verhuiswagens van Prinsen brengen grote hoeveelheden bruikbare spullen, zo’n 125 man richten alles in en op donderdag gaan de kerkdeuren open voor de Grote Bazar. Iedereen op zijn plaats, het lijkt wel een overval, je kunt over de hoofden lopen. Het rad van avontuur draait, de puddingbroodje zijn heerlijk. De spullen vliegen de deur uit. Ds. Anne Henk probeert boeken aan de man te brengen. Dat is al jaren de plaats van de dominee. Een goed geoliede machine, je leest het plezier van de gezichten. Dit is samen Kerk zijn met de deuren wijd open, iedereen is er welkom. Laten zien wie en wat je als kerk wilt zijn in Drachten Oost. Ontmoeting, aandacht voor elkaar, goede gesprekken, samen genieten, soms een traan en een knuffel. Het Buurthuis met een opdracht, liefde, Gods liefde.
Iedereen bedankt voor de inzet. Een prachtig resultaat, in velerlei opzicht.
Chris de Haan

Voorjaarsmarkt/bazaar Menorah 2017 – een fantastisch resultaat
De voorjaarsmarkt die donderdag 9 en vrijdag 10 maart gehouden is heeft het formidabele bedrag van € 8150,00 opgebracht. GEWELDIG!!!!!!.
Van deze opbrengst gaat een deel naar goede doelen, te weten vluchtelingenhulp en de voedselbank in Drachten. Het overige wordt gebruikt voor verbeteringen/verfraaiingen aan/in de Menorah. Dit jaar gaat de gedachte uit naar het vervangen van de stoelen in de kerkzaal en de koffieruimte.
Wat weer een enorme belangstelling tijdens deze dagen. Het was een gezellige drukte met als sluitstuk de feestelijke vrijdagavond met z’n rad van avontuur. Ook kon er geraden worden naar de hoeveelheid paaseieren in een vaas. Het waren er 357 stuks. In de mand zaten 34 artikelen.
De bazaarcommissie wil iedereen die, in welke vorm dan ook, geholpen heeft hartelijk bedanken. En niet te vergeten de diverse ondernemers in Drachten die ons gesponsord hebben. Zonder dit alles hadden wij dit resultaat niet gehaald.
Voor het volgend jaar (2018) is de voorjaarsmarkt gepland op 15 en 16 maart. Noteert u dit alvast maar in uw agenda. Graag rekenen wij weer op u. Als u de komende maanden overbodige spullen beschikbaar wilt stellen, dan houden wij ons aanbevolen. Onze opslagruimte is weer leeg. Het verhuisbedrijf Prinsen stelt opnieuw ruimte beschikbaar. Hier zijn we heel erg blij mee.
Onze kosteres, Mieneke Bult, bedankt allen die zaterdag 11 maart en maandag 13 maart geholpen hebben bij het opruimen en schoonmaken van de kerk.
Vergeet echter niet het volgende; “Vrijwilligers krijgen niets betaald, niet omdat ze niets waard zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn”
Namens de bazaarcommissie,
Joop Damstra

Gezamenlijke diensten Zuid – Oost
Hieronder volgen de gezamenlijke diensten die wijk Oost met wijk Zuid houden.
De vespers op 10, 11, 12 april worden gehouden in de Grote Kerk.
Op Witte Donderdag, 13 april is er een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk.
Op Goede Vrijdag, 14 april is iedere wijk in zijn eigen kerk.
Op Stille Zaterdag, 15 april zijn we samen in de Zuiderkerk 
Hemelvaartsdag, 25 mei is alleen de Grote Kerk open.
De Pinksterviering is samen met Zuid in de Menorah.
Wat de grote vakantieperiode betreft is de Zuiderkerk open op 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september.
De Menorah is open op 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september en 17 september (startzondag)
De Dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 1 november in de Zuiderkerk. Dat is ook een gezamenlijke dienst van Zuid en Oost. De zondag daarop wordt er dan geen aandacht meer besteed aan dankdag in de Menorah. Als de ene kerk open is, is de andere kerk gesloten.
Hans Dorsman, scriba

Samen Doen
De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost
Voor de Protestantse Kerken heeft de 40dagentijd een bijzondere betekenis. Het is een tijd van soberheid en bezinning.
De laatste week voor Pasen, de Stille of Goede Week, is de week dat Jezus op Palmpasen Jeruzalem binnenrijdt en ook de week die eindigt met de dood van Jezus aan het kruis.
De kerkenraden van De Hoeksteen en de Menorah nodigen de bewoners van wijk Oost en gemeenteleden uit om samen het begin van deze bijzondere week te vieren met een Paas Sing-In in de Menorah.
Het thema voor de bijeenkomst is ‘Onderweg naar Pasen’, het feest van de opstanding.

Paas Sing-in
Op palmzondag 9 april organiseren de Menorah en de Hoeksteen een Paas Sing-in voor de wijk.
Het belooft een mooie avond te worden waarin wij o.a. paasliederen zullen zingen.
Thema; Onderweg naar Pasen
Plaats; De Menorah, Dwarswijk 350
Datum en tijd; 9 april, 19.30 uur
Neem uw buren en vrienden gerust mee; iedereen is van harte welkom!
Na afloop is er koffie en thee.

Kerkenraden Zuid en Oost; Toekomst van de wijkgemeentes Zuid en Oost
Op 27 februari hebben de moderamina van Zuid en Oost samen gesproken over het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep ‘Toekomst PGD’ en over de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Aafke Nicolai als wijkpredikant van Zuid.
Het doel van het gezamenlijk moderamen is om een voorstel uit te brengen voor de kerkenraden en de leden van de wijkgemeentes Zuid en Oost. Dit voorstel is bedoeld om keuzes mogelijk te maken voor de lange én voor de korte termijn.
Vooruitlopend op de keuze van het organisatiemodel voor de toekomst van de PGDrachten is het vertrek van ds. Aafke Nicolai van grote invloed op beide wijken.
De huidige samenwerking tussen de beide wijken is van groot belang. In dit proces zijn de wijken dichter naar elkaar toe gegroeid en trekken steeds meer samen op. Belangrijk voor de wijkkerkenraden zijn de vieringen in de Zuiderkerk en de Menorah en de continuïteit in het pastoraat.
Met name de vieringen in de Zuiderkerk en de Menorah worden gedragen door de beide wijkpredikanten, het pastoraat in Oost door ds. Anne Henk Boschma, het pastoraat in Zuid door ds. Aafke Nicolai en in de wooncentra door Tineke Bosma.
Voorstel
In het gezamenlijke voorstel van de moderamina Zuid en Oost wordt een grote organisatorische stap gezet:
• De wijkpredikant van wijkgemeente Oost, ds. Anne Henk Boschma wordt de predikant voor wijken Zuid en Oost.
• Op de plaats van ds. Aafke Nicolai worden kerkelijk werkers, pastores, benoemd die samen met de predikant zorgdragen voor met name het seniorenpastoraat en het pastoraat in de beide wijken.
Als tijdstip van invoering denken we aan 1-1-2018.
Voorwaarde
Dit is alleen mogelijk wanneer ds. Anne Henk Boschma in het preekrooster wordt vrijgesteld van andere verplichtingen dan in de Zuiderkerk en de Menorah. Hij preekt beurtelings in één van de wijkkerken. In de andere wijkkerk wordt dan gebruik gemaakt van een gastpredikant.
De huidige sectiestructuur voor het pastoraat en het diaconaat blijft voorlopig gehandhaafd in de wijken.
Coördinatie vindt plaats binnen het wijkcollege van predikant en de pastores.
Wanneer de vergadering van de gemeenteleden van de beide wijken en de wijkkerkenraden akkoord gaan met dit voorstel wordt de Algemene Kerkenraad verzocht dit voorstel over te nemen, waardoor waarneming van de functie van ds. Aafke Nicolai mogelijk wordt en de wijken Zuid en Oost over kunnen gaan tot aanstelling van kerkelijk werkers, pastores.
Met deze organisatorische aanpassing verwachten de moderamina van Zuid en Oost blijvend inhoud te kunnen geven aan de verkondiging van het Woord en het omzien naar elkaar en deze wereld.
Deze keuze vormt ons inziens geen belemmering van de uitvoering van een modelkeuze naar de toekomstige organisatie van de Protestantse Gemeente van Drachten.
De voorzitters van de wijkgemeentes Zuid en Oost,
Arie Jansen en Chris de Haan

Informatie sobere maaltijden en vespers in de Stille Week
Dit jaar is de Stille week van 9 tot 16 april 2017. Op maandag 10 april, dinsdag 11 april en woensdag 12 april zijn er vespers in de Grote Kerk om 19.00 uur. Om 18.00 uur is er een sobere maaltijd. Voor de maaltijd moet u intekenen. Op de zondagen 19 maart, 26 maart en 2 april liggen er intekenlijsten in de Menorah, Zuiderkerk en Grote Kerk. De kooksters hebben aangegeven dat zij maximaal voor 25 personen per avond kunnen koken. Er is een vriendelijk verzoek van de kooksters om voor één maaltijd in te tekenen, waarbij een reservedatum kan worden aangegeven, mocht die avond overtekent zijn. De maaltijd is kosteloos. Het is mogelijk om een bijdrage te geven voor de interkerkelijke werkgroep voor asielzoekers. In de vespers bent u allen van harte welkom. De voorgangers zijn dit keer Tineke Bosma, Ate Klomp en Aafke Nicolai. Het zijn vieringen van een half uur met muziek, zang, stilte, gebed, Bijbellezingen en een verbeelding. We lezen dit jaar uit het apocriefe boekje Tobit. We kijken naar een aantal schilderijen van Rembrandt van Rijn, die onder de indruk was van het boekje en een aantal schilderijen maakte over dit verhaal. U kunt zich ook aanmelden voor de maaltijd via de telefoon of e-mail. De contactpersonen zijn Ate klomp, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 51 05 93. 
Van harte welkom, namens de voorbereidingsgroep
Ate Klomp, Tineke Bosma, Anne Henk Bosma en Aafke Nicolai

Samen Doen
De Hoeksteen en de Menorah, de Kerken in Drachten-Oost
Voor de Protestantse Kerken heeft de 40dagentijd een bijzondere betekenis. Het is een tijd van soberheid en bezinning.
De laatste week voor Pasen, de Stille of Goede Week, is de week dat Jezus op Palmpasen Jeruzalem binnenrijdt en ook de week die eindigt met de dood van Jezus aan het kruis.
De kerkenraden van De Hoeksteen en de Menorah nodigen de bewoners van wijk Oost en gemeenteleden uit om samen het begin van deze bijzondere week te vieren met een Paas Sing-In in de Menorah.
Het thema voor de bijeenkomst is ‘Onderweg naar Pasen’, het feest van de opstanding.

Paas Sing-in
Op palmzondag 9 april organiseren de Menorah en de Hoeksteen een Paas Sing-in voor de wijk.
Het belooft een mooie avond te worden waarin wij o.a. paasliederen zullen zingen.
Thema; Onderweg naar Pasen
Plaats; De Menorah, Dwarswijk 350
Datum en tijd; 9 april, 19.30 uur
Neem uw buren en vrienden gerust mee; iedereen is van harte welkom!
Na afloop is er koffie en thee.

Voortvarend verder
Iedereen die dat wilde is in de afgelopen tijd ingelicht over het rapport Voortvarend Verder. Het is nu de bedoeling dat er in de diverse wijkgemeenten over gesproken wordt. De gemeente moet gehoord worden en dat is een goede zaak. In het moderamen hebben we daar natuurlijk ook over gesproken en we wilden het als volgt doen. Op 30 maart 2017 organiseren we een gemeenteavond over dit onderwerp. Op die avond willen we het er met u over hebben. We hopen dan samen tot een standpunt te komen. Een week later, op 6 april 2017 houden we een Grote Kerkenraadsvergadering Drachten Oost. Er zijn onderwerpen die alleen op de Grote Kerkenraadsvergadering beslist kunnen worden. Dit is zo’n onderwerp. Dan gaan we het advies opstellen dat we meenemen naar de Algemene Kerkenraad. De AK (waarin alle wijken vertegenwoordigd zijn) beslist of we het voorstel van de projectgroep om voor model 4 te kiezen, overnemen. Die keuze moet met meerderheid van stemmen zijn.
Model 4 is: we kiezen in Drachten voor één gemeente met één kerkenraad. De wijkkerkenraden zullen dan vervangen worden door werk- of taakgroepen. Die ene kerkenraad zal dan onder andere beslissingen moeten nemen over kerkgebouwen en predikanten.
U ziet dat er belangrijke zaken spelen. Het is daarom goed om alvast de datum 30 maart 2017 van de Gemeenteavond in uw agenda te noteren.
Hans Dorsman, scriba

Uitnodiging gemeenteavond op 30 maart 2017
Gemeenteavonden zijn belangrijk voor een wijkgemeente. Het is goed om elkaar te ontmoeten, samen te praten en te overleggen met de kerkenraad over veranderingen die zich aandienen voor de Protestantse Gemeente van Drachten. Deze veranderingen hebben zeker ook gevolgen voor onze wijkgemeente. Veranderingen zijn vaak nodig om hetzelfde te kunnen blijven doen. Veranderingen zijn ook vaak een bron van onrust en onzekerheid. Door er samen over te praten krijgt over die onrust en onzekerheid het een hanteerbare vorm.
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 30 maart.
Onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen is de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Aafke Nicolai naar de Protestantse gemeentes van Hindelopen en Stavoren. U wordt gewezen op het gezamenlijke voorstel van moderamina van Zuid en Oost onder Zuiderkerk en Menorah.
En natuurlijk het rapport ‘Voortvarend Verder’ van de werkgroep ‘Toekomst PGD’.
De kerkenraad neemt uw opmerkingen en argumenten mee in de besluitvorming over beide onderwerpen.
Datum: donderdag, 30 maart
Tijd: 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur
Plaats: Menorah 
Wij rekenen op uw aller komst.
Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan

Kerkenraad; Toekomst van de Protestantse Gemeente van Drachten 'Voortvarend Verder"
In de afgelopen 2 weken is het rapport ‘Voortvarend Verder’ door de werkgroep ‘Toekomst PGD’ gepresenteerd. Eerst op een bijeenkomst in de Arke voor alle ambtsdragers van de PGD en later aan voor alle gemeenteleden. De kern van het advies luidde: Er zijn vier organisatiemodellen zeer wel denkbaar voor de PGD, maar ze zijn niet alle vier evenzeer gewenst en ook niet alle vier even haalbaar. Het meest toekomstvast is het model ‘Gemeente zonder wijkgemeenten met één Kerkenraad’.

Een aantal bijkomende adviezen wordt toegevoegd:
• maak gebruik van de bestuursstructuur van één kerkenraad met werkgroepen
• maak gebruik van een nader te bepalen aantal gebouwen
• handel snel om financiële redenen.
Een duidelijk en onderbouwd advies waar de wijkkerkenraden zich op korte termijn over gaan beraden De inbreng van de gemeenteleden over dit advies is belangrijk voor de uiteindelijke keuzes die moeten worden gemaakt voor de toekomst van de PGDrachten en de wijkgemeentes. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen met de gesprekken in onze wijk.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

21 maart 2017 Avond voor nieuw ingekomen leden
Zoals u al gehoord kan deze avond niet doorgaan op 9 februari 2017. We hebben een nieuwe datum gevonden en wel op 21 maart 2017. Dat is nog wel een stukje verder, maar dan hebben we mooi de tijd om iedereen in te lichten. U krijgt een nieuwe uitnodiging met de nieuwe datum. Degene die zich al opgegeven heeft, vragen we toch nog een keer te reageren, liefst per telefoon of e-mail, omdat we natuurlijk niet weten of u ook op de nieuwe datum kunt. Tussen nu en 21 maart vermelden we de nieuwe datum nog een aantal keren op het MenorAviertje zodat u goed op de hoogte bent. Voor alle zekerheid vermeld ik hieronder nogmaals mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres.

Hans Dorsman, scriba, T.:(0512) 51 75 20, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Toekomst van de Protestantse Gemeente van Drachten
Zoals u ongetwijfeld weet is een commissie actief bezig om zich te bezinnen over de toekomst van de PGDrachten. Die opdracht is verstrekt door de Algemene Kerkenraad. Het is goed om je te bezinnen over de positie van de kerk in de samenleving en over de kerk van Drachten in het bijzonder. Een visie en een denkkader voor de toekomst zijn daarbij van wezenlijk belang.
In een rapport worden binnenkort de adviezen en aanbevelingen gepresenteerd. Eerst aan alle ambtsdragers en een week later aan de gemeenteleden. De inhoud van het rapport is nu alleen bekend bij de leden van de commissie.
In de komende periode zullen de kerkenraden van de Wijkgemeenten en de Kapelgemeente samen met de gemeenteleden van de eigen wijken de inhoud tot zich nemen en zich een mening vormen over de te kiezen richting voor de Protestantse Gemeente van Drachten.
Uw aanwezigheid en deelname aan de gesprekken is van essentieel belang voor het draagvlak van de keuzes die uiteindelijk zullen moeten worden gemaakt.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Uitnodiging voor alle gemeenteleden
In deze Geandewei onder het deel van de Protestantse Gemeente van Drachten vindt u een uitnodiging van de Algemene Kerkenraad om op donderdag 16 februari 2017 om 20.00 uur in de Arke aanwezig te zijn bij de presentatie van het rapport van de commissie ‘Toekomst van de PGD’ . De kerkenraad Drachten-Oost ondersteunt deze uitnodiging van harte en hoop u allen te zien in de Arke.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Kleine Kerkenraadsvergadering op 26-01-2017
Chris opent de vergadering. De Pastorale Raad is op bezoek en wordt van harte welkom geheten. Wat motiveert u? De motivatie is niet altijd optimaal. Soms zijn er teleurstellende contacten. Sociale contacten zijn voor jezelf ook belangrijk. Het is soms eenrichtingsverkeer. Je komt wel eens voor een gesloten deur. Voor sommige mensen is het heel belangrijk dat ze opgemerkt worden. Er is herkenning in de wijk. De frustratie is dat ze te weinig in beeld zijn. De sfeer en samenwerking in de Pastorale Raad is prima en dat werkt heel prettig. En dan ontstaat toch het gevoel van ’we gaan ervoor’. Alle bijeenkomsten die georganiseerd worden zijn ook belangrijk. De samenwerking met de contactpersonen is goed. Overleg met Zuid is lastig omdat daar geen pastorale raad is door een tekort aan vrijwilligers. Het individuele pastoraat is vaak op afspraak of verzoek. Nadat Chris zijn waardering heeft uitgesproken voor het werk van de Pastorale Raad is het tijd voor een kopje koffie.
We vergaderen na de koffie verder. De nodige verslagen worden doorgenomen.
De bazaarcommissie stelt voor een gedeelte van de opbrengst te besteden aan nieuwe stoelen in de kerkzaal. Daar zijn we voor. In samenwerking met de kerkrentmeester zal door de bazaarcommissie actie ondernomen worden.
De toekomst van de PGDrachten: De procedure wordt besproken. In deze Geandewei en op het M4tje leest u daar meer over.
De B(ovenwijkse) M(issionaire) W(erkgroep) is opgeheven. De activiteiten die georganiseerd werden, zijn ondergebracht bij andere commissies of raden of er is een andere vorm voor gevonden.
De actie Kerkbalans loopt, dat heeft u al gemerkt.
Voor de invulling van de vacatures gaan we een plannetje maken om de mensen te informeren en uit te nodigen.
Startzondag: Is er een commissie? We beginnen in april. We vragen wat mensen, dus als u zin heeft kunt u zich bij mij aanmelden. Het is een leuke commissie!
Dan volgen de rapportages van dominee, raden en commissies.
De CJD heeft vergaderd met drie wijkvoorzitters om het hele jeugdwerk Drachten weer op poten te zetten. Daar is afgesproken om waardevolle activiteiten te behouden en elkaar te informeren over activiteiten zodat die ook toegankelijk zijn voor andere wijken. Er zal regelmatig met de voorzitters overlegd worden over de voortgang van het jeugdwerk. Er komt nog een voorstel om het gezin een jaar centraal te stellen in alle raden en commissie en activiteiten.
De afscheidsdienst van ds. Aafke Nicolai is op 23 april 2017 in de Zuiderkerk.
U ziet dat verschillende onderwerpen langs gekomen zijn en er is nog genoeg waar we mee verder kunnen.
Hans Dorsman, scriba

Afscheid contactpersonen
We nemen afscheid van Wally Postma, Lauta 12. Zij is gestopt als contactpersoon. Zij had Lauta-Ropta 1 – 31 en Ropta 2 – 24.
In oktober is Alie Hemrica, Butewacht 61 ook gestopt als contactpersoon. Zij had Ropta 26 – 116.
We danken Wally en Alie heel erg voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan en wensen hen het allerbeste.

Verslag Kleine Kerkenraad van 5 januari 2017
De Hoofdcontactpersonen zijn te gast. Henny van Duinen wordt welkom geheten. Zij neemt de plaats in van Dinie Huisman.
Waar halen jullie de inspiratie vandaan? We doen het met plezier. We worden altijd vriendelijk ontvangen en we hebben veel aan elkaar. Er vindt ook uitwisseling met elkaar plaats. Zo hebben we steun aan elkaar. Je doet het als vanzelf. Veel personen doen het al vanaf het begin.
Als mensen zich uit laten schrijven kijken we of er een ouderling naar toe moet of dat het zo duidelijk is dat we accepteren dat hij/zij uitgeschreven wordt. We delen geen uitschrijfformulieren uit. De mensen moeten zelf contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.
Het is fijn dat we een netwerk hebben waardoor mensen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Mensen vinden het soms fijn om iets samen te doen. 
De verdeling van de bloemen wordt nu gedaan door Henny. Zij neemt contact met andere hoofdcontactdames op om feedback te krijgen en te zien of de juiste mensen daarvoor uitgekozen zijn.
Na een bakje koffie vertrekken de hoofdcontactpersonen weer en vergaderen wij verder.
Stichting Gave
Verzoek van de stichting Gave om de kerst- en paasviering in de Menorah te mogen houden. Kerstviering, 14 januari 2017. Daar gaan we mee akkoord. Na een jaar evalueren we.
Brief Bios De Storm
Het jeugdwerk neemt deze brief mee en gaat bekijken of de tieners naar deze film kunnen en willen.
Kerk 2025 (landelijk)
Van de Generale synode hebben we een rapport ontvangen dat heet: KERK 2025 –KERKORDETEKSTEN. Daarin staan de veranderingen die worden voorgesteld.
De kerkenraad gaat akkoord met de volgende veranderingen:
1. Er komen 11 classicale vergaderingen.
2. Er wordt door de kerkenraden een lid aangewezen door verkiezing van de classicale vergadering in plaats van dat er rechtstreeks iemand uit de kerkenraad aangewezen wordt. (Opmerking kerkenraad) De communicatie moet dan wel goed geregeld zijn.
3. De voorzitter van de Classicale vergadering (de Classispredikant) wordt een beroepsman die een sleutelpositie gaat innemen. Deze man kan ook beslissingen nemen in conflictsituaties. Hij wordt benoemd voor twee keer vier jaar.
4. Er zullen ringen zijn die bepalend zijn voor de ontmoeting tussen de gemeenten.
5. De classispredikant heeft de opdracht alle predikanten en gemeentes in de classis eens in de vier jaar te bezoeken.
6. De classispredikant mag voorlopige maatregelen treffen.
7. De generale synode bestaat voortaan uit vijf ambtsdragers per classicale vergadering, drie namens de evangelisch-lutherse synode en één namens de Réunion Wallonne
8. Er is een ruimere mogelijkheid om een huisgemeente samen te stellen.
9. Kerkenraden krijgen meer vrijheid om zelf meer samenwerkingsvormen met ander wijkgemeente te ontwikkelen.
10. Er is de mogelijkheid om een gemeente op te heffen.
Deze regels zijn eenvoudig geformuleerd, maar ze zijn natuurlijk een uitwerking van het rapport van Kerk 2025. Dit rapport is bij mij op te vragen als u daar belangstelling voor hebt.
Vacature Zuid
Hoe gaan we verder? We bespreken de mogelijkheden en proberen de situatie te bekijken in het kader van de PG Drachten in de toekomst. We zijn benieuwd wat er in het rapport “Een kerk in Drachten” komt te staan.
Jeugdbeleid PG Drachten
Bijeenkomst op 12 december. Deelnemers: Voorzitters wijken (m.u.v. Noord), scriba Noord, vertegenwoordiger CJD. Deze groep gaat bekijken op welke manier het jeugdwerk vorm kan krijgen. Volgende afspraak sluiten we aan op maandag 16 januari bij de vergadering CJD.
Geloven wervingsactie
Voorstel meedoen aan de landelijke actie PKN die start in de maand van de Spiritualiteit op 13 januari 2017. Thema: Compassie. Er zijn folders en zuilen en in de pers wordt er landelijk bekendheid aan gegeven. Past in lijn van de actie kerkbalans die loopt in dezelfde periode.
Eenzaamheid
In de Wiken zijn activiteiten die ook voor gemeenteleden zijn. We kijken hoe die informatie door gegeven kan worden.
Is er een mogelijkheid om samen te eten in de Menorah? Dat wordt onderzocht door Anne-Henk.

Op de decembermaand met al zijn verschillende activiteiten kunnen we met een goed gevoel terugkijken.
Na de rapportages van de diverse geledingen gehoord te hebben is het weer tijd om op huis aan te gaan.
Hans Dorsman, scriba.

Vluchtelingenwerk
Op de vraag van de stichting Gave om de kerstviering en de paasviering voor bewoners van het AZC in de Menorah te mogen vieren heeft kerkenraad positief gereageerd. Op de gezamenlijke gemeenteavond met de Hoeksteen heeft de stichting zich gepresenteerd en laten zien op welke wijze zij inhoud geeft aan het werk onder vluchtelingen. De motivatie om zich in te zetten voor vluchtelingen en vreemdelingen wordt gevonden in het christelijke geloof. Ook vanuit onze kerkelijke gemeenschap zijn verschillende vrijwilligers actief in het vluchtelingenwerk.
De keuze om ons in Oost samen als kerken in te zetten voor vluchtelingen is een logische. Het AZC bevindt zich in onze wijk en de Hoeksteen is op al verschillende manieren actief. Denk daarbij ook aan het werken en begeleiden van kinderen in de Vuurwerk-groep.
Aanhaken bij bestaande organisaties en netwerken is zinvol omdat op die manier een breder draagvlak ontstaat en een grotere gezamenlijke inzet mogelijk wordt.
Zaterdagmiddag 14 januari is de Kerstviering met de bewoners van het AZC in de Menorah. Vanaf 16.30 uur is de kerk open. Om 17.00 uur begint de viering. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd. Alle bezoekers en gasten wordt gevraagd om eten mee te nemen. Een prachtige gewoonte in heel veel culturen. Elkaar ontmoeten, samen de maaltijd gebruiken en proeven aan elkaars cultuur en gebruiken. U bent van harte uitgenodigd.
In deze Geandewei vindt u onder de Protestantse Gemeente van Drachten een artikel over de Vuurwerkgroep.
Mocht uw interesse voor dit werk zijn gewekt kom dan gerust langs bij de activiteiten om de sfeer te proeven of neem contact op met de genoemde groepen.
Stichting Gave
Info bij Geert Wiersma, T: (06) 553 083 43, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Vuurwerk
Info bij Gea Ljuca, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Margreet de Kwaadsteniet, T: (06) 442 407 51, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Ontmoetingsbijeenkomsten 2017
Ook dit seizoen zullen weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden. Het doel van deze avonden/middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het ‘elkaar als gemeenteleden ontmoeten’ centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema. Ook deze keer sluiten we aan bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen gekozen heeft: ‘Deel je leven’.

Net als voorgaande jaren is de voorbereiding in samenwerking met wijk Zuid gedaan, en zowel in de Zuiderkerk als in de Menorah worden weer vijf bijeenkomsten gehouden. Bij alle bijeenkomsten zijn gemeenteleden uit beide wijken van harte welkom. Dus als een datum bij de buurkerk u beter past en/of als het u leuk lijkt eens bij de buren mee te doen, meld u dan gerust aan voor een avond bij hen.
In januari ontvangt u, tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, een persoonlijke uitnodiging met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Deze antwoordstrook wordt weer opgehaald, tegelijk met de kerkbalans envelop.
We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen.
Na afloop van het officiële gedeelte kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze verder met elkaar kennis worden gemaakt en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Start Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindtDe jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk verbindt’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Binnenkort valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 23 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen of kunt u het afgeven op een bepaald adres. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
C. Staal, voorzitter, mevr. L. v.d. Veen, kerkrentmeester wijk Menorah

 

Laat het VUURwerk niet doven
Binnen Drachten bestaat Vuurwerk. Waarschijnlijk hebben veel van jullie hier nog niet eerder van gehoord. Vuurwerk is interkerkelijk kinderwerk. Tweemaal in de maand organiseren ze op zaterdagochtend een kinderclub. Deze club komt samen in de Brede School de Wiken. De club is bedoeld voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. Op de zaterdagmorgen wordt er een (bijbel)verhaal verteld en gaan de kinderen onder begeleiding knutselen. De groep kinderen die er komen is divers. Kinderen van het AZC worden uitgenodigd en opgehaald vanaf het AZC, kinderen uit de wijk en kinderen vanuit de GKV, CGK, Menorah en Bethel.
De organisatie draait op vrijwilligers. En ja, ook bij Vuurwerk is er helaas een tekort aan vrijwilligers. De vrijwilligers die nu mee doen komen vanuit de eerder genoemde kerken. Toen ik de kinderen van Vuurwerk uitnodigde voor het kinderkerstfeest werd mij gevraagd of ik binnen onze kerk wilde vragen of er misschien mensen zijn die mee willen werken aan Vuurwerk. Het is niet belangrijk welke leeftijd je hebt, of je een jonge ouder bent, of 50 plusser bent, iedereen die kinderen een warm hart toedraagt en graag iets voor kinderen wil en kan betekenen is welkom.
Hieronder een stukje uit de mail die ik kreeg:
De zaterdagochtenden worden nog steeds goed bezocht door de kinderen. En dan spreken we toch zeker ook van kinderen die in het AZC verblijven. Regelmatig zijn er wisselingen in vrijwilligers, maar er zijn ook vrijwilligers die al jaren meedraaien. Toch merken we, dat er op bepaalde vlakken steeds weer vrijwilligers gezocht worden. Ook nu zijn er een aantal ‘open plekken’.
Muzikanten, voor het begeleiden van de liedjes
Rijders voor het vervoer van kinderen van en naar het AZC
Iemand die op zaterdagochtend in het AZC de kinderen verzamelen wil.
Aanvulling voor het kernteam, dat de organisatie van de ochtenden regelt.
Een ‘ICT-specialist’ voor het beheer van de website.
Dan zoeken we ook nog het volgende:
Een opslagruimte voor wat materialen. Liefst een ruimte op de begane grond, niet te ver van de brede school ‘de Wiken’.
Natuurlijk zijn we altijd blij met een financiële bijdrage, zeker nu we van het M.O.S. te horen hebben gekregen, dat er geen subsidie meer gegeven wordt voor dit mooie werk. We zijn dan ook blij, dat we na onze oproep op de gemeenteavond verschillende giften mochten ontvangen, maar omdat de jaarlijkse bijdrage aan subsidie, die toch tussen de € 1.200 en € 1.400 was, nu weggevallen is, willen we ook dit deel van het werk weer onder de aandacht brengen. IBAN van Stichting Vuurwerk is: NL 36 INGB 0004 8831 28.
Voor informatie en / of aanmelding kan je terecht bij:
Gea Ljuca, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Margreet de Kwaadsteniet, T: (06) 442 407 51, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van 2016 naar…..
Het jaar loopt op zijn laatste benen, 2017 staat te trappelen voor de deur. Een tijd om even terug te kijken maar vooral om vooruit te kijken. Bij het terugkijken ontstaat het gevoel van dankbaarheid voor alles wat ons dit jaar geschonken is en de nabijheid van Christus die wij als de gemeente van de Menorah hebben mogen ervaren.
Kijken we vooruit dan bekruipt ons soms een gevoel van onzekerheid. Toch is dat niet nodig. Jezus stuurt ons de wereld in met zijn Woorden van Liefde en Vrede. Hij zorgt voor voedsel voor onderweg.
Laten wij als gemeente van Christus in dat vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet treden, geleid door zijn Geest.
Ik wens u zegende Kerstdagen en een zegenrijk 2017 toe.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan

Kerkenraad
Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering op 1 december 2016
Vandaag zijn de leden van de commissie Eredienst op bezoek. Zij zetten zich in om de eredienst goed te laten verlopen. Ze organiseren ook speciale diensten zoals Evensong en Fedde Schurerdienst. We hebben na gesproken over de verschillende diensten. Duidelijk is dat de Kind-, School-, gezinsdienst een meer missionair karakter krijgt. Misschien moeten we daar meer op in spelen. Zo komen verschillende diensten aan bod. Het is goed om met elkaar te spreken over de eredienst. De commissie wordt bedankt voor hun waardevolle werk en na een kop koffie gaat de kerkenraad verder met vergaderen.
We staan stil bij de vacatures die er in Drachten zijn. Ds Aafke Nicolai zit in een beroepingsprocedure er is nog een vacature in Noord. Er is van alles gaande, het is goed het te volgen.
We evalueren de wijkgids- een prachtig stuk werk en zeer handig-, en de Gedachtenisdienst. Een mooie indrukwekkende dienst. Er zijn nadien mooie reacties gehoord van mensen die nooit of zelden in de kerk komen en door deze dienst nadenken om vaker te komen.
Op het programma staan nog het KinderKerstfeest en het TienerKerstfeest. De actie Kerkbalans komt eraan. Alles is georganiseerd en we rekenen op mooie diensten.
De vacatures vragen onze aandacht. Het is goed om twee jaar vooruit te kijken. Het is de vraag of we genoeg vervangers kunnen vinden.
Al spoedig is het tien uur, een mooie tijd om de vergadering te sluiten.
Namens de kerkenraad,
Hans Dorsman

Bestemming eindejaarsactie
Elk jaar mag de eigen wijk een bestemming zoeken voor een deel van de opbrengst van de eindejaarsactie. Dit mag een doel zijn binnen de eigen wijk.
Al lange tijd zijn er wensen om het licht en geluid van de kerkzaal te verbeteren. Zo willen we graag de beamer en het geluid tijdens de dienst bedienen vanaf een centrale plek achter in de kerk. Om het geluid en beeld te verbeteren zal er nieuwe apparatuur moeten worden aangeschaft wat meer van deze tijd is. Daarnaast is er ook de wens om extra verlichting te krijgen bij de voorganger. Zodat de gezichtsuitdrukkingen van de voorganger beter zichtbaar worden, wat voor mensen die slechthorend zijn bijdraagt aan een betere verstaanbaarheid.
De kerkenraad wil dan ook graag de opbrengst van de eindejaarsactie besteden aan het verbeteren van het licht, beeld en geluid tijdens de diensten en andere activiteiten in de kerkzaal. We willen u de actie dan ook van harte aanbevelen.
Linda van der Veen, Kerkrentmeester wijk Oost

Hier plaatsen. Foto Actie Kerkbalans1 of Actie Kerkbalans 1A.pdf

Eindejaarsbijdrage 2016 Deel je leven
Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Korinthiërs 12 vers 26: 'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde'. We delen ons geloof met elkaar: onze zekerheden en onze twijfels, onze vragen en onze overtuigingen. We vieren, zingen en bidden samen en delen brood en wijn.
Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met vrienden, buren en collega’s. Met mensen die op ons pad komen, iedere dag weer. Ook mogen we gul delen met mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun nodig hebben.
De kerkenraad van uw wijk wil ook in het nieuwe jaar samen met u een gemeente zijn, die deelt met elkaar en met de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg.
Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar een extra gift, zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!
Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die deelt met elkaar en met mensen in de buurt! Maak uw eindejaarsbijdrage over via de bijgesloten acceptgirokaart. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die de kerkenraad van uw wijk zorgvuldig uitkiest. Een vast deel van deze Eindejaarsbijdrage is voor activiteiten voor de gehele Protestantse Gemeente te Drachten. De meeropbrengst is bestemd voor activiteiten in uw eigen wijk. Voor de bestemming in uw wijk, zie hiervoor de publicatie in de Geandewei.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze actie of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden.
Het College van Kerkrentmeesters dankt u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!
Namens het College,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Kerk 2025, reacties van de gemeente van Drachten Oost
Bij het koffiedrinken na de kerkdienst op 30 oktober 2016 heeft de gemeente gesproken over de dromen en angsten die zij hebben bij het onderwerp “Kerk 2025”.
Hieronder vindt u daar een overzicht van. Ik heb gepoogd het wat te rubriceren.
Dromen:
Niet vasthouden aan het oude, maar meer praktisch bezig zijn.
Eigen belang aan de kant zetten, de kerkenraad steunen in de beslissingen die genomen moeten worden.
Back tot the basic.(3x)
Terug naar waar de kerk van oorsprong voor bedoeld is:
- Woord van God( en hiervan uit)
- Praktische hulp en barmhartigheid
- Laagdrempeligheid
Gods Woord moet altijd centraal staan! Dus kerk zijn zonder toeters en bellen.
Veel naar elkaar omzien! De kerk mag geen belasting worden.
Welvaart is de grote boosdoener. Wat wij kunnen doen is een goed voorbeeld geven.
Een open kerk die staat in de samenleving en die er is voor iedereen. Een kerk met open deuren.
Jongeren
Wel veel aandacht voor de jongeren. De toekomst (2025) van de kerk?
Wij dromen van één kerk in Jezus Christus. Op deze manier komt er geen jeugd meer in de kerk. Daarom moet er veel meer muziek komen die de jeugd trekt en waaraan de jeugd meewerkt. Zo nu en dan aparte tienerdiensten, ouderen moeten zich maar aanpassen aan de ideeën van de jeugd.
De kerk moet een weg vinden om de jeugd beter bij de kerk te betrekken. Gelukkig hebben we de jongerendienst. Maar waardoor komt het dat de jeugd zich niet aangesproken voelt in de gewone kerkdienst? Vroeger was het voor ons veel vanzelfsprekender om bij de kerk te horen als jongere.
Voor de jeugd een band en opwekkingsliederen à la Bethelkerk.
Gemeenschapszin
De gemeenschapszin van Drachten Oost doorzetten in heel Drachten.
Onderlinge contacten, naar elkaar omzien
Dat je naar activiteiten kunt.
Als er een goede gemeenschap is, ontstaan de ideeën vanzelf.
Een open gemeenschap waar ruimte is voor iedereen en waar je jezelf mag zijn.
De ontmoeting, op welke wijze ook, moet blijven plaatsvinden, maar wel met een duidelijk uitgangspunt: het geloof als bron.
Wij zijn niet de gemeente van de Menorah, maar we zijn de gemeente van de Heer. (Misschien) een zekere krampachtigheid loslaten en daarvoor gaan.
Ontmoetingen in kleiner verband zoals huisgemeentes/ gespreksgroepen.
Samenwerken (nog meer) met scholen en andere kerken?
Muziek
Veel mensen in de kerk: Zingen!!
De kerk “zingende” houden, samen zingen schept een band.
Samen muziek maken tot zijn eer.
Uitstralen
Méér uitstralen dat de kerk “anders” is, niet beter, maar dat hij iets te bieden heeft dat je in de “wereld” , vol prikkels / druk niet vindt.
In de kerk hoor je hoe je je leven richting moet geven, dat moeten we uitstralen.
(Meer) ruimte bieden aan stille meditatieve momenten denk aan vieringen in de sfeer van Taizé.
Angsten:
Wij maken ons geen zorgen dat de kerk niet zal blijven bestaan. Het wordt misschien anders ingevuld.
Niet bang zijn, dat helpt toch niet.
Met vertrouwen op God dat de kerk blijft. Angst mag niet overheersen.
Tot zover dit verslagje.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad
Gezamenlijke gemeenteavond Hoeksteen en Menorah
Het was een heel warme avond die 14e september. Toch mochten we zo’n zeventig gemeenteleden van beide kerken welkom heten in de Menorah. Na het liturgisch moment van ds. Nap werd teruggekeken naar de prachtige ontmoetingsavond in maart. Opnieuw werd de vreugde van de ontmoeting gevoeld en gedeeld. Er werd ook vooruit gekeken naar de toekomst en de mogelijkheden wat we als kerken in Oost voor elkaar en de wijk kunnen betekenen.
Het onderwerp vluchtelingen is voor Oost belangrijk omdat ook het AZC zich in onze wijk bevindt. Een goede reden om met een reeks korte workshops aan te geven op elke manier leden van onze gemeentes, organisaties in persoon als vrijwilliger en financieel kunnen ondersteunen.
Na de afsluiting door ds. Boschma met een lied en gebeden kon er in een ontspannen sfeer nagepraat worden met elkaar en de begeleiders van de workshops van de avond. We kijken op een prachtige avond waar we als buren in Oost vreugde mogen putten.

Wilt u meer weten over de organisaties die zich hebben gepresenteerd of één van de activiteiten bijwonen, neem dan contact op met Rindert de Vries, De Leijen 29, 9202VE Drachten, T: (0512) 51 47 45, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Chris de Haan

Vrijwilligersavond
13 oktober is het weer zover. Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de Menorah en wijk Oost worden uitgenodigd voor deze avond en dat zijn er veel in onze gemeente. Zonder actieve leden, lees vrijwilligers, is het heel moeilijk om de activiteiten op dit niveau te handhaven.
Als dank voor uw aller inzet en betrokkenheid, deze gezellige avond. De opzet is een beetje veranderd, maar het belooft een prachtige avond te worden. Laat u verrassen. We beginnen om 19.30 uur.
Bij een vrijwilligersavond vragen veel mensen zich af: ‘Ben ik ook vrijwilliger?’ Iedereen die actief is in en voor de kerk is vrijwilliger, behalve de predikant en de koster. Maar de kans dat ook die aanwezig zijn is heel groot.
Wij rekenen op uw komst. Opgave vooraf is niet nodig.
Chris de Haan

Verandering inleveren bonnen
Inmiddels werkt iedereen met de declaratieformulieren en loopt het declaratieproces gesmeerd. Nu is het zo dat de bonnen bij mij ingeleverd worden, dat verandert vanaf dit seizoen. De bonnen dienen nu weer rechtstreeks (voorzien van formulier) ingeleverd te worden bij onze wijkpenningmeester dhr. S. Krikken. Zuiderdwarsvaart 37. Dit doen we om zo de termijn voor uitbetaling te verkorten. Wanneer de bonnen voor vrijdag bij dhr. Krikken zijn, zullen ze in de regel de eerstvolgende woensdag worden uitbetaald. Het formulier is te downloaden op deze site.
Linda van der Veen, kerkrentmeester wijk Oost

Kerkenraad
Gezamenlijke gemeenteavond Hoeksteen en Menorah
Het was een heel warme avond die 14e september. Toch mochten we zo’n zeventig gemeenteleden van beide kerken welkom heten in de Menorah. Na het liturgisch moment van ds. Nap werd teruggekeken naar de prachtige ontmoetingsavond in maart. Opnieuw werd de vreugde van de ontmoeting gevoeld en gedeeld. Er werd ook vooruit gekeken naar de toekomst en de mogelijkheden wat we als kerken in Oost voor elkaar en de wijk kunnen betekenen.
Het onderwerp vluchtelingen is voor Oost belangrijk omdat ook het AZC zich in onze wijk bevindt. Een goede reden om met een reeks korte workshops aan te geven op elke manier leden van onze gemeentes, organisaties in persoon als vrijwilliger en financieel kunnen ondersteunen.
Na de afsluiting door ds. Boschma met een lied en gebeden kon er in een ontspannen sfeer nagepraat worden met elkaar en de begeleiders van de workshops van de avond. We mogen terugkijken op een prachtige avond waar we als buren in Oost vreugde uit mogen putten
Chris de Haan

Een actieve gemeente
Zondag 18 september vieren we samen met Zuid de feestelijke start van het kerkelijk seizoen 2016-2017. De gezamenlijke voorbereidingen zijn al in volle gang. Het belooft een prachtige dag te worden. Het is goed om samen zo te beginnen.
Het is niet de enige activiteit voor de komende tijd. U heeft in de vorige Geandewei de bijlage ‘Vorming en Verdieping’ ontvangen. Alle activiteiten zijn voor u op een rijtje gezet. Er is breed aanbod, er is voor iedereen wel wat bij. Gelegenheid om kennis te maken met of u te verdiepen in onderwerpen die spelen in kerk en samenleving.
Dit jaar starten we in de Menorah met een leerhuis over de sabbat vanuit de joodse traditie van Bijbelstudie. Drachtenbreed wordt door de predikanten bijzondere aandacht besteed aan het Lutherjaar, om maar twee onderwerpen te noemen.
Voor alle activiteiten heb je onderwerpen nodig, begeleiders en sprekers maar vooral deelnemers. De laatste jaren neemt het aantal deelnemers af. Sommige evenementen gaan zelfs niet door gebrek aan belangstelling. Dat is bijzonder jammer voor alle tijd en geld dat is gestoken in de voorbereidingen.
We hopen als kerkenraad dat u gebruik maakt van het aanbod van activiteiten maar ook dat u zich actief in wilt zetten voor de andere zaken die spelen in kerk en samenleving. Onze wijk heeft een hoog ambitie niveau wanneer het gaat om de kerk die er wil zijn voor haar leden. Maar vooral ook die met haar leden zichtbaar wil zijn in deze wereld en voelbaar in de samenleving waar wij als kerk deel van uitmaken.
Wij hopen er met u een inspirerend en een geïnspireerd kerkelijk jaar van te maken. Samen een actieve gemeente.
Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan

Een nieuw seizoen
De vakantie is voor de meeste mensen ten einde en dat betekent het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. De diaconie heeft vorige week haar eerste moderamenoverleg gehouden en gesproken over beleid en activiteiten voor het komende seizoen. Zo gaan we in wijk Oost met de diaconie van De Hoeksteen kijken wat we gezamenlijk kunnen doen in onze wijk. We gaan daarbij niet alleen gemeenteleden maar ook randkerkelijken en niet-kerkelijken proberen te bereiken.
Daarnaast is De Hoeksteen actief op het AZC Drachten. Gezamenlijk willen we ook daar aanwezig zijn en activiteiten ondernemen. Wij zijn daarom op zoek naar een vrouw/man die, samen met de vluchtelingendiaken van De Hoeksteen, diaconaal actief wil zijn onder vluchtelingen. Nadere informatie kunt u bij ondergetekende verkrijgen.
Verder gaan we de bestaande contacten die we hebben met Schuldhulpmaatje, Diaconie wijk Zuid, WMO/PING loket, Voedselbank en Hospice verder ontwikkelen en versterken.
Onze zichtbaarheid en bereikbaarheid op de website van PGDrachten/wijk Oost kan beter, ook daar gaan we aan werken.
aarnaast een infoblad op A4 formaat met in het kort alle informatie van uw diaconie in deze wijk.
Namens de diaconie van wijk Oost,
Jan Holwerda

Stage
Het jaar is al weer voorbij en ik heb mijn stage in uw gemeente met succes afgerond. Ik heb mij welkom gevoeld in de gemeente en daar wil ik iedereen voor bedanken. Voor mijn stage opdrachten heb ik van u alle medewerking ontvangen, ik mocht mensen interviewen en aanschuiven bij gespreksgroepen en vergaderingen. De hartelijkheid en bereidheid om mij te ontvangen was voor mij een heel prettige omgeving om mijn stage te kunnen afmaken. Ook de kerkenraad en ds. Anne Henk Boschma wil ik bedanken voor de tijd die ze voor mij wilden vrijmaken. Ik heb veel geleerd van de gesprekken die we hebben gevoerd. Voor mij begint jaar vier, mijn laatste jaar, weer een uitdaging om aan te beginnen. Voor u begint na de vakantie ook weer het nieuwe seizoen. Ik wens u en jullie, als gemeente en als mens alle goeds toe en Gods zegen.
Hennie Stuut Vogelzang

Kerkenraad
Gezamenlijke gemeenteavond Menorah en Hoeksteen

Zoals aangegeven op 17 maart tijdens de gezamenlijke gemeentevergadering met de Protestantse Gemeente van de Menorah en de Gereformeerde Gemeente vrijgemaakt van de Hoeksteen willen we op woensdag 14 september 2016 om 19.45 uur opnieuw een vergadering beleggen om:
• Elkaar beter te leren kennen
• Om beter geïnformeerd te worden over wat we als wijkbewoners voor de vluchtelingen kunnen betekenen
• Om samen na te gaan wat we samen kunnen doen als Christenen in Drachten Oost
Om die reden wordt er in de Menorah een workshopavond gehouden waarbij allerlei werkgroepen, verenigingen, stichtingen en taakgroepen zich zullen presenteren om u te informeren. En natuurlijk zal er ruimschoots gelegenheid zijn om informeel elkaar te ontmoeten en dat onder het genot van een hapje en een drankje. Reserveer dus de 14e september! U bent van harte welkom in de Menorah.
Namens de kerkenraden van de Hoeksteen en de Menorah,

Martin Messink en Chris de Haan

Gezamenlijke gemeenteavond Hoeksteen-Menorah
Interactieve gemeente-avond;
- Nadere kennismaking
- Acties n.a.v. vorige gemeenteavond
- 6 verschillende workshops
Waar Menorah, Dwarswijk 350
Wanneer 14 september
Inlooptijd 19.15 uur
Starttijd 19.45 uur!

Dyja Dhara
Toen ik afgelopen winter in Sri Lanka was konden we starten met het bouwen van een klaslokaal in een theeplantage bij Ramboda, een dorp in het binnenland.Op die betreffende theeplantage is de productie van thee al 25 jaar geleden gestopt.
Er is heel weinig ander werk daar en wat ik dan vaak zie is dat mensen naar de kust rond Colombo trekken om daar werk te zoeken. Met grote huisvestingsproblemen en vaak dagloners werk, een zwaar bestaan.
Begin mei was Jan met zijn familie in Sri Lanka, en hij is Ramboda gaan bezoeken, het schooltje was af en zij konden het lintje doorknippen voor de opening.
Je kan vanaf de weg alleen te voet op de plantage komen. De contactpersoon zei dat dit eigenlijk voor het eerst is dat er iets voor de mensen op deze plantage is gedaan. Van de winter wil ik daar verder gaan kijken of er een volgende stap is die wij kunnen zetten met de bevolking van die plantage.
En verder.....
*We hebben veel nieuwe kinderen op de lijst voor maandelijkse studie ondersteuning kunnen zetten.
*In augustus gaan 10 van “onze studie ondersteunings-kinderen” A(dvanced)-level examen doen. (HAVO/VWO)
*Aan 160 kinderen op kleuterschooltjes in de plantages kunnen we minimaal een jaar iedere ochtend melk en biscuit geven, wat we natuurlijk proberen te continueren ook na dat jaar.
*En.....veel meer......
De foto’s van afgelopen winter staan door de drukte nog niet op de website, maar komen zeer binnenkort.
Heel veel dank voor alle steun die wij krijgen.
Namens Diya Dhara hier en in Sri Lanka,
Atie Praagman
Bankrek. NL98ABNA 060.50.84.408
tnv Stichting Diya Dhara te Houten

Vakantie van de koster van de Menorah
Van maandag 1 augustus tot 29 augustus heeft onze koster, Mieneke Bult, vakantie.
Aanspreekpunt voor deze periode van:
1 augustus t/m 14 augustus: Chris de Haan, De Leijen 31. T: (0512) 51 08 68 of (06) 298 724 49, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
15 augustus t/m 28 augustus: Roel van Duinen, De Jerden 33. T: (0512) 53 26 66 of (06) 175 820 92, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verslag van de Kerkenraadsvergadering op 23 juni 2016
De Pastorale Raad is te gast. In de loop van de jaren is het pastoraat wel zwaarder geworden. In een sectie zaten vroeger drie personen, nu is dat er vaak maar één. We spreken van noodpastoraat. We komen toe aan de mensen waar de nood het hoogst is. Verder komen we niet. Communicatie tussen de diverse geledingen is dan belangrijk. Extra aandacht is er via de verjaardagen van 75++ en de ouderochtenden. We hebben wel wat zorgen over het vervangen van contactpersonen. Er is haast niemand te krijgen.
De kerk kan nog wat opener, een uithangbord is dan handig. Via Menorah-Inn komen al meer mensen in de kerk en voldoet aan een behoefte. Uit de wijk komt wel de boodschap dat wijk Oost wel een warme gemeenschap is en daar mogen we blij mee zijn.
Na de koffie buigen wij ons over de laatste agenda van dit seizoen. Enkele organisatorische punten, zoals vergaderrooster, startzondag, actieplannen en begroting hebben onze aandacht.
Vanaf 2017 hebben we door een andere manier van berekenen binnen het CvK zo’n € 2000,-meer te besteden in de wijk en dat is mooi.
Het komend jaar gaan we het zeker weer hebben over het jeugdwerk.
Voor de volgende wijkgids moet iedereen zijn jaarverslag en toekomstplanning inleveren.
Een tweede gezamenlijke gemeenteavond met GKv staat op de agenda.
U kunt de datum alvast noteren: 14 september 2016.
Hieronder leest u er meer over
Hans Dorsman, scriba

Samen doen
In maart is er een begin gemaakt met de zoektocht van de Menorah en de Hoeksteen wat we in wijk Oost voor elkaar kunnen betekenen en hoe we dat samen als goede buren, inhoud kunnen geven. De ontmoeting van gemeenteleden in de Hoeksteen is bijzonder positief ervaren in beide wijkgemeenten en vraagt om een vervolg.
Na de vakantie wordt in de Menorah opnieuw een gezamenlijke gemeenteavond gehouden.
Noteer alvast de datum in uw agenda, 14 september.
De kerkenraden nodigen u van harte uit om op deze bijzondere bijeenkomst aanwezig te zijn.
Namens de Kerkenraden,
Chris de Haan

 

Dauwtrappen 2016
Een sfeerimpressie van het dauwtrappen op Hemelvaartsdag.
Een twintigtal gemeenteleden vertrok om 6.30(!) uur vanaf de Zuiderkerk en maakten een prachtige fietstocht naar de Leien. Griet de Vries en Alie Hoekstra hadden bij terugkomst een heerlijk ontbijt voor de fietsers klaargezet. Willem Wilstra maakte de foto’s.

Vluchtelingenwerk Drachten-Oost
Op de gezamenlijke gemeente avond van de gereformeerde gemeente de Hoeksteen en de protestantse gemeente Menorah is gesproken over vluchtelingenwerk. De avond gaf inspiratie voor een vervolg. Daarom willen we (GKV en PG) in september weer een avondbeleggen waarbij ook een aantal workshops gehouden gaan worden. Om die avond, dus niet de workshops, te organiseren willen we een werkgroepje samenstellen. 

Ik zoek vanuit onze Menorah kerk een paar medestanders.
Als protestantse gemeente Menorah willen we onderzoeken of wij invulling kunnen geven aan een concreet project: “Gastgezinnen AZC Drachten”. Een initiatief waar mensen kunnen aangeven dat ze wil helpen in het opvangen van vluchtelingen. In tegenstelling tot wat de naam lijkt te zeggen, gaat het niet om het in huis te nemen van een vluchteling. Je zou het kunnen lezen als ‘ik ben een gastvrij gezin’ voor een vluchteling. Dat betekent dat je af en toe je huis openstelt voor een maaltijd of een kop koffie, of zelf langsgaat bij een AZC, voor een gesprek of het helpen bij praktische zaken.
Omdat initiatief verder inhoud te geven, vraag ik aan u als gemeentelid van de Menorah om met mij daarover mee te denken en zo mogelijk te organiseren. We zouden kunnen starten met het organiseren van een workshop in september om mensen enthousiast te maken.
Dus een oproep om deel te nemen aan de werkgroep “Vluchtelingenwerk Drachten Oosten” een oproep voor de werkgroep “Gastgezin AZC Drachten”. U kunt zich opgeven bij Jan van der Leij, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 84 39 44.
Jan van der Lei

Voorjaarscollecte 2016
De collecte is bestemd voor het eigen jeugdwerk. Een gezamenlijk artikel van het College van Kerkrentmeesters en de Centrale Jeugdraad vindt u in de rubriek van het CvK onder PGDrachten.

Van harte aanbevolen.

Gezamenlijke Hemelvaartsdag
Op donderdag 5 mei 2016 is de tweede gezamenlijke Hemelvaartsdagviering van de wijken Zuid en Oost. Tevens de laatste want volgend jaar vieren we Hemelvaartsdag met alle kerken. Een goed moment voor iets bijzonders.
Voorafgaand aan de viering is een fietstocht georganiseerd naar de Leijen. De afstand is ongeveer 20 km. We starten om 6.30 uur bij de Zuiderkerk. We fietsen een prachtige route. Af en toe stappen we af om te genieten van al het moois om ons heen. Na de fietstocht gaan we ontbijten (voor 2,50 euro) in de Zuiderkerk. We willen om uiterlijk 8.45 uur aanschuiven en aansluitend gaan we samen naar de viering in de Zuiderkerk om 9.30 uur. De kerkdienst is o.l.v. ds. A.H. Boschma.
De organisatie van de fietstocht is in handen van Willem Wilstra en ds. Aafke Nicolai. Wilt u meedoen aan deze unieke fietstocht en ontbijt? U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 mei bij Willem Wilstra T: (0512) 54 65 21, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ds. A. J. Nicolai T: (0512)-37 00 09, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting van de notulen van de gezamenlijke gemeenteavond van Protestantse Gemeente Drachten Wijk Oost en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten Oost op 17 maart 2016 in de Hoeksteen

Ds. A.H. Boschma leidde het liturgisch moment waarin toepasselijke liederen werden gezongen en een korte overdenking werd gehouden over Efeze 3: 14 - 21 met als thema “Samen doen”. Hij benoemde de opdracht die Paulus had voor de gemeente Efeze en dat wij deze, vooral nu, ter harte zullen moeten nemen.
Dhr. M. Messink en dhr. C. de Haan, voorzitters van de beide kerkenraden, verwelkomden 130 kerkleden en gaven een toelichting op deze avond. De recente geschiedenis van deze avond is een paar jaar geleden ontstaan in de Menorah, die vanuit de missionaire opdracht contact zocht met andere geloofsgemeenschappen in Drachten Oost. De eerste ontmoeting met de Hoeksteen was voorzichtig en zoekend, de tweede openhartig en vol vertrouwen en er was bereidheid om samen te zoeken naar wat we voor elkaar, en voor deze wijk kunnen betekenen. Samen Kerk zijn in deze wereld, in de samenleving, voor mensen en door mensen vanuit ons geloof in God, zijn zoon, ons voorbeeld en redder, door de inspiratie van zijn Geest. Dit is wat ons samenbindt, wat richting geeft aan ons leven en ons geloof. 

Vanuit dat geloof mogen we kijken naar elkaar en mogen we elkaar ontmoeten in de liefde van Christus. Jezus biedt ons zijn liefde. Onvoorwaardelijk. Hij vraagt ook iets van ons. Hij vraagt ons om te leven vanuit die liefde zodat die zichtbaar wordt en uitstraalt op onze omgeving en op de mensen die op onze weg komen.
Op deze manier is in het gezamenlijk Moderamen met elkaar gesproken, hebben we onze vreugden gedeeld en onze zorgen uitgesproken over wat zich afspeelt in onze wereld. In die lijn is er voor gekozen om een gezamenlijke gemeenteavond/ontmoetingsavond te organiseren met als eerste doel: als gemeenteleden van de Hoeksteen en de Menorah elkaar ontmoeten, elkaar beter leren kennen als christenen in deze wijk. Als tweede doel: vanuit het samen Christen zijn in deze wereld richting geven aan het probleem Vluchtelingen.
De leden van de voorbereidingsgroep waren; dhr. M. Messink, dhr. R. de vries, dhr. J. van der Leij en dhr. C. de Haan.

Dhr. G. Wiersma van stichting “Gave” liet zich vervangen door zijn echtgenote mw. T. Wiersma. Verder werkten mee mw. B. Salverda, medewerkster van stichting Vluchtelingenwerk Drachten, dhr. H. Dorsman, organist en dhr. A. Wijga, notulist/fotograaf. (Foto’s staan op http://pgdrachtenoost.nl/index.php/fotoalbum/category/50-2016-gemeenteavond-17-maart-in-de-hoeksteen?limitstart=0)
Na deze toelichting kwamen er een aantal vragen die door dhr. de Haan of dhr. Messink werden beantwoord.
Zo werd gezegd dat angst wordt aangegeven door de pers met als gevolg meer onrust en het aanwakkeren van onzekerheid en angst. De Bijbel zegt dat dat niet nodig is; de ander liefhebben als je zelf en open staan voor de naaste. Als moderamina zijn er geen plannen in welke richting dan ook. Doel van deze avond was elkaar ontmoeten als goede buren en samen spreken over het vluchtelingenprobleem en kijken wat we samen kunnen doen vanuit ons geloof.

Mw. Wiersma gaf veel informatie en achtergronden over het vluchtelingenprobleem en het vluchtelingenwerk. Deze informatie is te vinden op de volgende websites: https://www.gave.nl, http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers , https://howwilltheyheardotnet.wordpress.com/2011/05/20/waarom-is-zending-nog-steeds-belangrijk/
Eind 2015 waren bijna 60 miljoen mensen op de vlucht, daarvan vroegen 43.093 mensen asiel aan in Nederland; Syriërs (18.677 personen, 43%) en 7.359 Eritreeërs (17%). Vanuit Noord-Afrika waagden veel vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan de levensgevaarlijke oversteek naar Europa. In de eerste helft van 2015 ongeveer 137.000 mensen. Bijna 2.000 mensen overleefden de overtocht niet.
De stichting ‘Gave’ geeft informatie over vluchtelingen en begeleidt vluchtelingen en begeleiders. Organiseert uitstapjes, multiculturele vakanties, activiteiten op wijk/buurtniveau en motiveert kerken en andere instellingen iets te doen voor Vluchtelingen. Contact is het meest belangrijke naast iets creatiefs doen. Vrouwenactiviteiten lopen vrij goed, mannengroepen iets minder. Kort geleden is als mannenactiviteit een bezoek gebracht aan de expositie van de schilder Jan Kooistra. Hij gaf uitleg over werkstukken en de mannen hebben dit als leuk en misschien ook wel een beetje als zinvol beschouwd. Mw. Wiersma benadrukte nog eens dat wij als christenen een taak hebben onze medemens, veraf en dichtbij te helpen. Ze stelde aan het eind de vraag “En wat wilt U, Heer, dat ik doe?”.

Mw. Salverda vertelde dat ze 18 jaar terug met vluchtelingen in aanraking kwam. Haar ervaring is dat moslims niet weten wat een christen en wat ‘christen zijn’ is. Ze begrijpen niet waarom ze geleerd is christenen te haten nu ze als vluchteling ervaren wat christenen voor hen doen. Belangrijk is te weten dat negeren hun nog banger maakt.
Ze vertelde het verhaal van een christen uit Irak. De man kwam in de gevangenis en werd bedreigd omdat hij er voor uit kwam christen te zijn. Na kort vrij te zijn geweest kwam hij weer in de gevangenis en werd nog meer vernederd. Moslims zien christenen als een dier en hij werd ook zo behandeld. Hij kreeg alleen gras te eten en water te drinken. Hij werd ziek en moest naar een ziekenhuis waar hij werd geholpen door een christen arts. Deze heeft hem eerst behandeld en toen, verkleed in een witte jas met stethoscoop om, het ziekenhuis uit gesmokkeld en in veiligheid gebracht. Later is hij gevlucht uit Irak met achterlating van een zoon omdat er geen geld genoeg was.
Samen met deze man heeft ze het Onze Vader gebeden, zij in het Nederlands en hij in het Aramees. Dit voorval heeft er toe geleidt dat ze verder is gegaan met het bieden van hulp aan vluchtelingen.
In de Hoeksteen is ze wekelijks bij de creatieve ochtenden voor christenen en moslimvrouwen. Vanuit verschillende kerken wordt een ruimte gehuurd om deze vluchtelingen te ondersteunen. Naast creatief bezig zijn wordt ook samen gezongen en gebeden, elk in hun eigen taal.
Op een aantal vragen antwoordde ze dat we naast praktische hulp, kunnen bidden voor het welzijn van de vluchtelingen. Om te zien wat praktisch gedaan kan worden nodigde ze ons uit een keer mee te kijken in de groep ‘vrouwenochtenden’. Mw. G. de Vries gaf aan dat er in de wijk Oost ‘kinderclubs op zaterdag’ zijn en ‘Vuurwerk’.
De insteek is gastvrij zijn en uitnodigen er bij te komen. Informatie over verschillende activiteiten was te vinden in de informatiekraam in de hal.

Dhr. Messink sprak dank uit aan de dames Wiersma en Salverda voor hun boeiend, inspirerend en motiverend verhaal en noemde de stichting “Sprekende Harten”, die zich ook inzet voor vluchtelingen in de meest praktische zin.
Er kwamen vervolgens een aantal suggesties om vluchtelingen te helpen: het Servotel gebruiken als huisvesting en aansluiten bij bestaande activiteiten omdat dat meer kracht geeft. Suggesties om als kerk meer samen te doen waren; een gezamenlijke kerstviering ergens in de wijk voor iedereen, een zangavond bv. uit het nieuwe liedboek en gezamenlijke activiteiten in de stille week; sobere maaltijd en vespers.

Ds. Boschma sloot de gezamenlijke gemeenteavond met de aangevraagde voorbeden en gebed en als slotlied zongen we lied 248: ‘De dag door uwe gunst ontvangen’.

Na de afsluiting was er gelegenheid voor nadere kennismaking en ontmoeting met een hapje en een drankje.
Atze Wijga

Samen doen
Op 17 maart was de gezamenlijke gemeenteavond/ontmoetingsavond van de Menorah en de Hoeksteen. Kennismaken van de gemeenteleden van de beide kerken. Een bijzondere gebeurtenis voor beide gemeenschappen. Binnenkort komen de leden van de commissie die de organisatie op zich hebben genomen bij elkaar om terug te kijken op deze avond. Na evaluatie wordt gekeken op welke manier deze prille ontmoeting een vervolg zal krijgen.

Chris de Haan

Kerkenraadsvergadering op 3 maart 2016

De Diaconale Raad is vanavond onze gast. Aan de orde komt o.a. hoe we De Diaconie in Zuid kunnen helpen. Door het bezoeken van de vergaderingen en daar ook Zuid over te informeren. De diaken van Zuid wil de vergaderingen van Oost wel bijwonen, maar heeft het al heel druk. De kerkenraad juicht het toe dat op die manier de Diaconie van Zuid hand- en spandiensten verleend kunnen worden. Het idee is om haar voor elke vergadering uit te nodigen. Vraag om (financiële) hulp uit de wijk gaat via de contactmedewerkers. Als er geen vragen komen dan kunnen de diakenen niet zoveel doen. Op het ogenblijk zijn er weinig hulpvragen. Er is gevraagd naar een coördinator vluchtelingenwerk vanuit de samenwerking met GKv. Op de volgende vergadering van de Diaconale Raad wordt besproken wat dat precies inhoudt. Het is wel mooi als dat een diaken is, want dan is de lijn naar de kerkenraad ook gewaarborgd. Dan is het tijd voor koffie en vergadert de KK verder. Het voorstel tot beroepen, uitgebracht in de Oase, is afgestemd door de gemeente. Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat.
Maandag 7 maart is er een forumdiscussie voor kerkrentmeesters over krimp. Deze wordt gehouden in Leeuwarden.
Er is een nieuwe AED. De reanimatiecursus is afgerond. Allen die daaraan mee hebben gedaan zijn nu bevoegd en bekwaam.
Vesper 14 februari 2016: Ongeveer 40 tot 50 mensen waren aanwezig. Het was een goede, mooie bijeenkomst.
Ontmoetingsbijeenkomsten Z-O: Zijn erg goed verlopen. Er was een goede opkomst. De Pastorale Raad bekijkt nog of volgend jaar alles in gezamenlijkheid georganiseerd en uitgevoerd wordt.
Vacatures: Er moet een ouderling komen voor De Grote Kerk.
Voor CvK hebben we iemand nodig die verstand heeft van personeelszaken.
Gemeenteavond op 17 maart 2016 samen met GKv: Het programma is rond. De agenda staat in Geandewei.
Diensten die voorbereid zijn door gemeenteleden. Bijvoorbeeld: Israël. Een Kerk- en Israëldienst. Een avond over sabbat en zondag, gaan naar de Sjoel, bezoek aan de begraafplaats. Alle voorstellen worden meegenomen door Pieter de Jong naar de Commissie Eredienst.
Liturgische kleuren. Voorstel: tijdens het avondmaal volgen we de kleur van het kerkelijk jaar. Nu gebruiken we wit. Het voorstel wordt aangenomen.
Jeugd & Jongeren: Er is een etentje geweest met het oude team. We willen een goed jeugdbeleid in Drachten-Oost, Zuid en West en eventueel Noord. Allerlei zaken zijn uitgesproken en een nieuwe start is gemaakt. In een Geestdriftdienst in de Arke wordt Sietske Koole bevestigd op 19 juni 2016. Er is een verzoek om een pagina te reserveren voor jeugd uit heel Drachten. Dus per wijk wordt er dan niet meer gepubliceerd over jeugd. Die berichten staan op de jeugdpagina.
We hebben goede herinneringen aan de 25++ dienst, ondanks of misschien wel dankzij de lengte. Het opschrijven van voorbeelden voor voorbeden werkte zo goed dat hetzelfde systeem toegepast gaat worden op de gemeenteavond.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraad
Terugblik op de Ontmoetingsbijeenkomsten in de Menorah
Evenals voorgaande jaren zijn er in de afgelopen weken weer een vijftal ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd in de Menorah. Het thema van dit jaar was “Goede buren” en men kon deze keer kiezen of men naar een bijeenkomst in de Menorah ging of dat men ging buurten in de Zuiderkerk. Sommige mensen hadden inderdaad de keus gemaakt om aan te schuiven bij de “buren”.
Het programma van elke middag/avond bestond uit twee delen: voor de pauze maakten we kennis met elkaar en met het thema. Iedere deelnemer stelde zich voor en vertelde daarna welke persoon van grote invloed was geweest in zijn/haar leven. Vaak waren dat natuurlijk de eigen ouders, maar soms werd ook een leerkracht of een buurvrouw genoemd.
Na de pauze gingen we door in spelvorm, waarbij een aantal stellingen (uit de Bijbel of uit het dagelijks taalgebruik) centraal stond. In kleine groepjes keken we of deze voor ons wel of niet herkenbaar waren. Hierbij ontstonden vaak boeiende gesprekken. Voorbeelden van stellingen waren: “De burenplicht zou opnieuw ingevoerd moeten worden” en “Heb je naaste lief als jezelf”(Matt. 22:39).
Na afloop was er steeds gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog wat door te praten. Het waren zinvolle en inspirerende bijeenkomsten, die over het algemeen goed bezocht zijn: Wij als leden van de Pastorale raad zien dan ook met voldoening terug op deze bijeenkomsten.
We hopen dat dit ook geldt voor degenen die hebben deelgenomen en hopen dat u er een volgende keer ook weer bij zult zijn.
Aan het begin van elke bijeenkomst werd een gebed van Franciscus van Assisi gelezen.
Een hartelijke groet van de Pastorale Raad

Kerkenraadsvergadering op 4 februari 2016
Het Wijkcollege van Kerkrentmeester is bij ons te gast. We praten onder andere met elkaar over het aanschaffen van een AED -apparaat en de daarbij behoren scholing voor onze EHBO-ers/ BHV-ers en hulpverleners. Het is goed met elkaar te bespreken hoe een en ander gerealiseerd kan worden. De Bazaarcommissie zou ook nog wel wat ruimte willen hebben voor de opslag voor verkoop via internet. Mogelijke oplossingen worden aangedragen. Dan is er tijd voor koffie en vergadert de kerkenraad verder. De nodige verslagen passeren de revue. Het protocol Gezamenlijke Diensten met de afspraken over hoe de diensten verlopen en wat er verwacht wordt van diverse personen, staan erin. De richtlijn Goede Doelen wordt goedgekeurd. Het is goed een papier te hebben waarin de afspraken over de te kiezen doelen en eventueel de te ontvangen giften in staan. Regelmatig evalueren we bepaalde activiteiten. Het Kinderkerstfeest vonden we een groot succes. Ongeacht wat de basisschool gaat doen volgend jaar, gaan wij in ieder geval weer een kinderkerstfeest organiseren. En met we bedoel ik de 25++ groep, want die heeft dit georganiseerd. De doopgedachtenisdienst was ook mooi en zal zeker volgend jaar weer gehouden worden. Al hoewel de opkomst op de avond voor nieuw ingekomen leden niet heel groot was, blijkt toch maar weer eens dat het niet aan het aantal ligt, want het was een heel geslaagde avond. Het vieren van het Heilig Avondmaal werd ook besproken en we waren het erover eens dat de vorm zoals het in de laatste dienst gegaan is, de juiste is. Zo komen nog wat zaken uit de gemeente aan de orde en is het al snel weer tijd om naar huis te gaan. Een volgende keer gaan we weer verder.
Hans Dorsman, scriba

Onze buren van de Hoeksteen; Samen doen
Soms lijken het woorden uit Sesamstraat, samen doen. Zo leren we onze kinderen belangrijke dingen voor het leven. Samen doen geldt ook voor kerken. Zoeken naar dingen die samenbinden, die je samen kunt doen. Vluchtelingen komen op ons pad. Mannen, vrouwen en kinderen schreeuwen om hulp, onze hulp. Vanuit de kerken in Oost willen we gehoor geven aan die roep.
Samen doen. Kom naar de Hoeksteen op 17 maart. We beginnen om 20.00 uur. De avond staat in het licht van de ontmoeting van de beide kerkgemeenschappen in Oost en het voorlichten van onze gemeenteleden over vluchtelingen en vluchtelingenwerk. Binnenkort hoort u meer via het MenoraViertje en Geandewei.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Onze buren van de Hoeksteen
Bij de intrede van ds. Anne Henk Boschma, nu alweer twee jaar geleden, was een delegatie van de Gereformeerde Gemeente vrijgemaakt Oost aanwezig in de Menorah. Bij die ontmoeting en kennismaking is wederzijds het gevoel ontstaan dat het goed zou zijn om als christelijke kerken van wijk Oost elkaar regelmatig te ontmoeten.

Dat gevoel heeft ertoe geleid dat de moderamina van beide gemeenschappen nu regelmatig bij elkaar komen om te kijken wat de kerken in Oost gezamenlijk kunnen doen, voor elkaar en voor de wijk. Het is voorzichtig begonnen met een kennismaking waarin eerst een aantal formele zaken zijn afgesproken. Die afspraken mogen ons niet beperken bij de ontmoetingen. Wat voor afspraken dan?
We hebben elkaar nu een viertal keren ontmoet, zowel in de Menorah als in de Hoeksteen. Daarbij hebben we elkaar verteld hoe onze geloofsgemeenschappen er uitzien en hoe we met elkaar omgaan binnen de gemeente. Maar ook hoe we werken binnen de Protestantse Gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Drachten en in Drachten Oost. Hoe onze kerkgebouwen er uitzien en hoe we ze gebruiken. We delen elkaars vreugden en zorgen. De sfeer is open en ontspannen.
Die sfeer maakt het mogelijk om ook te kijken wat je samen kunt doen. Het begint met kleine dingen als: “Wij hebben een kledingbeurs voor kinderen, mogen we een poster bij jullie ophangen? En er is een verkoopbeurs voor speelgoed voor Sinterklaas, jullie zijn van harte uitgenodigd om ook spullen in te brengen en te verkopen.”
Of: “Jullie hadden een prachtige Evensong op zondagavond. We zijn geweest, geweldig! Misschien is het handig om dit soort activiteiten ook bij ons te noemen, dan komen er nog meer mensen.” En er waren prachtige gesprekken na ontmoetingen met gemeenteleden in de Stille Week in de Hoeksteen.
We hadden ook gesprekken over de actuele problemen van deze wereld. De vluchtelingenproblematiek in Europa, in het Midden-Oosten en rondom de Middellandse Zee. Hoe gaan wij daar als christen mee om? Hoe gaan we om met angsten van mensen, ook van onze gemeenteleden, als het gaat om vreemdelingen, vluchtelingen of asielzoekers? En ook: hoe kunnen we samen deze mensen helpen die op onze weg komen?
We hebben als bestuur van de kerken met elkaar kennisgemaakt, maar als we dit samen willen doen zullen we ook de gemeenteleden er bij moeten betrekken. Zo is het idee ontstaan om een avond te organiseren die er op gericht is om als gemeenteleden van de beide kerken in Oost elkaar te ontmoeten en om ons te richten op het ondersteunen van de vluchtelingen in onze omgeving. Wij willen een dienende gemeente zijn.
Om deze avond te organiseren is de Werkgroep Vluchtelingen Oost opgericht. Er zijn hiervoor al een aantal zaken vastgelegd.
Deze gezamenlijke avond zal worden gehouden op 17 maart in de Hoeksteen. We beginnen om 20.00 uur. De avond staat in het licht van de ontmoeting van de beide christelijk kerkgemeenschappen in Oost en het voorlichten van onze gemeenteleden over vluchtelingen en vluchtelingenwerk. Binnenkort zult u hier meer van horen.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Ontmoetingsbijeenkomsten 2016
Ook dit seizoen zullen weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden. Het doel van deze avonden / middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het “elkaar als gemeenteleden ontmoeten” centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema. We sluiten deze keer aan bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen gekozen heeft: Goede buren.

Net als voorgaande jaren is de voorbereiding in samenwerking met wijk Zuid gedaan, en zowel in de Zuiderkerk als in de Menorah worden weer vijf bijeenkomsten gehouden. Nieuw deze keer is dat bij alle bijeenkomsten gemeenteleden uit beide wijken van harte welkom zijn. Dus als een datum bij de buurkerk u beter past en/of als het u leuk lijkt eens bij de buren mee te doen, meldt u dan gerust aan voor een avond bij hen.
Waarschijnlijk heeft u, tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, inmiddels een persoonlijke uitnodiging gekregen met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Deze antwoordstrook wordt weer opgehaald tegelijk met de kerkbalans envelop. We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen.
De bijeenkomsten in de Menorah staan gepland op:
- zondagavond 31 januari om 19.45 uur
- woensdagmiddag 3 februari om 14.30 uur
- woensdagavond 3 februari om 19.45 uur
- maandagavond 8 februari om 19.45 uur
- donderdagmiddag 11 februari om 14.30 uur

De bijeenkomsten in de Zuiderkerk staan gepland op:
- woensdagmiddag 10 februari om 14.30
- dinsdagavond 16 februari om 19.45 uur
- donderdagmiddag 18 februari om 14.30 uur
- donderdagavond 18 februari om 19.45 uur
- dinsdagmiddag 23 februari om 14.30 uur
(N.B. Voor deze laatste datum staat op het antwoordstrookje het tijdstip 19.45; dit is onjuist. Dit betreft een middagbijeenkomst en deze begint dus om 14.30).
Na afloop van het officiële gedeelte kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze verder met elkaar kennis worden gemaakt en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
Behalve via het antwoordstrookje kunt u zich ook opgeven door te mailen naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; bellen kan ook, T: (0512) 52 06 21. 
Ook als u graag opgehaald wilt worden, kunt u dat aan haar doorgeven.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Bijeenkomst in de Menorah op 20 januari

Van tijd tot tijd kunt u in Geandewei lezen over de vele vrijwilligers die actief zijn, ook hier in wijk Oost. Er is veel te doen in en vanuit de gemeente en één van de terreinen waarop heel wat gemeenteleden actief zijn is het bezoekwerk. Onze wijkgemeente is verdeeld in een aantal secties en elke sectie heeft zijn eigen team van contactpersonen, een hoofdcontactpersoon, enkele pastoraal bezoekers, één of meer diakenen en een ouderling. Contactpersonen spelen in dit geheel een belangrijke rol, want zij zijn eigenlijk de oren en ogen in de wijk.
Drie keer per jaar vindt er sectie-overleg plaats. Het eerste en laatste overleg van elk seizoen wordt per sectie apart gehouden, waarbij voor zover mogelijk ook de predikant een deel van de tijd aanwezig is. Hier worden binnen elke sectie zaken op elkaar afgestemd, afspraken gemaakt, taken verdeeld, nieuwe ideeën besproken, etc. Halverwege het seizoen is er een bijeenkomst voor alle medewerkers van alle secties van wijk Oost. Dit jaar staat deze avond gepland op woensdag 20 januari.
Het doel van deze avond is onderlinge ontmoeting en een stukje toerusting voor het bezoekwerk.
Deze keer zal ds. Boschma iets vertellen over "Omgaan met psychische aandoeningen in het bezoekwerk"; daarna willen we aan de hand van praktijksituaties en eigen ervaringen hier verder over in gesprek gaan met elkaar. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje verder kennis te maken en nog even na te praten. We hopen op een inspirerende en gezellige bijeenkomst.
Leest u dit en denkt u: dat lijkt me interessant, daar zou ik ook wel naar toe willen maar ik ben geen sectiemedewerker.
Aarzel niet maar kom ook naar de Menorah; ook u bent van harte welkom.
Graag tot ziens op woensdag 20 januari, 19.30 uur.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale raad.

Kerstpakkettenactie Menorah
In de week van kerst hebben de diakenen van onze wijk 33 kerstpakketten rondgebracht bij mensen in onze wijk. De kerstpakketten waren tevens voorzien van de boodschappen die de gemeenteleden van onze wijk in week 50 en 51 hebben ingebracht. We hebben bij het uitdelen van kerstpakketten ook gekeken naar mensen die geen lid zijn van onze kerk maar wel in onze wijk wonen en waarvan we weten dat zij het niet breed hebben. Op deze wijze laten we ook zien dat we als gemeente missionair zijn. Namens de ontvangers hartelijk dank!
Uw diaconale raad

Giften
Afgelopen maand hebben wij als kerkenraad weer 2 giften mogen ontvangen. Een gift van €150,-- te verdelen over 3 doelen: €50,- voor de diaconie, € 50,- voor bloemenpotje en € 50,- voor activiteiten in de Menorah.
Daarnaast hebben wij nog een gift mogen ontvangen van € 50,-- van een gemeente lid die via deze weg haar dank wil laten blijken voor de kerk. Als kerkenraad worden wij daar elke keer weer door geraakt en zijn deze gemeente leden dan ook erg dankbaar voor hun blijk van waardering.
Linda van der Veen, kerkrentmeester

Start Actie Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspireert

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk inspireert’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee? Voor de begroting 2016 zie onder het algemene deel van de “Protestantse Gemeente Drachten” van dit kerkblad.
Linda van der Veen, kerkrentmeester

Oudejaarsavonddienst 31 december 2015
Het is in de afgelopen zomervakantie voor gekomen dat we diensten samen deden met de Zuiderkerk. Daar zullen we ook mee doorgaan. Vanuit de Algemene Kerkenraad is ook de vraag gekomen welke diensten we in de toekomst kunnen combineren. We denken dan aan Bid- en Dankdag en bijvoorbeeld Hemelvaartsdag. Dit beperkt zich niet alleen tot Zuid en Oost maar ook voor wijk Noord en wijk West gaan daar over nadenken.. De eerstkomende dienst die we samen doen met wijk Zuid is de Oudejaarsavonddienst op 31 december 2015. Die wordt gehouden om 19.00 uur in de Zuiderkerk. Daar worden dus de mensen uit wijk Oost en wijk Zuid uitgenodigd. Voorganger is ds. Aafke Nicolai. De Menorah is dan dicht.
Hans Dorsman, Scriba Drachten Oost.

Eindejaarsbijdrage
De kerkenraad heeft zich gebogen over het doel van de eindejaarsbijdragen.
In onze keuze van het doel hebben wij ons laten leiden door het dubbele liefdegebod: God liefhebben en de naaste als jezelf. Zo heeft Jezus de Bijbel samengevat als kernpunt van geloven.
Met dat dubbele liefdegebod in ons achterhoofd kwamen wij tot de volgende verdeling van het gedeelte dat bestemd is voor de eigen wijk:
1. De helft van de bijdrage gaat naar de eredienst. Wij willen ons geloof beleven, belijden en versterken in de erediensten. En daarbij vinden wij het ook belangrijk dat er af en toe ruimte is voor extra muzikanten, een koor of andere vormen die de eredienst een extra dimensie geven. Om dat te kunnen bekostigen is er extra geld nodig, dat zo direct ten goede komt aan ons gemeente-zijn.
2. Wij hebben ook een roeping om er te zijn voor de naaste en daarom willen wij de andere helft besteden aan het Vluchtelingenwerk. Gezien de moeilijk situatie van dit ogenblik is er veel geld nodig om mensen te kunnen helpen.
Als kerkenraad hopen wij van harte dat u zo de eindejaarsbijdrage op velerlei wijze een succes zult maken.
Linda van der Veen, kerkrentmeester

Nieuwe contactpersonen
We kunnen weer drie nieuwe contactpersonen verwelkomen. Het zijn mevrouw G. Cuperus-Kramer, mevrouw T. de Jong-Vugteveen en mevrouw E. Koning-Kamps. Mevrouw Cuperus krijgt haar contactwerk in de St. Jansbergflat nr. 56 t/m 390 en mevrouw De Jong in de straten Langewijk 2>34 en Langwijk oneven 3>33 plus de Bloemkamp nr. 44 t/m 52. Mevrouw Koning-Kamps gaat in sectie 7 werken. Hartelijk welkom en we wensen u bij dit werk veel wijsheid en Gods zegen toe.
Hans Dorsman, scriba

Kerkenraadsvergadering van 3 december
De diaconie is te gast. Mensen die in financieel zwaar weer zitten kunnen bij de diaconie aankloppen Die bekijken wat mogelijk is. Soms wordt er in overleg met de persoon doorverwezen naar SchuldHulpMaatje (SHM). De diaconie merkt niet dat er veel meer mensen in de problemen komen de laatste jaren. Een feit is dat het steeds moeilijk is de stap te nemen om hulp te vragen. Geheimhouding bij doorverwijzing naar SHM is gegarandeerd.
Wordt ook altijd in overleg met de cliënt gedaan. De veranderde zorg via de gemeente levert tot nu toe geen extra vragen op naar de diaconie.
We hebben het nog even over goede doelen die betaald kunnen worden door de opbrengst van de bazaar. Voedselbank, vluchtelingen worden genoemd. Na een kop koffie stappen de leden van de Diaconale Raad weer op en vergaderen wij weer verder.
De diverse verslagen worden besproken. De volgende punten worden behandeld: De vertegenwoordiging naar de classis wordt dit jaar gedaan door de predikant en de kerkrentmeester. Kerst en Oudjaarsavond vallen in 2017 op een zondag. Het voorstel van de Algemene Kerkenraad is om dan ’s ochtends 1 kerk in Drachten open te doen en ’s avonds in elke wijk in de eigen kerk een dienst te houden. Verder stelt de AK voor op Hemelvaartsdag 2017 maar in 1 kerk in Drachten en viering te houden. We gaan met beide voorstellen akkoord. Het KinderKerstfeest wordt ook dit jaar weer door onze gemeente georganiseerd. En we beslissen dat we de komende jaren onafhankelijk wat de school doet toch zeker zelf ook een KinderKerstfeest te organiseren.
In de toekomst willen we met de gemeente op een gemeenteavond nog eens spreken over kerk 2025. We vonden dat de gedachtenisdienst heel mooi was. Een aantal puntjes worden nog veranderd aan het protocol. De KSG-dienst(Kerk, School, Gezin) is van beide kanten goed bevallen. Daar gaan we ook zeker mee door. Op 28 januari 2016 houden we weer een avond voor nieuw ingekomen leden. Een kleine commissie bereidt die avond voor.
amen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt organiseren we een avond over het vluchtelingenprobleem. Een commissie van 4 personen bereidt dit voor. Namens onze kerk zitten Jan van der Lei en Chris de Haan in die commissie. Hoe gaan we om met de berichten over aanslagen t.o.v. kinderen en volwassenen? We moeten in diverse groepen er toch aandacht aan besteden. Misschien kunnen we Sietske Koolen (jeugdwerker) vragen hoe hier verder mee om te gaan. Nij Smellinghe houdt geen avondmaaldiensten meer. We bekijken hoe we de diverse ambtsdragers die daarbij betrokken zijn verder kunnen inzetten. Dan zijn we weer aan het eind de kerkenraadsvergadering gekomen.
Hans Dorsman, scriba

Gemeenteavond 12 november 2015
Het was een gezellig geroezemoes in de ontmoetingsruimte in de Menorah, zowel voor de avond als na afloop. ‘Vraag elkaar’, was het eerste onderwerp dat aan de orde kwam. Hoewel veel mensen zich al aangemeld hadden met vraag en aanbod, konden er nog wel een aantal bij. Via een kaartspel werden onze gedachten geleid naar de vragen die we zouden kunnen stellen. En natuurlijk was er ruime uitleg over hoe je je kon aanmelden. Het geheel verliep in een gemoedelijk, gezellige sfeer. De eerste vraag die we moesten stellen was: Is er een ICT-er in de zaal? De apparatuur weigerde namelijk. Maar gelukkig konden de dames, Cathy en Janet ons ook zonder apparatuur duidelijk maken wat de bedoeling was. Met dankwoorden en bloemen namen we afscheid van de dames. Koffie en dan samen Drachten Oost bij de kop nemen. Elke wijk in Drachten heeft in ieder geval 1 dominee. Voor 1/10 deel zou ds. Anne Henk Boschma ingeschakeld kunnen worden door Zuid. In goed overleg wordt dit geregeld. Het seniorenbeleid is gewijzigd. Elke wijk heeft zijn eigen tehuis erbij gekregen. Voor ons is dat DE WIKEN. Daar hebben we een aparte sectie, sectie 9 van gemaakt met de bijbehorende ouderlingen en diaken. Er is een diaconaal werker voor heel Drachten aangesteld, die betaald wordt door het CDD. Er is een jeugdwerker voor heel Drachten. Oost, Zuid en West maken daar gebruik van. Er is een commissie die gaat bekijken hoe de PG Drachten er in de toekomst uit gaat zien. Ze brengen eerst de situatie in beeld zoals die nu is. Kijken of er behoefte is aan 1 kerk in de toekomst en brengen advies uit aan de AK.
We werken al samen met Zuid, waarom? Om gebruik te maken van elkaars sterke kanten. Zo hebben we gezamenlijke diensten, startzondag en Stille Week. Jeugdwerk gaat in samenwerking met de jeugdwerker. West en Noord gaan ook samenwerken.
Pastoraat maakt gebruik van communicatie via mailgroepen. Er is een doorgaande verbinding tussen dominee ouderlingen, hoofdcontactpersonen, contactpersonen en pastorale bezoekers. Het is goed dat we een goede relatie opbouwen met de mensen. Pastoraat is meer crisispastoraat geworden. Ook zien we groepspastoraat, bijvoorbeeld de 75+ groep die met elkaar verjaardag viert.
Wat diensten betreft komen er 4 keer per jaar avonddiensten Zo zijn er diensten geweest als themadienst over het nieuwe liedboek en bijvoorbeeld een zangdienst met evensongs.
De diaconie helpt mensen die het moeilijk vinden om met hun financiën om te gaan. Ze hebben contact met Stichting SchuldHulpmaatjes Drachten e.o. Een organisatie die mensen helpt hun financiën netjes op orde te maken en te houden. Het missionaire karakter van een kerk gaat nu uitkomen in het handelen van de diverse groeperingen. Er is geen werkgroep meer. Zo hebben we contact met de school door middel van koffieochtenden en Kind-, School-, Gezinsdiensten. We zouden ons ook kunnen richten op de bewoners van de wijk. We zijn in gesprek met e Gereformeerde kerk vrijgemaakt op het niveau van het moderamen. We zoeken nog contact met de Moslimgemeenschap in onze wijk. En verder moet het AZC natuurlijk onze aandacht krijgen. U ziet, genoeg om over te praten. Na de sluiting gaat dat praten nog een poos door waarbij de innerlijke mens niet vergeten wordt.
Hans Dorsman
scriba

Kerkenraadsvergadering van de kleine kerkenraad op 5 november 2015
De hoofdcontactpersonen zijn op bezoek. Moedige volhouders die al jaren lang dit werk doen. En ondanks soms teleurstellende ervaringen staan ze positief in het leven en stimuleren elkaar .Door een goede communicatie, ook per mail, wordt het werken in de gemeente een stuk gemakkelijker. Bij de contactpersonen worden vacatures vaak zelf opgelost en dat is goed. Soms heeft de een makkelijker toegang tot een adres dan de ander. Dat kan en dat geeft niets. Contactpersonen bezoeken elkaar ook wel, omdat je anders nooit bezoek krijgt als je toevallig contactpersoon in je eigen wijk bent. Het was goed weer eens met elkaar te praten. Na een kop koffie stappen de hoofdcontactpersonen op en vergaderen wij verder. De gezamenlijke diensten worden besproken, de gemeenteavond komt voorbij. Lijkt heel goed te worden met ‘Help elkaar’ en ’Drachten Oost, hoe gaat het’. We hopen op ruime belangstelling. De gedachtenisdienst is voorbereid en ziet er stijlvol uit. De voorbereiding voor de ontmoetingsmiddagen –avonden is gepland en de data zijn vastgelegd. U hoort daar ongetwijfeld nog meer over. Zo tegen half elf sluit Chris de vergadering.

Hans Dorsman, scriba

Contactpersonen gezocht
Kenmerk van onze kerkelijke gemeente is het ‘omzien naar elkaar’. Belangrijke mensen daarin zijn de contactpersonen, mannen en vrouwen. In de negen secties zijn totaal bijna 60 enthousiaste contactpersonen actief. Ze zijn de schakel tussen de gemeenteleden (750 adressen) en de kerk; zij leven mee in lief en leed met de aan hen toevertrouwde adressen. Elk jaar vinden er mutaties plaats en zoeken we zelf nieuwe contactpersonen. U bent misschien nog niet gevraagd, maar misschien zou u graag een steentje bij willen dragen aan ons kerkzijn? Het contactwerk past ons allen; het zijn maar een paar adressen en in de bezoekjes hoeft u alleen maar uzelf mee te nemen, door er te zijn voor de ander. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet; ook voor vragen. En weet u iemand die het leuk zou vinden om contactpersoon te worden, dan mag u dat ook aan mij doorgeven. U mag mij aanschieten in de kerk, maar het kan ook per telefoon, T: (0512) 84 39 44 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan van der Leij, voorzitter Pastorale Raad

De nieuwe wijkgids
U hebt deze week de nieuwe wijkgids 2015-2016 voor Drachten-Oost ontvangen, of hij valt binnenkort bij u door de bus. U kunt er de namen van gemeenteleden in vinden en ook van de mensen die alle functies bekleden. Het is een handig naslagwerk voor het gemeentelijk leven in onze wijk.
De kosten van het kopiëren van deze gids worden betaald uit ons wijkbudget. 
Om de druk op dit budget enigszins te verlichten, vragen wij u om een vrijwillige bijdrage van € 6,50 over te maken.
Voor dit doel is een acceptgirokaart bij de gids gevoegd. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
De wijkkerkenraad Drachten-Oost

Uitnodiging voor de gemeenteavond op 12 november2015 in de Menorah
We nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. U kunt de datum alvast noteren. Er zijn natuurlijk de vaste punten, zoals om 19.30 uur beginnen met koffie en met een lied. Dus liedboeken meenemen en u hoort natuurlijk nieuws uit de wijk. Het definitieve programma leest u in het MenorAviertje en na de sluiting is er gelegenheid nog even na te praten met een hapje en een drankje.
Het is zeker de moeite waard om te komen.
Hans Dorsman(scriba)

Vrijwilligersavond
15 oktober was het weer zover, de vrijwilligersavond van Oost.
De kerk is een vrijwilligersorganisatie. Een paar beroepskrachten verzorgen de speciale taken, vrijwilligers doen de rest. Dat is de kracht van de kerk, gemotiveerde gemeenteleden die zich in willen zetten. Zonder vrijwilligers valt alles stil.
Het is goed om als vrijwilligers samen een gezellige avond te vieren. Dat geeft een gevoel van verbondenheid, je samen inzetten voor de kerk. Je ziet dan ook hoeveel gemeenteleden actief betrokken zijn bij het werk van en voor de kerk. En dan te bedenken dat maar een deel van de vrijwilligers aanwezig kon zijn.
Nienke en Linda hadden een prachtig spelprogramma in elkaar gezet voor de ongeveer 70 deelnemers. Ingedeeld in groepen streden ze fanatiek om de hoofdprijs. Gelukkig kon er niet worden gecorrespondeerd over de uitslagen.
Nadat het adrenalinegehalte weer was gedaald naar normale waarden bleef het nog lang gezellig in de ontmoetingsruimte in de Menorah. Mensen die naar huis gingen kregen allemaal een presentje mee.
Op het briefje stond de volgende tekst: Als vrijwilliger bent u een lichtpuntje in onze gemeente Drachten Oost.
aarom na deze gezellige spelletjesavond een spelletje mét een lichtje om mee te nemen. Bedankt voor uw inzet.
Dit geldt natuurlijk voor alle vrijwilligers van de Menorah, ook al konden ze deze avond niet aanwezig zijn.
Een bijzonder woord van dank voor Nienke en Linda voor de organisatie van deze avond en voor Coby en Sjoerdtsje voor het maken van de presentjes.
Denkt u, ik heb nog een aantal leuke ideeën voor de volgende vrijwilligersavond of dit zou ik ook wel eens (samen met anderen) willen organiseren, neem dan contact op met de scriba. Die kan u verder helpen.
Chris de Haan

Kunst in de Kerk
De naam “Kunst in de Kerk” wekt misschien het idee dat je een ware kunstenaar moet zijn om hier aan mee te kunnen doen. Dat is zeer zeker niet het geval. Iedereen die het leuk vind om op een creatieve manier met het geloof bezig te zijn kan mee doen.
Kost het veel tijd?
Dat is maar net hoeveel tijd u er in wilt stoppen. We komen ongeveer 3 x per seizoen een avond bij elkaar. De eerste keer kiezen we gezamenlijk met de predikant een onderwerp/ thema, de tweede keer praten we elkaar bij hoe het gaat en de derde keer maken we samen met de predikant de invulling van de dienst. Uw kunstwerk maakt u thuis op het moment dat het u past.
Elke vorm is mogelijk, fotografie, schilderen, schrijven, boetseren, quilten, het maakt niet uit.
Tijdens de dienst van 24 april 2016 stellen we de werken tentoon. De gemeente vindt het leuk om een kleine toelichting te horen/ lezen, maar dat is niet verplicht.
Hebt u zin om mee te doen of om te kijken of het wat voor u is? U kunt altijd even komen kijken op maandag avond 26 oktober om 20.00 uur in de Menorah.
Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Graag tot 26 oktober!

Dankstond 2015
Voor meer informatie over de Dankstond-actie voor Gobabis wordt u verwezen naar het artikel dat is geplaatst onder de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Drachten.

Terugblik op de startzondag 2015
Het komt toch niet vaak voor dat je met muziek van spelende en zingende kinderen wordt binnen gehaald in de kerk. Dat was al een feestelijk begin. De ballonnen verhoogden de sfeer nog meer. Het was een goed gevulde kerk daar in de Menorah. Deze startzondag vierden we samen met de mensen uit wijk Zuid. De voorbereiding was ook samen gedaan. Na een prachtige dienst met veel afwisseling, verhaal, zanggroep met djembéspeler Johan van der Meer ook samenzang, was het tijd voor de koffie. Daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt. De koffie en taart – heerlijk gebakken door gemeenteleden – vond gretig aftrek. En natuurlijk gezellig met elkaar klessebessen. Ook bij de lunch hadden de kok en kooksters hun uiterste best gedaan. Heel gevarieerd en lekker. Tijd om een wandelingetje te maken en te praten of juist in de kerk met elkaar te praten over buren. Voor iedereen was er een vragenlijstje. De klapper was het duo Boschma-Nicolai die verbazingwekkende kwaliteiten bezitten in het ruziemaken als buren. Gelukkig was het eind goed, al goed. We kunnen terugkijken op een spetterende start en daar wil de kerkenraad alle medewerkers van Zuid en Oost die gezorgd hebben dat deze start zo feestelijk verlopen is, van harte voor bedanken, want we weten ook wel dat het niet zo maar ineens klaar is. Daar moet heel wat voor gebeuren. Heel hartelijk bedankt allemaal.
Hans Dorsman, scriba

Voorjaarsmarkt
De voorjaarsmarkt is de grootste activiteit van Oost in de Menorah. Een gebeurtenis waar het hele jaar naar wordt uitgekeken en die wordt gedragen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Het is van belang om samen als gemeente naar elkaar toe te laten zien waartoe je in staat bent. De deuren gaan open voor iedereen.
De voorjaarsmarkt heeft als doel geld in te zamelen voor het verbeteren van de faciliteiten van de Menorah. Daarnaast is het belangrijk dat een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen. Tot voorkort werd onder andere de stichting Sviatoslav ondersteund. Deze stichting is echter opgeheven.
De kerkenraad van Oost wil goede doelen blijven ondersteunen uit de opbrengst van de voorjaarsmarkt. Goede doelen dichtbij en veraf om te zorgen dat het goede werk door kan gaan. Maar ook doelen die worden gedragen door de gemeentel. Daarom vragen wij u om na te denken over welke doelen u na aan het hart liggen en financiële ondersteuning nodig hebben. De doelen moeten passen natuurlijk passen bij de gemeente van Oost.
Heeft u een voorstel om een organisatie of instelling financieel te ondersteunen stuur dan een mail naar de scriba met de motivatie. Zijn mailadres is, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De kerkenraad beslist uiteindelijk over de toewijzing van de goede doelen.
Chris de Haan

Avondmaal
Gemeente, kerkenraad en de wijkpredikant; samen aan de tafel van de Heer. Dat is het ideaalbeeld dat veel gemeenteleden voor ogen hebben. Het is dan ook niet raar dat de vraag gesteld wordt waarom de wijkpredikanten van Zuid en Oost het Avondmaal soms niet met de eigen wijkgemeente vieren.
Ik zal proberen deze vraag toe te lichten en te beantwoorden.
Een predikant bij de Protestantse Gemeente van Drachten vervult zo’n 40 preekbeurten per jaar binnen de PGDrachten. Daarvan worden 30 gehouden in de eigen wijkkerk. De andere preekbeurten zijn in de andere wijkkerken en preekplaatsen binnen de PGDrachten.
Begrafenisdiensten en andere bijzondere diensten worden daarin niet meegeteld. Dit zijn afspraken die zijn gemaakt in de Algemene Kerkenraad.
In het overleg tussen de wijkpredikant en de kerkenraad worden de prioriteiten voor het preekrooster vastgesteld. Het zwaartepunt ligt daarbij op adventstijd en de veertigdagentijd. Daarnaast is ook aangegeven dat de samenwerking tussen Oost en Zuid zichtbaar moet zijn in beide kerken.
Dit resulteert in een voorstel(wensenlijstje) van Oost naar de preekroosterplanner van de PGDrachten. Samen met de voorstellen van de andere wijken stelt hij een preekrooster samen dat wordt goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad.
Het preekrooster wordt voor minstens een seizoen vooruit gepland. 2017 is nu in de maak; soms is het dan nog mogelijk een eenvoudige ruil door te voeren.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan

Samenwerking Diaconie en Schuldhulpmaatje
In de vergadering van de diaconie van mei dit jaar heeft Ate Klomp een presentatie gegeven over Schuldhulpmaatje.
In deze vergadering hebben we afgesproken om verder met elkaar samen te werken.
De diaconie is actief in de wijk en helpt mensen die (tijdelijk) in de financiële problemen zijn geraakt. Zij ondersteunt waar nodig met renteloze leningen. Daarnaast worden door de diaconie Poiesz bonnen verstrekt aan mensen waarvan wij weten dat ze het niet te breed hebben. Zij kunnen deze bonnen verzilveren voor boodschappen bij de Poiesz.
Schuldhulpmaatje is er juist opgericht om mensen te helpen uit de financiële problemen te komen door advies en coaching en door er voor te zorgen dat mensen voldoende inzicht krijgen in hun inkomsten en uitgaven. De kennis en ervaring om financiële problemen op te lossen alsmede de contacten met overheidsdiensten is een kwaliteit van Schuldhulpmaatje. Door met elkaar samen te werken kunnen we elkaar versterken.
De diaconie en Schuldhulpmaatje hebben afgesproken dat zij elkaar informeren over mensen die financiële problemen ondervinden in onze wijk. Doel is om deze mensen naast financiële ondersteuning ook de diensten van Schuldhulpmaatje aan te bieden.
Schuldhulpmaatje schuift een keer per jaar aan bij de vergadering van de diaconie.
Namens de diaconale raad van uw wijk,
Jan Holwerda

Kerkenraad
Komen, gaan en blijven van ambtsdragers:
Op de bevestigingszondag, 27 september 2015, mogen we nieuwe ambtsdragers bevestigen. Het is mooi dat ook een aantal mensen aangegeven hebben nog iets langer te willen meedraaien in de kerkenraad nu hun periode er op zit. Verder nemen we afscheid van degene die hun periode er op hebben zitten en aangegeven hebben te willen stoppen. We zijn blij en dankbaar voor al het werk dat ze hebben gedaan. We willen de volgende namen aan u doorgeven:
We verwelkomen:

Jan Steegstra, hij wordt diaken, secretaris van de Diakonale Raad.
Nanke van Gelderen-Stoker, zij wordt ouderling van sectie 2.
Zij die nog even verder willen gaan zijn:
Haaie de Roos, hij is diaken.
Rob Schutter, hij is diaken.
Jellie van der Wagen, zij is diaken.
Hans Bouma, hij is ouderling, scriba AK.
Aleid Bouma, zij is ouderling, Secretaris van de Pastorale Raad
Marieke van Heeringen, zij is ouderling van de Grote Kerk.
Piet Antoons, hij is ouderling, lid van Commissie van Kerkrentmeesters.
We nemen afscheid van:
Ype-Jan Krol, hij was diaken en lid van de Kleine Kerkenraad.
Fokke Wijngaarden, hij was ouderling van de Grote Kerk.
Wil Brinkhuis, zij was ouderling, lid van de commissie Eredienst. We hebben al eerder afscheid van haar genomen. Ze blijft wel lid van de commissie Eredienst.
Hans Dorsman, scriba

Hoofdcontactpersoon sectie 3
Op 27 september 2015 is de bevestigingszondag. De namen van de ambtsdragers die dan afscheid nemen of verlengen staan ook in dit MenorAviertje. Bij de hoofdcontactpersonen verandert er ook iets. Kor Janssen neemt afscheid als hoodcontactpersoon van sectie 3 en Bart Dertien volgt hem op. We bedanken Kor Janssen hartelijk voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren gedaan heeft in de wijk. We heten Bart Dertien van harte welkom en wensen hem veel succes en Gods zegen toe bij het uitvoeren van de taak die hij op zich genomen heeft.
Hans Dorsman (scriba)

Samenwerking Diaconie en Schuldhulpmaatje
In de vergadering van de diaconie van mei dit jaar heeft Ate Klomp een presentatie gegeven over Schuldhulpmaatje. In deze vergadering hebben we afgesproken om verder met elkaar samen te werken. De diaconie is actief in de wijk en helpt mensen die (tijdelijk) in de financiële problemen zijn geraakt. Zij ondersteunt waar nodig met renteloze leningen. Daarnaast worden door de diaconie Poiesz bonnen verstrekt aan mensen waarvan wij weten dat ze het niet te breed hebben. Zij kunnen deze bonnen verzilveren voor boodschappen bij de Poiesz. 
Schuldhulpmaatje is er juist opgericht om mensen te helpen uit de financiële problemen te komen door advies en coaching en door er voor te zorgen dat mensen voldoende inzicht krijgen in hun inkomsten en uitgaven. De kennis en ervaring om financiële problemen op te lossen alsmede de contacten met overheidsdiensten is een kwaliteit van Schuldhulpmaatje. Door met elkaar samen te werken kunnen we elkaar versterken.
De diaconie en Schuldhulpmaatje hebben afgesproken dat zij elkaar informeren over mensen die financiële problemen ondervinden in onze wijk.
Doel is om deze mensen naast financiële ondersteuning ook de diensten van Schuldhulpmaatje aan te bieden.
Schuldhulpmaatje schuift een keer per jaar aan bij de vergadering van de diaconie.
Namens de diaconale raad van uw wijk,
Jan Holwerda

Kerkenraad; Gezamenlijke diensten met Zuid
In de vakantieperiode zijn er een aantal gezamenlijke vieringen van Zuid en Oost geweest in de Zuiderkerk en in de Menorah. Veel gemeenteleden van de beide wijken zijn naar ´de andere kerk´ gegaan om de eredienst te vieren. Nieuwsgierig naar hoe de ander het doet. Benieuwd naar wie er zullen komen en hoeveel. En de gemeente in een andere rol, de gastvrije gemeente. Samen er voor zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt bij ons. Maar ook als gast in de Zuiderkerk. Eerst een beetje verlegen. Toch is daar snel het gevoel van herkenning en verbondenheid. De kerk is daar waar gelovigen samenkomen om de eredienst te vieren.
Dit kerkelijk jaar is er nog één gezamenlijke kerkdienst, op 16 augustus in de Menorah. 
En het nieuwe kerkelijk jaar beginnen we samen met de viering op 20 september van de startzondag, dit jaar in de Menorah.
In gesprekken met gemeenteleden over de gezamenlijke diensten klinkt soms ook bezorgdheid door over de toekomst. Er wordt dan soms een relatie gelegd tussen het werk van de commissie die de toekomst van de PGDrachten onderzoekt, het mogelijk verminderen van het aantal kerkgebouwen en de gezamenlijke diensten van Zuid en Oost.
Al jaren is er een goede samenwerking tussen de wijken Oost en Zuid. Ik denk dan onder anderen aan het Jeugdwerk, een gezamenlijk werkplan, het samen vergaderen.
Door het samen vieren van de erediensten in deze vakantieperiode ontstaat er meer tijd en ruimte voor de predikanten voor andere zaken die ook of meer aandacht verdienen. Dit geldt ook voor de vrijwilligers in deze periode. Efficiënt omgaan met tijd en middelen was één van de doelstellingen van het instellen van deze gezamenlijke vieringen.
De commissie die kijkt naar de toekomst van de PGDrachten is begonnen met haar onderzoek. De vraag over de instandhouding van de kerkgebouwen zal zeker aan de orde komen. Maar het is veel te vroeg om aan conclusies te denken terwijl het onderzoek eigenlijk nog moet beginnen.
Ik ben erg blij dat gemeenteleden hun bezorgdheid over de eigen identiteit van de gemeente van de Menorah en de toekomst uitspreken naar leden van de kerkenraad.
Het is fijn om in openheid deze bezorgdheid met elkaar te kunnen bespreken.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Schrijven in Geandewei
Een poos geleden was het zo dat gemeenteleden uitgenodigd werden een column in Geandewei te schrijven. Na de laatste reorganisatie van het kerkblad zijn de schrijvers vriendelijk bedankt en hun plaats is ingenomen door ‘professionele’ schrijvers. Dat is jammer want het is zeker belangrijk dat gemeenteleden ook wat kunnen zeggen in hun kerkblad. Daarom heb ik in overleg met Chris de Haan een aantal mensen benaderd met de vraag of ze mee willen doen en zo nu en dan en stukje willen schrijven voor het gedeelte waar De Menorah boven staat van Geandewei. We zijn nu met een groepje van vijf personen. Maar misschien zijn er wel meer mensen die dit leuk vinden. Meld je dan bij mij, dan zet ik je op de lijst. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe aardiger het is. Wat schrijven we dan wel? 

Dat weten we zelf ook nog niet precies. Het zijn natuurlijk dingen die je mooi vindt om te delen. Dat kan over de kerk gaan, of iets uit de wereld, iets uit de bijbel of over de bijbel, of over rituelen. Bedenk het maar. Na een aantal keer willen we bij elkaar komen om met elkaar te bespreken hoe het gaat en wat we er van vinden. Inspiratie bij elkaar opdoen. We beginnen eind augustus. In de tussentijd bedenken we ook nog een leuke naam voor dit gedeelte. Dus als je ook nog een goed idee hebt voor de titel, noem die dan ook meteen. E: zie map "Contact"
Hans Dorsman,scriba

 

Gezamenlijke Startzondag 2015
De vakantietijd is weer aangebroken. Sommigen zijn er al op uitgetrokken en als de scholen dicht zijn, kunnen velen, thuis, dichtbij of veraf, weer genieten van een tijdje rust en ontspanning. 

Ook de activiteiten binnen het gemeentewerk in de wijken Oost en Zuid zijn of worden op een laag pitje gezet.
Maar op zondag 20 september is er weer de jaarlijkse STARTZONDAG. Het thema van deze dag is: ‘GOEDE BUREN’. En dat komt prachtig uit, want dit jaar vieren de wijken Oost en Zuid deze dag voor het eerst gezamenlijk. We hebben dit jaar al enkele diensten met elkaar gevierd, en ook gaan we dat in de vakantie beurtelings doen. Ook worden veel andere activiteiten (o.a. het jeugdwerk) al samen gedaan. Daarom hebben de beide kerkenraden besloten ook de Startzondag samen te vieren, dit jaar in de Menorah en volgend jaar in de Zuiderkerk.
Startzondag is de dag waarop we weer beginnen met het gemeentewerk en alle activiteiten die er georganiseerd en geboden worden. We mogen dan – na een welverdiende vakantie - weer samen aan de slag gaan om van onze beide wijken bloeiende gemeentes te maken. We hopen dat daar heel veel gemeenteleden aan mee gaan doen. En dat dat zijn uitstraling naar ‘buiten’ zal hebben. Startzondag moet daarom een spetterend gebeuren zijn!
Om dit te realiseren is er een werkgroep geformeerd die bestaat uit: ds. Aafke Nicolai, Willemien de Jong, Connie van der Tuuk en Willem Wilstra (vanuit Zuid) en ds. Anne Henk Boschma, Gerda Bekius, Jellie Douma, Koos van der Leij en Coby de Vries (vanuit Oost). Deze groep is al druk aan het plannen maken om een mooi programma samen te stellen. Het belooft een heel gezellige, ontspannen dag te worden, die in het teken staat van ‘kennismaken met elkaar’. Er wordt een mooie kerkdienst voorbereid, er zal gezellig samen koffie worden gedronken en gegeten, er wordt een mogelijkheid geboden om als gemeente leden op een ludieke manier met elkaar kennis te maken, er komt een kinderprogramma, er zal samen worden gezongen, enzovoort. Natuurlijk wordt een oplossing gezocht voor het vervoer van mensen die dat nodig hebben vanuit wijk Zuid naar en van de Menorah. De komende tijd zult u van alles over de plannen voor die dag kunnen lezen in Geandewei, het MenorAviertje en Zuidzijde.
Maar wat we nu alvast willen organiseren is het volgende:

Startzondagkoor 2015
We willen graag een grote groep gemeenteleden (jong en oud) uit Zuid en Oost bij elkaar brengen, die samen een prachtig koor zullen vormen. Onder leiding van Nienke Boschma zal deze zanggroep, het ‘Startzondagkoor 2015’ de viering opluisteren en een speciaal tintje geven. Er zal in augustus en september ongeveer vier keer op een avond gerepeteerd worden. Als u mee wilt zingen, wilt u zich dan opgeven bij Coby de Vries: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 510 868? (we willen graag weten op hoeveel mensen we mogen rekenen).

Niet alleen volwassenen worden gevraagd; ook de kinderen kunnen meedoen. We hebben iets bedacht om de dag heel vrolijk te beginnen en daar hebben we de kinderen ook voor nodig. Zij mogen zich ook opgeven.
Al met al belooft het een mooie zondag te worden. Noteer daarom vast in uw agenda: STARTZONDAG: 20 SEPTEMBER 2015 !
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Startzondag Oost en Zuid 2015,
Willem Wilstra en Coby de Vries

Gezamenlijke diensten met Zuid
In de afgelopen periode zijn er gezamenlijke diensten gehouden met wijk Zuid, in de Menorah en in de Zuiderkerk. Bijzondere diensten met een bijzonder karakter. De Paaswake in de Zuiderkerk en Hemelvaartsdag in de Menorah. Beide vieringen zijn goedbezocht door gemeenteleden uit beide wijken.
We gaan een periode tegemoet dat veel gemeenteleden uit beide wijken de erediensten vieren op plaatsen waar ze genieten van vakantie of van de vrije weekenden.
Met dit beeld voor ogen heeft het gezamenlijk moderamen van Zuid en Oost het voorstel gedaan aan de beide kerkenraden om in deze periode een aantal vieringen gezamenlijk te houden. Dit voorstel is overgenomen door de beide kerkenraden.
Er is overeengekomen dat de volgende diensten gezamenlijk worden gehouden:
5 juli 09.30 uur Zuiderkerk
19 juli 09.30 uur Menorah
26 juli 09.30 uur Zuiderkerk
16 augustus 09.30 uur Menorah
De kerkdiensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de beide kerkenraden.
Om gemeenteleden in staat te stellen de gezamenlijke vieringen bij te wonen wordt gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van kerkrijden. De coördinator kerkrijden voor Oost is Theo Huntelerslag, T: (0512) 51 15 05 of per mail.
Neem op tijd contact op met Theo zodat alles nog op tijd geregeld kan worden.

Daarnaast is besloten om de Startzondag op 20 september van dit jaar gezamenlijk te vieren in de Menorah. De Startzondag in 2016 wordt ook gezamenlijk gevierd, maar dan in de Zuiderkerk. De gezamenlijke voorbereidingen voor 20 september zijn al gestart.
Dit besluit is een logische stap omdat er steeds meer groepen gezamenlijk activiteiten ontwikkelen vanuit de samenwerking tussen Zuid en Oost. De samenwerking van beide wijken krijgt op deze manier steeds meer gestalte en inhoud.
Verder is de intentie uitgesproken om in de zomervakantie van 2016 alle diensten gezamenlijk te houden, beurtelings in de Menorah en in de Zuiderkerk.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Kerkrijden. Oproep
Kerkrijden is een service die wordt aangeboden aan gemeenteleden die op zondag graag naar de Menorah willen en voor wie het moeilijk is om dit zonder hulp te realiseren. Die hulp wordt geboden door gemeenteleden, chauffeurs, met hun auto. Zij halen de gemeenteleden die er graag gebruik van willen maken thuis op en brengen ze na de viering weer naar huis.
Bij de gezamenlijke diensten in de Zuiderkerk wil de kerkenraad deze service ook graag bieden. Het is niet duidelijk hoeveel gemeenteleden gebruik willen maken van het kerkrijden en dus ook niet hoeveel chauffeurs met auto er nodig zijn. Toch willen we graag chauffeurs aan gemeenteleden koppelen voor een ritje naar de Zuiderkerk. Heeft u ruimte in uw auto, neem dan gemeenteleden mee naar de Zuiderkerk.
De coördinator kerkrijden voor de Menorah is Theo Huntelerslag, T: (0512) 51 15 05 of per mail, zie map Contact.
Voor de dienst van dienst van 5 juli zoekt hij chauffeurs met auto om gemeenteleden mee te nemen. Chauffeurs, geef u op.
Voor gemeenteleden die gebruik willen maken van het kerkrijden naar de Zuiderkerk geldt ook: Neem op tijd contact op met Theo zodat alles op tijd geregeld kan worden. Aanmeldingen kerkrijden moeten op woensdag 1 juli bekend zijn bij Theo.
Voor 25 juli is de coördinator kerkrijden Chris de Haan, T: (0512) 51 08 68, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook voor deze datum worden extra chauffeurs met auto gevraagd voor kerkrijden naar de Zuiderkerk.
Wilt u meerijden naar de Zuiderkerk geef u dan tot uiterlijk woensdag 22 juli op.
Wij rekenen op uw medewerking.

Vacature Contactmedewerker
Helaas moet Johannes Scholte stoppen met zijn taak als contactmedewerker. We bedanken hem voor het vele werk dat hij verzet heeft en we wensen hem het allerbeste toe. U begrijpt dat we dan graag een ander persoon willen hebben die zijn taak overneemt. Volgens de wijkgids had Johannes drie adressen op de Mariengaard en drie adressen op de Gernaerd. Daar kan natuurlijk wel iets in veranderd zijn door mutaties, maar aan dat aantal moet u ongeveer denken. Als u belangstelling heeft of vragen dan kunt u het beste contact opnemen met Fokje Hovius, De Leijen 17, T: (0512) 52 22 77, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zij is de ouderling in dat gedeelte van de wijk. We zouden het heel mooi vinden als er iemand is die zegt: ach dat doe ik wel even!
Hans Dorsman, scriba

Verslag van de kleine kerkenraadsvergadering op 4 juni 2015
De commissie Eredienst is op bezoek. Zij houden toezicht en organiseren een aantal onderdelen van de eredienst. U moet dan denken aan de lectoren, de gedachteniszondag, bijzondere diensten, de voorbededoos, liturgisch bloemschikken enzovoort. Deze commissie houdt nauw contact met de kerkenraad, de dominee en andere commissies. Voor de uitvoering van hun gedachten zijn andere mensen nodig.
Na de koffie vergaderen we verder. We buigen ons over de startzondag met Drachten Zuid en de gemeenschappelijke diensten. Ergens anders in Geandewei leest u daar meer over.
De uitvoering van de bediening van het Heilig Avondmaal passen we op kleine punten aan, zodat het geheel iets soepeler verloopt.
Op de vergadering van de AK horen we dat er bij de restauratie van de Grote Kerk asbest tegen gekomen is, de graven moeten netjes gemaakt worden en de voorbereiding van de keuken moet ook aangepakt worden, kosten € 35.000. Via achterstallig onderhoud, bijdrage CDD en hopelijk een gift van het Skanfonds worden de benodigde gelden gevonden.
Op 28 mei zijn we bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt op bezoek geweest. We kregen daar een fijne ontvangst met een mooie presentatie over hoe het bij hun in de kerk toegaat. De volgende ontmoeting is na de grote vakantie en dan presenteert de Menorah zich.
De gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag is van beide kanten, Zuid en Oost, goed bevallen. De fietstocht vooraf was ook heel mooi.
Nadat we nog aandacht geschonken hebben aan het vergaderrooster, sluit Jan Holwerda deze laatste vergadering voor de vakantie. Na de vakantie gaan we weer verder.
Hans Dorsman(scriba)

Kerken in wijk Oost
Vorig jaar heeft de kerkenraad van onze wijk het initiatief genomen om contact te zoeken met de andere geloofsgemeenschappen die erediensten houden in onze wijk. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Drachten Oost heeft positief gereageerd op deze uitnodiging. De eerste ontmoeting en kennismaking was op 19 februari in de Menorah; een ontmoeting van de beide Moderamina. Een voorzichtig begin, maar een ontmoeting met potentie en met het besluit om elkaar iedere drie maanden te ontmoeten, beurtelings in de Menorah en de Hoeksteen. 
Ondertussen is de tweede ontmoeting geweest op 28 mei in de Hoeksteen. De kennismaking heeft zich verdiept met een rondleiding door de Hoeksteen, waarin wij uitleg kregen over de werkwijze met de verschillende groepen en de plannen voor de toekomst.
Daarnaast wordt nu de vragen besproken:
• Wat kunnen wij als Christelijke Kerken in wijk Oost voor elkaar betekenen?
• Wat kunnen we samen als Christelijke Kerken betekenen voor deze wijk?
Deze vragen sluiten prachtig aan bij het landelijk thema voor de startzondag van dit jaar: ‘Goede Buren’. Een geweldige ontwikkeling, kerken die met elkaar in gesprek durven gaan vanuit de missionaire gedachte om er te zijn voor elkaar en voor de mensen in onze wijk, uit naam van onze Heiland, Jezus Christus.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Gezamenlijke diensten met Zuid
In de afgelopen periode zijn er gezamenlijke diensten gehouden met wijk Zuid, in de Menorah en in de Zuiderkerk. Bijzondere diensten met een bijzonder karakter. De Paaswake in de Zuiderkerk en Hemelvaartsdag in de Menorah. Beide vieringen zijn goedbezocht door gemeenteleden uit beide wijken.
We gaan een periode tegemoet dat veel gemeenteleden uit beide wijken de erediensten vieren op plaatsen waar ze genieten van vakantie of van de vrije weekenden.
Met dit beeld voor ogen heeft het gezamenlijk moderamen van Zuid en Oost het voorstel gedaan aan de beide kerkenraden om in deze periode een aantal vieringen gezamenlijk te houden. Dit voorstel is overgenomen door de beide kerkenraden.
Er is overeengekomen dat de volgende diensten gezamenlijk worden gehouden:
5 juli 09.30 uur Zuiderkerk
19 juli 09.30 uur Menorah
26 juli 09.30 uur Zuiderkerk
16 augustus 09.30 uur Menorah
De kerkdiensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de beide kerkenraden.
Om gemeenteleden in staat te stellen de gezamenlijke vieringen bij te wonen wordt gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van kerkrijden. De coördinator kerkrijden voor Oost is Theo Huntelerslag, T: (0512) 51 15 05 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Neem op tijd contact op met Theo zodat alles nog op tijd geregeld kan worden.

Daarnaast is besloten om de Startzondag op 20 september van dit jaar gezamenlijk te vieren in de Menorah. De Startzondag in 2016 wordt ook gezamenlijk gevierd, maar dan in de Zuiderkerk. De gezamenlijke voorbereidingen voor 20 september zijn al gestart.
Dit besluit is een logische stap omdat er steeds meer groepen gezamenlijk activiteiten ontwikkelen vanuit de samenwerking tussen Zuid en Oost. De samenwerking van beide wijken krijgt op deze manier steeds meer gestalte en inhoud.
Verder is de intentie uitgesproken om in de zomervakantie van 2016 alle diensten gezamenlijk te houden, beurtelings in de Menorah en in de Zuiderkerk.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Missionaire Werkgroep Oost
Op 20 mei is een lange periode afgesloten. Het was de laatste vergadering van de Missionaire Werkgroep Oost. Er is samen teruggekeken naar de prachtige momenten en naar verdrietige momenten, naar hoogtepunten en dieptepunten.
Het werk van de vroegere Evangelisatie Commissie is erg veranderd. De naam zegt het al: evangelisatie, gericht op mensen buiten de kerk om ze te vertellen van God en de liefde van Jezus; gericht bezoekwerk. Later onder de naam Missionaire Werkgroep Oost, meer gericht op gemeenteleden samen met de mensen uit de wijk.
Om maar wat activiteiten te noemen:
• Kerkdiensten zoals de Kerstnachtdienst, de Missionaire zondag
• Contactmiddagen voor ouderen met zang, muziek en bingo
• De lectuurverspreiding en boekentafel in de kerk en bij activiteiten
• Het optuigen van de kerstboom en de kerk in kerstsfeer brengen
• De bloemengroet op Palmpasen.
U denkt misschien, hoe gaan we dan nu om met onze missionaire opdracht? En, verdwijnen al deze activiteiten?
De gemeente van Oost heeft zelf antwoord gegeven op de eerste vraag door de keuze van het missionaire model, de dienende gemeente. Daarmee is de opdracht aan de gemeente en de kerkenraad om bij alles wat zij doet te kijken hoe er inhoud is gegeven aan deze missionaire keuze.
Op de tweede vraag is het antwoord; natuurlijk niet. Deze erfenis van de Missionaire Werkgroep Oost is zo kostbaar. Daar gaan we natuurlijk mee door. De leden van de werkgroep blijven graag betrokken bij die activiteiten. Alleen, de activiteiten worden alleen ondergebracht bij andere groepen en beschouwd als projecten waarvoor steeds vrijwilligers worden gevraagd.
Waarom is dan de Missionaire Werkgroep Oost opgeheven?
Omdat de missionaire opdracht is bedoeld voor heel de kerk en de gemeente. En daarmee het wezen van de Kerk, het uitdragen van de Boodschap van God en de liefde van Christus.
Dat is één reden. De andere is dat een aantal leden van de groep heeft aangegeven ermee te willen stoppen. Sommigen willen na een inzet van meer dan 30 jaar (!) het stokje doorgeven. Vaak met pijn in het hart.
De kerkenraad wil haar dank uitspreken naar al die leden en de ex-leden van de Missionaire Werkgroep Oost voor hun inspanningen, voor de inspiratie en al het werk dat zij hebben gedaan voor de gemeente en vanuit onze gemeente. 
Hartelijk dank voor uw aller inzet.
De missionaire opdracht blijft, het werk gaat door.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Vraagelkaar
Op de Gemeenteavond in april was na de presentatie van Cathy Bolhuis over de mogelijkheden van het project ‘Vraagelkaar’ het enthousiasme groot. Janet Turkstra heeft onderzoek gedaan naar wat het zo moeilijk maakt om een ander om hulp te vragen; zij heeft een methode ontwikkeld om meer voor elkaar te betekenen. Dat lukt echter alleen als vragen gedeeld worden met familie en vrienden, maar ook bijvoorbeeld met leden van de kerk. Daarom wordt het project nu opgezet voor de leden van de Menorah
Enkele voorbeeldvragen van leden (fictief)
• Stel: mevrouw De Vries ligt in het ziekenhuis. Wie wil haar een kaartje sturen of een bezoekje brengen?
• De heer Joustra wil zo graag nog een keer naar het theater. Wie wil een keer met hem mee?
• Mevrouw Van der Linden wil graag een plankje ophangen. Wie heeft een boormachine?
• De heer De Bruin ligt in het ziekenhuis. Wie wil een keer het gras maaien?
• Stel zij waren lid van de Menorah, zou u iets voor hen willen doen? Of heeft u juist zelf iets te vragen? 
Leden van de Menorah kunnen vraag & aanbod delen in een besloten groep. Janet zal op dinsdag 23 juni in de Menorah een training verzorgen over ‘Vraagelkaar’. Aan bod komt onder anderen: ‘Hoe kan ik me aanmelden bij vraagelkaar.nl en hoe kan ik lid worden van de groep Menorah’?
De groep is alleen voor leden van de Menorah. Anderen van buiten de wijkgemeente Oost kunnen niet zien welke vragen worden uitgewisseld.
Datum : dinsdag 23 juni
Tijd : 13:00-15:00 uur
Locatie : De Menorah
Indien u geen vervoer heeft naar de Menorah, dan kan dit worden geregeld. Graag dit aangeven bij uw opgave.
Opgave voor deze presentatie en workshop kunt u doen via de mail, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 53 18 05. 
U kunt ook nu al lid worden van de groep via: https://www.vraagelkaar.nl/groepen/groep/165
Indien in uw bezit, verzoeken wij u uw eigen iPad, tablet of notebook mee te nemen.
Heeft u geen internet of computer? Ook dan bent u van harte welkom. U kunt uw hulpvragen ook stellen via de telefoon. Deze worden dan geplaatst in de Vraag elkaar Menorahgroep op de website.
Namens de diaconale raad van de Menorah,
Anne Oosterveld, Rob Schutter, Jan Holwerda

Kleine Kerkenraadsvergadering op 7 mei 2015
De communicatiegroep is bij ons op bezoek. Nu zult u misschien zeggen, wie zijn dat? Dat zijn mensen die in de volgende groepen meewerken: het Beamerteam, het MenorAviertje, de MenorAgenda, de Website, Geandewei, Facebook, App, Blog en wijkgids. Ik kan me voorstellen dat u hier even van staat te kijken, dat er zoveel en zo veelzijdig gecommuniceerd wordt. Ja, dat is toch wel het geval. Daar zijn we heel blij mee. En deze groep is nu bij ons op bezoek. Er komen vragen langs als: Er is een noodliturgie. Is het niet handig die alvast klaar te maken voor de beamer? En wat gebeurt er als de beamer het ineens niet meer doet? Verzorgen we ook een MenorAviertje als we een gemeenschappelijke dienst hebben met wijk Zuid? Hoe kunnen we er voor zorgen dat veranderingen die doorgegeven worden aan het MenorAviertje ook bij de webmasters (jazeker, we hebben er tegenwoordig 2, Atze Wijga en Annet
Duursma) komen. Is de indeling van Geandewei wat de zondagen betreft wel handig? En het aardige is dat we samen de vragen die we opwerpen ook weer beantwoorden. Heel goed om even met elkaar te praten. Na een tweede kopje koffie vergaderen wij weer verder. Allerlei werkplannen en begrotingen worden besproken. Ds. Anne Henk Boschma heeft gesproken met de nieuwe directeur van basisschool het Mozaiek en twee koffieochtenden afgesproken. We waren van plan om mee te doen met de kerkennacht op 20 juni, maar de voorbereidingstijd is te kort en daar zien we dus vanaf.
Wel speelt in ons achterhoofd om op een ander moment een inloopochtend te organiseren. Het zijn maar een handvol onderwerpen die ik uit de vergadering noem.
Hans Dorsman (scriba)

Betrokkenheid van gemeenteleden bij kerkelijke activiteiten
Uit de enquête onder gemeenteleden van vorig jaar bleek dat vooral betrokkenheid, omzien naar elkaar en onderlinge saamhorigheid belangrijk worden gevonden in de kerk. Daarnaast is er behoefte aan vernieuwing in de Eredienst.
De kerk is een organisatie die alleen maar kan functioneren door die inzet van vrijwilligers. Ook blijkt dat minder gemeenteleden zich structureel en langdurig in kunnen zetten voor de kerk. Wel wil men zich inzetten voor meer incidentele en kortlopende projecten.
De kerkenraad wil de betrokkenheid van gemeenteleden vergroten door de leden te vragen mee te doen aan projecten en andere kortlopende activiteiten. Op deze manier kan iedereen meewerken en zich inzetten voor de kerk. Daarnaast wordt gestreefd naar een estafettesysteem waardoor opgebouwde kennis niet verloren gaat en de aanzet wordt gegeven voor het volgende evenement. Het ultieme en werkende voorbeeld is de jaarlijkse voorjaarsmarkt/bazaar waar meer dan 100 vrijwilligers zich elk jaar voor inzetten.
Daarom zullen er regelmatig oproepen verschijnen onder de rubriek ‘Vrijwilligers gevraagd’.
Wij hopen op veel gemeenteleden die mee willen doen en die zich ook opgeven.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Vrijwilligers gevraagd
Werkgroep Startzondag 2015/2016
Startzondag 2015, 20 september
U herinnert zich vast nog wel de Startzondag van vorig jaar in de Menorah. U weet wel: met het thema ‘Een dienende gemeente’, waarbij we aan de slag gingen met de Zeven werken van Barmhartigheid. Een geslaagde dag!
Hoewel het nog vroeg in het jaar is, is er al weer een groepje gemeenteleden (Gerda Bekius, Jellie Douma, Koos van der Lei, Anne Henk Boschma en Coby de Vries) bezig met de organisatie van de Startzondag van dit jaar, 2015. Op de eerste bijeenkomst op 13 april werd enthousiast gebrainstormd over de mogelijkheden om er weer een fantastische dag van te maken.
Het thema waar voor gekozen is, is het thema dat de Protestantse Kerk Nederland heeft aangereikt, namelijk: ‘Goede buren’.
Daar kun je van alles bij bedenken: buren dichtbij, buren verder weg, maar ook buren in de Menorah zelf: wie zijn je buren? Wie zitten er bij je in de bank op zondag? We fantaseerden er lustig op los: wat zouden we allemaal kunnen doen met dit thema? Er zijn talloze mogelijkheden om er iets moois van te maken. Wat we in ieder geval weer heel graag willen is het geweldige Menorah-koor van vorig jaar weer in het leven roepen. Het plezier en de saamhorigheid die we toen met elkaar ervaren hebben is voor herhaling vatbaar. Maar ook willen we proberen een groep van gemeenteleden die een instrument bespelen een plaatsje in de eredienst te geven, een Menorah-orkest dus! En, er zijn natuurlijk ook hoofden en handen nodig om mee te denken en te helpen bij de organisatie van de Startzondag en bij de bezigheden op de dag zelf. Voelt u er iets voor om met ons mee te doen? U kunt zich als zanger(es), muzikale medewerker of helpende hand opgeven, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat we er met elkaar weer een fijne dag van kunnen maken. We zijn benieuwd naar uw reacties!
Namens de werkgroep,
Coby de Vries

Doe je mee aan de voorbereiding van Israëlzondag in Oost?
Dit jaar is het op 4 oktober Israël zondag. Voorganger is dan ds. Jurgen van den Herik. In Oost hebben wij niet echt een traditie ten aanzien van een eigen invulling van Israëlzondag. Toch willen we proberen dit jaar het anders te doen. De Kerkenraad heeft mij gevraagd daar het initiatief toe te nemen. Ik zou dat graag met meer gemeenteleden uit Oost doen. Ds. Van der Herik doet daar graag aan mee.
Ik realiseer mij dat in de kerk Israël, wat je er ook onder verstaat, een beladen onderwerp is geworden. De onopgeefbare band van de kerk met Israël wordt steeds meer door gemeenteleden als onontwarbaar ervaren. Mee omdat we door een theologische bril naar de politiek kijken en door een politieke bril naar de theologie. Toch kunnen, en moeten we volgens mij, best op een positieve manier kijken naar onze verbondenheid; wellicht door de staat Israël niet op de voorgrond te stellen. Niet dat ik er voor pleit dus altijd maar te zwijgen over de staat Israël en onze verbondenheid daarmee.
Dit jaar valt Israëlzondag op de laatste dag van het joodse Loofhuttenfeest (Soekot) waarbij herdacht wordt, dat de joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven. De twee dagen die volgen op Soekot zijn ook feestdagen, namelijk Sjemini Atseret (Slotfeest) en Simchat Torah (Vreugde der wet). Vaak rekenen mensen deze dagen ook tot het Soekotfeest. Genoeg aanknopingspunten dus voor ons om iets mee te doen.
Ik ben dus op zoek naar gemeente leden in Oost die met ons invulling willen geven aan de komende Israëlzondag. Als je zin hebt om mee te doen neem dan contact met mij op. Jan van der Leij, T: (06) 520 245 45, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sjalom,
Jan van der Leij

Organisatie Vrijwilligersavond
Nog iets moois! De vrijwilligersavond, ook elk jaar leuk om mee te maken en te doen. (Eind oktober 2015) Een gezellige avond voor iedereen die op de een of andere wijze als vrijwilliger meewerkt in de kerk. Dat wordt dus weer een heel gezellige avond en wie wil daar nu niet aan mee werken? Ja, kunt u zeggen, ik ben helemaal geen vrijwilliger. Daar vergist u zich in. Zodra je je aanmeldt ben je vrijwilliger! Mooi zo, dan kan iedereen zich dus aanmelden. Heeft u prachtige ideeën om zo’n avond te organiseren? We rekenen op u. We maken er samen iets moois van. Doen!
Hans Dorsman, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,T: (0512) 51 75 20

Organisatie Vrijwilligersavond
Nog iets moois! De vrijwilligersavond, ook elk jaar leuk om mee te maken en te doen. (Eind oktober 2015) Een gezellige avond voor iedereen die op de een of andere wijze als vrijwilliger meewerkt in de kerk. Dat wordt dus weer een heel gezellige avond en wie wil daar nu niet aan mee werken? Ja, kunt u zeggen, ik ben helemaal geen vrijwilliger. Daar vergist u zich in. Zodra je je aanmeldt ben je vrijwilliger! Mooi zo, dan kan iedereen zich dus aanmelden. Heeft u prachtige ideeën om zo’n avond te organiseren? We rekenen op u. We maken er samen iets moois van. Doen!
Hans Dorsman, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,T: (0512) 51 75 20

Doe je mee aan de voorbereiding van Israëlzondag in Oost?
Dit jaar is het op 4 oktober Israël zondag. Voorganger is dan ds. Jurgen van den Herik. In Oost hebben wij niet echt een traditie ten aanzien van een eigen invulling van Israëlzondag. Toch willen we proberen dit jaar het anders te doen. De Kerkenraad heeft mij gevraagd daar het initiatief toe te nemen. Ik zou dat graag met meer gemeenteleden uit Oost doen. Ds. Van der Herik doet daar graag aan mee.
Ik realiseer mij dat in de kerk Israël, wat je er ook onder verstaat, een beladen onderwerp is geworden. De onopgeefbare band van de kerk met Israël wordt steeds meer door gemeenteleden als onontwarbaar ervaren. Mee omdat we door een theologische bril naar de politiek kijken en door een politieke bril naar de theologie. Toch kunnen, en moeten we volgens mij, best op een positieve manier kijken naar onze verbondenheid; wellicht door de staat Israël niet op de voorgrond te stellen. Niet dat ik er voor pleit dus altijd maar te zwijgen over de staat Israël en onze verbondenheid daarmee.
Dit jaar valt Israëlzondag op de laatste dag van het joodse Loofhuttenfeest (Soekot) waarbij herdacht wordt, dat de joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven. De twee dagen die volgen op Soekot zijn ook feestdagen, namelijk Sjemini Atseret (Slotfeest) en Simchat Torah (Vreugde der wet). Vaak rekenen mensen deze dagen ook tot het Soekotfeest. Genoeg aanknopingspunten dus voor ons om iets mee te doen.
Ik ben dus op zoek naar gemeente leden in Oost die met ons invulling willen geven aan de komende Israëlzondag. Als je zin hebt om mee te doen neem dan contact met mij op.
Jan van der Leij, T: (06) 520 245 45, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sjalom,
Jan van der Leij

Vrijwilligers gevraagd voor Werkgroep Startzondag 2015/2016
Startzondag 2015, 20 september
U herinnert zich vast nog wel de Startzondag van vorig jaar in de Menorah. U weet wel: met het thema ‘Een dienende gemeente’, waarbij we aan de slag gingen met de Zeven werken van Barmhartigheid. Een geslaagde dag!
Hoewel het nog vroeg in het jaar is, is er al weer een groepje gemeenteleden (Gerda Bekius, Jellie Douma, Koos van der Lei, Anne Henk Boschma en Coby de Vries) bezig met de organisatie van de Startzondag van dit jaar, 2015. Op de eerste bijeenkomst op 13 april werd enthousiast gebrainstormd over de mogelijkheden om er weer een fantastische dag van te maken. Het thema waar voor gekozen is, is het thema dat de Protestantse Kerk Nederland heeft aangereikt, namelijk: ‘Goede buren’. Daar kun je van alles bij bedenken: buren dichtbij, buren verder weg, maar ook buren in de Menorah zelf: wie zijn je buren? Wie zitten er bij je in de bank op zondag? We fantaseerden er lustig op los: wat zouden we allemaal kunnen doen met dit thema? Er zijn talloze mogelijkheden om er iets moois van te maken. Wat we in ieder geval weer heel graag willen is het geweldige Menorah-koor van vorig jaar weer in het leven roepen. Het plezier en de saamhorigheid die we toen met elkaar ervaren hebben is voor herhaling vatbaar. Maar ook willen we proberen een groep van gemeenteleden die een instrument bespelen een plaatsje in de eredienst te geven, een Menorah-orkest dus! En, er zijn natuurlijk ook hoofden en handen nodig om mee te denken en te helpen bij de organisatie van de Startzondag en bij de bezigheden op de dag zelf. Voelt u er iets voor om met ons mee te doen? U kunt zich als zanger(es), muzikale medewerker of helpende hand opgeven, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat we er met elkaar weer een fijne dag van kunnen maken. We zijn benieuwd naar uw reacties!

Namens de werkgroep,
Coby de Vries

Kort verslag Grote en kleine kerkenraad 9 en 16 april 2015
Op de GK hebben we vooral gepraat over de dromen die we hebben als we denken aan de PG Drachten van de toekomst. Er staat daarvan een verslag in deze Geandewei. Op de KK van 16 april waren de heren Fokke Wijngaarden en Henk Tiegelaar aanwezig met een luisterend oor. Oftewel ze wilden graag van ons horen hoe wij over de kerk van de toekomst dachten.
Pratend over visie, missie, beleidsplan en het verslag van de GK konden we ze heel wat vertellen. Het verslag van de GK dat over deze dromen gaat, wordt de commissie ook toegezonden. Ook het verslag van de visitatie geeft goed weer hoe het in de gemeente draait en wat we belangrijk vinden. Dat wordt ook naar de commissie gestuurd. Nadruk is gelegd op de goede sfeer, het bereid zijn de mensen in hun waarde te laten. Misschien moeten we wel van onderen beginnen en niet van boven af. Sterke punten hebben we besproken, maar ook zwakke: de vergrijzing, hoe komt het met de jeugd, we vinden het knus met elkaar, maar kan een buitenstaander er ook in komen? Na een uur hebben we afscheid genomen van de commissie en hen veel sterkte en wijsheid gewenst bij hun werk. Wij gaan nog verder. Na de verslagen spreken we over ‘Vraag elkaar’ . De diaconie zal deze actie bestuderen en begeleiden. De Stille Week werd als goed en mooi ervaren. Een probleem vonden we wel het spreken in de koffiekamer, het geeft teveel geluid. Wat Gemeenteavond betreft viel de opkomst een beetje tegen. Het onderwerp? Voor de startzondag hebben we een nieuw plannetje gemaakt wat nog in bespreking is. Later hoort u daar meer over. Op 20 juni 2015 doen we mee aan de kerkennacht. Een kleine commissie gaat daar mee bezig. De bedoeling is gedurende een bepaalde tijd de kerk open te stellen voor publiek. Daar moet dan wel wat gedaan worden natuurlijk. U hoort er nog meer over. Rond elf uur sluit Fokje Hovius de vergadering met lied 1014.
Hans Dorsman (scriba)

Dromen over de toekomst van de PGDrachten
Uit het verlag van de Grote Kerkenraad 9 april 2015.
Op de gemeenteavond van 19 maart 2015 (zie verslag hier onder) is dit onderwerp besproken en nadat de voorzitter in een korte inleiding de essentiele zaken nog even op een rij zette nam dhr. Dorsman de leiding over. Hij splitste de groep in vieren en gaf de opdracht mee antwoorden te geven op 3 stellingen.
In 4 groepen (Rood, blauw, geel en groen) werden de stellingen besproken en vervolgens plenair een verslaglegging gedaan. De uitkomsten hiervan per stelling zijn:

Stelling 1
Wij vinden het belangrijk als kerkwijk In de gemeentelijke wijk te blijven bestaan met onze eigen missie en visie met behoud van het missionaire karakter.

Rood: Missie en visie zijn erg zware woorden om die speciaal als Menorah te willen behouden. We vinden sfeer en karakter kenmerkender. We zien de noodzaak om dingen te veranderen richting de toekomst. Zorg is er over hoe te voorkomen dat leden afhaken bij een samengaan of sluiting.
Blauw: Groep is het eens met de stelling. Bepaalde dingen kunnen beter en vooral aandacht voor groepen die we nu missen. Ook meer variatie in diensten kan positief werken omdat dan iedereen wel iets vindt wat aanspreekt. Er is een belangrijke sociale component waardoor leden zich thuis voelen in de Menorah.
Groen: Stelling is naar de toekomst niet haalbaar. Kleinschaligheid geeft meer kansen om missie en visie in te vullen, mensen gemakkelijker te bereiken, en betrokkenheid groot te houden. Het kan ook te close worden en niet te vergeten de sociale controle.
Groot geeft meer kansen, een voldoende grote groep kritische mensen en meer menskracht.
Geel: Zie laatste alinea

Stelling 2
Wij vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor onze eigen wijk. Maar Oost en Zuid passen goed bij elkaar waardoor samenwerking gemakkelijk gaat en aan te bevelen is. Samenwerking Oost/Zuid kunnen we meer aanhalen als we de financiën ook in het oog houden. Bijvoorbeeld juli de Zuiderkerk dicht en in augustus de Menorah dicht. Bekijken welke diensten meer samen kunnen.

Rood: In de zomer meer diensten samen vindt men een goed plan.
Blauw: Zuid en Oost passen goed bij elkaar, zelfde type gemeenteleden. Er is draagvlak voor samenwerking. Voorkeur voor een traditionele dienst is iets wat men gemeenschappelijk heeft. In de zomerperiode meer gezamenlijke diensten is goed.
Groen: Samenwerking is een goede eerste stap, profielen van Zuid en Oost komen overeen, het lijkt het meest haalbaar op dit moment en het kan een goede tussenstap zijn als voor een verder weg liggende stip gekozen gaat worden. Een kleinschalige samenwerking wordt sneller geaccepteerd.
Geel: zie laatste alinea

Stelling 3
Wij vinden het belangrijk dat als er samenvoeging tot 1 kerkgebouw komt dat getrapt moet gaan. Bijvoorbeeld eerst Zuid en Oost in 1 kerk en West en Noord samen in 1 kerk. Daarna pas alle wijken in 1 kerk(gebouw)

In principe zijn we voor om ……………….
Denk hierbij aan kerk, kerkgebouw, wijk, gemeente, eigenheid, sfeer, veiligheid, geborgenheid, gevoel je thuis te voelen, etc.

Rood: In principe is de groep voor het Heerenveen-model: alle kerken weg en samen in een nieuwe kerk starten.
Blauw: Als het echt niet anders kan dan Zuid en Oost samen en daarna verder zien wat nodig is maar niet direct de stap naar 1 kerk. 
Groen: Mening 1. Eén kerkgebouw is niet mijn droom. Mening 2 Kleinere gemeente vanwege betrokkenheid. Kijk naar samenwerking met bijvoorbeeld school en burgerlijke wijk.
Geel: Deze groep heeft de voor hem belangrijke aspecten van alle stellingen op een flap gezet en deze zijn:

Saamhorigheid / in zelfde omgeving / onderling contact / elkaar herkennen is belangrijk.
Het gebouw/vergaderplaats is van ondergeschikt belang.
Meer combineren met Zuid, je leert elkaar kennen, diensten rouleren met Zuid.
Soms is te klein ook te griezelig om bij aan te sluiten
Wat groter verband trekt aan
Veranderingen stapsgewijs
Pastoraat kleinschalig
Erediensten mogen massaler

In het plenaire gedeelte werd genoemd dat samenvoegingprocessen niet nieuw zijn in Drachten en dat het altijd betekent iets inleveren en tegelijkertijd ook iets terugkrijgen van wat men nog niet had. Het is van belang dat mensen duidelijk te horen krijgen dat ze iets winnen en niets verliezen.
Atze Wijga, notulist Kerkenraad Oost

Betrokkenheid van gemeenteleden bij kerkelijke activiteiten
Uit de enquête onder gemeenteleden van vorig jaar bleek dat vooral betrokkenheid, omzien naar elkaar en onderlinge saamhorigheid belangrijk worden gevonden in de kerk. Daarnaast is er behoefte aan vernieuwing in de Eredienst.
De kerk is een organisatie die alleen maar kan functioneren door die inzet van vrijwilligers. Ook blijkt dat minder gemeenteleden zich structureel en langdurig in kunnen zetten voor de kerk. Wel wil men zich inzetten voor meer incidentele en kortlopende projecten.
De kerkenraad wil de betrokkenheid van gemeenteleden vergroten door de leden te vragen mee te doen aan projecten en andere kortlopende activiteiten. Op deze manier kan iedereen meewerken en zich inzetten voor de kerk. Daarnaast wordt gestreefd naar een estafettesysteem waardoor opgebouwde kennis niet verloren gaat en de aanzet wordt gegeven voor het volgende evenement. Het ultieme en werkende voorbeeld is de jaarlijkse voorjaarsmarkt/bazaar waar meer dan 100 vrijwilligers zich elk jaar voor inzetten.
Daarom zullen er regelmatig oproepen verschijnen onder de rubriek ‘Vrijwilligers gevraagd’.
Wij hopen op veel gemeenteleden die mee willen doen en die zich ook opgeven.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Nieuws van de Kerkenraad
Gezamenlijke kerkdiensten
In het gezamenlijk moderamen Zuid en Oost is gesproken over het beter zichtbaar maken van de samenwerking tussen de beide wijkgemeentes. In de Kleine Kerkenraad is besloten om het voorstel van het gezamenlijk moderamen over te nemen en een drietal erediensten in één van de beide wijkkerken te houden. De gezamenlijke diensten worden gehouden op:

-14 mei, 09.30 uur, Menorah, Hemelvaartsdag
- 5 juli, 09.30 uur, Zuiderkerk
-16 augustus, 09.30 uur, Menorah.
De diensten worden ondersteund door de beide kerkenraden en zijn aangepast in de roosters.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Grote Kerk/ Zuiderkerk
In februari is de aannemer begonnen met het restauratiewerk in de Grote Kerk.
De Grote Kerk moest dus voor de 11 uur diensten een andere plek zoeken. In goed overleg van de stuurgroep van de Grote Kerk, de kerkenraad van wijk Zuid en de Algemene Kerkenraad is besloten om uit te wijken naar de Zuiderkerk. De aanvangstijd is verschoven naar 11.15 uur. 
Er wordt nogal eens gevraagd waarom dit nodig is. De kerkgangers van de Grote Kerk kunnen toch aanschuiven bij de dienst van 9.30 uur van wijk Zuid? De wijkkerkenraad van wijk Zuid heeft dit ook wel aangeboden aan de stuurgroep. Een korte toelichting.
Zo’n twaalf jaren geleden kwam de fusie Hervormd/Gereformeerd tot stand. Daarbij werd afgesproken dat de Grote Kerk als kerk met zondagse vieringen zou blijven bestaan en wel met een bovenwijkse functie. Dit was ook een belofte aan de hervormde kerkgangers van de Grote Kerk. De Zuiderkerk werd de wijkkerk van de wijk Zuid.
Het “bovenwijkse” betekende een wat aparte functie, Drachten-breed. De stuurgroep kreeg voor wat betreft de Taakgroep Erediensten drie ‘doelstellingen’ mee met betrekking tot de diensten: aandacht voor liturgie en kerkmuziek, aandacht voor kritische theologie en ruimte voor experimenten.
Begonnen is met één dienst per maand in 2009. Later werden dat twee per maand en vanaf 2011 is er elke zondag dienst (met twee uitzonderingen: de startzondag en de gedachtenisdienst). Om o.a. het wat aparte karakter te benadrukken is gekozen voor de aanvangstijd van 11.00 uur.
Langzamerhand heeft zich een groep vaste kerkgangers gevormd. We zien een drietal motieven om de Grote Kerk op zondag te bezoeken: sommigen voelen zich niet meer thuis in de wijkkerk; de aanvangstijd wordt door velen aantrekkelijk gevonden en het karakter van de diensten, de liturgie, vindt veel waardering. En er zijn natuurlijk ook nog kerkgangers uit de kring van de oude hervormde leden.
Vanwege de restauratie moest er een andere plek worden gevonden. Dat mocht geen extra geld kosten en zo kwamen we terecht bij de dichtstbijzijnde kerk, de Zuiderkerk.
En waarom apart? Niet omdat de Grote-Kerk-groep niet wil samenwerken. De eerste zorg betreft de groep. Die willen we graag bijeen houden. Daarnaast speelt toch een ander karakter van de diensten een belangrijke reden om de ‘eigen’ dienst apart te vieren. Inmiddels is afgesproken tussen Zuid en de Grote Kerk om in een tweetal diensten een gecombineerde dienst te houden.
Overigens speelde ook nog een rol dat het rooster met de voorgangers voor 2015 al bijna helemaal gevuld was.
We hopen met deze toelichting een aantal vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
De Stuurgroep Grote Kerk, het Moderamen van wijk Zuid.

Gemeenteavond van 19 maart 2015

Kort verslag van Dromen over de toekomst van de PGDrachten
Ongeveer 40 mensen hebben in groepjes van 8 met elkaar over de toekomst van de kerk gesproken. Een veelheid van dromen werd in deze groepjes besproken. De tijd was kort, maar wat er zo gedroomd werd was heel divers. Samenvattend kwamen de volgende punten aan de orde:
Samenvoeging van de kerken
-dat hoeft niet te leiden tot samenvoeging van activiteiten, wat we doen in onze gemeente kan zo gehandhaafd blijven
-zorg voor laagdrempelige diensten met veel zang, waar je ook zingend de deur uitgaat
-welkomstdiensten, grote opkomst, goede sfeer, vertrouwde liederen tegenover nieuwe
-elke kerk heeft een eigen sfeer, passen we wel bij elkaar? Oost en Zuid passen wel bij elkaar
-eerst de samenwerking meer aanhalen zoals de gezamenlijke diensten die georganiseerd zijn
-we moeten een groeimodel gebruiken en dan verder gaan
-het gaat niet om het gebouw, het gaat om de beleving
-saamhorigheid en eigen identiteit vinden we belangrijk
-de organisatie zou je in elkaar kunnen schuiven, maar de dominee, ouderling en diaken moeten wel gebonden zijn aan een wijk
-je moet kerk voor de buurt zijn, ook voor mensen buiten de kerk, je moet ontmoetingen organiseren

Kerkgebouw
-schoolkinderen die in aanraking komen met de kerk moeten voorlichting krijgen over hoe het in de kerk toegaat.
-eigen gebouw met een eigen gemeente midden in de wijk, ook de burgerlijke wijk, dus wijkgebondenheid
-we kunnen de Menorah multifunctioneler gebruiken
-laten we één nieuwe kerk bouwen waarin voor de wijken gelijktijdig verschillende diensten gehouden worden
-je zou kunnen kiezen voor vieringen op een centrale plaats en af en toe activiteiten in de wijken

Financiën
-we schrijven leden die geen bijdrage betalen niet uit, we hebben een andere intentie dan een voetbalclub
-we kunnen De Schakel ruimte bieden in de Menorah met behoud van eigen identiteit, bijvoorbeeld in avonddiensten

Medewerkers
-praktische klussen zijn gemakkelijker te doen dan inhoudelijke zaken te bespreken-ben je bezig voor de kerk (bazaar) dan blijf je betrokken
-fijn dat een groep jonge mensen zich wel inspant voor de kerk, we hopen (dromen) dat zich dat voortzet en uitbreidt

Algemeen
-er zijn ook mensen die wel somber gestemd zijn als ze naar de financiën kijken en naar het aantal leden
-We zijn niet somber gestemd, maar we hebben wel zorg

Het laatste lijkt me een mooie afsluiting van deze samenvatting
Hans Dorsman (scriba)

 

Lieve mensen, sponsors en belangstellenden van Diya Dhara
Ben nu weer een week of 4 terug en geniet nog na van mijn, nu al 12de, verblijf op Sri Lanka. 
Dit bericht is om de lijst van gedane zaken tijdens mijn bezoek te sturen.
Ik zeg ieder jaar hetzelfde, maar het is echt de moeite waard om er even voor te gaan zitten en te kijken wat we allemaal hebben kunnen doen.
Naast deze lijst gaan de maandelijkse zaken gewoon door, dus alle kinderen die we voor hun studie ondersteunen, de kleuterschooltjes en de ouderen projecten.
Ik doe er ook een foto bij van Sagani,
Zij deed O-level in december 2012 en wist toen niet wat ze wilde.
Na enige tijd heeft ze zich met hulp de basisvaardigheden voor de computer eigen gemaakt en nu geeft ze informatie in een Singer winkel.
Trots op haar uniform!
Namens Diya Dhara in Sri Lanka en hier,
Dank voor de giften waardoor we dit allemaal kunnen doen.
W: www.diyadhara.nl
Bankrek. NL98ABNA 060.50.84.408 tnv Stichting Diya Dhara te Houten
Atie Praagman

De ijsberg
Deze week hebben we een prachtige ijsberg voorbij zien komen in Oost, fier en groots. De jaarlijkse voorjaarsmarkt. Het spektakel ontrolde zich in twee dagen en het eindbedrag is geweldig. Het hoogste bedrag in de 15 jaar dat dit fenomeen bestaat. Het succes wordt vaak afgemeten aan het eindbedrag. Maar die prachtige ijsberg is alleen maar zichtbaar omdat hij wordt gedragen door het niet-zichtbare deel onder water.
Het niet-zichtbare deel zijn de gemeenteleden en de commissie die het hele jaar bezig met de voorbereidingen. Het wordt steeds drukker.
Wanneer de datum van het voorjaarsmarkt nadert ligt er een rooster klaar waarbij 130 vrijwilligers zijn ingedeeld. De kerk verandert in een markthal waar van alles te koop is, waar ook het rad van avontuur ratelt en prachtige prijzen worden gewonnen. Natuurlijk is er ook ruimte waar rustig iets gedronken kan worden bij een praatje. Op zaterdag wordt de kerk weer tot kerk omgebouwd, klaar voor de eredienst op zondag. En maandag is de grote voorjaarsschoonmaak van de kerk door een groep van zo’n 25 gemeenteleden als afsluiting van de voorjaarsmarkt.
Het is kerk-zijn op een manier die hoort bij de Menorah. Een kerk die de deuren open gooit, waar iedereen welkom is en zich welkom mag voelen. Een gemeente die zich inzet voor de eigen kerk maar ook een belangrijke bedrag beschikbaar stelt voor goede doelen. Er zijn voor elkaar, omzien naar de mensen van deze wereld, omzien naar de schepping vanuit ons geloof. Ontmoeting en samen gemeenschap zijn.
Veel dank en respect voor de commissie die dit evenement perfect heeft georganiseerd, maar ook voor al die vrijwilligers die de bemensing voor hun rekening hebben genomen. En niet te vergeten al die gemeenteleden die goederen hebben verzameld en gemaakt voor het welslagen van dit evenement.
Een schitterende en indrukwekkende ijsberg die stemt tot grote vreugde en dankbaarheid.
Namens de kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Creatief in de kerk......(kunst in de kerk)
In het verleden is het zo geweest dat er een groepje gemeenteleden een aantal keren per seizoen samen kwam om een dienst voor te bereiden waarin een tentoonstelling van gemaakte werken centraal stond. De werken die gemaakt waren hadden allemaal een gezamenlijk thema maar waren toch heel verschillend.
Kunst in de kerk, suggereert misschien dat deze groep alleen bestond uit " kunstenaars". Dit is zeer zeker niet het geval. Het gaat ook niet direct om het eindresultaat, de weg ernaar toe is eigenlijk nog veel belangrijker. Er wordt gezamenlijk een thema gekozen aan de hand van een bijbel tekst.
Tijdens de bijeenkomsten spreken we over dit thema en wat het bij ons los maakt. Zo is in het verleden het thema, fundament geweest. Wat is het fundament van ons geloof als individu. Dit leverde hele bijzondere gesprekken op. Iedereen is op een andere manier met het geloof bezig en voor een groot deel wordt dat bepaald door onze basis.
Zoals eerder al vermeld hoeft u geen kunstenaar te zijn om hieraan deel te nemen. Het belangrijkste is, is dat u op een creatieve manier vorm wilt geven aan het thema. Dat kan op verschillende manieren. Een aantal voorbeelden zijn; fotografie, schildertechnieken, boetseren, schrijven enz. De ervaring leert dat je door samen met een thema bezig te zijn elkaar beter leert kennen. De groep is bedoeld voor iedereen die eens op een andere manier met het geloof bezig wil zijn. Voor jong en oud!
Kost het veel tijd?
Dat is geheel aan u zelf zou ik bijna willen zeggen. Er zijn hooguit 3 bijeenkomsten waar we als groep bij elkaar komen. Dat wil zeggen 3 avonden van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur.
Thuis werken we aan de uitwerking. Dat kan dus geheel op u eigen tijd en u bepaalt zelf hoelang u er mee bezig bent. Op zondag 24 april 2016 is de dienst gepland waarin onze werken tentoongesteld worden. De gemeente vindt het prettig om een kleine toelichting te horen over de werken maar wanneer je daar echt niets voor voelt is dat zeer zeker niet verplicht.
Lijkt het u wat om op een creatieve manier vorm te geven aan uw geloof, geeft u zich dan op bij mij, dat kan door een mailtje te sturen naar Linda van der Veen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of even te bellen, T: (0512) 75 27 26

Bijeenkomst voor alle sectiemedewerkers op 26 maart
Van tijd tot tijd kunt u in Geandewei lezen over de vele vrijwilligers die actief zijn, ook hier in wijk Oost. Er is veel te doen in en vanuit de gemeente en één van de terreinen waarop heel wat gemeenteleden actief zijn is het bezoekwerk. Onze wijkgemeente is verdeeld in een aantal secties en elke sectie heeft zijn eigen team van contactpersonen, een hoofdcontactpersoon, enkele pastoraal bezoekers, één of meer diakenen en een ouderling. Contactpersonen spelen in dit geheel een belangrijke rol, want zij zijn eigenlijk de oren en ogen in de wijk.
Drie keer per jaar vindt er sectie-overleg plaats. Het eerste en laatste overleg van elk seizoen wordt per sectie apart gehouden, waarbij voor zover mogelijk ook de predikant een deel van de tijd aanwezig is. Hier worden binnen elke sectie zaken op elkaar afgestemd, afspraken gemaakt, taken verdeeld, nieuwe ideeën besproken, etc. Halverwege het seizoen is er een bijeenkomst voor alle medewerkers van alle secties van wijk Oost. Dit jaar staat deze avond gepland op donderdag 26 maart.
Het doel van deze avond is onderlinge ontmoeting en een stukje toerusting voor het bezoekwerk.
Deze keer zal ds. Boschma iets vertellen over "Omgaan met dementie in het bezoekwerk"; daarna willen we aan de hand van praktijksituaties en eigen ervaringen hier verder over in gesprek gaan met elkaar. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje verder kennis te maken en nog even na te praten. We hopen op een inspirerende en gezellige bijeenkomst.
Alle betrokkenen hebben een tijdje geleden al een persoonlijke uitnodiging gehad.
Graag tot ziens op donderdag 26 maart, 19.30 uur in de Menorah.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale raad

Goede Vrijdag in de Menorah
Op Goede Vrijdag zingt het Chr. Gemengd Koor ‘Ere zijn God’ onder leiding van Rein Albert Ferwerda in de Menorah fragmenten en koralen uit de Matteüs Passie van Johann Sebastian Bach. Het bijzondere is, dat deze fragmenten in het Nederlands worden gezongen; de woorden zijn uit het Duits vertaald door Ria Borkent, een begaafde dichteres en verstaalster van o.a. veel kerkliederen. Ria Borkent heeft met deze Matteüs Passie een goed zingbare, poëtische vertaling gemaakt die dicht bij de brontekst blijft. Zij laat het lijdensverhaal en Jezus’ woorden helemaal intact.
Ds. Aafke Nicolai is voorganger; zij spreekt de woorden van de evangelist. Jan van der Leij spreekt dit jaar de woorden die Jezus zegt in Matteüs 26 en 27. De fragmenten uit de Matteüs Passie worden aangevuld met liederen uit het oude en nieuwe Liedboek voor de Kerken, gezongen door de gemeente. Zo vertellen wij met elkaar het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus. Het belooft Goede Vrijdag, 3 april weer een bijzondere dienst te worden, waarbij u allen van harte welkom bent. De dienst begint om 19.00 uur.

Stille week
Doe mee aan de sobere maaltijd en vesper in de Stille Week op 30 en 31 maart, 1 april 2014 U kunt drie keer ‘uit eten’ met andere gemeenteleden. Samen eten, samen praten, samen vieren, samen voorbereiden op de Paasdagen. Natuurlijk kunt u ook één keer, of twee keer meedoen. Laat het ons weten door uw naam in te vullen op de intekenlijst die bij de ingang van dit kerkgebouw ligt. U kunt zich ook melden via de telefoon, T: (0512) 51 05 93 of T:(0512) 52 21 94 of via Email, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding: sobere maaltijd.
Hieronder vindt u verdere informatie.
Sobere maaltijd
Om 18.00 uur wordt in de Menorah de maaltijd gevierd. Dit jaar is als thema gekozen voor ‘Levensreis’. Tijdens de maaltijd wordt gebruik gemaakt van liturgische onderdelen: een gebed, het aansteken van een kaars, luisteren naar een gedicht of verhaal.
Vespers
Aansluitend aan de maaltijd wordt in de kerkzaal van 19.00 tot 19.30 uur de vesper gevierd. In het avondgebed staan wij stil bij de weg die Jezus ging en laten ons inspireren door liederen, gedichten, muziek, creatieve verbeelding en stilte. Ook hier het thema ‘Levensreis’.
Van harte welkom, namens de voorbereidingsgroep,
Aafke Nicolai, Willem Wilstra, Gerda Bekius en Ate Klomp

Oudernevendienst
Op zondag 15 maart is er oudernevendienst tijdens de dienst in de Zuiderkerk o.l.v. ds. Aafke Nicolai. Het onderwerp is ‘de kerk en je kind’.

Op 22 maart is oudernevendienst in de Zuiderkerk o.l.v. ds. Boschma met als onderwerp ‘het avondmaal’. Bij oudernevendienst gaan ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met elkaar in gesprek. Zij gaan naar de eigen ruimte op het moment dat de kinderen naar de kindernevendienst vertrekken en komen niet weer terug in de dienst.

Verkorte samenvatting van het verslag van het visitatiebezoek aan de wijkgemeente Drachten Oost van de PKN Drachten 

op donderdag 29 januari 2015.
Visitatoren: ds. P. Rozeboom en dhr. U.F. de Jong
Voorafgaande aan de bijeenkomst met de kerkenraad wordt een gesprek gevoerd met de predikant ds. A.H. Boschma, die sinds maart vorig jaar aan de wijkgemeente is verbonden. Van de gelegenheid om de visitatoren te spreken werd door gemeenteleden geen gebruik gemaakt.
Alle aanwezigen op de bijeenkomst met de kerkenraad, die, buiten de vacatures, bestaat uit 35 leden waarvan er 28 aanwezig zijn, krijgen een formulier uitgereikt voor het schriftelijk beantwoorden van twee vragen: “Dat gaat heel goed in de gemeente, daar ben ik blij om” en “Waarover maakt u zich zorgen, vindt u dat het niet goed gaat”.
Aan het eind van het verslag vindt u een samenvatting van de antwoorden. 
Er is een intensieve samenwerking met de wijkgemeente Drachten Zuid. 
Opvallend is de betrokkenheid van ambtsdragers en vrijwilligers die in een sfeer van enthousiasme aan verschillende activiteiten invulling geven. De slagvaardigheid wordt geprezen, nieuwe inzichten en initiatieven krijgen een kans! Dat wordt vooral toegeschreven aan de komst van de nieuwe predikant die als de drijvende motor wordt beschouwd.
De gemeente zoekt contacten met andere religies, wil missionair zijn. Om radicalisering te verbreken zijn er contacten gelegd met de leiding van de in de wijk aanwezige moskee, de contacten verlopen moeizaam, de taal is vaak een probleem. Ook zijn er contacten met de basisschool. Het kinderkerstfeest mocht zich in een groot aantal bezoekers verheugen, ouders ontdekten dat hun voor oordelen betreffende de kerk achterhaald zijn.
De wijkgemeente maakt deel uit van een groter verband. In toenemende mate vindt samenwerking plaats met andere wijkgemeenten, in het bijzonder Drachten Zuid.
Er zijn zorgen over vacatures en de betrokkenheid van de jeugd en midden generatie bij de kerk.
Het enthousiasme om deze groepen te bereiken is er maar hoe geef je daar vorm aan. Het is moeilijk om de vele commissies met een eigen inbreng op één lijn te krijgen. De16+ jeugd is zoekende naar iets, waarnaar weten ze misschien zelf niet eens. Een bottom-up benadering verdient de voorkeur. Als ze eenmaal uit het beeld verdwenen zijn vind je ze heel moeilijk terug. De jongere groep tot 12 jaar groeit, het is een uitdaging om continu nieuwe dingen te bedenken om ze iets te laten doen dat hen stap voor stap voorwaarts leidt.
Bij de rondvraag worden zorgen geuit over de communicatie m.b.t. het onderzoek naar één nieuwe gemeente te Drachten. Hieronder staan de antwoorden zoals ze op die avond gegeven zijn:
Dat gaat heel goed, daar ben ik blij om
- de ongedwongen sfeer en saamhorigheid in de wijkgemeente
- een inspirerende voorganger, actief in bezoekwerk wat vertrouwen oplevert
- ruimte in het beleven van het geloof
- veel enthousiaste vrijwilligers
- een slagvaardige gemeente die open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven
- omzien naar elkaar, ook naar andere religies
- leuke afwisselende diensten
- koffiedrinken na de dienst
- de laatst tijd neemt het aantal kerkgangers toe; effect komst nieuwe predikant?
- de aandacht voor de jeugd, met name door de KND
Waarover maakt u zich zorgen, vindt u dat het niet goed gaat
- de continuïteit in de ambten en vrijwilligers
- de terugloop in het aantal kerkbezoekers
- het minder frequent aanwezig zijn van de “40 jarigen” 
- zorgen over de toekomst i.v.m. terugloop van de jeugd
- de vergrijzing van de gemeente
- de bureaucratie in de kerk
- samenwerking met andere wijkgemeenten verloopt moeizaam
- samenvoegen met andere wijkgemeenten
- de juiste manier van communiceren
- de budgettering van de financiën
Hans Dorsman (scriba)

Verslag kerkenraadsvergadering op 5 maart 2015
Vergaderen in de ruimte van de kindernevendienst is een hele eer. Want mt de jeugd heb je de toekomst. De bazaar ging ongestoord door want zelfs in onze koffiepauze kwamen enthousiastelingen bij ons plankjes voor het reuzenrad verkopen. En ds. Anne Henk viel ook nog in de prijzen. De missionaire werkgroep was bij ons te gast. Missionair willen we als kerk in zijn geheel zijn. De opzet wordt dan ook een beetje anders. We kijken of de activiteiten in de verschillende groepen geïntegreerd kunnen worden. We behouden natuurlijk wel de kennis en de ervaring van de Missionaire Werkgroep. Het is een zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden en de leden van de groep denken met ons mee.
Na de koffie volgen we de agenda met zijn diverse verslagen en evaluaties. Het gesprek met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt is ons goed bevallen. De Gemeenteavond staat in de stijgers, maar voor startzondag en vrijwilligersavond zoeken we verder. We proberen een estafettevorm. De groep die het vorig jaar georganiseerd heeft, daarvan gaan een paar leden verder en die zoeken weer nieuwe leden. zodat je elk jaar nieuwe en oude leden hebt. Dan hoef je ook niet jaren achter elkaar. Aanmelden kan natuurlijk nog steeds. Kerkennacht 21 juni 2015. Wel eens van gehoord? Anders moet u even op internet kijken. Het speelt in onze hoofden. De ontmoetingsbijeenkomsten worden als heel mooi en goed ervaren. En dan is het toch ineens weer half elf. Tijd om naar huis te gaan. Morgen weer Bazaar. Leuk!!

Hans Dorsman (scriba)

Uitnodiging voor de gemeenteavond van 19 maart, Dromen over de toekomst

We nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. Aan de ene kant gaan we dromen over de kerk van de toekomst en aan de andere kant krijgen we informatie van Janet Turkstra over “vraag elkaar”.
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
Opening met een lied (liedboek mee) 19.30 uur na de koffie
Dromen over de toekomst. 19.45 uur. In deze Geandewei ziet u al een praatstuk.
Elkaar kort bijpraten met koffie 20.30 uur
Janet Turkstra vertelt ons iets over “vraag elkaar”. 20.45 uur
Vragen en rondvraag
Sluiting 21.45 uur
Hapje en drankje, gezellig samenzijn.
Het is zeker de moeite waard om te komen.
Hans Dorsman(scriba)

Gemeenteavond 19 maart 2015
Het eerste gedeelte van de gemeenteavond willen we dromen over de kerk van de toekomst. Om u een beetje op gang te helpen heb ik een stukje geschreven waarvan bij u misschien de haren wel recht overeind gaan staan. Dat is ook de bedoeling. Er moet zoveel loskomen dat u meteen als u die avond de kans krijgt, op een positieve manier losbarst. U mag het namelijk zeggen! Een visionair verhaal van een leeghoofd over Dromen over de toekomst
Kerk-zijn
Lid zijn van een kerk is voor sommigen blijkbaar heel moeilijk. En het is zo simpel. Je meldt je gewoon aan en dan houd je je aan de regels en aan de verplichtingen. ’t Is net een voetbalclub. Je betaalt om te voetballen, dus bij de kerk betaal je om te ‘kerken’. Dat houdt ook in dat je, net zo als bij de voetbalclub, zelf iets gaat doen: mensen bezoeken, een gespreksgroepje opzetten, een leesclub vormen, een fietstochtje organiseren, een rolstoelentocht houden…. Daar word je niet voor gevraagd, dat breng je zelf in!. We gaan dus niet zitten wachten tot er een ouderling of contactpersoon of dominee langskomt. Neen, die nodigen we uit bij onze activiteit. Wij zijn de kerk, dus wij doen het. De dominee, koster, organist, ouderling, diaken, pastorale bezoeker enzovoort, enzovoort werken al zo, wat gaat de rest nu doen?

Hoe denkt u eigenlijk over het kerk-zijn in 2025?

Medewerkers
Al die vrijwilligers hebben we natuurlijk niet meer nodig, want als we goed Kerk-zijn zoals hierboven beschreven staat, dan loopt alles vanzelf. Met een paar beroepskrachten komen we dan al een heel eind. En wachten op een ouderling, diaken of contactpersoon is er niet meer bij want we nemen zelf initiatief. Daar hebben we geen kerkenraad bij nodig. We participeren zelf wel. En dat scheelt toch een hoop vergaderingen, joh, geweldig!!
Hoe denkt u eigenlijk over de medewerkers in 2025?

Financiën
Wat is dat toch ongelooflijk ouderwets geregeld. Een vrijwillige bijdrage. Hoezo vrijwillig? Ben je lid van een voetbalclub, dan betaal je gewoon contributie. Dus in de kerk betaal je gewoon kerkcontributie. Geen contributie, dan geen lid. Ja, zul je zeggen, maar mensen houden graag een lijntje voor later als ze dood gaan. Nou als je dan een kerkelijke begrafenis wilt dan kan dat gewoon, ook zonder lijntje. Alleen betaal je er dan voor, want de dominee, koster, organist en huur kerkgebouw moeten betaald worden. Wat is het verschil met wel lid zijn en niet betalen en niet meeleven?
Dan die collectes, die zijn toch ook achterhaald en collectebonnen zijn helemaal belachelijk. Je betaalt een bedrag aan de kerk, daar krijg je een aantal briefjes voor, die je weer aan de kerk geeft, terwijl je al betaald hebt en dat alles voor de belastingdienst. Belachelijk. Zet toch gewoon een pinautomaat in de kerk als je zo nodig moet  collecteren. Binnenkort kun je met je mobiel betalen. Dan zwaait iedereen na de dienst even met zijn mobiel en je hebt betaald. Te zien op je bankrekening voor de belastingen. En moeten die collectebonnen toch, gebruik dan een aantal stofzuigers. Dan kunnen we na de dienst overgaan tot het uitzuigen van de gemeente!
Hoe denkt u eigenlijk over de financiën in 2025?

Kerkgebouwen
Wat een kerkgebouwen hebben wij in Drachten. en allemaal halfvol op zondag en door de weeks meestal leeg. Houd toch op met al die gebouwen. Een kerk voor degene die echt niet zonder kan en voor de rest gewoon lege schoolgebouwen gebruiken. Voor de vergaderingen ’s avonds, die er waarschijnlijk niet eens meer nodig zijn als bovenstaande doorgaat, kun je eventueel leslokalen nemen of de personeelsruimte. Zegt u nu eens zelf, als u een heel groot gezin hebt met 14 kinderen en dus twee huizen, houdt u die huizen dan als 7 kinderen uit huis gaan. Ik denk het niet, want dan passen ze wel in een huis en dan heeft u dat andere huis niet meer nodig. Waarom is dat met kerken dan wel het geval? En kerk-zijn gaat over mensen en niet over gebouwen. Waar mensen zijn is er dus kerk. Dat kan ook in schoolgebouwen. En volgens de visitatiecommissie is Drachten Oost een enthousiaste wijk met een goede sfeer. Nou kom op dan, zet die stap!
Hoe denkt u eigenlijk over kerkgebouwen in 2025

Sfeer
Als bovenstaande allemaal wordt uitgevoerd blijft de sfeer in Drachten Oost goed. Hoe denkt eigenlijk over het goedhouden van de sfeer in Drachten Oost in 2025?
Hans Dorsman (scriba)

Bevestiging van ambtsdragers op 15 maart 2015
We zijn blij dat we een aantal namen van mensen mogen voordragen die, als er geen wettige bezwaren worden ingebracht, bevestigd zullen worden op 15 maart 2015 in de Menorah door ds. A.H. Boschma. De Diaconie krijgt een nieuwe voorzitter in de persoon van Jan Holwerda, Uitgang 4a. En Pieter de Jong, Waterlelie 77 wordt bevestigd als ouderling en zal de commissie Eredienst vertegenwoordigen in de kerkenraad. Eventuele wettige bezwaren kunnen worden ingebracht tot 8 maart 2015 bij de scriba.
We zijn blij dat deze mensen willen meewerken en wensen hen veel succes.
Hans Dorsman, scriba

Splitting 42
9202 LG Drachten
T: (0512) 51 75 20, E: Zie map contact
Uitnodiging voor de gemeenteavond van 19 maart; Dromen over de toekomst
Op 19 maart is de gemeenteavond voor Oost in de Menorah. De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn en samen na te denken over gemeente-zijn en kerk-zijn, nu en in de toekomst. De titel voor de avond is “Dromen over de toekomst”. Een belangrijke vraag voor een gemeente in een veranderend landschap van kerk-zijn en samenleving is: Hoe ziet de Protestantse Gemeente van Drachten eruit in 2025 en welke plaats heeft onze wijkgemeente daarin. Door daar nu samen over na te denken kunnen we beter richting geven aan ons kerk-zijn in Drachten en in onze wijkgemeente. Uw inbreng is van wezenlijk belang.
Na de pauze is er een presentatie over ‘Vraag elkaar’.
In de volgende Geandewei vindt u de agenda voor deze gemeenteavond.
Wij rekenen op uw komst.

Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Creatief in de kerk......(kunst in de kerk)

In het verleden is het zo geweest dat er een groepje gemeenteleden een aantal keren per seizoen samen kwam om een dienst voor te bereiden waarin een tentoonstelling van gemaakte werken centraal stond. De werken die gemaakt waren hadden allemaal een gezamenlijk thema maar waren toch heel verschillend.
De naam ‘Kunst in de kerk’ suggereert misschien dat deze groep alleen bestond uit ‘kunstenaars’. Dit is zeer zeker niet het geval. Het gaat ook niet direct om het eindresultaat, de weg ernaar toe is eigenlijk nog veel belangrijker. Er wordt gezamenlijk een thema gekozen aan de hand van een bijbeltekst. Tijdens de bijeenkomsten spreken we over dit thema en wat het bij ons los maakt. Zo is er in het verleden het thema fundament geweest. Wat is het fundament van ons geloof als individu. Dit leverde hele bijzondere gesprekken op. Iedereen is op een andere manier met het geloof bezig en voor een groot deel wordt dat bepaald door onze basis. U hoeft dus geen kunstenaar te zijn om hieraan deel te nemen. Het belangrijkste is, is dat u op een creatieve manier vorm wilt geven aan het thema. Dat kan op verschillende manieren: fotografie, schildertechnieken, boetseren, schrijven enz. De ervaring leert dat je door samen met een thema bezig te zijn, je elkaar beter leert kennen. De groep is bedoeld voor iedereen die eens op een andere manier met het geloof bezig wil zijn. Voor jong en oud!
Kost het veel tijd? Dat is geheel aan u zelf. Er zijn hooguit drie avonden (van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur) waar we als groep bij elkaar komen. U kunt uw kunstwerk huis uitwerken. Dat kan dus geheel in uw eigen tijd en u bepaalt zelf hoelang u er mee bezig bent. Op zondag 24 april 2016 is de dienst gepland waarin onze werken tentoongesteld worden. De gemeente vindt het prettig om een kleine toelichting te horen over de werken, maar wanneer je daar echt niets voor voelt is dat zeer zeker niet verplicht.
Lijkt het u wat om op een creatieve manier vorm te geven aan uw geloof, geeft u zich dan op bij mij, dat kan door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of even te bellen naar 0512-752726

Van de voorzitter

Participatiesamenleving
In Wikipedia vond ik de volgende definitie: "Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel".
Iets nieuws? Eigenlijk niet. Je kunt ook iets toevoegen aan deze definitie; namelijk de kerk en de gemeente van Christus. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst vanuit het geloof in God en Jezus Christus, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de gemeente en de samenleving als geheel. Participatie is actieve, zelfgekozen deelname.
Uit de gehouden enquête in onze gemeente valt een aantal zaken op. Wat veel gemeenteleden aanspreekt, wordt tegelijk ook gemist. De kerkdiensten in de Menorah spreken aan, maar er is behoefte aan vernieuwing in de Eredienst.
Omzien naar elkaar wordt belangrijk gevonden en het pastoraat wordt gemist.
Vaak wordt de binding met de kerk gemist, maar deelname aan activiteiten en kerkdiensten is beperkt.
Vrijwilligers die actief zijn in de kerk vindt men belangrijk, maar op de vraag of men actief is in de kerk, is het antwoord vaak nee

Een groot aantal gemeenteleden is actief in de kerk, op structurele basis of op projectbasis.
De kerkenraad probeert steeds meer gemeenteleden te betrekken bij het gemeenteleven. Gemeenteleven betekent actief zijn in de kerk, zodat dingen die belangrijk zijn voor de Menorah en haar leden, gedaan worden. Het is bekend dat het voor velen vaak moeilijk is tijd vrij te maken.
Maar toch vraagt de kerkenraad u om mee te doen en u in te zetten. Dit kan ook voor kortlopende projecten. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van de startzondag en de vrijwilligersavond in 2015. Meer vragen om u structureel in te zetten liggen op het vlak van het werk als ambtsdrager, lid van een commissie of contactpersoon in uw omgeving.
Laatst ging de preek over de bruiloft van Kana. God heeft waterdragers nodig om de vaten tot de rand te vullen. Zo kan het wonder gebeuren, water wordt wijn. Die waterdragers zijn wij. Zonder onze actieve, zelfgekozen deelname is het wonder niet mogelijk.
Chris de Haan, voorzitter

Visitatie op 29 januari 2015 in de Menorah
De heer U. de Jong en ds. P. Rozenboom zijn de visitatoren. Na de opening volgt eerst een kennismakingsronde. Zoals ds. Rozenboom aangeeft is het wat lastig praten met 31 personen tegelijk. Haast alle ambtsdragers waren aanwezig, dus het is een flinke groep. Zijn voorstel is op een papier te noteren wat we goed vinden gaan en wat we zeker moeten behouden en daarnaast wat er niet zo goed verloopt en wat dus onze zorg heeft. Zo gezegd zo gedaan, waarna de visitatoren de papieren verzamelen en we eerst een kopje koffie drinken. Wat blijkt nu uit de opmerkingen? We vinden de sfeer goed in de gemeente en willen dat ook behouden. Als je het geheel van medewerkers bekijkt dan zijn er erg veel mensen die meewerken. Dat is verheugend. De zorg daarbij is of we iedereen wel weer kunnen vervangen als dat nodig is.
We kijken ook over de grenzen van de wijk. We zoeken contact met de mensen van de Moskee, maar dat lukt nog niet zo erg. We blijven volhouden. Wel hebben we al een afspraak gemaakt met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op 19 maart 2015.
Verder is het zo dat we bijvoorbeeld bij het Kinderkerstfeest ook geflyerd hebben en er ook mensen uit de omgeving gekomen zijn. Zo proberen we de afspraak van een missionaire gemeente te zijn waar te maken.
De samenwerking met Zuid komt natuurlijk aan de orde. We vinden de samenwerking waardevol. Daarbij speelt toch ook dat gemeenteleden het gevoel hebben dat als ze in hun eigen kerk kerken ze zich thuis voelen en ze zich in een andere kerk op bezoek voelen. In pastoraat en jeugdwerk onder andere vinden we elkaar.
Jeugd blijft een zorgonderwerp. Kort samengevat: Hoe kunnen we de kinderen van 16 jaar en ouder bij de kerk blijven betrekken? Diaconie vertelt wat ze doet en bespreekt de samenwerking met contactpersonen.
De conclusie van ds. P. Rozenboom is dat we een enthousiaste gemeente zijn en dat er in een heel fijne warme sfeer gewerkt wordt. Dat is een mooi compliment en daar mogen we trots op zijn. Dat moeten we zien te behouden.
Hans Dorsman, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering 5 februari 2015
We zijn met een iets kleinere club. Het is blijkbaar een drukke avond voor meerdere personen. Altijd handig als je dubbele vergaderingen hebt, dan heb je er meteen twee gehad.
Oost en Zuid werken op bepaalde terreinen samen. We willen nu ook drie diensten samen doen, 14 mei, 5 juli en 16 augustus 2015. U ziet dat deze diensten op Hemelvaart en in de vakantie vallen.
We hebben contact gelegd met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Op 19 februari 2015 komen we bij elkaar. Een open situatie, waarin we van beide kanten kunnen zeggen wat we willen. Lijkt ons heel mooi.
We evalueren een aantal activiteiten: avond voor nieuw ingekomen leden, visitatie en het Heilig Avondmaal. Het is altijd goed om even na te praten en dan weer fris verdergaan.
Vacatures: veel mensen verlengen. dat is heel fijn, maar pas op, de oude hap kan het niet alleen doen. En eigenlijk moeten we nog 14 ouderlingen erbij hebben. Er komen meer kortlopende projecten in een estafette vorm.
Gemeenteavond? Hoe zien we de kerk in de toekomst? Ideaal beelden voor de toekomst. U hoort hier op de gemeenteavond, 19 maart 2015, meer over.
Diverse verslagen komen aan de orde. En plannen worden weer gemaakt.
Hans Dorsman, scriba

Uitnodiging voor de gemeenteavond van 19 maart: Dromen over de toekomst

Op 19 maart is de gemeenteavond voor Oost in de Menorah. De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn en samen na te denken over gemeente-zijn en kerk-zijn, nu en in de toekomst. De titel voor de avond is “Dromen over de toekomst”.
Een belangrijke vraag voor een gemeente in een veranderend landschap van kerk-zijn en samenleving is: Hoe ziet de Protestantse Gemeente van Drachten eruit in 2025 en welke plaats heeft onze wijkgemeente daarin. Door daar nu samen over na te denken kunnen we beter richting geven aan ons kerk-zijn in Drachten en in onze wijkgemeente. Uw inbreng is van wezenlijk belang.
Na de pauze is er een presentatie over ‘Vraag elkaar’.
In de volgende Geandewei vindt u de agenda voor deze gemeenteavond.
Wij rekenen op uw komst.
Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Twee leuke commissies
Herinnert u zich nog die geweldige startzondag aan het begin van het seizoen? Zo eentje willen we weer. Natuurlijk, dat kan niet anders. Dat willen we allemaal. Dat prikkelt je om eens enthousiast te beginnen. De commissie die deze dag heeft voorbereid heeft er goede herinneringen aan. En dat is nou het leuke, we gunnen andere mensen ook dit genoegen. Dezelfde mag natuurlijk ook, maar we zoeken dus ook nieuwe mensen die het leuk vinden om in een groep van mensen samen weer iets moois van de startzondag (20 september 2015) te maken. Het is ideaal voor mensen die korte tijd iets leuks willen doen. Meld je aan bij mij, mijn naam en e-mail en telefoon staan hieronder.
Nog iets moois! De vrijwilligersavond, ook elk jaar leuk om mee te maken en te doen. (Eind oktober 2015) Een gezellige avond voor iedereen die op de een of andere wijze als vrijwilliger meewerkt in de kerk. Dat wordt dus weer een heel gezellige avond en wie wil daar nu niet aan mee werken? Ja, kunt u zeggen, ik ben helemaal geen vrijwilliger. Daar vergist u zich in. Zodra je je aanmeldt ben je vrijwilliger! Mooi zo, dan kan iedereen zich dus aanmelden. We maken er samen iets moois van. Doen!
Hans Dorsman, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,T: (0512) 51 75 20

Van de pastorale raad
Onderstaand een overzicht van bijeenkomsten / vergaderingen van de secties en van de pastorale raad voor de periode tot de zomervakantie, zodat u dit alvast in uw agenda vast kan leggen.
De Pastorale Raad vergaderingen vindt u in het vergaderrooster 
Voor ALLE secties: donderdag 26 maart, 19.30 uur
Verder:

 • maandag 8 juni: secties 1, 2, 6, 7
 • maandag 15 juni: secties 3, 4, 5, 8

Voor deze avonden geldt dat het begintijdstip verschillend zal zijn, maar hoe dit precies komt is nu nog niet bekend; de eerste groep zal om 19.30 starten. Meer informatie hierover komt later nog.

Met vriendelijke groet
Aleid Bouma

 

Participatiesamenleving
In Wikipedia vond ik de volgende definitie: "Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel".
Iets nieuws? Eigenlijk niet. Je kunt ook iets toevoegen aan deze definitie; namelijk de kerk en de gemeente van Christus. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst vanuit het geloof in God en Jezus Christus, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de gemeente en de samenleving als geheel. Participatie is actieve, zelfgekozen deelname.
Uit de gehouden enquête in onze gemeente valt een aantal zaken op. Wat veel gemeenteleden aanspreekt, wordt tegelijk ook gemist.
De kerkdiensten in de Menorah spreken aan, maar er is behoefte aan vernieuwing in de Eredienst
Omzien naar elkaar wordt belangrijk gevonden en het pastoraat wordt gemist
Vaak wordt de binding met de kerk gemist, maar deelname aan activiteiten en kerkdiensten is beperkt
Vrijwilligers die actief zijn in de kerk vindt men belangrijk, maar op de vraag of men actief is in de kerk, is het antwoord vaak nee
Een groot aantal gemeenteleden is actief in de kerk, op structurele basis of op projectbasis.
De kerkenraad probeert steeds meer gemeenteleden te betrekken bij het gemeenteleven. Gemeenteleven betekent actief zijn in de kerk, zodat dingen die belangrijk zijn voor de Menorah en haar leden, gedaan worden. Het is bekend dat het voor velen vaak moeilijk is tijd vrij te maken.
Maar toch vraagt de kerkenraad u om mee te doen en u in te zetten. Dit kan ook voor kortlopende projecten. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van de startzondag en de vrijwilligersavond in 2015. Meer vragen om u structureel in te zetten liggen op het vlak van het werk als ambtsdrager, lid van een commissie of contactpersoon in uw omgeving.
Laatst ging de preek over de bruiloft van Kana. God heeft waterdragers nodig om de vaten tot de rand te vullen. Zo kan het wonder gebeuren, water wordt wijn. Die waterdragers zijn wij. Zonder onze actieve, zelfgekozen deelname is het wonder niet mogelijk.
Chris de Haan, voorzitter

Visitatie aan de Protestantse Gemeente Drachten Oost op 29 januari 2015

Dhr. U. de Jong en ds. P. Rozeboom zijn door het Regionaal college voor de visitatie in Fryslân aangewezen om de Protestantse Gemeente Drachten te komen visiteren. In zekere zin is dit een soort huisbezoek aan de Kerk, dan wel Kerkenraden. Met vriendelijkheid en vrede komen wij graag voldoen aan de Kerkordelijke taak van Kerkvisitatie. Het is de bedoeling dat alle betreffende Kerkenraadleden hier tijd voor vrij maken. Dat is eigenlijk verplicht, maar vooral ook nodig voor een goed verstaan voor ons als kerkvisitatoren om te verstaan hoe het met U gaat, wat naar uw besef goed gaat, wat zorg heeft, waarin wij u zouden kunnen adviseren. (“leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”) Van harte hopen zij op bijzondere en opbouwende ontmoetingen!
Dit is de aanhef van de uitnodiging voor de kerkvisitatie.
Het gaat als volgt:
- vanaf 16.00-18.00 uur: gesprek met de predikant ds. A.H. Boschma
- 18.00-19.00 uur: pauze (voor verzorging inwendige mens)
- 19.00-19.30 uur: gelegenheid voor gemeenteleden om de visitatoren te spreken
- 19.30-21.00 uur: bijeenkomst met de wijkkerkenraad.
U ziet hier dat er een apart gesprek is met de dominee, maar er is ook tijd gereserveerd voor individuele leden die met de visitatoren willen spreken, namelijk van 19.00 – 19.30 uur. U hoeft zich daar niet voor op te geven en de kerkenraad is daar niet bij aanwezig. U kunt zich dus helemaal vrij voelen om met de visitatoren te spreken.
Verder is er dan een gesprek met de hele kerkenraad oftewel de Grote Kerkenraad zoals wij dat noemen. Hierboven ziet u al dat er met klem gevraagd wordt om te komen. De Grote Kerkenraad ontvangt nog een aparte uitnodiging. De gesprekken vinden plaats in de Menorah.
We denken dat het een heel goed gesprek gaat worden.
Hans Dorsman, scriba

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 8 januari 2015

Vanavond verwelkomen we het wijkcollege van organisten. Rein Albert Ferwerda begeleidt de organisten met de introductie van het nieuwe liedboek. Het is duidelijk dat een goede samenwerking tussen organist en predikant van belang is. Zoals we nu het lied voor de dienst oefenen en in de liturgie opgenomen nog eens gezongen wordt, bevalt goed. In de toekomst is er meer mogelijk met verschillende muziekinstrumenten en meerdere muzikanten. In samenwerking met de commissie Eredienst wordt gekeken hoe het een en ander gerealiseerd kan worden. De organisten zijn nog steeds enthousiast en gaan mooi door. Ideeën over bijzondere diensten komen op tafel, maar worden later uitgewerkt.
Na de koffie storten wij ons op verschillende zaken. We bekijken de vacatures. Een aantal mensen gaat nog door, maar er worden ook naar “nieuw elan” gezocht. We bespreken de mogelijkheden. Denkt u met ons mee of liever gezegd: DOET U MET ONS MEE?
We hebben uitnodigingen gestuurd naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en naar het Moskeebestuur. Beiden hebben aangegeven dat ze wel in gesprek willen en dat is goed omdat we in dezelfde wijk wonen en werken. Het lijkt ons mooi iets van elkaar te horen.
Het kinderKerstfeest is goed bevallen. Is zeker voor herhaling vatbaar. Volgend jaar viert de school weer hun kerstfeest weer in de kerk. We gaan kijken hoe we daarbij aan kunnen haken.
De avond voor nieuw ingekomen leden op 22 januari 2015 is georganiseerd. De uitnodigingen worden rondgebracht en het antwoord weer opgehaald. Een hartelijk welkom met informatie over en rondleiding in de kerk. Dat kan heel gezellig worden.
Dat geldt ook voor het bezoek van de visitatoren op 29 januari 2015. Om 17.00 uur spreken de visitatoren met ds. Anne Henk Boschma. Om 19.00 uur kunnen gemeenteleden die dat willen zelf met de visitatoren spreken. Om 19.30 uur begint de vergadering van de Grote Kerkenraad (alle ambtsdragers) met de visitatoren. Ik zie het niet als een inspectie, meer als een goed gesprek met elkaar.
Na de verschillende verslagen en rapportages besproken te hebben is het alweer tijd om naar huis te gaan.
Dromen in het donker, dromen in de nacht, dromen dat de morgen licht ontsteekt en lacht!
Hans Dorsman, scriba

Avond voor nieuw-ingekomenen

Als u dit jaar voor het eerst in deze wijk bent komen wonen, willen we u uitnodigen voor de avond voor nieuw-ingekomenen. Op die avond willen we u iets vertellen over de wijk en hoe alles functioneert. De diverse groepen en commissie komen natuurlijk aan bod en u mag alle vragen stellen die u heeft. En natuurlijk is er koffie en gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Als alles goed gaat krijgt u als 'nieuweling' een officiële uitnodiging. Mocht u om welke reden dan ook geen uitnodiging krijgen, dan bent u toch van harte welkom. De datum, 22 januari, weet u nu al en we beginnen om 20.00 uur. Natuurlijk in onze kerk de Menorah. Van harte welkom. Ook als u al langer in onze wijk woont, maar toch graag deze avond mee wilt maken, staan de deuren voor u uitnodigend open.
Hans Dorsman, scriba

Twee leuke commissies
Herinnert u zich nog die geweldige startzondag aan het begin van het seizoen? Zo eentje willen we weer. Natuurlijk, dat kan niet anders. Dat willen we allemaal. Dat prikkelt je om eens enthousiast te beginnen. De commissie die deze dag heeft voorbereid heeft er goede herinneringen aan. En dat is nou het leuke, we gunnen andere mensen ook dit genoegen. Dezelfde mag natuurlijk ook, maar we zoeken dus ook nieuwe mensen die het leuk vinden om in een groep van mensen samen weer iets moois van de startzondag(20 september 2015) te maken. Het is ideaal voor mensen die korte tijd iets leuks willen doen. Meld je aan bij mij, mijn naam en e-mail en telefoon staan hieronder.

Nog iets moois! De vrijwilligersavond, ook elk jaar leuk om mee te maken en te doen. (Eind oktober 2015) Een gezellige avond voor iedereen die op de een of andere wijze als vrijwilliger meewerkt in de kerk. Dat wordt dus weer een heel gezellige avond en wie wil daar nu niet aan mee werken? Ja, kunt u zeggen, ik ben helemaal geen vrijwilliger. Daar vergist u zich in. Zodra je je aanmeldt ben je vrijwilliger! Mooi zo, dan kan iedereen zich dus aanmelden. We maken er samen iets moois van. Doen!
Hans Dorsman, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,T: (0512) 51 75 20

Algemene berichten

Heil en zegen
Dat wens ik u toe, voor het nieuwe jaar 2015. Het jaar ligt voor ons als een gesloten boek. Iedereen zal proberen zijn dromen te realiseren en zijn leven inhoud te geven. Er zijn altijd gebeurtenissen waar we geen invloed op hebben en die ons overkomen. Ik wens u toe dat u altijd zult ervaren dat God met u gaat. Ik hoop dat de gemeenschap van de Menorah altijd om u heen staat en dat u zich gedragen mag voelen in solidariteit en verbondenheid. Samen zijn we een gemeenschap die omziet naar elkaar en naar deze wereld.
Namens de Kerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Ontmoetingsbijeenkomsten 2015
Net als voorgaande jaren zullen ook dit seizoen weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden. Het doel van deze avonden/middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het “elkaar als gemeenteleden ontmoeten” centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema.
Ook deze keer sluiten we aan bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen gekozen heeft: Met hart en ziel vieren en verbinden. We gaan met elkaar op zoek naar hoe en waar God zich verbindt met mensen en proberen te ontdekken waar de verhalen van de Bijbel raken aan ons mensenverhaal. 
Binnenkort ontvangt u, tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, allemaal een persoonlijke uitnodiging met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Ook deze antwoordstrook wordt weer opgehaald. We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen.
De bijeenkomsten staan gepland op:
- woensdagavond 11 februari om 19.45 uur

- donderdagmiddag 12 februari om 14.30 uur
- zondagavond 15 februari om 19.45 uur
- dinsdagmiddag 17 februari om 14.30 uur
- donderdagavond 19 februari om 19.45 uur
Een kwartier voor aanvang staat de koffie en de thee klaar.
Na afloop van de bijeenkomst kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze verder met elkaar kennis gemaakt worden en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Verslag Kleine Kerkenraad op 4 december 2014

We verwelkomen de hoofdcontactpersonen. We bespreken wat we goed (als hoofdcontactpersoon) doen. De communicatie is verbeterd vinden de hoofdcontactpersonen doordat de informatie via mail doorgestuurd wordt. Dit moeten we blijven onderhouden. Als je je wijk doorgaat is het toch moeilijk aan te geven wie nog iets kan en wil doen. Kijkend naar de enquête, is het zo dat heel veel mensen het heel belangrijk vinden dat er vrijwilligers zijn, maar de groep mensen die iets willen doen is maar klein en meestal al in de kerk werkzaam. Wie wel wat wil doen, moet je wel blijven porren.
De mensen die verhuizen uit de wijk naar Bertilla blijven in de wijk bij dezelfde sectie.
Leden van verbondenheid zijn leden die niet gedoopt zijn en ook geen belijdenis hebben gedaan maar via de gedoopte ouders toch bij de kerk horen. Hoe gaan we met deze mensen om? Wat willen ze? Daar moeten we nog eens over praten. Het was goed even met elkaar te praten.
Dan werken we de agenda af. We evalueren Gemeenteavond, Heilig Avondmaal en Gedachtenisdienst. De startzondag en de vrijwilligersavond moet georganiseerd worden. Daar gaan we mensen voor vragen die dit wel als een kortlopend project willen doen.
De avond voor nieuw-ingekomenden komt eraan, 22 januari 2015. Wat ook leuk is, is een klussenploeg. Dat is niet de bestaande, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden. Er worden weer volop activiteiten georganiseerd voor jeugd en ouderen. Sommige dingen worden samen met Zuid gedaan.
Er is ook een ideetje om ’s avonds of aan het eind van de middag een speciale bijeenkomst te organiseren. Commissie Eredienst gaat verder brainstormen. En dan is het zomaar 23.00 uur. Er zijn weer veel onderwerpen gepasseerd en het mooie is dat u daar in Geandewei vast nog iets over hoort.
Hans Dorsman, scriba

Avond voor nieuw-ingekomenden
Als u dit jaar voor het eerst in deze wijk bent komen wonen, willen we u uitnodigen voor de avond voor nieuw-ingekomenden. Op die avond willen we u iets vertellen over de wijk en hoe alles functioneert. De diverse groepen en commissie komen natuurlijk aan bod en u mag alle vragen stellen die u heeft. En natuurlijk is er koffie en gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Als alles goed gaat krijgt u als 'nieuweling' een officiële uitnodiging. Mocht u om welke reden dan ook geen uitnodiging krijgen, dan bent u toch van harte welkom. De datum, 22 januari, weet u nu al en we beginnen om 20.00 uur. Natuurlijk in onze kerk de Menorah. Van harte welkom. Ook als u al langer in onze wijk woont, maar toch graag deze avond mee wilt maken, staan de deuren voor u uitnodigend open.
Hans Dorsman, scriba

Twee leuke commissies
Herinnert u zich nog die geweldige startzondag aan het begin van het seizoen? Zo eentje willen we weer. Natuurlijk, dat kan niet anders. Dat willen we allemaal. Dat prikkelt je om eens enthousiast te beginnen. De commissie die deze dag heeft voorbereid heeft er goede herinneringen aan. En dat is nou het leuke, we gunnen andere mensen ook dit genoegen. Dezelfde mag natuurlijk ook, maar we zoeken dus ook nieuwe mensen die het leuk vinden om in een groep van mensen samen weer iets moois van de startzondag(20 september 2015) te maken. Het is ideaal voor mensen die korte tijd iets leuks willen doen. Meld je aan bij mij, mijn naam en e-mail en telefoon staan hieronder.

Nog iets moois! De vrijwilligersavond, ook elk jaar leuk om mee te maken en te doen. (Eind oktober 2015) Een gezellige avond voor iedereen die op de een of andere wijze als vrijwilliger meewerkt in de kerk. Dat wordt dus weer een heel gezellige avond en wie wil daar nu niet aan mee werken? Ja, kunt u zeggen, ik ben helemaal geen vrijwilliger. Daar vergist u zich in. Zodra je je aanmeldt ben je vrijwilliger! Mooi zo, dan kan iedereen zich dus aanmelden. We maken er samen iets moois van. Doen!
Hans Dorsman, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,T: (0512) 51 75 20

Nieuws uit de Kerkenraad

Gemeenteavond op 13 november 2014
Omstreeks 19.30 uur in de zaal bijna vol. Een mooi moment om te beginnen. Na de opening wordt het beleidsplan toegelicht. Woorden die eruit springen zijn ‘Dienende Gemeente’ en ‘missionaire opdracht’. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De financiën komen dan aan de beurt. Linda licht een en ander toe.’ Het rapport ‘Gemeente voor elkaar, door elkaar’ heeft ieders aandacht. Nieuwsgierig als men is naar de uitslag. De kerkenraad heeft in een snelle actie een groot deel van de gemeente geënquêteerd en Linda en Sjoukje hebben het uitgewerkt in een rapport. Hiervoor ontvangen zij terecht applaus. Opvallend is dat een redelijk percentage aangeeft het belangrijk te vinden dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt. Maar het percentage dat werkelijk wat wil doen is aanmerkelijk kleiner. Daarnaast zijn degenen die wat willen doen en degenen die al wat doen bijna dezelfde mensen. En toch was het goed door de wijk te gaan, want mensen hebben de gelegenheid gehad zich uit te spreken en dat wordt als positief ervaren. Dan lag er nog de vraag uit het verleden of we dank- en bidstond weer op woensdag mogen houden. Na beraad in de kleine en de grote Kerkenraad kwam men er niet uit en is besloten deze vraag aan de gemeente voor te leggen. Na stemming blijkt dat we het besluit houden dat bid- en dankstond op de zondag na die dagen gehouden wordt.

Dan is er koffie en daarna het liedboek. Ds. Anne Henk Boschma vertelt iets over zijn nascholing in de verschillende soorten liederen die in het liedboek staan.
En daar gaan we natuurlijk mee bezig. Eerst zingen we een canon. Lied 66a: Jubilate Deo. In drieën. Dat gaat goed. Dan een gospel. Lied 249: All night, all day.
Met behulp van een percussionist, Erik Dorsman (ja, ja de zoon van…) komt er veel meer leven in de brouwerij. Het lied van Noach, 163b: Zes honderd jaar is Noach oud, een vertellied, volgt, met weer een heel ander manier van zingen. De begeleiding van Erik hebben we echt nodig bij het dooplied dat we dan zingen. Lied 358: Water, water van de doop. Alleen percussie en dan zingen is bij dit lied juist heel erg mooi. Tenslotte een klapper, lied 876: Heel ons leven de gave van God, met percussie, trommel en schudeitjes en een enthousiaste gemeente wordt het een bruisend geheel. Erik wordt bedankt voor zijn inbreng met applaus en een bon. Na de sluiting was er nog gelegenheid voor ontmoeting. Het bleef nog lang gezellig. Een mooie gemeenteavond.
Hans Dorsman, scriba

Vacatures contactpersonen
Binnen onze sectie 4 is op dit moment een grote behoefte aan contactpersonen (vrouw-man of echtpaar). Contactpersonen vormen de eerste belangrijke schakel in het pastoraat. Het gaat hierbij met name om de straten Alferhof (6 adressen), Langewijk even nummers (4 adressen), Michaelsberg nr. 71-117 (5 adressen) en de Sint Jansbergflat (ongeveer 12 adressen).
Wie nog een beetje vrije ruimte heeft voor dit belangrijke werk binnen onze wijkgemeente kan even bellen met Janna van Wieren, T: (0512) 51 19 49

Namens het team van sectie 4, Janna v. Wieren en Aaldert Koster

Sociale media
Wist u dat onze wijkgemeente ook gebruik maakt van de APP Protestant. Zo kunt u op uw smart Phone of tablet onze gemeente volgen.

App "Protestant" --> downloaden voor op de telefoon of tabloid. De Protestantse Kerk heeft voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. Het biedt iedere lokale gemeente de mogelijkheid om te communiceren via de smart Phone en snel en eenvoudig onder anderen eigen nieuwsberichten, de agenda en contactgegevens op te zoeken.
Daarnaast heeft u in de app ook het landelijke nieuws onder handbereik, van de Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in Actie, JOP en Luisterend Dienen.
De app is een goede aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen, zoals website en kerkblad. Steeds meer mensen, in alle leeftijdsgroepen, gebruiken een smart Phone voor hun communicatie en we kunnen er ook nieuwe groepen mee bereiken.
App downloaden en bekijken?
Wilt u zien hoe de app in de praktijk werkt?
U kunt de app gratis downloaden via de app store of de play store door te zoeken op ‘Protestant’:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.nl.protestant
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/protestant/id727593086?mt=8
Door vervolgens de app te openen en bij de zoekfunctie PGDrachten Oost in te vullen, kunt u PGDrachten Oost selecteren.
Als u tips heeft voor het gebruik dan horen we dat uiteraard graag.
Wist u dat u Drachten-Oost Menorah ook op facebook kunt bezoeken?

Van de boekentafel

Op de missionaire zondag van 26 oktober hebben we stil gestaan bij de “Bijbel in gewone taal”. Veel mensen hebben deze zondag de bijbel, die op de boekentafel uitgestald stond, bekeken en vervolgens ook besteld. Natuurlijk kunt u te allen tijde deze unieke Bijbel bij ons bestellen. En…..wanneer u via de boekentafel bestelt, steunt u indirect ook het missionaire werk in onze wijkgemeente. Wij houden ons graag aanbevolen
U kunt telefonisch bestellen bij dhr. R. Ruiter, T: (0512) 51 03 66
• de Standaarduitgave: prijs € 28,50
• de Luxe uitvoering (met groter lettertype): prijs € 39,50.
Voor meer informatie: www.bijbelingewonetaal.nl
De bijbel wordt kosteloos bij u thuisbezorgd.
De Missionaire werkgroep Drachten-Oost

Kleine Kerkenraadsvergadering Drachten Oost
We beginnen een beetje haperend want een aantal leden zingt ook mee in de zanggroep en dat overlapt elkaar een beetje. Maar zo rond 19.45 uur is iedereen aanwezig en heeft de voorzitter de vergadering geopend. Als gast is het Wijkcollege van Kerkrentmeesters uitgenodigd. Het is goed elke keer weer met een ander gedeelte van de vrijwilligers bij te praten. De bazaarcommissie komt langs en natuurlijk de gebouwen en het fietsenhok. Allemaal zaken waar u in de toekomst ook over geïnformeerd wordt. Na een goed gesprek van een half uurtje vertrekken de gasten en gaan we verder met de agenda. Er zijn een aantal protocollen aangepast. Het Heilig Avondmaal verloopt aan het eind iets anders. De ambtsdragers en organist gaan niet meer in een rijtje staan maar lopen meteen achter de gemeente aan. U heeft vast al gezien hoe dat verloopt. Het protocol van de Gedachtenisdienst is bijgewerkt. Daar is niet zo veel aan veranderd. Over de Paaskaars hebben we gezegd dat het goed is als de Pastorale Raad bepaalt wie de ‘oude’ kaars krijgt. Dat gaat de PR uitzoeken en dat wordt vermeld in het MenorAviertje. Veel mensen doe je een plezier met die kaars.
De verschillende verslagen komen aan de orde als ook het financiële eindverslag. De vrijwilligersavond wordt geëvalueerd en er wordt nog even nagenoten. Het was dus een succes. De visitatiecommissie is van plan ons te bezoeken, maar die heeft heel slim met een handvol data gestrooid en gevraagd of we even voor heel Drachten en de Algemene Kerkenraad en de Kapelkerk willen uitzoeken wanneer ze terecht kunnen. Dat verzoek heeft ze naar alle wijken gestuurd. We zullen er dus op de Algemene Kerkenraad wel over praten. U hoort nog van ons. Nadat de verschillende commissies aan de beurt zijn geweest is het al snel 23.00 uur. Tijd om naar huis te gaan. Een volgende keer verder.
Hans Dorsman, scriba

De nieuwe wijkgids
U hebt deze week de nieuwe wijkgids 2014-2015 voor Drachten-Oost ontvangen, of hij valt binnenkort bij u door de bus. U kunt er de namen van gemeenteleden in vinden en ook van de mensen die alle functies bekleden. Het is een handig naslagwerk voor het gemeentelijk leven in onze wijk.

De kosten van het kopiëren van deze gids worden betaald uit ons wijkbudget.
Om de druk op dit budget enigszins te verlichten, vragen wij u om een vrijwillige bijdrage van € 6,50 over te maken. Voor dit doel is een acceptgirokaart bij de gids gevoegd. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
De wijkkerkenraad Drachten-Oost

Eindejaarsbijdrage
Het duurt nog even maar toch zou ik de bestemming van de eindejaarsbijdrage al even bij u onder de aandacht willen brengen. Elk jaar in december wordt deze actie gehouden en mag de kerkenraad een bestemming kiezen voor (een deel) van de opbrengst. Dit jaar heeft de kerkenraad ervoor gekozen om de opbrengst die bestemd is voor de eigen wijk te besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van het geluid in de kerk tijdens de erediensten en andere activiteiten. De wens is er om een “mengtafel” te creëren waarmee de beamer en het geluid bediend kunnen worden. Ook wordt het op deze manier makkelijker om bijvoorbeeld filmpjes en dergelijke te gebruiken tijdens de diensten. Het uitvoeren van dit plan staat en valt met het resultaat van de actie. Hoe u deel kunt nemen aan deze actie hoort u later nog maar wij willen u deze actie van harte aanbevelen.
Wijkcollege van Kerkrentmeesters.

Kerstmiddag voor ouderen op dinsdag 16 december 2014

Om 15.00 uur, wordt in de Menorah, Dwarswijk 350, een Kerstmiddag gehouden voor de inwoners van wijk Oost van 75 jaar en ouder. Hebt u een jongere partner, dan is deze uiteraard ook van harte welkom. Programma:

Mw. Oppewal heeft de algehele leiding van deze middag. 
Mw. A. de Groot uit Rijs zal voor ons optreden. Zij zingt verschillende liederen en begeleidt zichzelf hierbij op de gitaar.
Mw. Meijer vertelt ons een boeiend kerstverhaal. 
Natuurlijk gaan we samen ook zingen, begeleid door mevrouw C. Laanstra op het orgel.
We sluiten de middag af met een gezellige broodmaaltijd.
Diegenen welke bij de commissie bekend zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging en kunnen zich d.m.v. het antwoordstrookje vóór 9 december a.s. opgeven.
Mochten we iemand vergeten hebben, dan kan deze contact opnemen met één van de onderstaande commissieleden:

- Klaas en Alie Terpstra  tel. 0512- 520032
- Coba Laanstra tel. 0512- 511833
- Ineke Hoving tel. 0512- 519396

Gemeente voor elkaar, door elkaar
“Hoe ver zijn jullie met het verwerken van de antwoorden van de enquête?” wordt geregeld gevraagd. Iedereen is nieuwsgierig en benieuwd naar het resultaat. In het voorjaar constateerde de Kerkenraad dat het aantrekken van gemeenteleden die zich in willen zetten voor de kerk en de gemeente steeds meer moeite kost. Een andere constatering was dat vaak dezelfde mensen worden gevraagd. Op die manier worden mensen overvraagd en neemt de motivatie af.
Het is ook belangrijk dat andere mensen met nieuwe ideeën het stokje overnemen om nieuwe paden te ontdekken in een voortdurend veranderende samenleving. De kerk maakt deel uit van die samenleving en moet ook steeds opnieuw keuzes maken. De keuzes zijn afhankelijk van wat mensen verwachten van de kerk. En wil je dat weten, dan moet je het vragen.
En zo is het gegaan. Ouderlingen en diakenen zijn de wijk ingetrokken met vragenlijsten en hebben met een groot deel van de gemeente gesprekken gevoerd aan de hand van die lijsten. De antwoorden zijn verzameld, verwerkt en samengevat in het rapport ‘Gemeente voor elkaar, door elkaar’. 
De eerste, algemene conclusie is dat de enquête in meerdere opzichten bijzonder is geweest. Er is op grote schaal contact geweest met gemeenteleden. Zij zijn gehoord in hun zorgen, wensen en behoeften wat de kerk betreft. Deze
schat aan informatie kan worden gebruikt om gericht activiteiten op te zetten voor bepaalde doelgroepen.
Gemeenteleden hebben het vraaggesprek veelal ervaren als een zeer waardevol contact met de kerk, en ook van pastorale betekenis. Het gegevens van het ledenbestand zijn met veel informatie aangevuld en gecontroleerd op juistheid.
De kerkenraad wil haar dank uitspreken naar de gemeenteleden voor de wijze waarop de ambtsdragers zijn ontvangen, en de openheid en betrokkenheid waarmee de gesprekken zijn gevoerd. Ook is een woord van dank op zijn plaats aan de ambtsdragers, die in een korte tijd alle gesprekken hebben gevoerd en de enquêtes hebben
verzorgd. Een bijzonder woord van dank aan Sjoukje Faber en Linda van der Veen die de enquête hebben samengesteld, gefaciliteerd, verwerkt en zorg hebben gedragen voor het uitbrengen van het rapport. Een prachtig resultaat.
De kerkenraad heeft besloten om het rapport op de website ( www.pgdrachtenoost.nl/documenten/rapporten) te plaatsen en met u te bespreken op de Gemeenteavond van 13 november. U wordt hier allen van harte voor uitgenodigd.
Namens de wijkkerkenraad,
Chris de Haan, voorzitter

Eindejaarsbijdrage
Het duurt nog even maar toch zou ik de bestemming van de eindejaarsbijdrage al even bij u onder de aandacht willen brengen. Elk jaar in december wordt deze actie gehouden en mag de kerkenraad een bestemming kiezen voor (een deel) van de opbrengst. Dit jaar heeft de kerkenraad ervoor gekozen om de opbrengst die bestemd is voor de eigen wijk te besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van het geluid in de kerk tijdens de erediensten en andere activiteiten. De wens is er om een “mengtafel” te creëren waarmee de beamer en het geluid bediend kunnen worden. Ook wordt het op deze manier makkelijker om bijvoorbeeld filmpjes en dergelijke te gebruiken tijdens de diensten. Het uitvoeren van dit plan staat en valt met het resultaat van de actie. Hoe u deel kunt nemen aan deze actie hoort u later nog maar wij willen u deze actie van harte aanbevelen.
Wijkcollege van Kerkrentmeesters.

Gemeenteavond 13 november 2014
We willen als gemeente elkaar ontmoeten op de gemeenteavond. Naast informeel contact is het natuurlijk ook mooi om over bepaalde onderwerpen te spreken. U heeft als iets gelezen over het plan 'Gemeente voor elkaar, door elkaar'. Het is natuurlijk goed daar eens met elkaar over te praten. Verder heeft ds. Anne Henk Bosch een studie gedaan over het nieuwe liedboek. En het is natuurlijk heel leuk om daar iets over te horen en iets mee te zingen.
Daarom ziet de agenda er als volgt uit:

Agenda
1. Opening
2. Beleidsplan Wijkgemeente Oost 2014- 2015
3. Financiën
4. Gemeente: ‘Voor elkaar, door elkaar’
5. Bid- en Dankstond
Pauze
6. Ds. Boschma met verslag over zijn studie over Nieuwe Liedboek
en natuurlijk wordt er wel wat met het liedboek gedaan, dus liedboek meenemen.
7. Sluiting.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrijwilligersavond 23 oktober 2014
Donderdag 23 oktober is weer de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. We hebben een quiz gespeeld met als thema de jaren '80. Met het starten van de eerste ronde barstte ook de strijd weer los tussen de teams. Het is werkelijk een prachtig gezicht om alle vrijwilligers zo intensief te zien samenwerken. Dat was ook begrijpelijk natuurlijk want de prijzen waren niet mis. Het winnende team kreeg een troffee met een goedkeurende duim van chocolade. Het was een gezellige ontspannen avond. Aan het eind van de avond kreeg iedereen een bedankje mee naar huis. Een zakje gevuld met puzzelstukjes. Wij als vrijwilligers zijn eindelijk allemaal een puzzelstukje van die ene grote puzzel. Allemaal uniek maar samen vormen we een groot geheel. Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie inzet van het afgelopen seizoen en we hopen het komende seizoen weer enthousiast en met veel plezier verder te mogen puzzelen aan die grote puzzel!
Wijkcollege kerkrentmeesters Drachten Oost.

Vrijwilligersavond 23 oktober 2014
Donderdag 23 oktober is weer de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Je staat dan verbaasd te kijken hoeveel mensen meewerken in Drachten Oost als alle vrijwilligers binnenstromen in de Menorah. De leiding is in handen van het Wijkcollege van kerkrentmeesters. En aangezien het programma van vorig jaar een groot succes was, wordt het dit jaar met andere vragen herhaald. De jaren 80 staan centraal.

Met het starten van de eerste ronde barstte ook de strijd weer los tussen de teams. Het is werkelijk een prachtig gezicht om alle vrijwilligers zo intensief te zien samenwerken. Dat was ook begrijpelijk natuurlijk want de prijzen waren niet mis. De jeugd zit goed wat de muziek betreft. Bij de oudere garde worden de antwoordvellen gekenmerkt door maagdelijke blankoheid. Ja, gelukkig zijn de andere antwoorden een fluitje van een cent, zodat het toch nog een spannende strijd wordt. En aangezien de jury helemaal niet fraudegevoelig was, was iedereen (verplicht) tevreden over de uitslag. En de jongere garde had op de een of andere manier toch gewonnen. Onbegrijpelijk. Het winnende team kreeg een trofee met een goedkeurende duim van chocolade Maar zeker van harte gefeliciteerd!
Na een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje toog iedereen met een cadeautje naar huis. Daar bleek de echte quiz pas te beginnen. Een zakje gevuld met puzzelstukjes. Wij als vrijwilligers zijn allemaal een puzzelstukje van die ene grote puzzel. Allemaal uniek maar samen vormen we een groot geheel. Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie inzet van het afgelopen seizoen en we hopen het komende seizoen weer enthousiast en met veel plezier verder te mogen puzzelen aan die grote puzzel! Het was een gezellige en ontspannen avond. Kerkrentmeester ( Linda) bedankt!
Wijkcollege kerkrentmeesters Drachten Oost en Hans Dorsman

Kort verslag van de vergadering van de Grote Kerkenraad Oost 24 september2014
Het is goed om met de hele kerkenraad weer eens bij elkaar te zijn. Wat zeg ik, met meer dan de kerkenraad, want vandaag worden de ‘nieuwkomers’ verwelkomd en de ‘vertrekkers’ uitgezwaaid en de ‘verlengers’ worden opnieuw in de club opgenomen. Zo’n Grote Kerkenraad na de bevestigingszondag is altijd een gezellige wisseling van de wacht met bedankjes voor degene die afscheid neemt en bemoediging voor degene die komt of blijft. 

Ds. Anne Henk Boschma begint de avond met ons met een kleine viering, waarna we ons buigen over het werkplan Zuid - Oost. Hierin staan alle activiteiten die er dit seizoen staan. Dit plan wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt, een echt werkplan dus. Een aantal activiteiten worden samen met wijk Drachten Zuid gedaan. Weet u dat al deze plannen ook op www.pgdrachtenoost.nl staan. Die website is zeker het bekijken waard. 
Wat ook mooi is, is dat u op uw mobiele telefoon of tablet een app Protestant. kunt installeren waarmee u meteen naar deze website kunt gaan. Handig!

Een onderwerp dat op de gemeenteavond nog een keer aan de orde komt is “Biddag en Dankdag”, daarover later dus meer.
Het beleidsplan is ook zo’n document waar je eens rustig met elkaar over moet praten. Er staat tenslotte in waar je met de kerk naar toe wilt en hoe je dat gaat realiseren. Na een aantal opmerkingen wordt het goedgekeurd. 
Na de sluiting is er nog tijd om elkaar informeel te ontmoeten. De volgende Grote Kerkenraad is op 9 april 2015. Maar tussendoor zullen we ook nog wel een keer bij elkaar komen, want we krijgen bezoek van de visitatiecommissie namens het Regionale College voor de Visitatie in Fryslân.
De datum is nog niet bekend. Ze zijn van harte welkom.
Hans Dorsman, scriba

Algemene berichten
Missionaire zondag 26 oktober: "Wat een geluk!!"

Op woensdag 1 oktober heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuwe Bijbelvertaling "Bijbel in Gewone Taal" gepresenteerd en uitgebracht . Het is een vertaling van de Bijbel in duidelijke, dagelijkse taal, die de Bijbel begrijpelijk wil maken voor een breed lezerspubliek.
Het is de taal die je aanspreekt, waardoor teksten heel dichtbij komen. En door deze duidelijke taal beleef je de Bijbel op een geheel nieuwe manier.
26 Oktober is de Nationale Bijbelzondag. Op deze zondag wordt stil gestaan bij de vertaling en verspreiding van de Bijbel wereldwijd, maar ook dichtbij. Dit jaar staat de Bijbelzondag volledig in het teken van deze "Bijbel in Gewone Taal". Op de missionaire zondag van 26 okt in de Menorah willen wij deze prachtig nieuw verschenen Bijbelvertaling ook in het middelpunt zetten. De dienst heeft als thema gekregen "Wat een geluk!!".

Het kernvers is: ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld’. (Matteüs 5:3 uit BGT).
Voorganger in deze dienst is ds. Aafke Nicolai en muzikale medewerking zal verleend worden door ons eigen koor "Rejoice". De boekentafel staat deze zondag ook opgesteld zodat u de "Bijbel in Gewone Taal" door kunt bladeren en bestellen.
We hopen dat velen van u deze bijzondere dienst met ons mee willen vieren. Wat een geluk!!!
De Missionaire Werkgroep Drachten-Oost

Oudernevendiensten 

Vorig jaar zijn we begonnen met het organiseren van oudernevendienst. De ouders van kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar worden tijdens de dienst uitgenodigd om onder leiding van onze kerkelijk werker Anita van der Heide of een predikant met elkaar te praten over
geloofsopvoeding. De eerstvolgende keer is het onderwerp ‘relaties‘ o.l.v. Anita van der Heide op 16 november in de Menorah en o.l.v. ds. Aafke Nicolai op 7 december in de Zuiderkerk
De volgende data voor oudernevendiensten zijn:
25 januari en 1 maart 2015 o.l.v. ds. Anne Henk Boschma en op 15 maart in de Menorah o.l.v. ds. Aafke Nicolai.

Scribaat
Van een aantal ambtsdragers is afscheid genomen, zo ook van de scriba Sjoukje Faber. Iedereen zal het er over eens zijn dat ze een geweldige scriba was. Dat was in de gemeente duidelijk te merken. Als nieuwe scriba wil ik daar nog iets aan toevoegen. Als je zoiets overneemt, hoop je altijd dat er een bepaalde structuur aanwezig is. Niets is lastiger dan ergens aan te beginnen en dan een rommeltje aan te treffen. Bij Sjoukje is dat geenszins het geval. Ze heeft zelf in de loop der jaren een duidelijke en overzichtelijke structuur opgezet, waardoor het voor mij een stuk gemakkelijker is het Scribaat over te nemen. Ik kan alles vinden, het staat duidelijk op de computer; ik kan alles nog eens rustig nalezen. En ik kan haar zelfs ook nog eens vragen. Het is fantastisch als je zo kunt beginnen. Daarom Sjoukje, hartelijk bedankt voor de prachtige opzet van het Scribaat.

Hans Dorsman, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers (2)
De ochtenddienst op zondag 28 september in de Menorah zal weer onze jaarlijkse bevestigingsdienst zijn. De kerkenraad van wijk Oost is zeer verheugd u te kunnen meedelen dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden een ambt op zich te nemen:
Hennie Prinsen, als ouderling
Arjan Boven, als jeugdouderling
Hans Dorsman, als ouderling/scriba
Jaap Bruintjes, als diaken met speciale opdracht als voorzitter van de Centrale Diaconie Drachten.
Bezwaren kunnen tot uiterlijk 18 september schriftelijk worden ingebracht bij de scriba. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden in de ochtenddienst op zondag 28 september in de Menorah. Een aantal ambtsdragers heeft te kennen gegeven dat zij hun termijn willen verlengen. Dit zijn:
Anne Oosterveld, diaken
Lambert Veenstra, diaken
Ineke Hoving, diaken
Jan van der Leij, ouderling
Sjoukje Faber, ouderling.
Zij zullen in de bevestigingsdienst op zondag 28 september worden herbevestigd.
In deze dienst nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers:
Pieter de Jong, ouderling, na een periode van 4 jaar
Henk Meijer, ouderling/voorzitter commissie Eredienst, na een periode van 4 jaar
Froukje Tuinenga, ouderling, na een periode van 4 jaar
Netty Lubbers, diaken voor Nij Smellinghe, na een periode van 12 jaar.
De kerkenraad van wijk Oost wil hen hartelijk dankzeggen voor het werk dat zij voor- en in de gemeente van wijk Oost hebben gedaan.
Henk Meijer, Netty Lubbers en Pieter de Jong zijn bereid gevonden een taak op zich te nemen als Pastoraal bezoeker. In de bevestigingsdienst op zondag 28 september zullen zij als zodanig aan de gemeente worden voorgesteld. We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst op zondag 28 september.

Namens de kerkenraad van wijk Oost, Sjoukje Faber, scriba

UITNODIGING STARTZONDAG
Vieren, zingen, gezegend worden, opdracht, stilstaan bij deze wereld, koffie drinken, gezelligheid, samen eten, luisteren, elkaar ontmoeten: WELKOM!
De startzondag in de Menorah vindt dit jaar plaats op 21 september, en u wordt daar allemaal van harte voor uitgenodigd. Het zou fantastisch zijn als de kerk deze zondag stampvol zit!
Het thema van deze dag is: ‘Een dienende gemeente’.
De dienst, die begint om 9.30 uur, staat in het teken van dit thema. Er werkt een grote groep gemeenteleden aan mee; zij vormen het ’Startzondag-koor’ en ze zijn onder leiding van Nienke Boschma en Hans Dorsman al druk aan het repeteren om er een feestelijke dienst van te maken. Na de koffie is er gelegenheid een rondje in de kerk te maken en ons te gaan verdiepen in hoe we wat ‘dienen’ betreft in de wereld kunnen staan, aan de hand van stellingen uit ‘de zeven werken van barmhartigheid’.
Na de lunch komt er iemand van de Voedselbank Smallingerland om ons het een en ander te vertellen van het belangrijke en zo broodnodige werk van deze organisatie.
En hiervoor willen we nu een beroep op u doen. We willen de voedselbank met elkaar graag iets geven!

ACTIE
De afgelopen twee zondagen werd iedereen in de gelegenheid gesteld iets mee te nemen naar de kerk; namelijk één of meer producten die de mensen van de Voedselbank op hun beurt weer uit kunnen delen aan gezinnen die dat nodig hebben. Ook op de Startzondag zelf kunnen nog etenswaren worden gebracht. Op verzoek van de Voedselbank graag droge, houdbare producten: rijst, suiker, koffie, thee, meel, Brinta, macaroni en macaronimix, pakjes soep, wasmiddel, zeep, tandpasta, enzovoort, enzovoort, maar ook potjes babyvoeding bijvoorbeeld. In de kerk staan manden waar u de boodschappen in kunt leggen. We hopen zo de mensen van de Voedselbank een mooie voorraad etenswaren mee te kunnen geven, die ze kunnen gebruiken bij het samenstellen van de voedselpakketten. Doet u mee om deze actie te laten slagen?

Wij hebben er zin in; wij denken dat het een prachtige zondag gaat worden. Daarom nogmaals:

van harte uitgenodigd op 21 september!

Met vriendelijke groet, de werkgroep Startzondag 2014: Jeroen Akkerman, Gerda Bekius, Anne Henk Boschma, Jellie Douma, Geranda Schutter, Coby de Vries


(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers (1)

De ochtenddienst op zondag 28 september in de Menorah zal weer onze jaarlijkse bevestigingsdienst zijn. De kerkenraad van wijk Oost is zeer verheugd u te kunnen meedelen dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden een ambt op zich te nemen:
Hennie Prinsen als ouderling

Arjan Boven als jeugdouderling

Hans Dorsman als ouderling/scriba
Jaap Bruintjes als diaken met speciale opdracht als voorzitter van de Centrale Diaconie Drachten.

Bezwaren kunnen tot uiterlijk 18 september schriftelijk worden ingebracht bij de scriba. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden in de ochtenddienst op zondag 28 september in de Menorah.
Een aantal ambtsdragers heeft te kennen gegeven dat zij hun termijn willen verlengen. Dit zijn:
Anne Oosterveld, diaken 
Lambert Veenstra, diaken
Ineke Hoving, diaken
Jan van der Leij, ouderling
Sjoukje Faber, ouderling.
Zij zullen in de bevestigingsdienst op zondag 28 september worden herbevestigd.
In deze dienst nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers:
Pieter de Jong, ouderling, na een periode van 4 jaar
Henk Meijer, ouderling/voorzitter commissie Eredienst, na een periode van 4 jaar
Froukje Tuinenga, ouderling, na een periode van 4 jaar
Netty Lubbers, diaken voor Nij Smellinghe, na een periode van 12 jaar.
De kerkenraad van wijk Oost wil hen hartelijk dankzeggen voor het werk dat zij voor- en in de gemeente van wijk Oost hebben gedaan. Henk Meijer en Netty Lubbers zijn bereid gevonden een taak op zich te nemen als Pastoraal bezoeker. In de bevestigingsdienst op zondag 28 september zullen zij als zodanig aan de gemeente worden voorgesteld. We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst op zondag 28 september.
Namens de kerkenraad van wijk Oost,
Sjoukje Faber, scriba

Startzondag 21 september 2014 in de Menorah
Vorig jaar hebben we op een gemeenteavond een missionair profiel gekozen voor onze wijk; zó willen we kerk zijn. Als eerste werd het profiel ‘een dienende gemeente’ gekozen. En als we daar voor kiezen, zullen we het ook handen en voeten moeten geven. Daarom is dit het thema van deze startzondag geworden: ‘Een dienende gemeente’. In de dienst, die begint om 9.30 uur, wordt aandacht aan dit onderwerp besteed. Na de koffie is er gelegenheid een rondje in de kerk te maken en ons te gaan verdiepen in hoe we wat dat betreft in de wereld kunnen staan. Dit aan de hand van stellingen uit ‘de zeven werken van barmhartigheid’.
Voor de kinderen wordt ook van alles georganiseerd: een quiz, een spel met grote dobbelstenen over het thema van de dag; een dansje instuderen, voetballen, tekenen met stoepkrijt, een mooie film voor de tieners.
Aan de inwendige mens is natuurlijk ook gedacht. In de kerk zullen de komende weken lijsten liggen waarop u kunt invullen of u iets wilt bakken voor bij de koffie en/of iets te eten mee wilt nemen voor de lunch. De vorige startzondagen was dat een groot succes, mogen we er van uit gaan dat u weer meewerkt aan het slagen er van?

Na de lunch komt er iemand van de Voedselbank Smallingerland om ons het een en ander te vertellen van het belangrijke en zo broodnodige werk van deze organisatie. En hiervoor willen we nu een beroep op u doen. We willen de voedselbank met elkaar graag iets geven. Drie weken lang (7, 14 en 21 september) wordt u allemaal in de gelegenheid gesteld iets mee te nemen naar de kerk; namelijk één of meer producten die de mensen van de Voedselbank op hun beurt weer uit kunnen delen aan gezinnen die dat nodig hebben. Op verzoek van de Voedselbank graag droge, houdbare producten: rijst, suiker, koffie, thee, meel, macaroni en macaronimix, pakjes soep, wasmiddel, zeep, tandpasta, enzovoort, maar ook potjes babyvoeding bijvoorbeeld. In de kerk staan op de genoemde zondagen manden waar u de boodschappen in kunt leggen. We hopen zo de mensen van de Voedselbank een mooie voorraad etenswaren mee te kunnen geven, die ze kunnen gebruiken bij het samenstellen van de voedselpakketten. Doet u mee om deze actie te doen slagen?
Met vriendelijke groet, de werkgroep Startzondag 2014

Goede Vrijdag in de Menorah
Het verhaal van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus in woord en muziek

Johann Sebastian Bach’s passiemuziek naar het evangelie van Matteüs (de hoofdstukken 26 en 27) werd op Goede Vrijdag, nu 287 jaar geleden (11 april 1727) voor het eerst uitgevoerd in Bach’s ‘eigen’‘ kerk, de Thomas Kirche in Leipzig.
In de Goede of Stille week, voorafgaande aan Pasen, kunnen we overal getuige zijn van (concertmatige) passiemuziek van Bach (Matteüs, Marcus en Johannes). Door de muziek ervaren we kracht, troost en verlichting.
Twee jaar geleden hebben we in Nederland kennis kunnen maken met een Nederlandse vertaling van de Matteüs Passie door Ria Borkent, beter gezegd een ‘poëtische herdichting’, met inachtname van de bronnen en de ziel van de taal van Bach.
Het inspireerde Rein Albert Ferwerda om rond een aantal lezingen uit de Bijbel, koorfragmenten en koralen uit de Matteüs passie in de Nederlandse taal te selecteren en te bewerken voor zijn koor ‘Ere zij God’. Op Goede Vrijdag worden in de Menorah deze fragmenten - gevlochten door de evangelielezingen uit Matteüs 26 en 27 – door ‘Ere zij God’ ten gehore gebracht. Deze fragmenten worden aangevuld met liederen uit het Liedboek voor de Kerken, gezongen door de gemeente. Dirigent Ferwerda begeleidt het koor op de piano, Hans Dorsman de gemeentezang op het orgel. Verder werken mee: Annemijn van Dijk, viool, en Marlies de Jager, fluit.
Het belooft een bijzondere dienst te worden; u wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Gemeente: voor elkaar, door elkaar!

In de vorige Geandewei heb ik u verteld dat de kerkenraad van Oost bezig is met plannen voor de toekomst van onze Kerk. In de afgelopen weken is nagedacht over de vorm hoe de kerkenraad in gesprek kan komen met individuele gemeenteleden over de toekomst van onze wijkgemeente. Op donderdag 3 april is het plan gepresenteerd en besproken in de Grote Kerkenraad. Daar is het besluit genomen om samen met dit plan aan het werk te gaan. Het plan heeft de titel gekregen,” Gemeente: voor elkaar, door elkaar!”
Hoe ziet het plan eruit?
De kerkenraad wil het gesprek aangaan met alle gemeenteleden in de leeftijd van 20 en 70 jaar. De gesprekken worden met u gevoerd door de ambtsdragers van Kerkenraad. Voordat het gesprek plaatsvindt, ontvangen gemeenteleden per adres een brief van de Kerkenraad. Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van het gesprek.
Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een vragenlijst die dient als richtlijn voor het gesprek, maar die ook vragen om een antwoord. Met die antwoorden en suggesties probeert de kerkenraad plannen te maken voor de toekomst van onze wijkgemeente, voor onze kerk. In die plannen moeten gemeenteleden een belangrijke en actieve rol spelen. Ook daar heeft de kerkenraad uw antwoorden en u nodig.
Het spreekt voor zich dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Notities die worden gemaakt van het gesprek, worden na verwerking van de gegevens tot informatie, vernietigd. De informatie is geanonimiseerd. Toezeggingen van gemeenteleden om bepaalde taken op zich te nemen in de Kerk worden vastgelegd op naam en worden beheerd door de scriba.
De kerkenraad hoopt dat u de ambtsdragers gastvrij wilt ontvangen en met hen mee wilt denken. Samen kunnen wij zo wegen zoeken voor onze gemeente in deze tijd.
Samen geven we inhoud aan “Gemeente: voor elkaar, door elkaar!”
Namens de kerkenraad van Oost,
Chris de Haan, voorzitter

Vacatures

Een auto met een lekke band zonder reservewiel kan niet rijden. Ook al is de tank gevuld en draait de motor als een zonnetje.
In de afgelopen jaren zijn steeds artikelen geplaatst in de Geandewei om de vacatures die ontstaan in de organisatie van onze wijkgemeente onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden. Deze artikelen hebben niet het gewenste resultaat gehad. In het komende kerkelijk jaar moeten we het doen met nog minder ambtsdragers en vrijwilligers. De redenen om te stoppen zijn vaak leeftijd, achteruitgang van de gezondheid, beperkingen in mobiliteit en overschrijding van.de maximum termijn van 12 jaren voor ambtsdragers.
Om de gemeente ondersteuning in het pastoraat en diaconaat te blijven bieden is tot nu toe de oplossing gevonden in aanpassingen in de organisatie. Dit betekent een aanmerkelijke verzwaring van de taken van de ambtsdragers en teams in de secties.
Maar ook in andere commissies ontstaan vacatures die niet meer worden gevuld.
De kerkenraad werkt aan plannen om alle gemeenteleden van onze wijk persoonlijk te benaderen met de vraag: Op welke wijze wilt u zich inzetten voor uw kerk. Maar ook: Wat voor werk zou u kunnen doen voor de kerk en hoeveel tijd kunt u daaraan besteden. Want, vele handen maken licht werk.
Een kerk met gaten in de organisatie kan niet doen waarvoor ze is bedoeld. En dat is: Er zijn voor de mensen in de kerk. Er zijn voor de mensen in deze wereld. Zorgdragen voor de heelheid van de schepping. Een dienende gemeente zijn.
Samen zijn we kerk, samen zijn we gemeente van Christus en verantwoordelijk voor het functioneren van de kerk. Een predikant kan het niet alleen, de kerkenraad kan het niet alleen.
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Kennismakingsavond van 13 maart, Kort verslag
Ds. Anne Henk en Nienke waren op de fiets naar de Menorah gekomen, niet wetend wat hen te wachten stond. Dat hebben ze geweten. Alle groepen die actief zijn in Oost was gevraagd om een ludiek cadeautje mee te nemen en zich te presenteren met een verhaaltje over de groep en de activiteiten. Een twintigtal groepen en individuele gemeenteleden hadden positief gereageerd op de oproep. Een vrolijke en kleurrijke stoet trok voorbij. Hans Dorsman verbond de presentaties steeds met een aantal dichtregels. Een opgetogen gemeente, een verraste familie Boschma die zich vertwijfeld afvroeg hoe krijgen we al die spullen thuis en waar moeten we het laten. Alle verhuisdozen zijn nog niet eens uitgepakt en de rommelmarkt van de Menorah is net geweest.
Na de pauze werd afscheid genomen van ds. Aafke Nicolai. Haar pastorale taak verschuift van Oost naar Zuid. In haar dankwoord bedankte zij voor het vertrouwen dat ze heeft gekregen van de gemeente. Hoewel ze niet was beroepen door de wijkgemeente heeft ze zich steeds de wijkpredikant gevoeld van Oost. En dat gevoel is wederzijds. We zullen haar blijven ontmoeten binnen het samenwerkingsverband met Zuid en bij de vieringen. De gemeente heeft Aafke niet met lege handen laten gaan.
Ook voor ds. Bert de Ruiter was het moment van afscheid weer aangebroken. De waarneming na het vertrek van ds. Henriëtte Huizenga werd daarmee beëindigd. In zijn dankwoord gaf hij aan dat hij met veel genoegen in en met deze wijk heeft gewerkt. Er is nu meer ruimte voor hem om het wat rustiger te doen. Ook voor Bert was er een cadeau van de gemeente.
Tenslotte werd de beroepingscommissie bedankt voor het vele werk dat zij hebben verricht voor de gemeente. Een grote commissie die in staat is geweest om met respect voor elkaar en in een prettige sfeer het unanieme advies uit te brengen om ds. Anne Henk Boschma te beroepen in Oost, dwingt veel respect af. Ook hebben ze een belangrijke rol gespeeld bij de bevestigings- en intrededienst van de nieuwe predikant en bij deze kennismakingsavond. Deze avond is de beroepingscommissie van Oost opgeheven en zijn de leden ontheven van hun taken. Een kleine herinnering aan deze periode was er voor alle leden van de commissie.
Een gevoel van grote vreugde en dankbaarheid overheerste aan het eind van deze prachtige avond. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog lang en gezellig nagepraat.
Uiteindelijk zijn ook de cadeaus nog diezelfde op de Meent afgeleverd.

Gemeenteavond van 20 maart, kort verslag.
De gemeenteavond in het voorjaar wordt vaak gehouden in de periode rond Biddag voor het gewas. In Oost is dat geen uitzondering. De kerkenraad gaat er vanuit dat voor de pauze onderwerpen aan de orde moeten komen die van belang zijn voor de kerk en de gemeente. Na de pauze is er ruimte voor een bijzonder onderwerp.
In de afgelopen jaren zijn keuzes voorgelegd aan de gemeente over missie, gekozen profielen en het missionair gemeente zijn. Deze avond is toegelicht hoe de keuzes van de gemeente dienen als uitgangspunt voor het opstellen van het eigen beleidsplan van de wijkgemeente. Daarnaast is duidelijk gemaakt welke fondsen beschikbaar zijn en ingezet worden om de werkplannen uit te voeren en te financieren.
Vanuit de aanwezigen werd de suggestie gedaan om deze informatie op de website van Oost te plaatsen om duidelijk te maken waar onze wijkgemeente voor staat. Ook werd de vraag gesteld aan de kerkenraad om te overwegen om Biddag en Dankdag te houden op de traditionele woensdagen in plaats van de zondag volgend op deze dagen. Er is toegezegd dat dit punt op de agenda van de kerkenraad zal worden geplaatst en besproken.
Na de pauze heeft mw. Sjoeke van der Meer, coördinator van hospice Smelnehaven aan het Zuid, een presentatie gehouden waarin we werden meegenomen in de wereld van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Vaak is onbekend welke rol het hospice en de vrijwilligers kunnen spelen in de laatste levensfase van mensen en de mogelijkheid van praktische en emotionele ondersteuning van hun naasten. In meerdere opzichten “Het bijna-thuis-huis”. Een goede en zinvolle gemeenteavond die werd bezocht door zo’n 80 gemeenteleden.

Terugblik ontmoetingsbijeenkomsten
Net als in het voorgaande seizoen waren er ook voor deze winter weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gepland. Het programma was deze keer voorbereid door enkele leden van de Pastorale Raad. Inmiddels heeft ook de laatste van de bijeenkomsten in de Menorah plaatsgevonden, dus tijd voor een korte terugblik.
Het thema was deze keer "Met hart en ziel". Aan de hand van de DVD uit het "Hart en zielpakket", een uitgave van de landelijke PKN in het kader van de tweede missionaire ronde (2011-2012), gingen we met elkaar in gesprek.
Aan het begin van de bijeenkomsten werd een kaars aangestoken als teken dat God met zijn licht in ons midden wil zijn. Daarna werd als inleiding het Bijbelgedeelte uit Mattheüs 28:16-20 gelezen. Vervolgens bekeken we met elkaar een aantal filmpjes en na elk daarvan gingen we aan de hand van enkele vragen met elkaar in gesprek. Het ging over missionaire gemeente willen zijn; over het belang van open staan voor en luisteren naar de ander; over het verhaal dat we te vertellen hebben en hoe we dat kunnen doen; over wat het zien van onrecht in mensen kan losmaken en hoe dat er toe kan leiden dat je in actie komt om hier iets aan te doen. 
Aan het eind van het officiële gedeelte van de avond luisterden en keken we naar het gedicht: Als ik maar....., over onze onmacht, over een mond vol tanden en over het verlangen om tóch iets te zeggen.
Daarna kon de ontmoeting worden voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje, zoals altijd prima verzorgd door onze koster Mieneke Bult. Hiervan werd ruim gebruik gemaakt en er werd gezellig nagepraat. Ontmoeting, een belangrijk doel van deze bijeenkomsten, heeft dus ook zeker plaatsgevonden.
We kunnen terugkijken op goede bijeenkomsten, die wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar zijn. We hopen dat dit ook voor u geldt.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Als ik maar

Als ik kijken kon
had ik je wel gezien

Als ik horen kon
had ik wel geluisterd

Als ik bidden kon
had ik je naam wel genoemd

Als ik maar....

Ik had je willen vertellen
over mijn geloof
mijn hoop, mijn twijfel
maar ik durfde niet

Ik had je willen zeggen
dat het anders kon

Welkom
Op 2 maart is ds. Anne Henk Boschma door ds. Aafke Nicolai bevestigd als wijkpredikant van onze wijkgemeente. In een sfeervolle Menorah is ds. Anne Henk Boschma verwelkomd door de gemeente. De aanwezigheid van veel gasten van de gemeente en van het gezin en de familie van ds. Anne Henk en Nienke hebben het bijzondere karakter van deze bevestigings- en intrededienst onderstreept. Daarmee gaan de wijkgemeente Oost en de nieuwe wijkpredikant een nieuwe fase in van kennismaken, elkaar leren kennen en samenwerken. Samen op weg met de zekerheid van Gods aanwezigheid en zegen, het heil van onze Heer, Jezus Christus en de inspiratie van de Heilige Geest.

Afscheid ds. Aafke Nicolai
Bij het aantreden van de nieuwe wijkpredikant hoort in dit geval ook het afscheid van de andere wijkpredikant ds. Aafke Nicolai. Op 29 november 2009 heeft zij een deel van het werk in onze wijk overgenomen van ds. Bert de Ruiter. Dit paste precies binnen het samenwerkingsverband tussen Oost en Zuid. Ruim vier jaar heeft ds. Aafke Nicolai zich ingezet voor onze wijkgemeente; in het bijzonder in de Eredienst, in het pastoraat en voor onze gezamenlijke jeugd. Mee door haar inzet heeft de samenwerking met Zuid daardoor gestalte gekregen. Daarvoor zijn we als kerkenraad van en gemeente van Oost dankbaar en haar veel dank verschuldigd. Zij was mee het gezicht van Oost.
Ds. Aafke Nicolai verdwijnt niet uit beeld. Na het emeritaat van ds. Jan Jurjens is zij de wijkpredikant van onze zustergemeente Zuid. Binnen het samenwerkingsverband blijft ds. Aafke Nicolai betrokken bij onze wijkgemeente en zal zij nog regelmatig de Eredienst in de Menorah voor haar rekening nemen.

Afscheid ds. Bert de Ruiter
In februari 2013 heeft ds. Henriëtte Huizenga de Menorah verruild voor de Maranathakerk in Bedum. Het werk in de wijk heeft niet stilgelegen omdat ds. Bert de Ruiter op verzoek van de wijkkerkenraad van Oost direct de draad heeft opgepakt. Eigenlijk vond hij dat niet moeilijk omdat hij en Joke als meelevende gemeenteleden van onze wijk nauw betrokken waren bij het wel en wee van deze gemeente. Na ruim een jaar kijken we terug op een periode die belangrijk is geweest voor Oost maar ook voor de PGDrachten. Vanuit zijn jarenlange ervaring heeft ds. Bert de Ruiter mee richting gegeven aan onze wijkgemeente. Zijn prioriteit ligt daarbij altijd op de pastoraat in de gemeente en bij de mensen uit de wijk. De kerkenraad en de gemeente danken ds. Bert de Ruiter voor de inzet voor deze gemeente. De mogelijkheid doet zich voor om het nu wat rustiger aan te doen. We hopen dat Bert en Joke nauw en actief betrokken blijven bij onze wijkgemeente.

Welkom en afscheid op 13 maart
Bij het verschijnen van deze Geandewei heeft de gemeente tijdens een speciale avond op 13 maart kennisgemaakt met ds. Anne Henk Boschma en Nienke.
Tijdens dezelfde avond is ook afscheid genomen van ds. Aafke Nicolai en ds. Bert de Ruiter. In de volgende uitgave van Geandewei vindt u een verslag.

Vacatures
Een auto met een lekke band maar zonder reservewiel kan niet rijden. Ook al is de tank gevuld en draait de motor als een zonnetje.
In de afgelopen jaren zijn steeds artikelen geplaatst in de Geandewei om de vacatures die ontstaan in de organisatie van onze wijkgemeente onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden. Deze artikelen hebben niet het gewenste resultaat gehad. In het nieuwe kerkelijk jaar moeten we het doen met nog minder ambtsdragers en vrijwilligers. De redenen om te stoppen zijn vaak leeftijd, achteruitgang van de gezondheid en beperkingen in mobiliteit.
Om de gemeente ondersteuning in het pastoraat en diaconaat te blijven bieden is tot nu toe de oplossing gevonden in aanpassingen in de organisatie. Dit betekent een aanmerkelijke verzwaring van de taken van de ambtsdragers en teams in de secties. Maar ook in andere commissies ontstaan vacatures die niet worden gevuld.
De kerkenraad werkt aan plannen om alle gemeenteleden van onze wijk persoonlijk te benaderen met de vraag: Op welke wijze wilt u zich inzetten voor uw kerk. Maar ook: Wat voor werk zou u kunnen doen voor de kerk en hoeveel tijd kunt u daaraan besteden. Want, vele handen maken licht werk.
Een kerk met gaten in de organisatie kan niet doen waarvoor ze is bedoeld. En dat is: Er zijn voor de mensen in de kerk. Er zijn voor de mensen in deze wereld. Zorgdragen voor de heelheid van de schepping. Een dienende gemeente zijn.
Samen zijn we kerk, samen zijn we gemeente van Christus en verantwoordelijk voor het functioneren van de kerk. Een predikant kan het niet alleen, de kerkenraad kan het niet alleen.
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Komen en gaan 2
Het schiet al aardig op naar 2 maart 2014. U weet wel, de bevestigings- en intrededienst van ds. Anne Henk Boschma om 14.00 uur in de Menorah. Een zanggroep van gemeenteleden gaat ook meedoen. Ze oefent op 14, 21 en 28 februari om 19.30 uur. Als u het leuk vindt om mee te zingen, dan bent u van harte welkom.
Ook voor de gemeenteavond op 13 maart 2014 zijn we al druk bezig. Op die avond kunt u kennismaken met de ' nieuwe dominee'.
Denkt u ook aan het afscheidscadeau voor de ' gaande' dominees. De doos voor uw bijdrage staat op 16 en 23 februari op de tafel bij de schuifdeuren.
Op de diverse nieuwsbrieven zult u aan dit alles nog herinnerd worden.
Namens de voorbereidingscommissie, Hans Dorsman

Komen en gaan
Op zondag 2 maart 2014 is de intrede-dienst van ds. Anne Henk Boschma om 14.00 uur in de Menorah. ’s Ochtends is er dan geen dienst. In die middagdienst zal ds. Aafke Nicolai ds. Anne Henk Boschma bevestigen als predikant van Drachten Oost.
Verschillende gemeenteleden zullen hun medewerking verlenen. We willen er samen een mooie viering van maken. Na de dienst is er natuurlijk gelegenheid om een kopje koffie te drinken en de nieuwe dominee en zijn vrouw de hand te schudden. Deze kennismaking willen we voortzetten op 13 maart op de gemeenteavond. Er zijn al commissies aan het werk om de dienst en de gemeenteavond te organiseren.
Als er iemand komt, gaat er meestal ook iemand. In dit geval betreft het twee personen.
Op de gemeenteavond op 13 maart nemen we afscheid van ds. Aafke Nicolai en ds. Bert de Ruiter die beide in onze wijk werkzaam zijn geweest.
We sturen hen natuurlijk niet met lege handen weg. Daarom zal er de laatste weken van februari in de kerk een doos staan waarin u de bijdrage voor het afscheidscadeau van ds. Nicolai en ds. de Ruiter kunt doen.
Voor mensen die liever iets willen overmaken kan dat. We hebben daar een rekening voor. Dat is rekeningnummer: NL98INGB0002328002 ten name van S. Faber te Drachten onder vermelding van: ‘voor cadeau predikanten’.
De beroepingscommissie zal aan de dienst en de gemeenteavond hand- en spandiensten verlenen.
Dat is dan tevens het laatste optreden van deze commissie en zit hun werk erop.
Via het Menoraviertje en de website wordt u regelmatig op de hoogte gehouden.
Namens de commissie,
Sjoukje Faber, Chris de Haan, Henk Meijer, ds. Aafke Nicolai, Hans Dorsman

Organisatie van de startzondag 2014
In de eerste Geandewei van dit jaar heb ik de overwegingen genoemd waarom de kerkenraad voor een andere opzet heeft gekozen voor de organisatie van de Startzondag 2014.
De kerkenraad van Oost vraagt daarom gemeenteleden van Oost om zich op te geven om de organisatie van de Startzondag 2014 ter hand te nemen. Er is eventueel een draaiboek en budget beschikbaar voor de activiteiten op deze dag. In februari wordt gekeken of er voldoende vrijwilligers zijn om er een prachtige Startzondag 2014 van te maken.
De kerkenraad rekent op uw medewerking. Iedereen kan meedoen.
U kunt zich opgeven bij de scriba, Sjoukje Faber, T: (0512) 52 21 98, E-mail zie 'Map Contact'
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Kerstpakkettenactie Diaconale Raad Oost december 2013.
Vóór de Kerstdagen hebben we een oproep aan u in Geandewei gedaan om een kerstpakket af te staan of om een donatie te doen voor onze actie. We hebben een aantal pakketten ontvangen en de inhoud hiervan verdeeld over onze eigen pakketten of er enkele nieuwe pakketten van gemaakt. Ook hebben we veel spaarkaarten van u mogen ontvangen en deze hebben we omgeruild voor artikelen die we toegevoegd hebben aan onze pakketten.
Mede dankzij u zijn er weer veel pakketten bezorgd en hebben we veel mensen blij kunnen maken en een plezierige kerst bezorgd.
Uw Diaconale Raad Oost.

Nieuwe liedboek
In dit nieuwe jaar zingen we elke zondag een nieuw lied uit het nieuwe liedboek. We willen dat als volgt doen. Na elke dienst zingen we na het koffie drinken, met wie dat willen het nieuwe lied van de komende zondag. Dat lied zingen we ook als lied voor de dienst en in de dienst wordt het ook gezongen. In totaal zingen we het dus drie keer. Dan leren we het goed. Het lied voor januari zijn 26 januari lied 305. We gaan niet als zanggroep vooraan staan, u blijft gewoon in de kerk zitten. Het gaat erom dat een groep mensen het al een keer gezongen heeft. De organist die dienst heeft studeert met u het lied in.

Eindejaarsbijdrage
Elk jaar in december wordt de eindejaarsactie gehouden. Een deel van de opbrengst is door de wijk zelf te besteden. De kleine kerkenraad mag elk jaar vooraf een doel geven aan deze actie. Dit jaar is door de kerkenraad het volgende doel bepaald; “creatieve invulling van de zondag”.
De kerkenraad vind het belangrijk dat we een “levendige gemeente” zijn. Door het beperkt wijkbudget is het soms lastig om alle activiteiten die we graag willen organiseren ook te bekostigen. Zo willen we bijvoorbeeld graag extra muzikale begeleiding om zo beter te kunnen oefenen met het nieuwe liedboek. Maar ook zouden we bestaande activiteiten graag uitbreiden, hierbij valt te denken aan een kleine maaltijd tijdens de Menorah-Inn middagen, of nieuwe activiteiten zoals mannen en vrouwen bijeenkomsten, er zijn tal van activiteiten te bedenken voor alle doelgroepen. We hopen zo met de opbrengst van deze actie dus een creatieve invulling te geven aan de zondag.
Namens de kerkenraad wil ik de eindejaarsactie dan ook van harte aanbevelen.
Linda van der Veen, Kerkrentmeester

Aktie kerkbalans
Met het draaiend houden van een kerkelijke organisatie gaan veel kosten gepaard. De belangrijkste kostenpost van elke kerk, en dus ook van ons, zijn de salaris kosten: van onze predikanten, van onze kerkmusici, van onze kosters en administratieve medewerkers (kerkelijk bureau). Samen vormen zij de basis waarop het kerkelijk leven draait, maar gelukkig heeft onze Protestantse Gemeente Drachten een grote groep actieve vrijwilligers die hun steentjes bij dragen en samen garant staan voor een grote kosten besparing!
Andere kosten betreffen het algemene onderhoud van alle gebouwen en van de orgels: voor monumentale gebouwen en orgels krijgen we daar gelukkig deels subsidie voor. Ook het houden van kerkdiensten brengt kosten met zich mee, De opbrengst van de actie kerkbalans, de collectes en een aantal kleinere inkomstenbronnen moeten er samen voor zorgen dat we als kerkelijke gemeente alle kosten kunnen betalen en samen kerk kunnen blijven op een manier waarop we dat willen. Dat kan alleen maar als elk gemeente lid daaraan bereid is bij te dragen; zonder uw bijdrage lukt het niet om een financiële gezonde situatie te creëren en te behouden.
Allemaal kunnen we, zowel financieel als door ons vrijwilligerswerk, ervoor zorgen dat onze kerk overleeft en toekomst blijft bieden. Voor iedereen die nu lid is van onze gemeente, maar ook voor allen die na ons komen! “Kerk zijn” doe je samen!
Wijk college van kerkrentmeesters

Kennismakingsavond voor nieuw ingekomen leden
Op donderdag 30 januari wordt er een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuw ingekomen leden van wijk Oost. Leden die tussen 1 jan. 2013 en 31 dec. 2013 in wijk Oost zijn komen wonen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Ook andere belangstellenden die kennis willen maken met onze wijkgemeente zijn van harte welkom. De avond wordt gehouden in de Menorah, Dwarswijk 350 en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee voor u klaar. Graag willen wij u, als nieuwe bewoner van wijk Oost, op deze avond op een ontspannen manier kennis laten maken met al hetgeen er in onze kerk valt te beleven. Onder het genot van een hapje en een drankje zal er ook voldoende tijd zijn om elkaar beter te leren kennen. Bent u in de aangegeven periode in wijk Oost komen wonen en hebt u geen uitnodiging gehad? Dan is er een foutje gemaakt en zouden we heel graag bericht van u ontvangen op onderstaand adres! We kunnen dan alsnog een uitnodiging bij u bezorgen. Ook voor nadere informatie kunt u terecht bij Sjoukje Faber, T: (0512)52 21 98 of E: zie Map 'Contact'.
Namens de kerkenraad,
Sjoukje Faber, scriba

Alvast een opzetje voor de intrededienst van ds Boschma
Zoals u waarschijnlijk al weet is de intrededienst van ds. Anne Henk Boschma op 2 maart in de Menorah. De kerkenraad heeft besloten om de aanvangstijd van de intrededienst te stellen 14.00 uur. De ochtenddienst in de Menorah komt te vervallen. Hiermee wordt het mogelijk voor andere predikanten en kerkelijk werkers om aanwezig te zijn bij deze intrededienst. Ook is er meer tijd om er een feestelijke gebeurtenis van te maken.
Hou er ook alvast rekening mee dat er op 13 maart een soort gemeenteavond is.
Over de invulling van die avond hoort u later meer.
De plannen van de familie Boschma krijgen ook steeds meer vorm.
Kon ik u vorig jaar melden dat ze een woning hadden gevonden, nu is de verhuizing gesteld op 20 februari.
Zij gaan wonen op de Meent 55.
Alvast de gegevens:
Fam. A.H. Boschma
De Meent 55
9203 XR Drachten.
T: 0512 - 37 22 04
E:  zie map 'Contact' 

Ontmoetingsbijeenkomsten 2014.
Net als voorgaande jaren zullen ook dit seizoen weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden. Het doel van deze avonden / middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het “elkaar als gemeenteleden ontmoeten” centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema.
Ook deze keer sluiten we aan bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen gekozen heeft: Met hart en ziel.
Van een DVD uitgegeven door de landelijke Protestantse Kerk hebben we enkele korte filmpjes gekozen.
Het is de bedoeling dat we deze met elkaar bekijken en na ieder filmpje even hierover doorpraten aan de hand van enkele vragen die we bij elk van de filmpjes gemaakt hebben. Zo willen we met elkaar nadenken over vragen als: Wat voor gemeente willen wij zijn? Hoe breng je je geloof in praktijk? Hoe ga je in gesprek over je geloof, zowel met mensen binnen de kerk maar ook daarbuiten?
Als het goed is heeft u, tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, inmiddels allemaal een persoonlijke uitnodiging gekregen met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Ook deze antwoordstrook is of wordt binnenkort weer opgehaald.
We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen.
De bijeenkomsten staan gepland op:
-dinsdagavond 11 februari om 19.45 uur
-woensdagmiddag 12 februari om 14.30 uur
-zondagavond 16 februari om 19.45 uur
-maandagmiddag 17 februari om 14.30 uur
-donderdagavond 20 februari om 19.45 uur
Een kwartier voor aanvang staat de koffie en thee klaar. Na afloop kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze met elkaar kennis gemaakt worden en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
Is het antwoordstrookje niet opgehaald, of heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch wel meedoen, dan kunt u zich alsnog opgeven door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; bellen kan ook: tel. 520621.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad.

Eindejaarsbijdrage
Elk jaar in december wordt de eindejaarsactie gehouden. Een deel van de opbrengst is door de wijk zelf te besteden. De kleine kerkenraad mag elk jaar vooraf een doel geven aan deze actie. Dit jaar is door de kerkenraad het volgende doel bepaald; “creatieve invulling van de zondag”.
De kerkenraad vind het belangrijk dat we een “levendige gemeente” zijn. Door het beperkt wijkbudget is het soms lastig om alle activiteiten die we graag willen organiseren ook te bekostigen. Zo willen we bijvoorbeeld graag extra muzikale begeleiding om zo beter te kunnen oefenen met het nieuwe liedboek. Maar ook zouden we bestaande activiteiten graag uitbreiden, hierbij valt te denken aan een kleine maaltijd tijdens de Menorah-Inn middagen, of nieuwe activiteiten zoals mannen en vrouwen bijeenkomsten, er zijn tal van activiteiten te bedenken voor alle doelgroepen. We hopen zo met de opbrengst van deze actie dus een creatieve invulling te geven aan de zondag.
Namens de kerkenraad wil ik de eindejaarsactie dan ook van harte aanbevelen.
Linda van der Veen, Kerkrentmeester

Organisatie van de startzondag 2014
De kerkenraad van Oost is voortdurend bezig met het meer betrekken van de gemeenteleden bij activiteiten in en voor de kerk. Soms is dat moeilijk en soms is het enthousiasme groot. Er zijn veel mensen actief in de kerk. Zij zetten zich met hart en ziel in en brengen grootse dingen tot stand.
In de vergadering van de afgelopen kerkenraad is gesproken over de organisatie van de Startzondag 2014. De Startzondag is altijd een feestelijke dag met een bijzonder karakter. De kerk geeft daarin haar visitekaartje af voor het komende jaar. De organisatie wordt vrijwel altijd neergelegd bij één van de raden of commissies van de kerkenraad in samenwerking met de predikant voor de startzondag en met ondersteuning vanuit de gemeente.
In de discussie rondom dit onderwerp is voorgesteld om vrijwilligers uit de gemeente te vragen om de organisatie van de Startzondag op zich te nemen. Deze suggestie is door de kerkenraad overgenomen.
Er zijn vaak gemeenteleden die weinig voelen voor een meerjarige inzet voor de kerk maar die zich wel graag in willen zetten voor een activiteit op projectbasis. Daarbij komt dat mensen vaak geweldige ideeën hebben om zo’n dag heel bijzonder te maken. In het verleden is er in Oost zelfs een Startweek geweest met elke dag activiteiten voor de verschillende groepen.
De kerkenraad van Oost vraagt daarom gemeenteleden van Oost om zich op te geven om de organisatie van de Startzondag 2014 ter hand te nemen. Er is eventueel een draaiboek en budget beschikbaar voor de activiteiten op deze dag. In februari wordt gekeken of er voldoende vrijwilligers zijn om er een prachtige Startzondag 2014 van te maken. De kerkenraad rekent op uw medewerking. Iedereen kan meedoen.
U kunt zich opgeven bij de scriba, Sjoukje Faber, tel. 522198 e-mail: zie map Contact
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Avond voor nieuw ingekomen gemeenteleden van wijk Oost
Op maandag 30 januari 2014 organiseert de wijkkerkenraad van Oost de ontmoetingsavond voor gemeenteleden die in het afgelopen jaar in onze wijk zijn komen wonen. De avond is bedoeld om nader kennis te maken.
Bij een kerk horen mensen en bij mensen horen namen en gezichten. Het is goed om aan te geven waar onze kerk voor staat en wat de kerk en haar leden voor elkaar kunnen betekenen. De ontmoetingsavond heeft een informeel in informatief karakter. Bij zo´n avond hoort een gezellige en ontspannen sfeer. Er wordt een presentatie verzorgd en we maken samen een rondgang door de Menorah. Verder is er ruimte om vragen te stellen en voor discussie.
Alle nieuw ingekomen leden van wijk Oost krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. De kerkenraad gaat uit van een grote opkomst.
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Ontmoetingsbijeenkomsten 2014
Net als voorgaande jaren zullen ook dit seizoen weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden. Het doel van deze avonden / middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het “elkaar als gemeenteleden ontmoeten” centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema.
Ook deze keer sluiten we aan bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen gekozen heeft: Met hart en ziel.
Van een DVD uitgegeven door de landelijke Protestantse Kerk hebben we enkele korte filmpjes gekozen.
Het is de bedoeling dat we deze met elkaar bekijken en na ieder filmpje even hierover doorpraten aan de hand van enkele vragen die we bij elk van de filmpjes gemaakt hebben. Zo willen we met elkaar nadenken over vragen als: Wat voor gemeente willen wij zijn? Hoe breng je je geloof in praktijk? Hoe ga je in gesprek over je geloof, zowel met mensen binnen de kerk maar ook daarbuiten?
Binnenkort ontvangt u, tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, allemaal een persoonlijke uitnodiging met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Ook deze antwoordstrook wordt weer opgehaald. We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen.
De bijeenkomsten staan gepland op:
- dinsdagavond 11 februari om 19.45 uur
- woensdagmiddag 12 februari om 14.30 uur
- zondagavond 16 februari om 19.45 uur
- maandagmiddag 17 februari om 14.30 uur
- donderdagavond 20 februari om 19.45 uur
Een kwartier voor aanvang staat de koffie en thee klaar. Na afloop kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze met elkaar kennis gemaakt worden en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad.
A. Bouma

OUDERNEVENDIENST
Hallo ouders KOM OOK naar de oudernevendienst !!! Het is de MOEITE WAARD !!!
In wijk Zuid en Oost is er een start gemaakt met het houden van een oudernevendienst. Leuk, leerzaam en gezellig.
De 1e was in november en in wijk Zuid waren er zo'n vijftal ouders (wijk Oost een aantal meer) die rond het thema geloofsopvoeding op een zondagmorgen tijdens de kerkdienst bijelkaar kwamen om hierover van gedachten te wisselen.
Allereerst kregen we informatie van Anita v.d. Heide ( onze jeugdwerker ) over de geloofsontwikkeling van kinderen bij verschillende leeftijden. Interessant omdat elke ouder hierin wel het nodige herkende en dat gaf dan ook al gelijk stof tot nadenken en praten met elkaar. Hoe doe jij dit en waar loop jij tegenaan, wat vinden jou kinderen leuk enz, enz, !!
Ook kregen we deze informatie mee op een A4tje zodat je het thuis nog eens rustig kon doorlezen. Het is sowieso een leuke manier om met andere ouders in de kerk kennis te maken en je vragen en zorgen te kunnen delen. Soms kan het zo voelen dat je er alleen voorstaat m.b.t. het overbrengen van je geloof en dan is het fijn om eens van een andere ouder te horen hoe zij het thuis doen. Ieder heeft weer zijn eigen gewoontes en rituelen en door dit metelkaar te delen kun je van elkaar leren en elkaar als het nodig is steunen !
Dus het is niet alleen fijn maar het kan ook heel leerzaam en heilzaam zijn....
Kortom ik zou zeggen, ouders KOM allemaal 2 februari naar de kerk voor de volgende oudernevendienst en laat je verrassen door de verhalen van mede ouders !! GEWOON DOEN !!
Een enthousiaste ouder
Akkelien Jacobi

Kaartengroet.
Op de missionaire zondag van 13 okt. zijn er vanuit onze gemeente 87 ansichtkaarten via Amnesty verstuurd naar vluchtelingen die in detentie zitten. Er zijn mensen die soms al maanden vastzitten met zelfs uitschieters van meer dan een jaar. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting omdat ze geen verblijfsvergunning hebben gekregen. We wilden met de kaartengroet deze mensen laten ervaren dat ze niet vergeten worden.
Op 21 november heeft dhr. Wim Roelofsen van Amnesty via de mail een bedankje gestuurd. Bij deze.

Geachte heer / mevrouw,

Gisteren zijn de kaarten die in uw gemeente werden geschreven doorgestuurd naar de geestelijk verzorger in het detentiecentrum op Schiphol. Ze zullen daar persoonlijk worden overhandigd aan mensen in vreemdelingendetentie en zo nodig worden vertaald. Wilt u de gemeenteleden hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan een wat menselijker situatie voor tientallen mensen in vreemdelingendetentie?

Met vriendelijke groeten,
Wim Roelofsen,
Servicecenter.

Namens de missionaire werkgroep.
Bauke Deinum

KERK EN SOCIALE MEDIA; HOE SOCIALE MEDIA IN DE KERK INZETTEN?
De werkgroep die zich oriënteert op de mogelijkheden van sociale media voor de kerk kiest als leidraad de publicaties die door de protestantse kerk zijn aanbevolen. ‘Het Ouderlingenblad’ is daarvan een voorbeeld; het juninummer van 2013, nr. 1038, is geheel gewijd aan kerk en sociale media. Ook zijn er verschillende boeken die ingaan op het gebruik van sociale media in de kerk. Eén van die boeken is ‘De sociale netwerk kerk’1. Daaruit komt het volgende citaat. Het is van de hand van Robin Effing die bestuurlijke informatiekunde aan de Radbout Universiteit Nijmegen studeerde en Rooms-Katholieke theologie aan de Fontys Hogeschool.
Geen doel op zich:
Het is belangrijk voor kerken om een sociale mediastrategie te formuleren om te voorkomen dat de invoer van sociale media geen doel op zich wordt. Het is van belang om zich te bezinnen op de meerwaarde van sociale media voor de kerk. Sociale media is de vorm maar wat is de inhoud. Als het goed is, staan sociale media altijd nog ten dienste van samen kerk zijn. Hierbij worden we uiteraard ook nog geconfronteerd met de vraag wat de kerk in wezen moet zijn. Verschillende tradities hebben in de loop der tijd verschillende antwoorden geformuleerd. Deze antwoorden kunnen interessante bijdragen leveren aan het correct positioneren van sociale media in de kerk. Sociale media kunnen dan middelen zijn voor de verwezenlijking van deze gemeenschappen en de achterliggende idealen. De toepassing van sociale media in een kerkelijke context moet daarom geen doel op zich zijn. Beter is dat sociale media een bijdrage levert aan het kerk zijn. (Effing, 2013)

Dit citaat geeft een duidelijke richting aan voor de werkgroep om de doelstelling te realiseren dat sociale media dienstbare elementen worden binnen de kerkelijke geloofsgemeenschap.
1Effing, R.(2013). De sociale netwerk kerk. Utrecht: Kok.

Een nieuwe predikant
Ik wil u graag op de hoogte brengen van de voortgang van het beroepingswerk voor onze wijkgemeente Drachten Oost.
Op de gemeenteavond van 7 november heeft Hans Dorsman, voorzitter van de beroepingscommissie, uitleg gegeven over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van de kerkenraad om ds. Anne Henk Boschma uit Oudega te beroepen als wijkpredikant voor onze wijkgemeente. Daarna hebben ds. Boschma en zijn vrouw Nienke zich aan de gemeente voorgesteld. De stemgerechtigde leden van wijk Oost hebben vervolgens unaniem ingestemd met dit besluit. Hierna ging een periode van vijf dagen in, waarin bezwaar kon worden aangetekend tegen de gevolgde procedure. Vanuit onze gemeente zijn geen bezwaren ingediend bij de kerkenraad.
Dat betekende dat de volgende stap kon worden gezet; het overhandigen van de beroepsbrief aan de predikant. Daarin 
staat dat deze roepende gemeente een beroep uitbrengt op ds. Anne Henk Boschma uit Oudega om naar Drachten Oost te 
komen als wijkpredikant. Bij die brief zit een aanhangsel met allerlei opmerkingen zoals die genoemd worden in allerlei 
ordinantie artikelen waarin de positie van een predikant wordt vastgelegd.
Afgelopen vrijdag, 15 november, is een deputatie uit wijk Oost rond koffietijd naar Oudega getogen om de beroepbrief te 
overhandigen aan ds. Boschma. Deze deputatie bestond uit de voorzitter van de beroepingscommissie, Hans Dorsman, onze scriba, Sjoukje Faber en ondergetekende als voorzitter van de wijkkerkenraad.
Van deze stap zijn ook de andere wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente te Drachten op de hoogte gebracht.
Na het overhandigen van de brief begint normaal gesproken een periode van maximaal drie weken waarin het beroep in beraad wordt genomen door de predikant. Een periode die lang genoeg is om een weloverwogen beslissing te nemen. Maar wat bleek: tijdens de koffie vertelden ds. Boschma en zijn vrouw dat zij de beslissing al hadden genomen. Ds. Boschma: “wij zijn er al uit; ik neem het beroep aan!” U zult begrijpen dat de koffie toen extra lekker smaakte! Hierna overhandigde ds. Boschma twee brieven voor de kerkenraad.
Eén brief met het formele antwoord dat hij het beroep aanneemt en een tweede waarin hij vertelt hoe hij het 
beroepingsproces met onze wijkgemeente heeft ervaren. De zorgvuldige werkwijze, de prettige gesprekken, de ontmoetingen, de spontaniteit, de openheid en de hartelijkheid hebben ds. Anne Henk en zijn echtgenote er van overtuigd dat zij zich thuis kunnen voelen in Drachten Oost.
Het vervult de kerkenraad met grote blijdschap en dankbaarheid om de gemeente te kunnen meedelen dat Drachten Oost binnenkort een nieuwe predikant heeft.
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Ruim 100.000 jongeren op zoek naar vrijwilligerswerk!
Meer dan 100.000 leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar zoeken ieder jaar naar een leuke stageplek bij een vrijwilligersorganisatie.  Ze zijn leerling op een school voor VMBO, HAVO of VWO. Maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2011-2012 een vak op school. Voor het vak moeten ze minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen. Een mooie kans om jongeren als vrijwilliger aan één of meer activiteiten mee te laten doen. 

Waarom meedoen aan de maatschappelijke stage? 10 goede redenen.
Denk niet alleen na over waarom het voor jongeren belangrijk is, maar ook voor uw vrijwilligersorganisatie. Daarom geven we u tien goede redenen om mee te doen aan de stage.

 1.   Onze vrijwilligersgroep en kerkelijke gemeenschap vergrijst.
 2.   In ons beleidsplan staatwe meer jongeren willen bereiken en betrekken.
 3.   Maatschappelijke stage is een manier om met jongeren in contact te komen.
 4.   Op een aantal momenten in het jaar hebben we –een korte tijd- veel vrijwilligers nodig.
 5.   We willen ook aan jongeren graag laten zien wat de kerk doet.
 6.   Jongeren kunnen van ons leren, maar wij kunnen van de jongeren leren.
 7.   Het is leuk om nieuwe gezichten te zien.
 8.   Door het betrekken van jongeren kunnen we ook beter weer andere jongeren bereiken.
 9.   Is positief voor het imago van de kerk en het vrijwilligerswerk.
 10. Misschien blijven ze als vrijwilliger of komen ze later nog een keer terug.

Extra aandacht voor de maatschappelijke stage
De landelijke Raad van Kerken gaat dit seizoen extra aandacht besteden aan de mogelijkheden van de maatschappelijke stage in en rond de kerken. U kunt hier alles over lezen op de website www.raadvankerken.nl en vervolgens doorklikken op de knop ‘Kerk en Stage’.

Aan de slag met Kerk en Stage
Kerken en parochies zijn één grote vrijwilligersorganisatie. Leerlingen zoeken een leuke stageplek voor hun maatschappelijke stage. En u zoekt een manier om jongeren te betrekken bij de kerk en het vrijwilligerswerk. Dit kunnen ook de jongeren zijn die meedoen aan de jeugdclub of de catechese.
Veel kerken zij  u al voor gegaan: Aan de éne kant vraagt het om een investering, aan de andere keek iedere na de stage terug op een positieve ervaring.
Kijk voor meer informatie op de website www.raadvankerken.nl en klik dan op de knop ‘Kerk en Stage’ of kijk bij de dienstenorganisatie van de eigen kerk of klop aan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk/Vrijwilligerscentrale in u gemeente. Voor vragen kunt u e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..    

(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers zondag 22 september
De dienst op deze zondag zal weer onze jaarlijkse bevestigingsdienst zijn. De kerkenraad van wijk Oost is zeer verheugd u te kunnen meedelen dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden een ambt op zich te nemen:
Freddy Willemsma als diaken;
Coba Laanstra als diaken;
Henk Laanstra als ouderling voor de diensten in Nij Smellinghe;
Piet Antoons als ouderling met speciale opdracht als lid van het College van Kerkrentmeesters PGDrachten.
Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht bij de scriba, zal de bevestiging plaatsvinden in de dienst op zondag 22 september om 9.30 uur in de Menorah.
Tineke Hoogeveen is bereid gevonden een taak op zich te nemen als Pastoraal bezoeker. In de bevestigingsdienst op zondag 22 september zal zij aan de gemeente worden voorgesteld.

Een aantal ambtsdragers heeft te kennen gegeven dat zij hun termijn willen verlengen. Dit zijn:
Chris de Haan, ouderling;
Doety Arts, ouderling;
Fokje Hovius, ouderling;
Nel van der Glas, ouderling voor zorgcentrum de Wiken;
Aalzen Adema, diaken;
Wally Postma, diaken voor de diensten in de Grote Kerk.
Zij zullen in de dienst op zondag 22 september worden herbevestigd.

In deze dienst nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers:
Ytzen Hemrica, ouderling, na een periode van 5 jaar;
Eeke Nijdam, jeugdouderling, na een periode van 4 jaar;
Kerst Ruiter, jeugddiaken, na een periode van 4 jaar;
Petra Ruiter, jeugddiaken, na een periode van 4 jaar;
Theo Huntelerslag, diaken, na een periode van 4 jaar;
Reinier Tel, diaken, na een periode van 8 jaar.

De kerkenraad van wijk Oost wil hen hartelijk dankzeggen voor het werk dat zij voor en in de gemeente van wijk Oost hebben gedaan.
We hopen met elkaar op een goede, gezegende dienst op 22 september.
Namens de kerkenraad van wijk Oost,
Sjoukje Faber, scriba

Nieuws van de kindernevendienst.
Op zondag 16 juni hebben we de overgangsdienst van de kindernevendienst naar de tienerdienst. Dit jaar gaan over: Joran de Groot, Lisanne Nijenhuis en Berend Jan Krol. Binnen de kindernevendienst merken we een groot leeftijdsverschil, waardoor het voor de oudere kinderen minder leuk wordt om naar de KND te gaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om de kinderen van groep 7 er ook bij te betrekken. Ze mochten zelf aangeven of ze mee willen doen of niet. Na de zomervakantie gaan ze naar de groep jonge tieners. We hopen zo meer uitdaging te kunnen bieden aan deze jongeren.
Het beloofd een mooie dienst te worden.

Over een aantal weken is het alweer zomervakantie. 30 juni is de laatste kindernevendienst. Van 7 juli t/m 11 augustus, mogen de kinderen gebruik maken van kleurplaten en potloden. Die liggen voor in de kerk. De laatste zondag van de schoolvakantie (18 augustus) gaan we weer van start, vol met nieuwe, frisse ideeen.
Naast kind op zondag en de projecten, gaan we ook werken aan een thema. 4 of 5 weken werken we dan aan hetzelfde thema.
De thema’s zijn allemaal voor ons uitgewerkt door Anita van der Heiden, onze nieuwe JOB medewerkster. We hopen zo de kinderen (en de ouders) wekelijks terug te zien. Immers ze hebben een project waar ze aan mee moeten werken.
Het eerste thema zal van start gaan na de startzondag. We zijn heel benieuwd.

Met vriendelijke groet,
de leiding van de kindernevendienst
Geranda schutter

Overlijden Jean Koning 1
Op 12 juli 1943 werd Jean geboren als Adriaantje Trijntje Helsdingen in Apeldoorn. Zij was de oudste, na haar volgden twee zusters en twee broers. In Apeldoorn ontmoette zij Henk en 1966 zijn zij getrouwd. Zij kregen twee kinderen Edwin en Yvonne. Voor het werk van Henk verhuisden zij naar Enschede. Het was een hele slag toen het werk van Henk ophield. Zij moesten lange tijd van een laag inkomen leven. Het gaf voor Jean de aanzet tot een levenslange betrokkenheid op mensen, die van een uitkering moeten rondkomen. In 1993 kreeg Henk een nieuwe baan en verhuisden Jean en Henk naar Drachten. In Drachten bouwden zij een nieuw leven op. Eerst woonden zij aan de Ame, later verhuisden zij naar de Oosterstraat, waar Jean beheerder werd het Hervormd Kerkelijk Centrum. Zij deed dit werk met veel plezier en vond het fijn een gastvrouw te zijn. Toen dit centrum een andere bestemming kreeg verhuisden zij 2004 naar de Splitting 114. De kleinkinderen bewaren goede herinneringen van de logeerpartijen daar. Jean was lange tijd ambtsdrager in de kerk. De laatste tijd was zij diaken in de Menorah. Zij werd actief bij de cliëntenraad Smallingerland en het SUS. Beide organisaties dragen zorg voor mensen met een laag inkomen. Zij was zeer goed op de hoogte van alle regels en instanties. Toen Jean vorig jaar ziek werd ging ze twijfelen aan haar geloof. Daarom lazen we bij haar afscheid Matteüs 14: 22-33. Petrus, zijn naam betekent rots, blijkt ook niet zo’n rotsvast geloof te hebben als hij dacht. Wanneer hij aan zijn eigen angsten en twijfels ten onder dreigt te gaan grijpt Jezus hem en zegt ‘Wees niet bang, ik ben er’. Uiteindelijk heeft Jean los moeten laten. Op 1 mei 2013 is zij in Bertilla gestorven. Op 7 mei hebben we afscheid van haar genomen in de Menorah.
ds. Aafke J. Nicolai

Het overlijden van Jean Koning 2
Op 1 mei is overleden Adriaantje Trijntje Helsdingen-Koning op de leeftijd van 69 jaar. Wij kenden haar als Jean. Zij was als diaken, lid van onze kerkenraad. De afscheidsdienst was op 7 mei in de Menorah.
Met verslagenheid heeft de kerkenraad kennisgenomen van het overlijden van onze diaken Jean Koning. Vele jaren heeft zij, eerst als ouderling en later als diaken, onze gemeente gediend. Wij verliezen in haar een zeer toegewijd en betrokken ambtsdrager.
Wij leven mee met haar man Henk, haar kinderen en kleinkinderen.
Dat Gods nabijheid hen tot troost mag zijn.
Jean was een vrouw die zich in wilde zetten voor kwetsbare mensen in deze samenleving. Tot het laatste moment is ze bezig geweest om op te komen voor rechten van mensen die dit zelf moeilijk kunnen. Ze vond dat haar werk nog niet klaar was. Zij wilde niet loslaten omdat er nog zoveel moest gebeuren en ze door zou kunnen gaan wanneer het weer beter met haar zou gaan. Het heeft niet zo mogen zijn. Wij verliezen in haar een zeer toegewijd en betrokken ambtsdrager.
De woorden van het laatste lied uit haar afscheidsdienst. Woorden die wij haar toezongen, maar ook woorden die zij ons meegeeft.

Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus naam, In Jezus naam,
In Jezus naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Chris de Haan, voorzitter wijkkerkenraad Drachten Oost

Overlijden Jean Koning 3
Vorige week kregen wij als diaconie van wijk Oost het trieste bericht dat diaken Jean Koning was overleden. Hoewel we wisten dat ze erg ziek was, kwam dit bericht voor ons toch heel onverwachts.
In Jean verliezen we een zeer gewaardeerd collega die bijzondere kennis had van veel diaconale facetten.
Armoede en onrecht aan mensen hadden haar bijzondere aandacht, zowel in de kerk als daarbuiten. Ze was actief in de Initiatiefgroep Inkomensondersteuning Smallingerland. Deze organisatie probeert de minima in beeld te krijgen en hulp te bieden waar nodig. Ook was ze zeer nauw betrokken bij SUS(Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland) en had zitting in de Cliëntenraad Smallingerland.
In onze vergaderingen was de kennis van Jean van groot belang. Bij aanvragen van diaconale ondersteuning gaf ze adviezen over welke weg het beste bewandeld kon worden. Soms zocht ze contact met cliënten van de diaconie om ze namens het SUS te helpen met papierwerk en belastingformulieren in te vullen. Zo nam ze mensen bij de hand om zaken weer op orde te krijgen. Jean heeft erg van dit vrijwilligers werk genoten, ze deed het met hart en ziel. Ze kon haar werk moeilijk loslaten en hoopte dat het met de medische behandelingen weer goed zou komen.
Eén van onze diakenen schreef het volgende. Jean was voor ons een inspirerend persoon, die veel kon vertellen over mensen met een minimum inkomen. Wij zullen haar zeker missen als mens en als diaken.
Namens de Diaconale Raad Oost, Anne Oosterveld, voorzitter

Cursus Vertellen:
Volgend seizoen zal in onze wijkgemeenten Menorah en Zuiderkerk het onderwerp Geloofsopvoeding centraal staan.
Geloofsopvoeding en vertellen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Jezus vertelde verhalen, de juf vertelde verhalen, op de zondagsschool en kindernevendienst werden en worden verhalen verteld en voorgelezen.
Graag willen wij als Jeugd en Jongeren cie Menorah en Zuiderkerk alle vrijwillige jeugdwerkers, maar ook de ouders en grootouders, uitnodigen voor een cursus Vertellen.
Deze cursus wordt gegeven door Yde Zagema (jeugdwerker JOP). Deze cursus duurt 1 avond en wordt gegeven op dinsdag 4 juni om 19.30h in de Menorah.
U kunt zich opgeven bij Anita van der Heide,  emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Anita van der Heide
Jeugdwerker JOP Menorah/Zuiderkerk.

Jaarlijkse ontmoetingsavond van jeugdwerkers Menorah en Zuiderkerk.
Op dinsdag 23 april zijn een groot aantal jeugdwerkers van onze wijkgemeenten Oost en Zuid bij elkaar geweest op de jaarlijkse ontmoetingsavond in de Menorah. De opkomst was groot. Ds. Aafke Nicolai heeft de avond geopend, met hetzelfde thema wat onze Tieners hebben gebruikt in hun diensten van zondag 21 en 28 april: “Eerst zien en dan geloven”. En de vraag gesteld: Wat betekent Jezus voor jou?
Anita van der Heide, onze JOP jeugdwerker, heeft de jeugdwerkers bijgepraat over Kinderneven- en Tienernevendienst programma voor het volgende seizoen. Het is fijn om zien dat vrijwillige jeugdwerkers professioneel gesteund en gestimuleerd worden. Normaal loop je aan het eind van een seizoen op je tandvlees. Na de presentatie van Anita, hebben we al weer zin in het volgende seizoen. Een pracht programma, waar de jeugd naar uit mag kijken.

Onze jeugdouderling, Annie de Jong, heeft ons meegenomen in een sprekende clip over:
Jongeren, die over 10 jaar hun ouders vragen, of zij het verschil hebben gemaakt.
Een harde confrontatie over de rol van ouders met betrekking tot geloofsopvoeding.
Onze jeugd is er, maar waar zijn hun ouders?
We hebben in groepen onze eigen ervaring gedeeld over vroeger. Wat was de rol van onze ouders, van onze school, van onze zondagsschool of kindernevendienst. Wat moeten we vooral wel doen, maar ook, wat vooral niet. En …. wat hebben we de jeugd nu te bieden?
Het volgende seizoen zal, vooral voor de ouders van onze lieve jeugd, in het teken gaan staan van: Geloofsopvoeding. Opgelet dus!
Het was een zeer inspirerende avond, onder de warme ontvangst van Mieneke Bult.
J&J Commissies Oost en Zuid.

Ontmoetingsavond Jeugd en Jongerenwerkers in oost en Zuid.
Het is nu al weer het 4e jaar dat we een ontmoetingsavond organiseren voor alle vrijwillige jeugdwerkers van onze wijkgemeenten Oost en Zuid.
Afgelopen jaar zijn we druk in de weer geweest om het werkplan wat vorig jaar is gepresenteerd verder uit te werken en de plannen concreet te maken.
Anita van de Heide, onze JOP jeugdwerker, zal ons helpen deze plannen in te voeren.
Hiernaast zijn er ook ideeën ontwikkeld over geloofsopvoeding en jeugdpastoraat.
Graag willen we jullie deze avond bijpraten over de ontwikkeling in de Kinder- en Tienernevendienst, 14+ activiteiten en Jeugdpastoraat.
Tevens willen we jullie ideeën horen over Geloofsopvoeding.
Deze ontmoetingsavond zal plaatsvinden op dinsdag 23 april 2013 in de Menorah aan de Dwarswijk.
We willen graag het thema “Eerst zien en dan geloven” gebruiken van de jeugddiensten van onze Tienernevendienst in de Menorah en Zuiderkerk.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 19.30 uur Inloop met koffie of thee
- 20.00 uur Bijpraten over de stand van zaken
- 21.00 uur Geloofsopvoeding: De rode draad voor ons jeugdwerk
We willen dit laatste onderwerp graag ongedwongen met elkaar bespreken onder het genot van een hapje en drankje. We willen omstreeks 22.00 uur tot een afronding komen.
Je kunt je voor deze avond opgeven bij:
Annie de Jong: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,tel. 543517
Marjan de Groot: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 525119
We zien jullie allemaal graag op dinsdag 23 april om uiterlijk 20:00 uur in de Menorah!
Met vriendelijke groet,
Namens de Jeugdcommissies Zuid en Oost, ds. Aafke Nicolai

Voortgang Jeugdwerkplan Jeugdwerk wijk Oost en Zuid
In december hebben wij u bijgepraat over de ontwikkeling van het jeugdwerk.
Ook hebt u al kunnen lezen dat Anita van der Heide ons als Jeugdwerker van JOP is komen versterken.
We zijn bezig met drie werkgroepen:
Kinder- en Tienernevendienst
De Kinder- en Tienernevendiensten worden stapje voor stapje omgetoverd tot een jeugdkerk. Dit zal wel tot 2014 duren voordat dat helemaal klaar is. Tot die tijd werken we aan een programma voor:
-De allerkleinsten: van 0 tot ongeveer groep1
-Vanaf groep 1 t/m groep 8
Je ziet echter dat het enthousiasme van jongeren afhangt van de motivatie van hun ouders. We zien wellicht niet veel jeugd in de kerk; maar het zijn juist hun ouders die afhaken. Niet de jeugd zelf.
Het is dus belangrijk dat we juist de ouders hierbij gaan betrekken.
Geloofsopvoeding is daarbij de rode draad.
Ouders worstelen met dit onderwerp. Ook binnen scholen wordt de ruimte hiervoor steeds kleiner.
Vooral met dit onderwerp zijn we aan de slag. Wat denkt u in de toekomst van Oudernevendienst? Dit wordt al een aantal jaren met succes in West opgepakt.

De tienerdiensten van Oost en Zuid zijn samengevoegd. Daardoor is een heel enthousiaste club ontstaan die samen plannen maakt. Om alvast wat te noemen: voor het avondgebed op de dinsdag in de Stille Week heeft de jeugd een schilderij gemaakt. Op 21 april in de Menorah en op 28 april in de Zuiderkerk worden jeugddiensten georganiseerd door de tienerdienst. U bent van harte welkom.

Jeugdwerk 14 jaar +
Wellicht heeft u al gelezen over de plannen van een interkerkelijke jongeren centrum in Drachten. We hopen dat dit initiatief van de gezamenlijke kerken en christelijke scholen concreet gaat worden.
Tot die tijd willen we onze tieners de gelegenheid gaan geven naast de tienerdiensten elkaar te ontmoeten.
Jeugdpastoraat:
Wat heeft de dominee, de ouderling, de contactpersoon nog met de jeugd? Gelukkig zijn er heel goede voorbeelden. En toch!
Aafke Nicolai en Annie de Jong hebben afgelopen januari de gezamenlijke sectieraden van contactpersonen van Oost en Zuid bezocht. Ze hebben meer dan 100 contactpersonen aan het denken gezet met een aantal vragen. Hoe kan ik als contactpersoon wat betekenen voor de jongeren in onze gemeente?
Nog steeds komen er heel veel suggesties binnen.
De jeugd zit niet te wachten op een dominee, ouderling of contactpersoon. Maar toch doet het goed als je het gevoel hebt als kind, dat je er bij hoort.
Of wanneer je als ouder eens behoefte hebt om te praten met een andere ervaren ouder of jeugdwerker. Annie de Jong en Aafke Nicolai zijn altijd bereid tot zo’n gesprek. Samen denken we verder hoe we het jeugdpastoraat vorm kunnen geven.
Namens de werkgroep Jeugd en Jongeren Zuid en Oost, Arie Willem van Keulen

Hoe nu verder!
In een vorige Geandewei heb ik de procedure uitgelegd die de kerkenraad volgt om een predikant te beroepen voor onze wijkgemeente. In de vergadering van de Grote Kerkenraad van 4 april is de vergadering het eens geworden over de opgestelde profielen van de te beroepen predikant en van de eigen wijkgemeente. Ook heeft de vergadering ingestemd met de samenstelling van de beroepingscommissie en de officiële installatie van de beroepingscommissie de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 11 april.
Na de installatie op 11 april is de beroepingscommissie onmiddellijk in vergadering bijeengekomen om een aantal formaliteiten af te handelen en de eerste aanzetten te geven voor het beroepingswerk.
Als kerkenraad van Drachten Oost hopen we op een goede samenwerking met de commissie. De kerkenraad bidt de beroepingscommissie Gods zegen toe en de aanwezigheid en inspiratie van de Heilige Geest.
Namens de Wijkkerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Beroepingswerk
Het beroepingswerk is van start gegaan nadat dhr. Chris de Haan, als voorzitter van de Grote en Kleine Kerkenraad de beroepingscommissie officieel had geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit 11 mensen die samen een goede afspiegeling vormen van onze wijk: jong en oud, mannen en vrouwen.
De volgende personen vormen de commissie:
De dames: Kirsten Bijland, Wilma Holwerda, Fokje Hovius, Ineke Krol, Coby de Vries en de heren: Aalzen Adema, Jeroen Akkerman, Piet Antoons (vertegenwoordiger AK PGDrachten), Hans Dorsman, Ate Klomp (gemeenteadviseur) en Henk Meijer.
Hans Dorsman zal de commissie voorzitten, terwijl Henk Meijer secretaris zal zijn. Coby de Vries zal de laatste vervangen indien nodig.
Er wordt een open procedure gevolgd met als begin het plaatsen van een advertentie. Gemeenteleden kunnen de namen van kandidaten die zij geschikt achten voor onze wijk doorgeven aan de secretaris van de commissie.
Henk Meijer, telefoon 542780.
Namens de beroepingscommissie, Henk Meijer

Gemeenteavond
Op donderdagavond 21 maart waren ongeveer 50 gemeenteleden aanwezig op de gemeente avond rond het thema ‘missionair gemeente zijn’. Na een hartelijk welkom door kerkenraadsvoorzitter Chris de Haan, was het woord aan gemeente adviseur Ate Klomp. In een korte inleiding vertelde hij waar we aan denken bij het woord missionair. Missionair zijn heeft te maken met hoe de kerk zich ‘naar buiten’ laat zien. Welke indruk maakt de kerk op haar omgeving, welke indruk maakt de Menorah als gebouw en de mensen van de Menorah op de omgeving.
Een bepaalde indruk maken we toch met zijn allen of we er nu aandacht aan besteden of niet. We kunnen maar beter nadenken over hoe we overkomen en hoe we het beeld dat van ‘de kerk’ bestaat mee kunnen vormen.
Mevrouw Mechteld Jansen, hoogleraar missiologie werd geciteerd. Zij benoemt missionair zijn als kansen zoeken om de boodschap van de kerk, het evangelie te communiceren. Dat kan op allerlei manieren in woord en of daad, op een manier die bij de eigen wijkgemeente past. Na de pauze hebben de aanwezigen zich verdiept in vier mogelijke modellen die geschikt lijken om in Drachten-Oost aandacht te krijgen:
- de pastorale gemeente - de dienende gemeente
- de gastvrije gemeente - de gemeente op kruispunten van het leven.
Toen iedereen bij elk model was bijgepraat kon er gestemd worden.
De modellen met de meeste stemmen bleken te zijn: ‘de dienende gemeente’ en ‘de gemeente op kruispunten van het leven’. In Geandewei zal een volgende keer beschreven worden hoe deze beide modellen er uit (kunnen) zien.

De avond werd besloten met het volgende gedicht:
Nieuw vuur
Laat het vuur branden,
staar niet naar de as
als je beeft van de kou.
Stook het op,
zoek tussen de laatste resten
naar de vonk.
Sprokkel hout,
raap verdroogde bladeren,
scheur de kranten van gisteren.
Wees voorzichtig met
de laatste vonken,
blaas met eigen adem
nieuw vuur!

Gedicht van Janneke Nijboer

De dienende gemeente
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Werken van barmhartigheid werden ze vroeger genoemd.
De dienende gemeente heeft een missie in deze wereld en is present bij mensen in nood. Omdat daar God is. Dichtbij en veraf. Een dienende gemeente slaat de handen ineen met mensen en organisaties in onze samenleving om noden te verlichten en mensen daadwerkelijk bij te staan.
Sommige dingen die de kerk doet zijn ook niet duidelijk en zichtbaar. In Drachten zijn veel dingen centraal ondergebracht. Om effectief in te spelen op wat in de wereld gebeurt. Een gevolg is dat de gemeente verder afstaat van wat de kerk van Drachten doet en de betrokkenheid bij de projecten afneemt.
Eigenlijk moet het zo zijn dat de gemeente vanuit de christelijke traditie altijd een dienende gemeente is en dat we vanuit dat punt keuzes moet maken hoe we missionair willen zijn.

De gemeente op de kruispunten van het leven
De kerk komt in beeld als het erom spant.
Voor veel mensen komt de kerk weer in beeld op de kruispunten van het leven, als het erom spant in het bestaan. Niet alleen voor de eigen actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden. En voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. De kerk heeft een aanbod.
Wat het aanbod moet zijn is geïnventariseerd onder de aanwezigen. Belangrijke momenten zijn geboorte, doop en overlijden. Daar moet de kerk aanwezig zijn niet alleen voor gemeenteleden maar ook voor mensen die op deze momenten (opnieuw) met de kerk kennis maken. Op momenten van grote emotie en gebeurtenissen die diep ingrijpen in een mensenleven moet de kerk zichtbaar en actief zijn. Scheiding, werkloosheid maar ook het bezoeken van gemeenteleden die zich uit laten schrijven en de kerk willen verlaten zijn de zorg van de gemeente.
De werkgroep

Voortgang Jeugd-Werkplan Jeugdwerk wijk Oost en Zuid
In december hebben wij u bijgepraat over de ontwikkeling van het jeugdwerk.
Ook hebt u al kunnen lezen dat Anita van der Heide ons als Jeugdwerker van JOP is komen versterken.
We zijn bezig met drie werkgroepen:
Kinder- en Tienernevendienst
De Kinder- en Tienernevendiensten worden stapje voor stapje omgetoverd tot een jeugdkerk. Dit zal wel tot 2014 duren voordat dat helemaal klaar is.
Tot die tijd werken we aan een programma voor:
-De allerkleinsten: van 0 tot ongeveer groep1
-Vanaf groep 1 t/m groep 8
Je ziet echter dat het enthousiasme van jongeren afhangt van de motivatie van hun ouders. We zien wellicht niet veel jeugd in de kerk; maar het zijn juist hun ouders die afhaken. Niet de jeugd zelf.
Het is dus belangrijk dat we juist de ouders hierbij gaan betrekken.
Geloofsopvoeding is daarbij de rode draad.
Ouders worstelen met dit onderwerp. Ook binnen scholen wordt de ruimte hiervoor steeds kleiner.
Vooral met dit onderwerp zijn we aan de slag. Wat denkt u in de toekomst van Oudernevendienst? Dit wordt al een aantal jaren met succes in West opgepakt.
De tienerdiensten van Oost en Zuid zijn samengevoegd. Daardoor is een heel enthousiaste club ontstaan die samen plannen maakt. Om alvast wat te noemen: voor het avondgebed op de dinsdag in de Stille Week heeft de jeugd een schilderij gemaakt. Op 21 april in de Menorah en op 28 april in de Zuiderkerk worden jeugddiensten georganiseerd door de tienerdienst. U bent van harte welkom.
Jeugdwerk 14 jaar +
Wellicht heeft u al gelezen over de plannen van een interkerkelijke jongeren centrum in Drachten. We hopen dat dit initiatief van de gezamenlijke kerken en christelijke scholen concreet gaat worden.
Tot die tijd willen we onze tieners de gelegenheid gaan geven naast de tienerdiensten elkaar te ontmoeten.
Jeugdpastoraat:
Wat heeft de dominee, de ouderling, de contactpersoon nog met de jeugd? Gelukkig zijn er heel goede voorbeelden. En toch!
Aafke Nicolai en Annie de Jong hebben afgelopen januari de gezamenlijke sectieraden van contactpersonen van Oost en Zuid bezocht. Ze hebben meer dan 100 contactpersonen aan het denken gezet met een aantal vragen. Hoe kan ik als contactpersoon wat betekenen voor de jongeren in onze gemeente?
Nog steeds komen er heel veel suggesties binnen.
De jeugd zit niet te wachten op een dominee, ouderling of contactpersoon. Maar toch doet het goed als je het gevoel hebt als kind, dat je er bij hoort.
Of wanneer je als ouder eens behoefte hebt om te praten met een andere ervaren ouder of jeugdwerker. Annie de Jong en Aafke Nicolai zijn altijd bereid tot zo’n gesprek. Samen denken we verder hoe we het jeugdpastoraat vorm kunnen geven.
Namens de werkgroep Jeugd en Jongeren Zuid en Oost, Arie Willem van Keulen

‘Degenen die het voorrecht hebben om te weten hebben de plicht om te handelen.’(5)
De kerk heeft u nodig om kerk te zijn.
Pastoraat is ‘Omzien naar elkaar’. Het Pastoraat in onze wijk krijgt vorm en inhoud door de sectieteams van een sectie. Zo’n team bestaat uit contactpersonen, een hoofdcontactpersoon, een ouderling, een diaken en een predikant. Contactpersonen zijn de ogen en de oren in de wijk. Dat is bedoeld in de goede zin van het woord. Zij kennen de mensen door ze geregeld te bezoeken en te signaleren hoe het gaat. Er kunnen omstandigheden zijn waar een bezoekje van een ouderling, diaken of de predikant wenselijk is. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen en de hoofdcontactpersoon.
Zo’n team komt geregeld bij elkaar om te kijken waar en hoe er hulp en aandacht geboden kan worden aan de gemeenteleden in de sectie. Voor de teamleden zijn er regelmatig bijeenkomsten voor vorming en toerusting. Een aantal van de bijeenkomsten wordt samen met wijk Zuid gedaan.
In de sectieteams zijn veel gemeenteleden actief. Zij verrichten veel werk voor gemeenteleden en de kerk: ’Omzien naar elkaar’
‘Omzien naar elkaar’ is ook omzien naar de sectieteams. We zien dat veel contactpersonen dit werk al heel veel jaren doen en met het stijgen van de jaren het werk een steeds grotere inspanning vraagt. Er ontstaan vacatures waardoor meer adressen moeten worden verdeeld over minder personen. Het aantal ouderlingen neemt af. We zijn van twee ouderlingen per sectie naar één gegaan en dat is al moeilijk, terwijl de kerkenraad eigenlijk aan elke sectie een jeugdouderling zou willen toevoegen om het Jeugd & Jongeren-beleid te versterken.
Veel gemeenteleden zien het niet zitten om als ambtsdrager aan het werk te gaan. Pastoraat vraagt dingen waarvan ze denken dat zij dat niet kunnen, maar is dat wel zo? De simpele vraag ‘hoe gaat het nou met je’, is al omzien naar elkaar, dus pastoraat. Daarnaast biedt de kerkenraad scholing en ondersteuning om goed te kunnen functioneren in een sectieteam.
Bent u geïnteresseerd in en betrokken bij mensen, maar weet u niet hoe u een bijdrage kunt leveren aan het Pastoraat in Oost, neem dan contact op met Jan van der Leij, tel. 843944, met Sjoukje Faber, tel.522198,of Chris de Haan, tel.510868.
Kijk ook eens in de wijkgids waar vacatures vallen in uw sectie.
‘Omzien naar elkaar’
Naschrift. In de vorige Geandewei heb ik hetzelfde artikel aangeboden. Ik heb geen reacties ontvangen. Misschien heeft u het niet gelezen. Daarom nog een keer deze publicatie. Ik hoop nog iets van u te horen.
Chris de Haan, voorzitter wijkgemeente Oost

Voorjaarsmarkt als kerkelijke activiteit
Het gevoel dat je dit soort dingen doet als gemeenteleden van de Menorah en als wijkgemeente Oost, is overweldigend. Het samen organiseren en uitvoeren van zo’n spektakel is geweldig. Het mes snijdt aan veel kanten. Samen ben je in staat om dit uit te voeren. Je doet veel mensen een plezier door ze af te helpen van de spullen die ze niet meer nodig hebben. Ze worden niet weggegooid maar hergebruikt. Voor een vriendenprijsje kun je de goede spullen kopen. Daardoor belasten we de aarde iets minder en als kerk hou je er nog iets aan over, niet allen voor jezelf maar ook belangrijk, voor dat goede doel met die moeilijke naam, Stichting Sviatoslav.
Minstens even belangrijk is dat je gemeenteleden en andere bezoekers ontmoet onder andere omstandigheden en in een andere sfeer, want sfeer was er. Bij het openen van de kerkdeuren was de toestroom zo groot dat mensen onverrichterzake weer vertrokken met de opmerking ’Ik kom later nog wel eens langs. Ik heb nog nooit zoveel mensen in de kerk gezien’ en dat was ook zo.
Na twee verkoopdagen en veel andere activiteiten was het wachten op het financiële resultaat. Bij de nazit is het geweldig om de prachtige verhalen te horen. Wanneer de tellers van de penningen de foyer binnenkomen wordt het stil. Wat is het resultaat, ruim €7400. Het enthousiasme is groot, wat een resultaat. Mensen vertrekken vermoeid maar tevreden naar huis. Morgen nog opruimen en de kerk klaar maken voor de Eredienst op zondag. Maandag nog verder schoonmaken en de vloer in de was. Een prachtig evenement is afgesloten of toch niet. Op 6 en 7 maart 2014 is de volgende voorjaarmarkt.
Ik wil graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze prachtige kerkelijke activiteit. In het bijzonder noem ik de bazaarcommissie die eigenlijk het hele jaar actief is en in staat is om al die vrijwilligers te mobiliseren en op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Een prachtige prestatie. Petje af.
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Voortgang Jeugd-Werkplan Jeugdwerk wijk Oost en Zuid.
In december hebben wij u bijgepraat over de ontwikkeling van het jeugdwerk.
Ook hebt u al kunnen lezen dat Anita van der Heide ons als Jeugdwerker van JOP is komen versterken.
We zijn bezig met drie werkgroepen:

Kinder- en Tienernevendienst:
De Kinder en Tienernevendiensten worden stapje voor stapje omgetoverd tot een jeugdkerk.
Dit zal wel tot 2014 duren voordat dat helemaal klaar is.
Tot die tijd werken we aan een programma voor:
- De allerkleinsten: van 0 tot ongeveer groep1.
- Vanaf groep 1 t/m groep 8.
Je ziet echter dat het enthousiasme van jongeren afhangt van de motivatie van hun ouders.

We zien wellicht niet veel jeugd in de kerk; maar het zijn juist hun ouders die afhaken. Niet de jeugd zelf.
Het is dus belangrijk dat we juist de ouders hierbij gaan betrekken.
Geloofsopvoeding is daarbij de rode draad.
Ouders worstelen met dit onderwerp. Ook binnen scholen wordt de ruimte hiervoor steeds kleiner.
Vooral met dit onderwerp zijn we aan de slag. Wat denkt u in de toekomst van Oudernevendienst? Dit wordt al een aantal jaren met succes in West opgepakt.

De tienerdiensten van Oost en Zuid zijn samengevoegd. Daardoor is een heel enthousiaste club ontstaan die samen plannen maakt. Om alvast wat te noemen: voor het avondgebed op de dinsdag in de Stille Week heeft de jeugd een schilderij gemaakt. Op 21 april in de Menorah en op 28 april in de Zuiderkerk worden jeugddiensten georganiseerd door de tienerdienst. U bent van harte welkom.

Jeugdwerk 14 jaar +:
Wellicht heeft u al gelezen over de plannen van een interkerkelijke jongeren centrum in Drachten. We hopen dat dit initiatief van de gezamenlijke kerken en christelijke scholen concreet gaat worden.
Tot die tijd willen we onze tieners de gelegenheid gaan geven naast de tienerdiensten elkaar te ontmoeten.

Jeugdpastoraat:
Wat heeft de dominee, de ouderling de contactpersoon nog met de jeugd? Gelukkig zijn er heel goede voorbeelden. En toch!
Aafke Nicolai en Annie de Jong hebben afgelopen januari de gezamenlijke sectieraden van contactpersonen van Oost en Zuid bezocht. Ze hebben meer dan 100 contactpersonen aan het denken gezet met een aantal vragen. Hoe kan ik als contactpersoon wat betekenen voor de jongeren in onze gemeente?
Nog steeds komen er heel veel suggesties binnen.
De jeugd zit niet te wachten op een dominee, ouderling of contactpersoon. Maar toch doet het goed als je het gevoel hebt als kind, dat je er bij hoort.
Of wanneer je als ouder eens behoefte hebt om te praten met een andere ervaren ouder of jeugdwerker. Annie de Jong en Aafke Nicolai zijn altijd bereid tot zo’n gesprek. Samen denken we verder hoe we het jeugdpastoraat vorm kunnen geven.
Namens de werkgroep Jeugd en Jongeren Zuid en Oost, Arie Willem van Keulen

Beste allemaal,
Ik zal me even voorstellen, want ik ben een nieuw gezicht hier: ik ben Anita van der Heide.
Vanaf 1 december ben ik aangesteld als jeugdwerker bij de protestante gemeente Drachten, Oost en Zuid. Ik ben erg blij dat ik deze functie mag vervullen, en ga met veel plezier aan het werk om het jeugdwerk in Drachten Zuid en Oost te stimuleren.
Voorlopig ga ik mij bezighouden met de ontwikkeling van het programma van de Kindernevendiensten.
Iets over mij: ik ben 34 jaar, en woon alweer 13 jaar in Groningen (Stad), na mijn oorspronkelijke heitelan, Fryslan, te hebben omgeruild voor deze leuke stad voor eerst een studie bewegingswetenschappen, en daar achteraan na enkele jaren de studie theologie. Ik woon in Groningen dichtbij het centrum, dus lekker in de buurt van alles. Als kind ben ik opgegroeid in De Pein bij Drachten (zo'n klein dorpje is wel anders dan de stad Groningen), en ik ben in Drachten naar de middelbare school gegaan.

Naast mijn werk hier in Drachten werk ik inmiddels bijna twee jaar als jeugdwerker bij de Protestante Gemeente te Vries, en ben ik 1 ochtend per week juf godsdienst op de lagere school in Noordbroek.
Mijn hobby's zijn zingen, dansen, lezen, films kijken, spellen spelen en koken. Mijn koor zingt vooral liederen van Huub Oosterhuis (de vader van Treintje): prachtige poetische teksten en melodien.
Met heel veel plezier ben ik nu sinds kort in Drachten aan het werken. Fijn om hier met de jeugd bezig te kunnen gaan. Het voelt ook erg vertrouwd om in deze plaats aan de slag te gaan: nieuw maar ook bekend. Ik heb dan ook erg veel zin om hier verder aan het werk te gaan en jullie allemaal- jeugd, (groot)ouders en vrijwilligers- te leren kennen !
Ik hoop dat we elkaar snel tegenkomen, vooral als je tot de jeugd behoort. Als je vragen of opmerkingen hebt, of gewoon even wilt kennismaken of kletsen, spreek me dan gerust aan (mag in t Fries, want ik ben Friestalig), of bel/ mail me even! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘Degenen die het voorrecht hebben om te weten hebben de plicht om te handelen.’(5)
De kerk heeft u nodig om kerk te zijn.
Pastoraat is ‘Omzien naar elkaar’. Het Pastoraat in onze wijk krijgt vorm en inhoud door de sectieteams van een sectie. Zo’n team bestaat uit contactpersonen, een hoofdcontactpersoon, een ouderling, een diaken en een predikant. Contactpersonen zijn de ogen en de oren in de wijk. Dat is bedoeld in de goede zin van het woord. Zij kennen de mensen door ze geregeld te bezoeken en te signaleren hoe het gaat. Er kunnen omstandigheden zijn waar een bezoekje van een ouderling, diaken of de predikant wenselijk is. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen en de hoofdcontactpersoon.
Zo’n team komt geregeld bij elkaar om te kijken waar en hoe er hulp en aandacht geboden kan worden aan de gemeenteleden in de sectie. Voor de teamleden zijn er regelmatig bijeenkomsten voor vorming en toerusting. Een aantal van de bijeenkomsten wordt samen met wijk Zuid gedaan.
In de sectieteams zijn veel gemeenteleden actief. Zij verrichten veel werk voor gemeenteleden en de kerk: ’Omzien naar elkaar’
‘Omzien naar elkaar’ is ook omzien naar de sectieteams. We zien dat veel contactpersonen dit werk al heel veel jaren doen en met het stijgen van de jaren het werk een steeds grotere inspanning vraagt. Er ontstaan vacatures waardoor meer adressen moeten worden verdeeld over minder personen. Het aantal ouderlingen neemt af. We zijn van twee ouderlingen per sectie naar één gegaan en dat is al moeilijk, terwijl de kerkenraad eigenlijk aan elke sectie een jeugdouderling zou willen toevoegen om het Jeugd & Jongeren-beleid te versterken.
Veel gemeenteleden zien het niet zitten om als ambtsdrager aan het werk te gaan. Pastoraat vraagt dingen waarvan ze denken dat zij dat niet kunnen, maar is dat wel zo? De simpele vraag ‘hoe gaat het nou met je’, is al omzien naar elkaar, dus pastoraat. Daarnaast biedt de kerkenraad scholing en ondersteuning om goed te kunnen functioneren in een sectieteam.
Bent u geïnteresseerd in en betrokken bij mensen, maar weet u niet hoe u een bijdrage kunt leveren aan het Pastoraat in Oost, neem dan contact op met Jan van der Leij, tel. 843944, met Sjoukje Faber, tel.522198,of Chris de Haan, tel.510868.
Kijk ook eens in de wijkgids waar vacatures vallen in uw sectie.
‘Omzien naar elkaar’
Chris de Haan, voorzitter wijkgemeente Oost

De wind steekt op!!
Op donderdag 21 maart om 19.30 uur begint in onze wijkgemeente een gemeenteavond over missionair gemeente zijn. De titel van deze avond is ‘de wind steekt op!’
Eigenlijk moet wind met een hoofdletter W, want de wind die hier bedoeld wordt heeft te maken met de Geest van God, de wind die ons leven inblaast.
Op deze avond zullen we nadenken over hoe we in Drachten Oost, op een manier die bij onze gemeente past, inhoud kunnen geven aan missionair gemeente zijn.
We gaan ons op een speelse manier verdiepen in 4 verschillende mogelijkheden, zodat we in staat zullen zijn om een weloverwogen keuze te maken.
Als voorbereiding op deze gemeenteavond zullen we als ‘lied voor de dienst’ op de zondagen 10 en 17 maart het lied ‘de wind steekt op’ zingen. Een nieuwe tekst op de melodie van gezang 304.

Programma: Gemeente avond Drachten Oost 21 maart 2013
Zaal open om 19.15 uur
Welkom en opening van de avond om 19.30 uur
Inleiding op het onderwerp: ‘Missionair gemeente zijn’
Pauze
We maken op een speelse manier kennis met 4 mogelijkheden van missionair gemeente zijn:
- De gastvrije gemeente
- De dienende gemeente
- De pastorale gemeente
- De gemeente op kruispunten van het leven
Welk model van deze 4 spreekt ons aan?
Laten we stemmen!
Sluiting om 22.00 uur
Namens de voorbereidingsgroep, Ate Klomp

‘De wind steekt op!’
1 De wind steekt op, de bomen buigen licht.
de vogels voelen zich al meer gedragen.
Zij leven vrij, in zingend evenwicht, 
alsof ze weten wat de wind zal vragen.
Vertrouwen, dat gevleugeld zinsverband,
leeft uit Gods hand.

2 De wind steekt op, Gods adem vult het huis.
De mensen wagen zich weer aan verhalen
van wie hen draagt, van wie er aan het kruis
ons toekomst bracht en leerde ademhalen.
Geloven is een luisterend bestaan,
een samen gaan.

3 De wind steekt op, we steken nu van wal.
De zeilen vangen kracht voor op het water.
Wat ons op zee nog overvallen zal,
wij vissen tot de morgen, want hij staat er:
die ons met brood en vis heeft opgewacht.*
Het is volbracht.

* Johannes 21:9 (Michiel de Zeeuw, Zierikzee)

College van Kerkrentmeesters; Actie Kerkbalans 2013
Beste gemeenteleden
Hierbij een toelichting op het resultaat van de actie Kerkbalans 2013. Als Commissie van Kerkrentmeesters (CvK) en in overleg met de Algemene Kerkenraad (AK) hebben wij vanaf 24 december tot en met eind januari deze actie onder uw aandacht gebracht. We hebben gebruik gemaakt van posters, flying banners, kaarten, een boekenlegger en publicaties op de websites, beamers en in de Geandewei. Zo heeft u ook in een viertal beknopte overzichten kennis kunnen nemen van de kerncijfers wat betreft opbrengsten, kosten en de begroting van de Protestantse Gemeente te Drachten. De wijkkerkenraden hebben u in januari in de Geandewei geïnformeerd wat de kerk in uw wijk allemaal doet om kerk voor u te zijn. Als laatste heeft u een brief ontvangen met daarbij het formulier waarop u uw toezegging voor 2013 kon vermelden. Er waren twee versies van deze brief. Op één versie hebben wij leden van de kerk die per adres minder dan € 25 per maand bijdragen, gevraagd om te overwegen minimaal dit bedrag op het toezeggingsformulier te vermelden. Uiteraard wel met de aanvulling, indien dit financieel mogelijk is.
Er zijn nu nog ongeveer 1.500 adressen van belijdende leden die minder bijdragen dan € 25 per maand. Hiervan waren er wel 810 adressen die hun bijdrage iets hebben verhoogd. Het totaal van deze verhogingen kwam uit op een bedrag van € 26.232. Ook waren in deze groep 239 adressen die hebben gemeend hun bijdrage te moeten verlagen. Dit was totaal een verlaging van € 10.454. Al deze leden zullen een goede afweging hebben gemaakt voor hun bijdrage voor 2013 en kwamen mogelijk tot de conclusie dat € 25 per maand voor hen niet haalbaar is. Hiervoor hebben wij dan uiteraard begrip. Onze hartelijke dank voor uw toezegging voor het jaar 2013.
Van de leden die meer dan € 25 per maand geven, hebben 272 adressen de bijdrage verhoogd. Dit komt uit op een totaal bedrag van € 23.670. Hier waren 107 adressen waar een verlaging is opgegeven voor een totaal van € 15.165.
Als u al deze bedragen optelt, zult u concluderen dat de toezeggingen met € 24.283 zijn gestegen. Dat is juist en een positieve uitkomst. Om een goede vergelijking ten opzichte van 2012 te kunnen maken moet dit nog worden gecorrigeerd met de bijdragen van leden die in 2012 zijn vertrokken of overleden. Dit was een bedrag van € 36.417. Daarom komt de toezegging voor 2013 lager uit dan die van 2012 en is er uiteindelijk een lagere opbrengst van € 12.134.
Ondanks de wetenschap van de financiële crisis, die ons allemaal op de één of andere manier raakt, waren onze verwachtingen hoog. Vandaar dat de begroting voor de Actie Kerkbalans op € 1.150.000 was gesteld. Om geen verlies in de begroting te hebben, zou een opbrengst nodig zijn van € 1.249.000. Dit was ook voor de CvK een uitdagend bedrag, maar het had gekund. Wanneer de helft van de hiervoor genoemde 1.500 adressen hun bijdrage op € 25 per maand konden brengen, had dat een extra opbrengst gegeven van € 98.000.
Een andere mogelijkheid was geweest, wanneer de 2.646 adressen die hun bijdrage gelijk hebben gehouden, hun bijdrage hadden verhoogd met € 5 per maand. Dan had dit € 158.760 aan extra toezeggingen opgeleverd. Hier is heel duidelijk zichtbaar het gezegde: "Vele kleintjes maken één grote".
Dit wil niet zeggen dat wij niet tevreden zijn met het eindresultaat. Bijna 1.100 van alle adressen hebben een verhoging op het formulier ingevuld. De resultaten per wijk zijn opgenomen in het overzicht bij de bedankposter. Het verschil van de vertrokken of overleden leden, zijn voor zover mogelijk al op de wijken in het overzicht gecorrigeerd.
Voor iedereen die het formulier heeft ingevuld voor de Actie Kerkbalans 2013 onze hartelijke dank. U heeft met zijn allen wel voor € 1.113.390 aan bijdragen toegezegd. En dat is een mooi bedrag.
Een conclusie die uit het overzicht en uit deze informatie kan worden getrokken is, dat de daling van de toezeggingen voor een groot deel is ontstaan doordat ons oudere leden zijn ontvallen. Dit blijkt ook met name uit de teruggang in de wijken Zuid en Tehuizen. De overige wijken zijn licht gegroeid in de bijdragen. Daar mogen we blij en dankbaar voor zijn.
Een andere conclusie is, dat wanneer elk gemeentelid een geringe verhoging doet, dat dit tot een groot eindresultaat kan leiden.
Daarom zullen wij in overleg met de AK nogmaals naar de inkomsten kijken.
Wanneer dit onvoldoende blijkt op te leveren, zal de CvK voorstellen aan de AK doen en zal de AK zich beraden op passende maatregelen en beleidsbijstellingen indien dat onontkoombaar is.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Poppe Douma, penningmeester

‘Degenen die het voorrecht hebben om te weten hebben de plicht om te handelen.’(4)
De kerk staat ergens voor. Van de kerk wordt iets verwacht. Van de mensen in de kerk wordt iets verwacht. Door de mensen in de kerk wordt iets van de kerk verwacht. Door de mensen buiten de kerk wordt iets van de kerk verwacht. Samen moeten we die verwachtingen waarmaken. De woorden die inhoud moeten krijgen zijn Liefde en Gemeenschap.
De kerk is zo georganiseerd om dit mogelijk te maken. Viering van de Erediensten, elkaar ondersteunen in het Geloof en in het geloven , omzien naar elkaar en omzien naar mensen in goede en slechte tijden, in en buiten de Kerk, zorgen om de heelheid van de schepping, de aarde en de samenleving. De kerk heeft u nodig om kerk te zijn.
‘Degenen die het voorrecht hebben om te weten hebben de plicht om te handelen.’
Chris de Haan, voorzitter wijkgemeente Oost

Hoe nu verder
In de laatste Geandewei van vorig jaar heb ik u meegenomen in de voorstellen en overwegingen voor de waarneming van de functie van ds. Henriëtte Huizenga na haar intrede in Bedum. Het resultaat heb ik u meegedeeld na de kerkdienst van 3 februari. Ondertussen is ds. Bert de Ruiter al druk aan het werk in onze wijk. Helaas zien we hem niet vaak op de kansel in de Menorah. Hij neemt veel preekbeurten in het noorden van onze provincie voor zijn rekening. Hij wil gemaakte afspraken nakomen en deze kleine gemeentes zonder predikant niet in de steek laten.
Met Zuid, de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters zijn afspraken gemaakt voor de toekomst. Eén daarvan is dat wijkgemeente Oost een fulltime predikant kan beroepen die met ingang van 1 april 2014 de wijkpredikant wordt van Oost. Ds. Aafke Nicolai wordt dan de fulltime wijkpredikant van Zuid.
De stappen die de kerkenraad nu moet nemen zijn gericht op het beroepen van de wijkpredikant. Door de PKN is een gids voor het beroepingswerk samengesteld met een stappenplan. Een belangrijke opmerking is dat een beroepingsperiode een tijd van bezinning is, maar ook van zorgvuldigheid. Transparantie en duidelijkheid zijn de woorden die van belang zijn voor de gemeente. Het moet duidelijk zijn voor de gemeente hoe we het gaan doen, waar we in het proces zitten en waar de gemeente wordt ingelicht en gehoord.
Als eerste moet de kerkenraad een profielschets maken van de nieuwe wijkpredikant. Samen met de profielschets van onze gemeente laten we het Mobiliteitsbureau weten wat voor predikant we zoeken en wat voor gemeente wij zijn. Het mobiliteitsbureau is een ‘arbeidsbureau’ voor beroepbare predikanten en kerkelijk werkers. Zij stellen een advies op voor onze gemeente.
Daarnaast moet een beroepingscommissie worden benoemd die met de beroepingsopdracht van de Kerkenraad aan het werk gaat.
De overeengekomen werkwijze is als volgt:
• De leden van de Kleine Kerkenraad, de raden en commissies maken ieder profielschetsen van de te beroepen predikant en van de eigen gemeente
• Dezelfde groepen doen ook voorstellen voor de samenstelling van de beroepingscommissie
• Individuele gemeenteleden kunnen suggesties doen aan de Kleine Kerkenraad over de te beroepen predikant en leden voor de Beroepingscommissie
• Het profiel van de predikant en wijkgemeente Oost wordt als voorstel aangeboden en vastgesteld door de Grote Kerkenraad van Oost
• Het voorstel voor de samenstelling van de Beroepingscommissie en de beroepingsopdracht wordt aangeboden en vastgesteld door de Grote Kerkenraad van Oost
• De gemeente wordt op de hoogte gesteld van de keuze van de profielen van de predikant en de wijkgemeente en de samenstelling en de beroepingsopdracht van de Beroepingscommissie
• De Beroepingscommissie begint haar werk en rapporteert aan de kerkenraad.
Suggesties van gemeenteleden kunnen worden verstuurd of ingeleverd bij de scriba van onze wijkgemeente. Op deze manier proberen we samen als gemeente en als kerkenraad een predikant te beroepen die past bij onze gemeente en die zich thuis zal voelen in Drachten Oost.
Namens de Kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Maaltijdvierende gemeente.
In navolging op de gezellige Cuba-maaltijd vorig jaar willen we u van harte uitnodigen om op 13 februari a.s. samen met elkaar te genieten van een heerlijk 3 gangen “WINTERBUFFET” !
in de één van de lokalen van de Zuiderkerk zijn jong en oud welkom om een heerlijke warme maaltijd te delen en ondertussen gezellig met elkaar in gesprek te zijn. Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer en elkaar beter leren kennen, ook als broeders en zusters van de wijkgemeente Zuid én Oost. Daarbij heten we ook mensen buiten de wijkgemeente van harte welkom, dus neem vooral uw vrienden en buren mee.
Het Winterbuffet bestaat uit:
Voorgerecht    : kopje soep
Hoofdgerecht  : drie soorten heerlijke stampot met spek, worst en garnituur.
Nagerecht      : een fris vruchtenyoghurtje
Prijs              : slechts € 10.00 per persoon. Kinderen € 5.00
Tegen een geringe vergoeding serveren wij hierbij een glaasje witte of rode wijn of frisdrank.
Het geld wat eventueel overblijft zal ten goede komen aan een diaconaal project. Hierover informeren we u later verder.
Aanvang: inloop vanaf 17.30 uur waarna wij rond 18.00 uur aan tafel zullen gaan.
Laat u verrassen door onze “sterrenkoks”en reserveer deze datum alvast in uw agenda! Intekenlijsten liggen in de Zuiderkerk en de Menorah.
Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Eén telefoontje en wij zorgen dat u opgehaald wordt en na afloop ook weer veilig thuis komt.
Met vriendelijke groet,
De voorbereidingsgroep
Yttje Kooistra tel: 517302 Helena Postma tel: 515535 Henk Dijkstra tel: 540461

Ontmoetingsbijeenkomsten 2013
Net als voorgaande jaren heeft de kerkenraad ook dit seizoen weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gepland. Het doel van deze avonden / middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het “elkaar als gemeenteleden ontmoeten” centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over het thema van de bijeenkomst.
Ook dit jaar sluiten we aan bij het landelijke thema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen gekozen heeft: Geloof, hoop en liefde.
De avond is voorbereid door de predikanten, de verdere organisatie is in handen van de pastorale raad.
Als het goed is heeft u allemaal een persoonlijke uitnodiging gekregen met antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen.
De bijeenkomsten staan gepland op:
-dinsdagavond 12 februari om 19.45 uur
-woensdagmiddag 13 februari om 14.30 uur
-maandagmiddag 18 februari om 14.30 uur
-dinsdagavond 19 februari om 19.45 uur
-woensdagavond 27 februari om 19.45 uur
Een kwartier voor aanvang staat de koffie en thee klaar. Na afloop kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze met elkaar kennis gemaakt worden en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
Is het antwoordstrookje niet opgehaald, of heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch wel meedoen, dan kunt u zich alsnog opgeven door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; bellen kan ook: tel. 520621.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de 
Pastorale Raad.

ALGEMENE BERICHTEN
‘Degenen die het voorrecht hebben om te weten hebben de plicht om te handelen.’
Citaat Albert Einstein
In de vorige Geandewei heb ik u meegenomen naar wat u mist wanneer de Menorah niet zou bestaan en er geen wijkgemeente Oost in Drachten zou zijn. Daar werd de koppeling gemaakt met geld. Geld dat nodig is om alles te doen wat nodig is om ons geloof te vieren en inhoud te geven aan waar het geloof voor staat. En daarom ‘Steun de actie Kerkbalans’.
Toch is geld maar één van de pijlers waarop het ‘gebouw’ van de kerk steunt. Een andere maar veel belangrijker pijler is het werk dat vrijwillig wordt gedaan door gemeenteleden. Zonder dit vrijwilligerswerk bestaat de kerk niet. De kerk is het werk van mensen vanuit het geloof in God en Jezus Christus.
Even terug naar het citaat van Albert Einstein.
De pacifist Albert Einstein stuurde in 1939 een brief aan president Rooseveld waarin hij aandrong om uranium aan te kopen en onderzoek te doen omdat Duitsland bezig was met het ontwikkelen van een kernwapen.
Later, toen Einstein de verschrikkelijke verwoesting door de atoombommen had gezien, riep hij op ze te verbieden. Hij bleef actie voeren voor de wereldvrede. Hij waarschuwde de mensen tegen de gevaren van onbeheerste wetenschap.
‘Degenen die het voorrecht hebben om te weten hebben de plicht om te handelen.’
Chris de Haan

Kerstmusical 2012
Het was weer één groot feest. De kinderen van de wijken Oost en Zuid hebben een kerstmusical ingestudeerd en uitgevoerd in zowel de Menorah als de Zuiderkerk. De titel was dit keer ” De engel met een B ervoor ” en de inhoud kwam helemaal overeen met de titel.
Prachtig spel met prachtige decors was voor het aanwezige publiek reden om de kinderen terecht een staande ovatie te geven.
Wat geweldig te zien dat er zoveel talent is bij de kinderen en volwassen.
Veel dank voor de decorbouwers, musici, techniek, grimeurs, kledingmakers, filmer, en leiding van de kinderen tienernevendiensten.
Een extra woord van dank voor de kosters die dit mee mogelijk hebben gemaakt.
Wat fijn dat we dit gezamenlijk als wijk Oost en Zuid mogen organiseren en beleven.
Graag volgend jaar weer!
Namens de wijken Oost en Zuid, Chris de Haan en Hero van der Veen

Actie Kerkbalans
U zult misschien denken, elk jaar hetzelfde verhaal, er is altijd meer geld nodig. Wat krijgt onze eigen wijkgemeente daarvan en waar wordt het dan aan uitgegeven.
Terechte vragen, maar misschien moet je de vraag omdraaien en je afvragen wat je mist wanneer de kerk er niet meer zou zijn. Het stellen van de vraag is hem beantwoorden.
Wat missen we als de Protestantse Gemeente van Drachten in het algemeen en onze wijkgemeente Oost in het bijzonder er niet meer zijn.
• Je mist de Menorah om samen de wekelijkse Eredienst te vieren en je geloof te beleven.
• Je mist de plek om samen liederen te zingen en blij te zijn in het geloof in Jezus en in God.
• Je mist de plek om stil te zijn, te luisteren en je leven richting te geven.
• Je mist de plek om samen feesten te vieren.
• Je mist de plek om samen Maaltijd te houden
• Je mist de plek om je kinderen te laten dopen, om ze op te dragen aan God en je mist de ondersteuning in de geloofsopvoeding.
• Je mist de plek waar de kinderen verhalen horen uit de Bijbel.
• Je mist de plek waar jongeren samenkomen om over de zin van het leven en de krachtbron van het geloof te praten.
• Je mist de gemeenschap van de mensen van de kerk, een gemeenschap waar men omziet naar elkaar.
• Je mist de gemeenschap van de mensen van de kerk in perioden van verdriet en eenzaamheid. Er is dan immers geen predikant of ouderling waar je terecht kan, wanneer je het even niet ziet zitten.
• Je mist de begeleiding en ondersteuning vanuit de Diaconie als het financieel of maatschappelijk even niet goed gaat.
• Je mist de mogelijkheid om vanuit je geloof je samen in te zetten voor dingen die je belangrijk vindt. Belangrijk zijn voor mensen in je directe omgeving en deze wereld of de heelheid van de schepping.
• Je mist de Geandewei, je mist het MenorAviertje, je mist alle activiteiten in en om de kerk van Drachten.
Dit zijn nog maar een paar punten. Je komt de kerk en het geloof tegen op de kruispunten van het leven. Het is een belangrijk deel van je leven, ook al heb je er soms even geen behoefte aan. De kerk is er voor jou. De kerk biedt de mogelijkheid om handen en voeten te geven aan je geloof. Als de kerk niet zou bestaan, zou hij snel worden uitgevonden.
Zo’n kerk willen we niet missen maar juist samen een warm hart toedragen.
Voor die kerk, voor de mensen in die kerk, vragen we u om de actie Kerkbalans te ondersteunen met uw bijdrage.
Namens de wijkkerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Gebruik van de Menorah door Mayaan Yeshua
De Grote Kerkenraad van wijk Oost heeft zich in haar vergadering op 13 december gebogen over de principiële vraag of onze wijkkerk Menorah gebruikt mag worden voor samenkomsten van een andere, niet tot de PKN behorende Gemeente.
Na een uitgebreide gedachtewisseling en discussie is besloten dat er geen principiële bezwaren zijn. Wij mogen verheugd zijn samen te werken met broeders en zusters in de Heer. Daarom willen we Mayaan Yeshua welkom heten in onze wijkkerk Menorah.
Mayaan Yeshua heeft besloten om voorlopig geen gebruik te maken van onze wijkkerk. De reden is dat de vaste agenda van onze kerk en bestaande afspraken met andere gebruikers een te grote verstoring vormen voor de wekelijkse vieringen op zaterdag. Ook het gebrek aan opslagruimte voor de kast met de Thorarollen en de apparatuur die wordt gebruikt voor de sabbatvieringen is een groot bezwaar. Voorlopig wordt gebruik van de Menorah als ontmoetingsplaats niet meer overwogen.
Namens de Kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Kerstpakkettenactie Diaconale Raad Oost december 2012
Voor de kerstdagen hebben we aan u een oproep gedaan om een kerstpakket af te staan of een bijdrage te doneren. We hebben een paar pakketten ontvangen en een geldbedrag. De inhoud van de pakketten hebben wij gevoegd bij onze eigen pakketten of er weer 1 groot pakket van gemaakt. De spaarkaarten (die u het hele jaar door kunt deponeren in de bussen voor in de kerk) zijn ingeleverd en de artikelen die er voor zijn ontvangen hebben we in ieder pakket wat van kunnen toevoegen.
In totaal zijn er ongeveer 28 pakketten in de wijk bezorgd.
Mede dankzij u hebben wij weer veel mensen blij kunnen maken en een plezierige Kerst bezorgd. Daarvoor onze hartelijke dank.
Uw Diaconale Raad Oost

Geloofsopvoeding in Drachten oost
Dit onderwerp is op de laatste vergadering van de Grote Kekenraad besproken.

Van de CJD zijn Janneke Plantinga en Jan Willen ten Hove, bezorgde ouders van kinderen, gekomen om hun geloofsopvoeding plan te presenteren. De presentatie, zoals ze die getoond hebben en het schrijven, zal op de een of andere manier verspreidt worden in onze wijk.
In het kort de uitgangspunten en doelstellingen van het plan.
- Kinderen hebben ons hart nodig. In Efeziers 6: 4 staat de volgende opdracht; Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.
- Het kind van jongs af aan bij de hand nemen en wat kan de kerk voor hun betekenen.
- De ouders betrekken bij geloofsopvoeding, handreikingen doen en een structuur uitzetten.
- Jeugdwerk is geen jeugdwerk als er geen aandacht is voor het gezin/ouders.
- Iedereen is zoekende en we moeten wat bieden als kerk.
- Gebruik maken van een Geloven Thuismap. Stukjes van belangrijke mensen rondom het kind, om het kind te helpen leren te geloven.
- Elkaar ondersteunen in het werken met en aan het geloofsopvoedingsplan, te beginnen bij de groep van 0 - 14 jaar.
Na de powerpointpresentatie en een video, waarin kinderen vragen om geholpen te worden met geloven, een vragenronde waar veel gebruik van werd gemaakt. Enkele punten hieruit.
- Of er een overlap is met bestaande activiteiten zou kunnen. Het is ook te zien als complementerend of aanvullend en dan wordt het een win-win situatie.
- Een goed initiatief, in Oost loopt iets maar zou breder gemaakt kunnen worden.
- Ervaring over geloofsopvoeding delen met ander b.v. de school. Het zou drempelverlagend kunnen werken dat mensen de kerk weer opzoeken.
- Er zou een doorgaande leerlijn van geloven moeten zijn. Samen met Zuid is een plan opgezet hier actief aan te werken. De financiële middelen zijn er voor gereserveerd. Het is ook een advies van de BAC III doch wij willen dit sneller invoeren dan in het BAC III rapport is gesteld.
De voorzitter sluit het onderwerp met de conclusie dat met dit goede plan, aangesloten kan worden bij bestaande activiteiten.
Dank wordt uitgesproken voor de inbreng.

Het document Geloofsopvoeding is te lezen en te downloaden vanuit de map Documenten/Algemeen  

Hoe nu verder
In een vorige Geandewei heb ik u meegedeeld over welke schijven de besluitvorming plaatsvindt na het vertrek van ds. Henriëtte Huizenga. Nu dit traject is afgerond wil ik u graag op de hoogte brengen van het resultaat.
Na de accepteren van het beroep van de Protestantse Gemeente Bedum door ds. Henriëtte Huizenga is er overleg geweest in het gezamenlijk moderamen Oost en Zuid. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over hoe we als wijkgemeentes om willen gaan met deze, voor beide wijken, nieuwe situatie.
Belangrijk is dat beide wijkgemeentes in de toekomst willen blijven samenwerken. Ook is uitgesproken dat vervulling van de vacature in Oost wordt gekoppeld aan het emeritaat van ds. Jan Jurjens, medio 2014. Deze keuze is gemaakt omdat er dan kan worden toegewerkt naar een stabiele personele situatie. Ds. Aafke Nicolai wordt dan wijkpredikant voor wijkgemeente Zuid.
Deze uitgangspunten zijn overgenomen door de Kleine Kerkenraad en de Grote Kerkenraad van Oost en ook de Kerkenraad van Zuid is akkoord met deze uitgangspunten.
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Drachten op 17 december is besloten dat wijkgemeente Oost, op grond van het ledental van de wijkgemeente, ruimte heeft voor één wijkpredikant.
Verder is besloten dat wijkgemeente Oost mag voorzien in waarneming voor de vacature die ontstaat na het vertrek van ds. Huizenga. Dit is een deeltijdfunctie, totdat er een nieuwe predikant is beroepen.
Wat betekent dit nu voor onze wijkgemeente?
De Kerkenraad kan nu voorzien in waarneming voor de vacature in Oost. Daarnaast kan de Kerkenraad beginnen met de beroepingsprocedure voor een fulltime predikant voor wijkgemeente Oost.
Een resultaat waar op was gehoopt. Nu aan het werk.
Namens de Wijkkerkenraad Oost, Chris de Haan, voorzitter

JEUGD EN JONGEREN Kerstmusical 2012 in de Menorah en in de Zuiderkerk
Al vele weken zijn we met veel plezier en enthousiasme bezig met de kerstmusical. We musiceren, zingen , dansen, acteren, bouwen aan het decor en organiseren. In deze periode waarin al veel bijzondere dagen en activiteiten zijn, een drukte van belang.
We hopen op 2 volle kerken, op 24 december om 19.00 uur in de Menorah en op 25 december om 10.00 uur in de Zuiderkerk. De kinderen en tieners willen graag het resultaat laten zien en horen.
U komt toch ook?
Graag tot dan.
Groeten van Annie, Simone, Gea, Ilse, Mirjam, Regina, Jan, Jan, André en Anita

Gebruik van de Menorah door Mayaan Yeshua
De Grote Kerkenraad van wijk Oost heeft zich in haar vergadering op 13 december gebogen over de principiële vraag of onze wijkkerk Menorah gebruikt mag worden voor samenkomsten van een andere, niet tot de PKN behorende Gemeente.
Deze vraag is relevant geworden omdat de gemeente Mayaan Yeshua op zoek is naar een ruimte voor hun samenkomsten op de zaterdag. Zij hebben het oog laten vallen op de faciliteiten van onze wijkkerk Menorah. De bijeenkomsten worden nu gehouden in de Kapelkerk maar er is daar onvoldoende ruimte.
De Grote Kerkenraad heeft na een uitgebreide gedachtewisseling en discussie besloten dat er geen principiële bezwaren zijn. Wij mogen verheugd zijn samen te werken met broeders en zusters in de Heer. Daarom willen we Mayaan Yeshua welkom heten in onze wijkkerk Menorah.
De Menorah is niet de enige mogelijkheid die wordt onderzocht door Mayaan Yeshua.
Wanneer hun definitieve keuze op de Menorah valt, kunnen gesprekken worden aangegaan over de praktische invulling van het gebruik van onze faciliteiten.
Namens de Kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter

Mayaan Yeshua
Op de website van Mayaan Yeshua zeggen ze over zichzelf: “Wij willen een gemeente zijn voor Messiasbelijdende Joden en Messiasbelijdende gelovigen uit de volkeren (Gojim), die volgens Paulus (Romeinen 11) geënt zijn op de edele olijf Israël. Onze samenkomsten hebben qua liturgie een evangelisch karakter met Joodse elementen. Uit de Siddoer (gebedenboek) worden diverse berachot (dankzeggingen) gebruikt zoals Sj’ma Jisraël (Hoor, Israël!) de sjira (lofprijs en aanbidding), de birkat habaniem (kinderzegen), tefila (gebed) en drasja (prediking). Het eenjarige leesrooster wordt in ons preekrooster vermeld, maar de sprekers hebben de vrijheid om het oorspronkelijke driejarige leesrooster te hanteren, of hier helemaal van af te wijken. We hechten waarde aan het gebruik van Hebreeuws als middel om met de grondtaal van de Schrift kennis te maken en hierin te groeien. Waar Hebreeuws gebruikt wordt, zal altijd een vertaling toegevoegd worden zodat ieder kan begrijpen waar het over gaat en er dus geleerd kan worden. Als basis voor onze zangdienst wordt de bundel Hoej’dot (liederen van lofprijzing) gebruikt. Tijdens de samenkomst is er in overleg met de voorganger gelegenheid voor een geloofsopbouwend getuigenis. Ziekenzalving op basis van Jacobus 5 wordt op verzoek tijdens de samenkomst toegepast. Voor de kinderen wordt een parallelle bijeenkomst georganiseerd.”
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Mayaan Yeshua. www.mayaan.nl

Contactpersonen voor de bloemengroet uit de Menorah
Ds. Henriëtte Huizenga was tot voor kort de coördinator van de bloemengroet uit de Menorah. Door haar vertrek vallen er allemaal gaten in de organisatie. Gelukkig zijn er steeds weer gemeenteleden die activiteiten voor hun rekening willen nemen. Eén daarvan is de coördinatie van de Bloemengroet uit de Menorah.
Zijn er gemeenteleden waarvan u vindt dat het in droevige of in blijde dagen goed is om ze te ondersteunen met de bloemengroet uit de Menorah, neem dan contact op met:
Joke de Ruiter, tel.532776 voor sectie 1,2,3,7. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,
Dinie Huisman, tel.519772 voor sectie 4,5,6. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afscheid ds. Henriëtte Huizenga
Inmiddels zijn er al druk plannen gemaakt om op een prettige en leuke manier afscheid te nemen van ds. Henriëtte Huizenga. Hoe het er precies uit zal komen te zien hoort u later van ons maar zet zondag 6 januari vast in uw agenda! De opzet en coördinatie is in handen van Linda van der Veen, Sjoukje Faber en Hans Dorsman.

Bezoek aan de Ark
Met de catechisatie zijn wij op bezoek geweest bij de Verhalen Ark in de haven van Drachten.
De Ark is een heel groot schip, dat is nagemaakt naar de ark van Noach. Je kan er een speurtocht doen, die door de hele ark gaat. Je ziet bekende verhalen uit de bijbel, zoals Adam en Eva in het paradijs. Ook kom je langs Simson, David en Goliath en koning Salomo. Er was een gang met lachspiegels en verderop een theaterzaal. Door de hele boot zag je natuurlijk ook (knuffel)dieren. De enige echte dieren waren vissen in een vijver, maar er waren nog wel 2 opgezette giraffen, bijna zo groot als de boot zelf. Helemaal bovenin de boot was een restaurant, waar je het formulier voor de speurtocht in kon leveren. Daar kreeg je een verrassing.
Ook was er nog een souvenirwinkeltje, waar je veel knuffeldieren, bijbels en andere dingen kon kopen. Het is een leuke ervaring, voor jong en oud.
Nico Jansen

Vervanging van ds. Henriëtte Huizenga
Wanneer een predikant een beroep aanneemt in een andere gemeente, blijft een andere gemeente achter, in dit geval onze wijk. Eerst is er teleurstelling en verwarring. Toch moet de gemeente door. Vaak is voor de buitenwereld niet duidelijk dat er iets gebeurt.
De stand van Zaken.
Ik ga niet inhoudelijk in op wat er besproken is maar wel op de gevolgde pro-cedure.
De wijkkerkenraden van Oost en Zuid hebben overleg gevoerd. Zuid is de ge-meente waar wij mee samenwerken. Het vertrek van ds. Huizenga heeft ook invloed op deze samenwerking. Uit dit overleg is duidelijk geworden welke positie beide wijken innemen en wat onze wensen zijn.
Vervolgens is er overleg geweest met het Moderamen van de Algemene Kerkenraad. Hierbij is gesproken over de invulling van de predikantsplaats in het perspectief van de Protestantse Gemeente Drachten.
Het plan voor de toekomst en de invulling van de vacante predikantsplaats in Oost is daarna opgesteld en voorgelegd aan de Kleine Kerkenraad van onze wijkgemeente. In de vergadering van de Kleine kerkenraad is besloten om de Grote Kerkenraad bij elkaar te roepen en het voorstel te bespreken en vast te stellen als besluit van de Kerkenraad. Deze vergadering is gepland op 13 december.
Op een ingelaste vergadering van de Algemene Kerkenraad op 17 december komt het voorstel van de wijkkerkenraad aan de orde. De Algemene Kerkenraad bepaalt de algemene kaders voor de invulling van de predikantsplaats in onze wijk. Dan is duidelijk op welke wijze de kerkenraad van Oost invulling kan geven aan de toekomst van onze wijkgemeente. Wanneer deze stap is genomen worden de plannen met u gedeeld.
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met mij opnemen.
Namens de wijkkerkenraad van Oost, Chris de Haan, voorzitter

Hallo Tieners,
Zet alvast de volgende data in jullie agenda, want op die data zijn erweer tienerdiensten.
13 januari
10 februari
10 maart
  7 april
12 mei
  2 juni
In 2013 hebben we een andere opzet van de tienerdienst, we verzamelen in 09.20 uur in de hal van de Menorah, hoe het dan verder gaat krijgen julllie nog te horen.
Leiding Tienerdienst

Vrijwilligersavond 18-10-2012
Het is alweer eventjes geleden, maar afgelopen 18 oktober 2012 is er weer de jaarlijkse vrijwilligersavond geweest. Het was een geslaagde avond met een geweldige opkomst!! Maar liefst 70 vrijwilligers waren deze avond aanwezig en hebben aandachtig geluisterd naar de adembenemende presentatie van dhr T. Walinga van Stichting Sviatoslav over al het goede werk dat deze stichting verricht. Daarna hebben we genoten van het gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Wij hopen dat wij doormiddel van deze avond onze waardering voor al de inzet van onze vrijwilligers binnen onze gemeente hebben kunnen overbrengen. Onze gemeente kan niet functioneren zonder alle vrijwilligers. Inmiddels is het nieuwe kerkelijke seizoen alweer in volle gang en zijn vele vrijwilligers weer volop aan de slag om er ook dit seizoen weer iets moois van te maken. Onze grote dank hiervoor! Vrijwilligers zijn er echter nooit te veel. Binnen onze wijk zijn wij dan ook dringend opzoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan contactpersonen, maar ook in het jeugd werk is nog genoeg te doen. Vele handen maken licht werk! Er is altijd wel iets te vinden wat aansluit bij uw interesses en talenten. Wanneer u een mailtje stuurt naar linda.menorah@upcmail. nl dan zorgen wij dat u alle informatie krijgt.
Hartelijk groet namens het wijk college van Kerkrentmeesters.
Linda van der Veen

Kerstmusical 2012 in de Menorah en in de Zuiderkerk
In de Menorah wordt getimmerd, geverfd, geklust aan het decor. In de Zuiderkerk wordt gezongen, gemusciceerd, en toneel gespeeld. Kortom we zijn ontzettend druk met de voorbereidingen voor de kerstmusical. A.s. zondag is de laaste zondag van het kerkelijk jaar en gaan we niet oefenen, maar vanaf 2 december, alle adventszondagen, is het weer raak. (tijdens de diensten om 9.30 uur).
Even een herhaling van een aantal belangrijke data:
16 december: Generale repetitie in de Zuiderkerk, na de kerkdienst.
23 december: Generale repetitie in de Menorah, na de kerkdienst.
24 december, 19.00 uur: Uitvoering van de Musical in de Menorah.
25 december 10.00 uur: Uitvoering van de Musical in de Zuiderkerk.
De vragen van de vorige Geandewei blijven staan:
De komende weken zullen wij misschien wel een beroep op uw talenten en/of tijd doen, maar u hoeft niet te wachten tot we u vragen, spontane aanbiedingen zijn meer dan welkom. We kunnen alle hulp gebruiken, bijvoorbeeld voor de kleding, we hebben veel engelenvleugels nodig, materialen voor het decor, vervoer van het decor van de Menorah naar de Zuiderkerk, meedenken over en maken van een uitdeelkadootje, helpen bij de techniek (geluid, licht, volgspot, beamer) etc.
In ieder geval hopen we u te zien bij een van onze uitvoeringen op 24 en 25 december.
Groeten van Annie, Simone, Gea, Ilse, Mirjam, Regina, Jan, Jan, André en Anita.

Adventsproject Kindernevendienst.
De adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het kerstfeest,het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. Dit jaar worden we in de adventstijd bij de hand genomen door vier profeten; Zacharia, Maleachi, Sefanja en Micha. Elke week zullen we aan de hand van een voorwerp laten zien wat de profeten ons willen vertellen. Voor alle vier profeten speelt “de verwachting” een belangrijke rol. De profeten kijken uit naar een tijd die komen gaat, een tijd waarin God zich duidelijker zal laten zien in de wereld. 
Tot ziens binnen de kindernevendienst!
Leiding Kindernevendienst.

Kerstmusical 2012 in de Menorah en in de Zuiderkerk
De aftrap is geweest en we zijn de eerste keer bij elkaar geweest. Van te voren maakte we ons zorgen, want er waren maar 7 aanmeldingen. Maar gelukkig liepen we met 31 kinderen (tieners en kinderen van 4-12 jaar samen) de kerk uit. We kunnen nog meer kinderen gebruiken, je kunt je nog opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0512 518752. De oefendata zijn: 11 en 18 november, 2, 9, 16 en 23 december om 9.30 uur in de Zuiderkerk. Het decor wordt gebouwd in de Menorah, ook om 9.30 uur.
Even een herhaling van een aantal belangrijke data:
16 december: Generale repetitie in de Zuiderkerk, na de kerkdienst.
23 december: Generale repetitie in de Menorah, na de kerkdienst.
24 december, 19.00 uur: Uitvoering van de Musical in de Menorah.
25 december 10.00 uur: Uitvoering van de Musical in de Zuiderkerk.
De komende weken zullen wij misschien wel een beroep op uw talenten en/of tijd doen, maar u hoeft niet te wachten tot we u vragen, spontane aanbiedingen zijn meer dan welkom. We kunnen alle hulp gebruiken, bijvoorbeeld voor de kleding, we hebben veel engelenvleugels nodig, materialen voor het decor, vervoer van het decor van de Menorah naar de Zuiderkerk, meedenken over en maken van een uitdeelkadootje, helpen bij de techniek (geluid, licht, beamer) etc.
In ieder geval hopen we u te zien bij een van onze uitvoeringen op 24 en 25 december.
Groeten van Annie, Simone, Gea, Ilse, Mirjam, Regina, Jan, Jan en Anita.

Eerste collecte op zondag 18 november 2012.
Iedere wijk-diaconie mag twee maal per jaar de eerste collecte besteden voor een eigen in te vullen doel. Op zondag 18 November is het weer zover en dan gaan we de eerste collecte besteden aan “Stichting Naar School in Haïti”.
Deze stichting is opgericht eind 1998 in Nederland en voert haar werk uit op ca. 40 km van Port-au-Prince namelijk in Kenscoff en Ka-Blain. Marijke Zaalberg brengt het grootste deel van het jaar daar door. De stichting doet aan scholenbouw en hulp aan diverse groepen mensen.
Hun hoofd doel is om de kinderen naar school te laten gaan. Het is een redelijk groot project, zie de jaarrekeningen op internet en de meeste gelden worden direct aan hulp voor het naar school gaan besteed.
De stichting is gezeteld in Gees (Drenthe) en vandaar uit wordt alles georganiseerd.
Ze hebben meer dan 10.000 vrienden (donateurs) en zou U er ook interesse in hebben?
Verder zullen we op zondag 18 november een paar beelden op de baemer tonen.
U kunt ook e.a. nazien op de website www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl  
We hebben navraag gedaan bij Kerk in Actie en ze gaven hun goedkeuring en vinden dat Marijke Zaalberg daar zeer goed werk verricht.
We hopen en verwachten dat we op zondag 18 november op U kunnen rekenen.
Uw wijk diaconie

Beste jongens en meisjes van wijk Zuid en Oost,
4 november gaan we weer van start met de voorbereidingen voor de kerstmusical Een engel met een B ervoor! We hopen natuurlijk weer op vele aanmeldingen. Dit jaar willen we graag alle aanmeldingen, van kinderen en tieners van de beide wijken bij Regina Waringa, per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0512 518752. Geef je op voor 2 november.
De oefendata kun je alvast in je agenda zetten (of in die van je ouders):
4, 11 en 18 november, 2, 9, 16 en 23 december. Dit oefenen doen we tijdens de kerkdiensten om 9.30 uur. Dit jaar gaan we het oefenen in de Zuiderkerk doen, net als voorgaande jaren, maar het bouwen aan het decor gaan we in de Menorah doen. De eerste keer op 4 november beginnen we allemaal in de Zuiderkerk.
Nog wat belangrijke data:
16 december: Generale repetitie in de Zuiderkerk, na de kerkdienst.
23 december: Generale repetitie in de Menorah, na de kerkdienst.
24 december, 19.00 uur: Uitvoering van de Musical in de Menorah.
25 december 10.00 uur: Uitvoering van de Musical in de Zuiderkerk.
Heb je vrienden of vriendinnen die ook mee willen doen? Ze zijn natuurlijk van harte welkom, dus neem ze mee.
Omdat we er een echt engelenkoor meedoet, zouden we heel graag veel vleugels willen hebben. Dus als iedereen even in zijn verkleedkist wil speuren, dan willen wij de vleugeltjes graag lenen.
Hopelijk tot ziens op 4 november.
Groeten van Annie, Simone, Gea, Ilse, Mirjam, Regina en Anita.

Gezamenlijke moderamenvergadering
In het kader van de samenwerking wijken Zuid en Oost houden de moderamina van deze wijken 3x per jaar een gezamenlijke moderamenvergadering. Omdat we op vele terreinen samenwerken is het van belang dat we regelmatig organisatorische zaken afstemmen. Daarnaast wisselen we ideeën uit en maken afspraken over een efficiënte bundeling van onze krachten.
Op 19 oktober jl. heeft er weer een vergadering plaatsgevonden. Een aantal punten die de revue passeren zijn het gezamenlijke werkplan 2012-2013, waarin de activiteiten van het seizoen worden besproken en eventueel bijgesteld. Een ander punt is de nadere invulling van de vacatures voor jeugdwerkers in onze wijken. Binnenkort hopen we daarover meer nieuws te kunnen brengen. Uiteraard is uitvoerig aan de orde gekomen de situatie die is ontstaan naar aanleiding van het komende vertrek van ds. Huizenga. Dit vertrek raakt beide wijken, aangezien ds. Nicolai voor 50% werkzaam is in wijk Oost en 50% in wijk Zuid.
We hopen dat we als wijk Oost en Zuid een bevredigende oplossing zullen vinden.
Namens de kerkenraden Oost en Zuid, Chris de Haan en Hero van der Veen.

Samenwerking wijken Zuid en Oost
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2009 is besloten het aantal formatieplaatsen binnen de PGDrachten terug te brengen naar één predikantsplaats per 1050 gemeenteleden. Bij het vertrek van ds. Bert de Ruiter is een halve predikantsplaats van wijk Zuid naar wijk Oost overgeheveld en is een predikantsplaats in Oost opgeheven. Toen er werd gesproken over een samenwerkingsverband tussen Oost en Zuid, is onderzocht of de karakters van de beide wijkgemeentes bij elkaar passen en een goede samenwerking tussen de predikanten mogelijk is. Beide vragen zijn met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Bij deze samenwerking worden de eigenheid en identiteit van de beide wijkgemeentes gerespecteerd en gewaarborgd. Beide wijken hebben de vrijheid gekregen om samen dit besluit te nemen.
De intentie voor onze samenwerking is als volgt geformuleerd:
‘Het is onze doelstelling om als deel van de Christelijke Kerk en de Protestantse Gemeente te Drachten, de krachten te bundelen om vanuit de liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, de gemeente te bouwen en te inspireren om in de Geest van Christus betrokken te zijn bij het wel en wee van mens en samenleving.’
Bij de samenwerking wordt uitgegaan van het benutten en uitbouwen van elkaar sterke punten en talenten. Bundeling van krachten vindt plaats op het gebied van de catechese, het jeugdwerk, het pastoraat en de ondersteuning van de eredienst.
In de Geandewei willen de kerkenraden van Zuid en Oost duidelijk maken op welke manier de samenwerking vorm wordt gegeven en praktisch wordt ingevuld.
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost, Hero van der Veen en Chris de Haan, voorzitters wijkgemeentes

Vrijwilligersavond Oost, donderdag 18 oktober
Zonder de inzet van vele vrijwilligers, is het niet mogelijk de activiteiten in de kerk te laten draaien. Graag willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun werk in onze gemeente in het afgelopen seizoen in welke vorm dan ook. Om deze dank te onderstrepen willen we op donderdag 18 oktober 2012 vanaf 19:30 uur onze vrijwilligersavond houden. Tevens willen wij de nieuwe vrijwilligers die dit seizoen starten met hun vrijwilligerswerk ook van harte uitnodigen!
Een avond waarop we informeel samen komen onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij zouden het fijn vinden als u zich vooraf wilt opgegeven zodat wij weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.
U kunt zich opgeven door een briefje met daarop uw naam en adres in de daar-voor bestemde bus in de kerk te doen of een mail te sturen met uw naam en adres naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij verheugen ons op uw komst.
Wijkcollege van kerkrentmeesters

Startzondag 2012 Menorah, een terugblik
Het begin van het kerkelijk seizoen met als thema “Geloof, Hoop en Liefde” werd ingeluid met de startzondag op 16 september. De dag begon met een fees-telijke dienst, waarin ds. Aafke Nicolai voorging en muzikale medewerking werd verleend door Marleen Adema en Sybrand Boers op trompet. Ook de kinderen van de kindernevendienst hadden al een aantal weken gewerkt aan het thema, er werd een prachtig drieluik met de 3 symbolen van geloof, hoop en liefde aan-geboden aan de gemeente, dat een permanente plek zal krijgen in de kerk. De tieners van Oost én Zuid hadden een aandeel in de diensten van beide kerken. Na een optreden in de Zuiderkerk kwam de groep op de fiets naar de Menorah en presenteerde daar opnieuw een ”Tienwoordenrap”, de Tien Geboden in een modern jasje.
Na de dienst was er koffie met een verrassing: een aantal gemeenteleden had gezorgd voor een lekker stukje taart bij de koffie. Daarna was er voor de volwassenen een “petje-op-petje-af”-kwis, onder de deskundige leiding van de beide predikanten. De kinderen en tieners vermaakten zich intussen prima met verschillende oudhollandse en ook heel eigentijdse spelletjes, zoals de wii en er kon gevoetbald worden in een pannakooi. Na een hapje en een drankje was het tijd voor de lunch, die ook weer bestond uit allerlei lekkere dingen, meegebracht door gemeenteleden. Zo kon er onder andere gesmuld worden van sa-lades, belegde broodjes en hartige taarten.
’s Middags werd het programma afgesloten met een speurtocht, waarbij de men-sen van de Menorah langs de symbolen van geloof, hoop en liefde uiteindelijk terecht kwamen in de Zuiderkerk en omgekeerd kreeg Oost bezoek van de mensen van Zuid. In beide kerken werd onder het genot van een kopje koffie of thee met lekkere zelfgebakken cake nog gezellig nagepraat.
We kijken terug op een heel geslaagde Startzondag en we willen alle mensen, die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd, heel hartelijk be-danken.
De Pastorale Raad

Samenwerking wijken Zuid en Oost
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2009 is besloten het aantal formatieplaatsen binnen de PGDrachten terug te brengen naar één predikantsplaats per 1050 gemeenteleden. Bij het vertrek van ds. Bert de Ruiter is een halve predikantsplaats van wijk Zuid naar wijk Oost overgeheveld en is een predikantsplaats in Oost opgeheven. Toen er werd gesproken over een samenwerkingsverband tussen Oost en Zuid, is onderzocht of de karakters van de beide wijkgemeentes bij elkaar passen en een goede samenwerking tussen de predikanten mogelijk is. Beide vragen zijn met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Bij deze samenwerking worden de eigenheid en identiteit van de beide wijkgemeentes gerespecteerd en gewaarborgd. Beide wijken hebben de vrijheid gekregen om samen dit besluit te nemen.
De intentie voor onze samenwerking is als volgt geformuleerd:
‘Het is onze doelstelling om als deel van de Christelijke Kerk en de Protestantse Gemeente te Drachten, de krachten te bundelen om vanuit de liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, de gemeente te bouwen en te inspireren om in de Geest van Christus betrokken te zijn bij het wel en wee van mens en samenleving.’
Bij de samenwerking wordt uitgegaan van het benutten en uitbouwen van elkaar sterke punten en talenten. Bundeling van krachten vindt plaats op het gebied van de catechese, het jeugdwerk, het pastoraat en de ondersteuning van de eredienst.
In de Geandewei willen de kerkenraden van Zuid en Oost duidelijk maken op welke manier de samenwerking vorm wordt gegeven en praktisch wordt ingevuld.
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost, Hero van der Veen en Chris de Haan, voorzitters wijkgemeentes

Startzondag 16 september:
Nog een paar dagen en dan is het zover: de startzondag als feestelijk begin van een nieuw kerkelijk seizoen.
Er is veel werk verzet in de voorbereidingsperiode, en vandaag en morgen worden de laatste puntjes op de i gezet. En niet alleen door de voorbereidingsgroep; gaandeweg zijn er steeds meer gemeenteleden bij betrokken geraakt. Er is gekleurd, geknipt en geplakt, er zijn folders en posters verspreid, tijdens de kindernevendienst is de afgelopen twee zondagen hard gewerkt om iets moois te maken, de tieners (van Zuid en Oost samen) hebben iets bijzonders voorbereid, de nodige boodschappen zijn gedaan en in diverse keukens zullen deze dagen mensen druk in de weer zijn met het maken van allerlei lekkernijen voor bij de koffie en de maaltijd. Kortom: volop actie om er met elkaar een feestelijke dag van te maken.
Nog even kort het programma: om 9.30 de dienst waarin ds. Nicolai voor zal gaan. Na afloop van de dienst eerst natuurlijk de koffie / thee / limonade, met aansluitend de “kennistoets”. Daarna de maaltijd waarbij we kunnen genieten van wat we met en voor elkaar meegebracht hebben. Veel mensen hebben toegezegd iets mee te zullen brengen, gekocht en / of zelf gemaakt, dus het belooft een feestelijke maaltijd te worden.
Over het middagprogramma zijn we tot nu toe nog wat vaag gebleven, maar misschien wilt u wat meer duidelijkheid. Daarom lichten we een tipje van de sluier op: we hopen op in ieder geval droog weer, zodat we een (speur-)tocht langs het spoor van geloof, hoop en liefde kunnen volgen, met een waarschijnlijk verrassend eindpunt. Voor de “thuisblijvers” in de kerk zijn er spelletjes, en ook zullen ze bezoek krijgen. Het einde van het programma zal rond 15.30 zijn. Hopelijk denkt u als u dit leest: daar wil ik ook bij zijn!
Let op: iedereen is van harte welkom, ook als u niet ingeschreven heeft van tevoren!
We hopen op een grote opkomst en een fijne startzondag, om zo met elkaar aan het nieuwe seizoen te beginnen.
Met een vriendelijke groet
Fokje Hovius,
Jan van der Leij,
Aleid Bouma

P.S: Het is de bedoeling dat u de toegezegde etenswaren op zondag 16 september meeneemt naar de kerk. Bij de ingang staan dan mensen klaar die het in ontvangst nemen.
Mocht u nog vragen hebben of iets willen overleggen bel of mail dan met:
Fokje Hovius, tel: 06-83120459, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aleid Bouma, tel: 520621, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerking wijken Zuid en Oost
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2009 is besloten het aantal formatieplaatsen binnen de PGDrachten terug te brengen naar één predikantsplaats per 1050 gemeenteleden. Bij het vertrek van ds. Bert de Ruiter is een halve predikantsplaats van wijk Zuid naar wijk Oost overgeheveld en is een predikantsplaats in Oost opgeheven. Toen er werd gesproken over een samenwerkingsverband tussen Oost en Zuid, is onderzocht of de karakters van de beide wijkgemeentes bij elkaar passen en een goede samenwerking tussen de predikanten mogelijk is. Beide vragen zijn met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Bij deze samenwerking worden de eigenheid en identiteit van de beide wijkgemeentes gerespecteerd en gewaarborgd. Beide wijken hebben de vrijheid gekregen om samen dit besluit te nemen.
De intentie voor onze samenwerking is als volgt geformuleerd:
‘Het is onze doelstelling om als deel van de Christelijke Kerk en de Protestantse Gemeente te Drachten, de krachten te bundelen om vanuit de liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, de gemeente te bouwen en te inspireren om in de Geest van Christus betrokken te zijn bij het wel en wee van mens en samenleving.’
Bij de samenwerking wordt uitgegaan van het benutten en uitbouwen van elkaar sterke punten en talenten. Bundeling van krachten vindt plaats op het gebied van de catechese, het jeugdwerk, het pastoraat en de ondersteuning van de eredienst.
In 2011 is Wim-Rien Dijkstra begonnen in onze wijken als jeugdwerker.
Ook vindt er steeds afstemming plaats op organisatorisch niveau. We leren van elkaar en trekken samen op.
In de Geandewei willen de kerkenraden van Zuid en Oost duidelijk maken op welke manier de samenwerking vorm wordt gegeven en praktisch wordt ingevuld.
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost, Hero van der Veen en Chris de Haan, voorzitters wijkgemeentes

Jeugdwerker Oost en Zuid
Wim-Rien Dijkstra, Keuningsweg 23, 9367 TB De Wilp(Gr.), tel 06 30340496
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mocht je iets willen weten van mij of me nodig hebben, dan ben ik te bereiken via mail en telefoon.

Vrij baan voor 2 nieuwe Jeugdwerkers
Een jaar geleden zijn de Jeugd en Jongeren Commissies van de wijken Oost en Zuid aan de slag gegaan met de volgende opdracht:
1 Jeugdwerk moet meer centraal staan in de kerk
2 Veel meer projectmatig werken en samenwerken
3 Samenwerking tussen Zuid en Oost moet
4 Elkaar meer ontmoeten en informeren.
Dit heeft geleid tot een werkplan voor de jeugd voor de wijken Oost en Zuid.
Dit plan is met groot enthousiasme ontvangen door de beide wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.

Het plan is 3–delig:
Voor jeugdwerk van 0 tot 15 jaar:
1 Kinderkerk op zondagochtend, tijdens de dienst
2 Bestaande activiteiten integreren
3 Aaneengesloten programma voor alle leeftijden
4 Programmatisch en projectmatig
5 Groei halen uit relatie school & kerk.
Voor jeugdwerk van 14 jaar en ouder:
1 Vraaggerichte thema’s en activiteiten
2 Concentreren activiteiten op de zondagmiddag / -avond in één kerk voor beide wijken samen
3 Doen!
4 Potentieel voor jeugd-kerkenwerkers.
Jeugdpastoraat:
1 Deelname aan pastoraal overleg
2 Activiteiten rondom geloofsopvoeding
Om dit te realiseren hebben de beide kerkenraden Oost/Zuid bij de algemene kerkenraad een verzoek neergelegd om 2 jeugdwerkers te werven ter ondersteuning van onze vrijwilligers voor:
1 Jeugdwerk van 0 – 15 jaar
2 Jeugdwerk van 14 jaar en ouder.

De algemene kerkenraad steunt ons werkplan en geeft ons vrij baan om hiermee aan de slag te gaan. Wat een fantastische steun in de rug voor onze jeugd en onze vrijwillige jeugdwerkers. Ze verdienen het!
Namens de Commissies Jeugd & Jongeren PG wijken Oost en Zuid
Aafke Nicolai (predikant) 0512 370009
Annie de Jong (jeugdouderling Zuid) 0512 543517
Eeke Nijdam (jeugdouderling Oost) 0512 707366
Kerst Ruiter (cie. Jeugd en Jongeren Oost)0512 549946
Arie Willem van Keulen (cie Jeugd en Jongeren Zuid) 0512 520312.

Startzondag 2012 Oost
In de vorige Geandewei meldden wij u al dat op 16 september de startzondag zal zijn. De Startzondag voor het seizoen 2012 – 2013. In die periode starten we weer met onze kerkelijke activiteiten. En dat zijn er nog al wat. En wat is het dan mooi om dat met de gehele gemeente gedurende een hele dag te doen. Een feestelijke dag voor jong en oud. Creatief, verrassend, opbeurend.
Komend seizoen zal veel energie gestoken worden in het opnieuw vormgeven van het jeugdwerk. Willen we een levende gemeente zijn met toekomst dan zullen we “werk” moeten maken van onze komende generatie. We zijn blij dat we daarbij de steun krijgen van de Algemene Kerkenraad.
Logisch dat we in de kerkdienst op de startzondag en de activiteiten er omheen veel ruimte geven aan die jeugd en ook een inbreng van hen. Maar op een manier waar ook de ouderen warm van zullen worden.
Zoals de vorige keer al genoemd willen we bij de voorbereidingen van deze dag zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken. Op welke manier u, als u dat wilt, ook een steentje kunt bijdragen kunt u lezen in de volgende Geandewei.
Houd in ieder geval zondag 16 september vrij van 9.30 uur tot ca. 15.30 uur.

Met een vriendelijke groet,
Aleid Bouma
Fokje Hovius
Jan van der Leij

Samenwerking wijken Zuid en Oost
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2009 is besloten het aantal formatieplaatsen binnen de PGDrachten terug te brengen naar één predikantsplaats per 1050 gemeenteleden. Bij het vertrek van ds. Bert de Ruiter is een halve predikantsplaats van wijk Zuid naar wijk Oost overgeheveld en is een predikantsplaats in Oost opgeheven. Toen er werd gesproken over een samenwerkingsverband tussen Oost en Zuid, is onderzocht of de karakters van de beide wijkgemeentes bij elkaar passen en een goede samenwerking tussen de predikanten mogelijk is. Beide vragen zijn met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Bij deze samenwerking worden de eigenheid en identiteit van de beide wijkgemeentes gerespecteerd en gewaarborgd. Beide wijken hebben de vrijheid gekregen om samen dit besluit te nemen.
De intentie voor onze samenwerking is als volgt geformuleerd:
‘Het is onze doelstelling om als deel van de Christelijke Kerk en de Protestantse Gemeente te Drachten, de krachten te bundelen om vanuit de liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, de gemeente te bouwen en te inspireren om in de Geest van Christus betrokken te zijn bij het wel en wee van mens en samenleving.’
Bij de samenwerking wordt uitgegaan van het benutten en uitbouwen van elkaar sterke punten en talenten. Bundeling van krachten vindt plaats op het gebied van de catechese, het jeugdwerk, het pastoraat en de ondersteuning van de eredienst.
In 2011 is Wim-Rien Dijkstra begonnen in onze wijken als jeugdwerker.
Ook vindt er steeds afstemming plaats op organisatorisch niveau. We leren van elkaar en trekken samen op.
In de Geandewei willen de kerkenraden van Zuid en Oost duidelijk maken op welke manier de samenwerking vorm wordt gegeven en praktisch wordt ingevuld.
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost, Hero van der Veen en Chris de Haan, voorzitters wijkgemeentes

Wie de jeugd heeft, …!
Vorig jaar, aan het begin van het kerkelijk jaar is Wim-Rien Dijkstra voorgesteld aan de wijkgemeentes van Zuid en Oost. Geen losstaande gebeurtenis maar het startpunt van een gezamenlijk plan van Zuid en Oost om te onderzoeken hoe we de jeugd en de jongeren van onze gemeentes weer kunnen interesseren en betrekken bij geloof en kerk. Niet alleen onze jeugd maar ook de ouders die een belangrijke rol spelen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen.
Er is veel werk verricht samen met de beide Commissies Jeugd en Jongeren en de jeugdwerkers van onze wijken. Het resultaat mag er zijn, een ambitieus plan. De ervaringen en de leermomenten van de andere wijken en van gemeentes buiten Drachten zijn daarin meegenomen. Een plan dat past in het beleid van de PGDrachten en de beide wijken.
Met een professioneel oog kijken naar onze jeugd en hun belevingswereld en zoeken naar aanknopingspunten waar geloof en kerk aan de orde kunnen komen. Denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. De plannen zijn op veel plaatsen gepresenteerd en besproken. De kerkenraden zijn enthousiast en bereid om ook nu weer een deel van de kosten voor de professionele begeleiding voor haar rekening te nemen.
Het gezamenlijke plan is ook door de beide Commissies Jeugd en Jongeren gepresenteerd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de PGDrachten. Ook daar enthousiasme en morele steun, juist omdat door dit plan samenwerking ontstaat tussen alle wijkgemeentes. De Algemene Kerkenraad heeft besloten om het plan ook financieel te ondersteunen voor minstens één jaar. Een prachtige opdracht en het startschot om de plannen verder uit te werken en te realiseren.
De beide kerkenraden zijn erg blij met dit prachtige eerste resultaat en feliciteren iedereen die zich heeft die zich hiervoor heeft ingespannen en natuurlijk niet te vergeten onze jeugd.
Het werk kan doorgaan. Wij rekenen op uw steun.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost, Hero van der Veen en Chris de Haan, voorzitters

Tiener-uitje zondag 24 Juni 2012
Eindelijk was het dan zover, de tieners van Oost en Zuid gaan samen uit. Alle 17 tieners die zich hadden opgegeven, stonden om 13:00 uur klaar bij de Menorah. Vandaar gingen we met de auto richting Jonkersvaart, waar het 'misschien voor u bekende' Jumping Henk survival en country boerderij ligt. Ik had er nog nooit van gehoord en noemde het dan ook steeds jumping jack, waarna de tieners mij dan corrigeerden. Hier ging de jeugd boogschieten, touwbaan hindernissen nemen en kanovaren. Bij het boogschieten konden ze individueel laten zien wat ze in hun mars hadden. Waarbij één van de Dames wel heel erg goed was, en ook Jan de Jong dit volgens mij wel vaker had gedaan. Bij het kanovaren kwam het er vooral op neer hoe de samenwerking met je teamgenoot was. Sommige tieners gingen er als een speer vandoor in een rechte streep, weer anderen laveerden van de ene wal naar de andere wal, voor zij goed en wel een eindje op weg waren. En met het survivallen was je daar waar nodig op elkaar aangewezen en kwam er eentje niet langs de touwbaan moest de rest aanwijzingen geven om toch verder te komen. Hier en daar viel een katrol in het water toen de tieners op hun kop hingen. De katrollen werden nadien door Ruben Roeten opgevist uit de vijver. Met blote voeten op de drassige ondergrond van de vijver stel je voor, brrrrr. Alles ging gelukkig prima.
Twee heren van de leiding gingen ook mee op de touwbaan, waar ik veel respect voor heb want u moet weten het regende bijna de hele dag pijpenstelen. Na de activiteiten, was het goed toeven op het overdekte terras waar de jeugd een barbecue werd aangeboden. Er was voldoende vlees, salade, saus en stokbrood met kruidenboter en voor we het wisten konden we vol en tevreden deze dag afsluiten. Hierbij wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet om er een geslaagde middag van te maken.

Annie de Jong-Beuving, Jeugdouderling Zuiderkerk

Samenwerking wijken Zuid en Oost
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2009 is besloten het aantal formatieplaatsen binnen de PGDrachten terug te brengen naar één predikantsplaats per 1050 gemeenteleden. Bij het vertrek van ds. Bert de Ruiter is een halve predikantsplaats van wijk Zuid naar wijk Oost overgeheveld en is een predikantsplaats in Oost opgeheven. Toen er werd gesproken over een samenwerkingsverband tussen Oost en Zuid, is onderzocht of de karakters van de beide wijkgemeentes bij elkaar passen en een goede samenwerking tussen de predikanten mogelijk is. Beide vragen zijn met een volmondig ‘ja’ beantwoord.
Bij deze samenwerking worden de eigenheid en identiteit van de beide wijkgemeentes gerespecteerd en gewaarborgd. Beide wijken hebben de vrijheid gekregen om samen dit besluit te nemen.
De intentie voor onze samenwerking is als volgt geformuleerd:
‘Het is onze doelstelling om als deel van de Christelijke Kerk en de Protestantse Gemeente te Drachten, de krachten te bundelen om vanuit de liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, de gemeente te bouwen en te inspireren om in de Geest van Christus betrokken te zijn bij het wel en wee van mens en samenleving.’
Bij de samenwerking wordt uitgegaan van het benutten en uitbouwen van elkaar sterke punten en talenten. Bundeling van krachten vindt plaats op het gebied van de catechese, het jeugdwerk, het pastoraat en de ondersteuning van de eredienst.
In 2011 is Wim-Rien Dijkstra begonnen in onze wijken als jeugdwerker.
Ook vindt er steeds afstemming plaats op organisatorisch niveau. We leren van elkaar en trekken samen op.
In de Geandewei willen de kerkenraden van Zuid en Oost duidelijk maken op welke manier de samenwerking vorm wordt gegeven en praktisch wordt ingevuld.
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost,
Hero van der Veen en Chris de Haan, voorzitters wijkgemeentes

Kindernevendienst
Nog maar even en dan is het zomervakantie. Een tijd van ontspannen, op vakantie gaan of juist lekker thuis blijven. Ook de kindernevendienst last een rustpauze in, namelijk van 22 juli tot 26 augustus. Wel zijn er dan kleurplaten en kleurpotloden te vinden bij de ingang van de kerk waar de kinderen gebruik van kunnen maken.
Vanaf 2 september start het nieuwe seizoen en we hopen alle kinderen dan weer gezond en uitgerust terug te zien. Maar nieuwe leiding van de kindernevendienst is ook altijd welkom! Belangstelling? Dan kun je contact opnemen met Geranda Schutter (tel. 0512-544109)
De leiding van de kindernevendienst wenst iedereen alvast een fijne vakantie toe!

Doelstelling Kindernevendienst
Elke zondag is er de mogelijkheid om naar de kindernevendienst te gaan. De kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar) gaan met één van de leiding van de kindernevendienst naar de kindernevendienstruimte. De groep is gevarieerd. De leeftijden lopen erg uiteen. We hebben helaas elke zondag te weinig kinderen om de groepen te kunnen splitsen. Ons doel is de kindernevendienst aantrekkelijk maken voor alle leeftijdscategorieën van de basisschool.

Voor de schriftlezing gaan we met de kinderen naar voren. Soms houden we een inleidend praatje, soms neemt de dominee het over. We krijgen het licht mee, van de paaskaars. De gemeente zingt het lied: verhalen die schijnen als licht op je weg.
Er wordt gebruik gemaakt van ‘Kind op Zondag’, of Bonnefooi hierin staan verhalen, met suggesties voor thema’s, werkjes, liedjes en gesprekken. We werken meestal volgens preekrooster.
De Bijbeltekst wordt op een eenvoudige wijze verteld en uitgelegd en er wordt geprobeerd een link te leggen naar de tegenwoordige tijd. In de kindernevendienst is volop ruimte voor leuke gesprekken, verhalen vertellen, liedjes zingen en werkjes maken.

Na de preek van de dominee worden we opgehaald door de koster. De leiding verteld aan de gemeente waar we aan gewerkt hebben en we laten onze werkjes zien. Soms leest een kind een gebed of gedicht voor. We zingen samen met de gemeente een kinderlied wat bij het thema past.
De kinderen maken wel een deel van de dienst in de kerk mee zodat zij betrokken zijn bij de kerk en gemeente.

Rond de verschillende feesten wordt er met een project en een lied gewerkt. Het project wordt niet alleen uitgewerkt tijdens de kindernevendienst, maar heeft ook altijd een aandeel in de dienst. Hierdoor wordt de betrokkenheid tussen de dienst in de kerk en de kindernevendienst groter.
Echter we hebben er ook wel eens voor gekozen geen paasproject te doen, omdat het niet echt tot z’n recht komt door andere projecten in de kerk, tijdens de 40- dagen tijd. Dat vinden wij jammer.

.Andere bijzondere diensten waar we met de kindernevendienst een aandeel in hebben zijn:
· Afscheid groep 8
· Een doopdienst
· Bevestiging ambtsdragers
· En avondmaal

De kindernevendienst wordt gegeven door 8 enthousiaste mensen.
In de zomervakantie is er geen kindernevendienst, er zijn te weinig kinderen. We leggen in de kerk wel kleurplaten en potloden neer, waar men gebruik van kan maken.

Wat willen we in de toekomst:
· Meer gebruik maken van modernere liedjes en technieken
· 1x per jaar een kinderdienst organiseren voor en door de kinderen van de nevendienst.
· De kindernevendienst ruimte opvrolijken, verven en een vrolijke muur maken.
· We willen heel graag een internetverbinding boven en gebruik maken van een laptop en beamer, zodat je in de nevendienst meer kan visualiseren voor de kinderen. Zo kunnen we nog beter inspelen op de behoefte van de kinderen.

De spoken van het Olfertsveld 1
Op vrijdag 11 mei verzamelde zich een groep mensen bij de Zuiderkerk voor een wandeling, waarbij ds. Aafke Nicolai een verhaal zou vertellen. Het was een prachtige, zonnige dag, en we hadden er zin in. Bij Hotel het Witte Huis gingen we het bos in, om het ‘Boelens Ommetje’ te maken. Deze wandeling is genoemd naar de familie Boelens, die hier vroeger gewoond heeft. Iemand uit de groep wees ons de plaats waar zij begraven liggen; apart, niet tussen het ‘gewone volk’. Er was één uitzondering; hun trouwe huishoudster werd bij hen begraven; er is wel verteld dat zij een zeer speciale plaats in de familie innam!. Iemand anders vertelde dat de weg waar vroeger begrafenisstoeten langs reden naar de begraafplaats in Drachten, de Lykwei werd genoemd. Bij de grote bosvijver (met de naam ‘Boerenbedrog’, omdat de grondsoort ooit niet bleek te zijn waarvoor het verkocht was) vertelde Aafke Nicolai het verhaal van de spoken van het Olfertsveld. Dat ging over twee ‘slechte’ advocaten uit Beetsterzwaag, die na hun dood de mensen in de omgeving van Olterterp, het zogenaamde Olfertsveld, angst aanjoegen door te spoken. Op stille, donkere avonden hoorde men soms plotseling voetstappen achter zich, en paarden sloegen dan op hol van schrik……. Hoe dit verhaal afliep en hoe Olterterp werd bevrijd van deze kwelgeesten kunt u lezen op www.pgdrachten.nl/pgdrachtenoost.

Daarna kon men aan de hand van enkele vragen met elkaar in gesprek komen. “Kun je je verkijken op status en aanzien?’ ‘Zijn er spoken uit het verleden in je leven?’ en ‘Hoe kun je daarmee afrekenen?’ Terwijl de groep verder wandelde, onder anderen langs een groep bomen ‘de Twaalf Apostelen’, het vroegere huis van de familie Boelens en het Hypolythus kerkje, kwam men aan de hand van deze vragen tot geanimeerde gesprekken. Bij het Witte Huis aangekomen was er koffie, op het terras, vanwege het mooie weer.
Het was een fijne middag, waar iedereen het over eens was: voor herhaling vatbaar!!
Coby de Vries

De spoken van het Olfertsveld 2
Het was niet pluis op het Olfertsveld en iedereen in Beetsterzwaag wist wie daar rondspookten: de twee boze advocaten. Jarenlang hadden ze kwade zaken gedaan en ze wisten precies waar de mazen van de wet het nauwst en waar ze het wijdst waren. Zo hielpen ze de boeven ontsnappen en eerlijke mensen lieten ze tegen de lamp lopen.

Het waren twee broers die samen hun praktijk uitoefenden en ook in hetzelfde huis woonden. Als je er 's avonds voorbijkwam, kon je ze te keer horen gaan, want dan bespraken ze de streken die ze zouden uithalen en telkens dronken ze elkaar toe, tot ze erbij in slaap vielen.

Eens echter hadden ze zoveel gedronken, dat ze niet meer wakker werden. "Nu zullen we geen last meer van hen hebben," dachten de mensen in Beetsterzwaag, maar ja, ze hadden buiten de advocaten gerekend. De beide broers hadden geen groter plezier gekend dan het plagen van hun medemensen, en in hun kwaliteit van spoken ging hun dat nog beter af.

In die tijd was het Olfertsveld een schraal heideland, waar de weg van Beetsterzwaag naar Olterterp doorheen liep. Overdag was het er erg stil: de scheper hoedde er zijn schapen, een jager, met het geweer onder de arm, een weitas over de schouder en een patrijshond naast zich, loerde er op de hazen en over de weg reed zo nu en dan een sjees voorbij of een voerman liep er naast de zwaarbeladen wagen voort, een lange pijp in de mond.

Na zonsondergang echter was het gedaan met rust en vrede. "De dag is voor jullie, maar de nacht is voor ons," dachten de advocaten en dan begonnen ze te spoken. Wie 's avonds of 's nachts het Olfertsveld overstak, hoorde opeens voetstappen achter zich, zonder dat hij iemand zag. Werd hij bang en stapte hij vlugger door, dan liepen de onzichtbare achtervolgers ook sneller, en als hij het op het laatst op een lopen zette hoorde hij het schaterend gelach van de advocaten, dat van alle zijden tegelijk scheen te komen.

Ook rijtuigen en ruiters lieten ze niet rustig voorbijgaan, en wat de mensen niet konden waarnemen, zagen de paarden, want die sloegen dan op hol en menig ruiter tuimelde uit het zadel.

De koetsiers wisten wel beter en ze deden dan geen moeite om de paarden in te houden. Legden de dieren de oren in de nek, beten ze onrustig op het bit, sloegen ze met de staart of sprongen ze terzijde, dan gaven ze hun de vrije teugel om maar zo snel mogelijk het veld achter zich te hebben. Als zo'n rijtuig dan hotsend en botsend over de oneffen weg ratelde, hoorden de inzittenden duidelijk het luide lachen van de twee kwade advocaten.

't Is gemakkelijk te begrijpen dat men hen liever kwijt dan rijk was en toen de geduchte duivelbanner en heksenmeester Pieter Kapoes van Oldeboorn het plan opperde om voor tien gerande gouden dukaten het Olfertsveld van de spoken te verlossen, werd dat voorstel in Beetsterzwaag met beide handen aangenomen.

Zo op het oog was Pieter Kapoes maar een heel gewoon mannetje, een klein keuterboertje die maar weinig land bezat en met hard werken aan de kost moest komen, maar - pas op! - er zat meer achter Kapoes dan je denken zou. Datzelfde eenvoudige boertje liet heksen met bezemstok en al uit de lucht vallen en spoken klappertandden van schrik als hij hen aansprak. Als Kapoes de voordeur van een spookhuis naderde, waar niemand wonen dorst en menigeen - rats! - de hals was afgesneden dan stoven de kwade geesten de achterdeur uit.

Wie na donker met Kapoes wandelde, zag hem opeens terzijde gaan en met zijn driekantige steek onder de arm in de berm wachten op datgene wat over de weg kwam... de voorschaduw van een gebeurtenis die eens komen zou, een nachtelijk voorgezicht. Wie dan niet naast Kapoes ging staan en halsstarrig door bleef lopen op de weg, kreeg zo'n oorveeg van een onzichtbare hand, dat hij met suizebollend hoofd opzij tuimelde.

Nee, tegen Pieter Kapoes hadden zelfs de beide advocaten geen kans.

Op een avond kwam deze duivelbanner op een wagen, met twee paarden bespannen, over het Olfertsveld gereden. Hij zat op het voorkrat en achter hem was een zitplank over de wagen gelegd.

In het midden van het veld gekomen tekende hij wonderlijke figuren in de lucht met zijn zweep en sprak zeven krachtige woorden. Aan de macht van het woord konden de advocaten geen weerstand bieden en of ze wilden of niet, ze moesten op de zitplank plaatsnemen. Pieter haalde er de zweep over en de wagen snelde over de heide.

Toen ze eenmaal het Olfertsveld achter zich gelaten hadden, kon Pieter Kapoes de advocaten niet langer op de wagen houden. Ze sprongen eraf, schudden hun vuisten tegen de voerman en trachtten de wagen te doen keren: ze probeerden van alles, ze trokken zo hard ze konden, staken hun armen en benen tussen de spaken van de wielen en lieten zich zo meeslepen, ja, ze beten hele stukken uit het hout, maar de wagen ging onherroepelijk vooruit en Pieter deed of hij niets zag of hoorde. Rustig zijn pijp rokend, sprak hij zo nu en dan de paarden vriendelijk toe, want de dieren hadden het zwaar te verantwoorden: ze zweetten zo dat er geen haartje op hun lijf droog bleef.

Waarom de advocaten niet terug konden naar hun oude spookplaats, het Olfertsveld? Dat zat hem in de zeven krachtige woorden, die Pieter Kapoes gesproken had. Altijd moesten ze bij de wagen blijven, zo lang de paarden trekken konden en dat ze dat konden, daarvoor had Pieter op zijn manier gezorgd.

De tocht ging in het holle van de nacht over Drachten, Opeinde en Suameer en daarna linksaf naar Garijp tot de wagen stilstond in een hooiland, dat nog steeds het Advocatenland heet. Daar trok Pieter met zijn voet een kring in het gras onder het prevelen van een bezwering en daarna dreef hij de advocaten binnen die kring, en reed naar Beetsterzwaag om de dukaten in ontvangst te nemen.

Daar stonden nu de spoken op het afgelegen hooiland, veroordeeld om binnen de door Pieter getrokken kring te blijven. Jarenlang heeft het geduurd eer er op die plek een grasscheutje opkwam, zo werd er de grond platgetreden door de al maar heen en weer lopende advocaten.

Eindelijk groeide er weer gras, als een bewijs dat de beide spoken rust hadden gevonden en nu is deze plek niet meer terug te vinden in het hooiland.

 

Samenwerking wijken Zuid en Oost
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 juni 2009 is besloten het aantal formatieplaatsen binnen de PGDrachten terug te brengen naar één predikantsplaats per 1050 gemeenteleden. Bij het vertrek van ds. Bert de Ruiter is een halve predikantsplaats van wijk Zuid naar wijk Oost overgeheveld en is een predikantsplaats in Oost opgeheven. Toen er werd gesproken over een samenwerkingsverband tussen Oost en Zuid, is onderzocht of de karakters van de beide wijkgemeentes bij elkaar passen en een goede samenwerking tussen de predikanten mogelijk is. Beide vragen zijn met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Bij deze samenwerking worden de eigenheid en identiteit van de beide wijkgemeentes gerespecteerd en gewaarborgd. Beide wijken hebben de vrijheid gekregen om samen dit besluit te nemen.
De intentie voor onze samenwerking is als volgt geformuleerd:
‘Het is onze doelstelling om als deel van de Christelijke Kerk en de Protestantse Gemeente te Drachten, de krachten te bundelen om vanuit de liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus Christus, de gemeente te bouwen en te inspireren om in de Geest van Christus betrokken te zijn bij het wel en wee van mens en samenleving.’
Bij de samenwerking wordt uitgegaan van het benutten en uitbouwen van elkaar sterke punten en talenten. Bundeling van krachten vindt plaats op het gebied van de catechese, het jeugdwerk, het pastoraat en de ondersteuning van de eredienst.
In 2011 is Wim-Rien Dijkstra begonnen in onze wijken als jeugdwerker.
Ook vindt er steeds afstemming plaats op organisatorisch niveau. We leren van elkaar en trekken samen op.
In de Geandewei willen de kerkenraden van Zuid en Oost duidelijk maken op welke manier de samenwerking vorm wordt gegeven en praktisch wordt ingevuld.
Namens de kerkenraden van Zuid en Oost, Hero van der Veen en Chris de Haan, voorzitters wijkgemeentes

Gods televisie
Mijn zwager heeft al jaren een spiegelend schilderij aan de muur, hij noemt het een tv.
Ook een vriend van ons heeft sinds kort zo’n LCD scherm in de kamer staan. De oude tv was kapot en dan moet er natuurlijk wel iets nieuws komen. Zonder tv kan niemand en als er dan toch vervangen moet worden, dan het liefste zo’n modern apparaat.
Bij ons thuis doet het zogenaamd ouderwetse toestel het nog prima, dus geen reden om een nieuwe te kopen. Niet iedereen in huis is dat trouwens met mij eens.
De nieuwe toestellen zijn namelijk veel beter en ze hebben zo veel meer mogelijkheden. Een digitaal signaal en een wereld aan zenders!
Dus: Je zou wel gek zijn als je in dit opzicht alles bij het oude zou laten en naar dat oude ding bleef kijken. Iemand probeerde me te overtuigen met het argument dat het beeld niet alleen veel groter is, maar ook veel scherper en duidelijker.
Maar mij is vroeger geleerd: ‘Geen dingen weggooien die het nog goed doen.’ Ik probeer me daar aan te houden, al gaat dat ook wel eens mis. Om een voorbeeld van dat laatste te geven: ik heb het idee dat er ergens in Polen iemand in mijn mooie zwarte spijkerpak rondloopt. Hoe dat pak indertijd in die kledingzak is terecht gekomen?
Maar terug naar de tv. Een scherper en duidelijker beeld, ik vraag me af of dat wel altijd een voordeel is. En wil ik dat eigenlijk wel? Dat je alles heel duidelijk ziet? Elk oneffenheidje en iedere onvolkomenheid komen aan het licht. Naar mijn mening zijn veel dingen mooier in gedimd licht dan in fel licht. Zoals fel licht onthult en daarom ook wel onbarmhartig genoemd wordt.
Ik maak me sterk dat de meeste mensen er op onze toestel beter afkomen dan met zo’n nieuwerwets geval! Zo’n ouderwetse tv haalt de scherpe kantjes eraf; je hebt niet zozeer de details om je in te verliezen, meer het totaalbeeld.
Deze gedachtegang bracht me op het volgende:
We gebruiken vaak beelden om ons idee over God uit te kunnen drukken.
God kijkt naar mensen: Hij ‘ziet ons in liefde aan’ zeggen we wel eens. Hij kijkt als het ware door een roze bril. Omdat hij ons kan vergeven voor wat er niet in orde is, kan hij zien wat het goede in ons is en wil dat goede zich ook in ons ontwikkelen. Zo kunnen we steeds opnieuw aan dat goede beginnen.
Als God een tv heeft, is het vast een oudje.
Ate Klomp

Gemeenteavond 21 maart 2012
Op deze avond hebben we in de Menorah met elkaar gesproken over geloofsopvoeding en onze persoonlijke ervaringen met het gebed, en Henk Meijer heeft ons meegenomen naar Israël en aan de hand van foto’s, een persoonlijk reisverslag gedaan.
Naar aanleiding van het thema ‘geloofsopvoeding en het gebed’ heb ik een verhaal gevonden, dat ik u niet wilde onthouden:

Er bestaat een Joods verhaal over een klein geïsoleerd stadje, ver van alle grote wegen van het land. Maar het had alle noodzakelijke stedelijke voorzieningen: winkels, een begraafplaats, een ziekenhuis, een school, etc. Ook waren er allerlei handwerkslieden: kleermakers, schoenmakers, timmerlieden, metselaars. Maar één beroep ontbrak: er was geen klokkenmaker. Na verloop van tijd wist niemand meer precies hoe laat het was, want geen enkele klok liep nog gelijk. Toen besloten de mensen om hun klokken maar gewoon te laten aflopen en ze niet meer op te winden. Dat had immers toch geen zin meer.
Maar er waren er ook die hun klokken bleven opwinden, ook al wisten ze dat ze niet de juiste tijd aanwezen. Op een zekere dag gaat het bericht door het stadje: er is een klokkenmaker in de stad gekomen! Iedereen rende naar huis om zijn klok te halen en bij de klokkenmaker te brengen. Maar alleen de klokken die al die jaren waren opgewonden, kon hij nog repareren. De andere klokken waren teveel verroest…

Gebed vraagt om oefening, zoals muziek en sport om oefening vragen. Als je niet oefent, telkens weer opnieuw, dan zul je het niet leren. En daar ligt ook onze opdracht, de opdracht van allen die gedoopt zijn, allen die zich verbonden voelen bij de gemeente van Jezus Christus. Die opdracht is het gebed, het gebed van de gemeente. Een gemeente, een gemeente die bidt, viert, belijdt en dient. Daarom kun je niet geloven zonder die kerk, anders raak je de richting kwijt. Hoe zouden wij anders anderen, onze kinderen bijvoorbeeld, kunnen voorgaan in het geloof, wanneer wij zelf niet telkens onze klok opwinden?
Ik hoop dat mede door de gemeenteavond uw klokje weer wat opgewonden is, en dat wij samen de beweging, de geloofsbeweging gaande houden. Voor onszelf en voor de generaties na ons.

Presentatie Voorstel Werkplan Jeugdwerk PG wijken Oost en Zuid aan Jeugdwerkers.
Ook dit seizoen hebben we weer een ontmoetingsavond georganiseerd voor de jeugdwerkers van de wijken Oost en Zuid. Donderdag 15 maart hebben we elkaar ontmoet in de Zuiderkerk.
Jeugdwerkers zijn vooral gemeenteleden die zelf gezinnen hebben en / of actief in het leven staan en druk zijn.
Het is dus elke keer weer goed om te zien dat juist deze mensen zich weer vrijmaken voor zo’n avond en willen meedenken over hoe we ons jeugdwerk verder moeten ontwikkelen.

Ds. Aafke Nicolai heeft de avond geopend: Zij stond er bij stil hoe bijzonder en motiverend het eigenlijk is dat mensen zoals ons, zich willen bezig houden met de ontwikkeling van de jeugd binnen de kerk.
We hebben prachtige projecten en activiteiten. Wat zou het saai zijn zonder deze activiteiten, en zonder jeugd.

We hebben als eerst een terugblik gedaan over het afgelopen jaar, vanaf de vorige Ontmoetingsavond in mei 2011.
We hebben toen afgesproken over de toekomst van het jeugdwerk in de kerk. Toen hebben de jeugdwerkers als belangrijkste zaken benoemd:
- Jeugdwerk moet meer centraal staan in de kerK
- Veel meer projectmatig werken en samenwerken
- Samenwerking tussen Zuid en Oost moet
- Elkaar meer ontmoeten en informeren
Hiermee zijn we na de ontmoetingsavond aan de slag gegaan samen met Wim-Rien Dijkstra, onze JOP jeugdwerker en een plan gemaakt voor de toekomst van het jeugdwerk.

Aansluitend heeft Wim-Rien Dijkstra een presentatie gegeven over onze plannen.
Hij heeft verteld over:
de huidige stand van zaken; de sterke en de verbeter punten, en de belangrijkste kenmerken van onze plannen.

Voor jeugdwerk van 0 tot 15 jaar:
- Jeugdkerk op zondagochtend
- Tijdens de kerkdienst
- Bestaande activiteiten integreren
- Aaneengesloten programma voor alle leeftijden
- Programmatisch en projectmatig
- Groei halen uit relatie school & kerk.
-
Voor jeugdwerk van 14 jaar en ouder:
- Vraaggerichte thema’s en activiteiten
- Concentreren activiteiten op de zondagmiddag / -avond in één kerk voor beide wijken samen
- Doen!
- Potentieel voor jeugd-kerkenwerkers

Hierna hebben we in groepen de plannen besproken.
Er zijn heel constructieve aanbevelingen en bemerkingen gegeven. Hier kunnen we weer goed mee verder.
Wilt u hier meer over weten, dan kunt u gerust contact opnemen met onderstaande werkgroepleden.

Als er weer meer nieuws is te melden dan zullen we u op de hoogte houden.

Namens de Commissies Jeugd& Jongeren PG wijken Oost en Zuid
Aafke Nicolai 0512 370009
Kerst Ruiter 0512 549956
Annie de Jong 0512 543517
Arie Willem van Keulen 0512 520312

Goede Oogst
Onder deze titel is bij uitgeverij Boekscout.nl Soest een dichtbundel verschenen waarin Grietje Boersma - de Ruiter, wonend in Drachten-Oost, haar gedichten heeft bijeengebracht. Deze gedichten zijn voortgekomen uit persoonlijke ervaringen en opgeschreven met de bedoeling dat lezers er troost en bemoediging in vinden. Ze schrijft:
“Ik wil het rondbazuinen
Vertellen ja, dat Jezus leeft
Zo wil ik graag getuigen
Dat Hij om een ieder geeft”. (Pinksteren)
De bundel bevat ruim 50 gedichten en enkele illustraties van de dichteres zelf.
J.H.J. Meijer

Gemeenteavond wijkgemeente Oost
De kerkenraad van de wijkgemeente Oost nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 21 maart om 19.30 uur in de Menorah.
Op de gemeenteavond in november heeft de kerkenraad u ingelicht over het gevoerde beleid en is er met u van gedachten gewisseld over onderwerpen die van belang zijn voor onze wijkgemeente. Deze keer komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met individuele geloofsbeleving.
Natuurlijk komen niet alleen zwaarwegende onderwerpen aan de orde. Er is ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning.
Zet de datum voor de gemeenteavond alvast in uw agenda. De kerkenraad verwacht u allen en rekent op u komst.
Namens de kerkenraad van wijkgemeente Oost, Chris de Haan, voorzitter

Agenda voor de gemeenteavond wijkgemeente Oost
Agenda voor gemeenteavond op 21 maart 2012 om 19.30 uur in de Menorah.
1. Welkom en opening
2. Presentatie door ds. Henriëtte Huizenga:’lees de Bijbel, bid elke dag’
3. Pauze
4. Presentatie door Henk Meijer: Israel, een reis met bijzondere ervaringen
5. Rondvraag
6. Sluiting
7. Gezellig samenzijn.
U bent allen van harte uitgenodigd voor deze avond.
Namens de Kerkenraad, Sjoukje Faber, scriba

Sobere maaltijden en vespers, wijk Oost en wijk Zuid
In de Stille Week worden op maandag, dinsdag en woensdag, resp. 2, 3 en 4 april a.s. vespers in de Zuiderkerk gevierd die voorafgegaan worden door een maaltijd met een sober karakter. Dit is een gezamenlijk initiatief van wijk Oost en wijk Zuid.
De sobere maaltijd
Van 18.00 – 19.00 uur wordt in de grote zaal van ‘de Opgang’ een maaltijd gevierd waarin een thema centraal staat. Tijdens de maaltijd krijgen liturgische onderdelen een plaats, zoals het aansteken van een kaars, het breken van een matse of het stil worden bij een gedicht. Zowel jongeren van de jeugdclub als catechisanten zullen aan het vieren van de maaltijd een bijdrage leveren. De maaltijden worden verzorgd door gemeenteleden uit zowel wijk Oost als wijk Zuid.
De vespers
Van 19.00 -19.30 uur wordt aansluitend de vesper gevierd. In het avondgebed staan wij stil bij woorden van Jezus zoals die in Johannes 11, waarin het gaat over de opwekking van Lazarus, zijn weergegeven. We laten ons inspireren door Bijbelwoorden, liederen, muziek, creatieve verbeelding en stilte.
Organisatie
Aan de vesper en de sobere maaltijd, die een doorlopende lijn vormen, kan ook afzonderlijk worden deelgenomen. Om aan de maaltijd deel te kunnen nemen, dient u zich voor donderdag 29 maart a.s. aan te melden. Zowel in de Menorah, als in de Zuiderkerk liggen voor en na de kerkdienst inschrijflijsten. Ook kunt u zich aanmelden door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding: sobere maaltijd.
Bellen mag ook: 0512 519323 of 0512 510593
U bent welkom.
Namen de voorbereidingsgroep,
Gerda Bekius, Ate Klomp en Piet Wouda

Alternatief ‘Onze Vader’ uit de jeugddienst van 19 februari
Op zondag 19 februari jl. stond er een jeugddienst op het programma. Het was een echte jeugddienst, die de jeugd ook voor verreweg het grootste deel helemaal zelf mocht invullen.
Heel veel van wat in die dienst werd gedaan was anders dan we in een gewone zondagse dienst gewend zijn. Zo was er een alternatief ‘Onze Vader’, heel mooi uitgevoerd door Sjanne Postma en Bianca Adema. Juist over dit ‘Onze Vader’ heb ik veel positieve reacties gehoord, en velen hebben gevraagd naar de tekst. Het is een flinke lap tekst, maar omdat er zoveel vraag naar was heb ik het toch willen plaatsen in Geandewei. Voor het gemak heb ik de namen van de dames die het destijds hebben voorgedragen laten staan. Sjanne was degene die aan het bidden was, Bianca was de stem van God.

Sjanne: Onze Vader die in de hemelen zijt
Bianca: Ja?
Sjanne: Val me niet in de reden, ik ben aan het bidden!
Bianca: Maar je hebt me geroepen!?
Sjanne: Ik heb U niet geroepen, ik bid het ‘Onze Vader’…
Bianca: Nu doe je het weer!
Sjanne: Wat doe ik weer?
Bianca: Mij roepen. Je zei: “Onze Vader, die in de hemelen zijt”. Nou hier ben ik, wat wil je van me?
Sjanne: Ik wil helemaal niks, ik bid gewoon net als iedere keer het onze Vader, verder niks!
Bianca: Goed dan, ga verder!
Sjanne: Uw naam worde geheiligd, Uw…
Bianca: Stop ! Wat bedoel je daarmee?
Sjanne: Waarmee?
Bianca: Met dat: “Uw naam worde geheiligd”?
Sjanne: Nou, gewoon, eh, dat ik – eh – ach weet ik veel, het staat in het ‘Onze Vader’, maar goed, zeg het maar! Wat betekent het?
Bianca: Het betekent zoiets als ‘geëerd’ of ‘vol respect en eerbied behandeld’
Sjanne: Okee, bedankt…. Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zoals ook op de aarde.
Bianca: Meen je dat echt?
Sjanne: Ja natuurlijk, waarom niet?
Bianca: Wat ga je daaraan doen?
Sjanne: Doen? Niks! Wat moet ik daaraan doen! Als U alles leidt, komt het vanzelf wel goed, zou ik zo zeggen!
Bianca: Sta jij onder mijn leiding?
Sjanne: Ik zit iedere zondag in de kerk!
Bianca: Prima, maar dat vraag ik niet! Ik vraag: “Sta jij onder mijn leiding?”
Oftewel, heb ik wat over je te zéggen. Over hoe jij je leven leeft, over de manier waarop je omgaat met jezelf, met andere mensen, of bijvoorbeeld ook met je geld? Daar gaat het nog wel eens mis bij je…toch?
Sjanne: Ach doe niet zo negatief! Ik ben niks slechter dan al die andere mensen.
Bianca: Neem me niet kwalijk! Ik dacht dat je bad dat Mijn wil zou geschieden. En, als dat zo is, dan moet dat toch dáár beginnen waar mensen erom vragen. Waar mensen er naar uitzien?
Sjanne: Da’s waar… Ach ja, als je het zό bekijkt! Misschien is dat zo! Misschien moet ik U meer betrekken in mijn leven. Misschien moet ik U meer ruimte geven… Oké, ik kan (als ik eerlijk ben) nog best heel wat bedenken waar ik U liever buiten houd. Waar U tot nu toe niets te zeggen hebt.
Bianca: Ik ook!
Sjanne: Goed, we zien wel! Nu moet ik verder. Zό kost het me teveel tijd. Ik heb nog veel meer te doen weet U. Geef ons heden ons dagelijks brood…
Bianca: Laat dat brood maar zitten, Je ben te dik. Je eet en snoept teveel.
Sjanne: Zo is het wel weer goed dacht ik! Wat nόu weer? Steeds maar commentaar leveren.
Doe ik wat ik moet doen: bidden, en dan is het blijkbaar nόg niet goed. Zit U er steeds commentaar doorheen te leveren. Irritant vind ik dat.
Bianca: Maar bidden is gevaarlijk! Wist je dat niet? Je kunt tot de conclusie komen dat je moet veranderen! Dat probeer ik tenminste met je. Jij hebt mij geroepen, en hier ben ik.! Ga verder. Ik wacht af.
Sjanne: (Zucht) Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren….
Bianca: En hoe zit ’t met Jan?
Sjanne: Ziet U wel! Ik wist het! Ik wist het dat U over hem zou beginnen. Maar dat is niet eerlijk. Dat is echt niet eerlijk. Jan is een leugenaar, een bedrieger. Ik ben zijn manier van doen en de beledigingen spuugzat!!! Ik heb gezworen dat ik het hem betaald zou zetten. Dus niks: “En hoe zit ’t met Jan?”. Die heeft al teveel kapot gemaakt…
Bianca: Maar hoe zit het dan met je gebed? Met wat je vroeg?
Sjanne: Dat meende ik niet!
Bianca: Ach, nu ben je tenminste eerlijk! Maar ben je nu echt gelukkig? Met al die wraakzucht?
Sjanne: Weet ik veel! Ach nee, natuurlijk niet! Maar ik zou me wel gelukkig voelen als ik hem eens echt goed te pakken had. Hij zou willen dat hij me dat nooit had geflikt!.
Bianca: Je zult je niet beter voelen. Wraak is nooit zoet. Zeker niet op lange termijn. Je gaat er kapot aan. Meer en meer. En ik kán en wil je daarbij helpen!
Sjanne: U??? Hoe dan?
Bianca: Vergeef hem. Dat kan ik je leren. Vergeef 'm. Probeer het op z’n minst. En ik zal jou alles vergeven. Gooi die bitterheid uit je hart. En laat Jan maar Jan zijn. Als hij dat zo nodig wil: liegen en bedriegen en beledigen, dan moet hij dat maar doen. Daar wordt hij vast niet gelukkig van, integendeel zelfs. Maar laat jouw leven niet kapot gaan door teleurstelling en haat. Laat je bevrijden.
Sjanne: Ik zal kijken; ik wil die bitterheid best kwijt, daar niet van. Ik word er soms doodmoe van om steeds maar weer te moeten vechten. Ik wil best anders, maar dat valt niet mee. Eerlijk niet.
Bianca: Als jij het goedvindt, wil ik je daarbij helpen. Dat kost wél tijd en energie. Maar met mijn hulp kom je er wel. Geef me maar de ruimte; in je hart, in je leven… En wees eerlijk.
Maar goed, je gebed is nog niet af, ga verder!
Sjanne: Oké. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van het boze…
Bianca: Prima, graag zelfs! Dat is tenslotte wat ik wil: mensen bevrijden. Maar: wat doe je er zelf aan?
Sjanne: Hoe bedoelt U?
Bianca: Je weet zelf heel goed waar je tegen kunt en waar je niet tegen kunt! Mensen die je ontmoet. Tijdschriften die je leest. Sites die je bezoekt. Programma’s waar je naar kijkt…
Leidt jezelf niet in verzoeking; hoe leuk/prettig/lekker dat ook kan zijn. En bedenk dat ik géén vluchtluik wil en kan zijn.
Sjanne: Hoezo? Wat betekent dat? Dat snap ik niet. Doe ik dat dan wel eens??
Bianca: Jazeker, dat doe je zeker. Je hebt het al heel vaak gedaan zelfs! Me als vluchtluik gebruiken. Als je vastzit; in je zelf; wat je overkomt. In waar je je zelf gebracht hebt. En of ik je dan wel even wil vergeven. En of ik je wel even wil helpen/verlossen. En dat je het echt nooit, nooit meer zult doen!!!
Sjanne: Oh ja… dat…Ik snap wat U bedoelt! Sorry, zo werkt dat soms. Sorry
Bianca: Ga door en maak je gebed af!
Sjanne: Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Bianca: Weet je eigenlijk wel wat mij nou die ‘heerlijkheid’ geeft?
Sjanne: Nee…. Tenminste, niet echt.
Bianca: Als mensen zoals jij mij écht gaan volgen. Niet alleen met de lippen, maar met heel hun hart. Met heel hun verstand, met heel hun leven… Ja, als alle taaie goedbedoelde schijn verdwijnt…. Dán word ik verheerlijkt….. Dan groeit Mijn Koninkrijk!
Sjanne: Bedankt Heer. Ik hoop en bid dat dat echt bij mij mag gaan gebeuren. Ik heb in elk geval al wel wat geleerd. Ik heb nooit geweten dat bidden zo moeilijk maar tegelijk ook zo mooi kon zijn! Bedankt.
Sjanne: Amen

Impressie ‘Kunst in de Menorah’ dienst op 4 maart.
We kwamen in een koude kerk, de verwarming was eerst kapot. Maar het werd wel warm door alle mensen en de kunstwerken. Er was een koor uit Reitsum, dat mooie Friese, Nederlandse en Engelse liederen zong. De kindernevendienst had ook wat gemaakt er was een hartverwarmende uitleg van de kinderen bij hun kunstwerken. De preek ging ook over een kunstwerk, een schilderij van Rembrandt, over de verloren zoon, die warm werd ontvangen door zijn vader.
Het was een mooie dienst.
Conny van der Meer. 

Gemeenteavond wijkgemeente Oost
De kerkenraad van de wijkgemeente Oost nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 21 maart om 19.30 uur in de Menorah. Op de gemeenteavond in november heeft de kerkenraad u ingelicht over het gevoerde beleid en is er met u van gedachten gewisseld over onderwerpen die van belang zijn voor onze wijkgemeente. Deze keer komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met individuele geloofsbeleving. Natuurlijk komen niet alleen zwaarwegende onderwerpen aan de orde. Er is ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning. De agenda voor deze avond zal worden bekendgemaakt via het MenorAviertje en de Geandewei. Zet de datum voor de gemeenteavond alvast in uw agenda. De kerkenraad verwacht u allen en rekent op u komst.
Namens de kerkenraad van wijkgemeente Oost,
Chris de Haan, voorzitter

Ontmoetingsbijeenkomsten 2012
Ook dit jaar heeft de kerkenraad weer een aantal ontmoetingsbijeenkomsten gepland. Ze zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te komen over het landelijke thema van de Protestantse kerk: Liefde
De ontmoetingen staan onder leiding van een hoofdcontactpersoon of ouderling. Eén van de wijkpredikanten is tevens aanwezig.
Een kwartier voor aanvang staan de koffie en thee klaar. Na afloop kan, onder genot van een hapje of drankje, op een meer informele wijze met elkaar kennis worden gemaakt. We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
De ontmoetingsbijeenkomsten zijn op: woensdagmiddag 8 februari om 14.30 uur, woensdagavond 15 februari om 19.45 uur, woensdagavond 22 februari om 19.45 uur, woensdagavond 9 februari om 19.45 uur en woensdagmiddag 14 maart om 14.30 uur
U heeft een persoonlijke uitnodiging met antwoordstrook ontvangen waarop u aan kunt geven welke avond uw voorkeur heeft. Is het antwoordstrookje niet opgehaald stuur dan een E-mail naar ds Huizenga of bel even tel. 354128.
Op uw komst wordt gerekend!
Namens de kerkenraad, Chris de Haan, voorzitter van de kerkenraad Oost

Gouden onderscheiding en oorkonde voor organist Pieter de Jong
Op 30 oktober jl. werd een Friese dienst gehouden in de Menorah, waarin werd voorgegaan door ds. W. Feenstra uit Oldekerk. Medewerking werd verleend door het koor ‘Ere zij God’ o.l.v. Rein Albert Ferwerda. Het orgel werd deze zondag bespeeld door Pieter de Jong, tevens lid van het koor. Hij had het druk die ochtend!
Wat hij echter niet wist, was dat hij met zijn vrouw Toos aan het einde van de dienst onverwacht gevraagd werd naar voren te komen door de heer Kees Tilma, voorzitter van het college van Kerkrentmeesters. Toen bleek dat hij - tot zijn grote verrassing - gehuldigd zou worden omdat hij dit jaar al 43 jaar op het orgel de gemeentezang heeft begeleid. Vanaf april 1970, toen hij 29 jaar was, is Pieter, aldus de heer Tilma, organist geweest in de Menorah in Drachten Oost. Daarvoor bespeelde hij twee jaar het orgel in zijn geboorteplaats, Opeinde Nijega. Ook is hij tegenwoordig organist in de zondagse eredienst in de Doopsgezinde Vermaning in Drachten.
De heer Tilma: “U bent met de kerkmuziek begonnen met liederen van Johannes de Heer en de psalmen van Worp, bij de onderwijzers Gerben Hofman, en later bij Hans van der Mei en Anco Eringa. U wilt muzikaal bij blijven als begeleider van de gemeentezang en dat doet u onder anderen door een intensieve voorbereiding en het volgen van pianolessen bij Rein Albert Ferwerda; want wat u doet, wilt u goed doen. Daarnaast zingt u, samen met uw vrouw in het koor en bent u sinds twee jaar kerkrentmeester van de Menorah.”
Pieter de Jong werd namens de Protestantse Gemeente Drachten van harte gefeliciteerd met zijn jubileum, waarna hem de daarbij behorende gouden onderscheiding werd opgespeld. De heer Tilma bedankte Pieter voor zijn vele werk en sprak de hoop uit dat we in Drachten nog vele jaren mogen genieten van zijn muziek. Zijn vrouw Toos werd met een mooi boeket bloemen bedankt voor de ondersteuning van haar Pïeter in al die jaren: “Dat hat it makke tot wat it no is”, aldus de heer Tilma. Foto's zijn te zien in het "fotoboek"