Terugblik KERST SING-IN
Inmiddels lijkt de kerst sing-in alweer een tijdje geleden. Toch willen we graag nog even een korte terugblik doen. We kunnen terugkijken op een mooie kerst sing-in, met veel bekende en onbekende bezoekers, mooie liederen en een fijne sfeer!
In relatief korte tijd is het gelukt om de kerst sing-in te organiseren, een jaarlijks terugkerende activiteit voor de buurt!
Veel mensen hebben geholpen, zowel vanuit de Hoeksteen als de Menorah.
We maken een opsomming:
het uitzoeken van de liederen en gedichten, het maken van de liturgieboekjes, het voorlezen van de gedichten, het ontwerpen en verspreiden van de flyers en de posters, het opbouwen, afbreken en opruimen, de inrichting van de hal, de Bijbelse geschiedenis verwerkt in een bloemstuk, de catering, het geluid en het licht, het beschikbaar stellen van verschillende materialen, het welkom en nazorgteam voor de bezoekers, de muzikanten in de koude wind, het vasthouden van de bijna omwaaiende muziekstandaards, het openen en sluiten van de sing-in, de overdenking, de levende standbeelden, de EHBO en BHV.
We willen iedereen ontzettend bedanken voor zijn/ haar inzet!! We hebben geprobeerd zo compleet mogelijk de opsomming te maken, we hopen niets vergeten te zijn.
Verder willen we ook iedereen bedanken die met ons meegedacht heeft. Ook alle bezoekers van de kerst sing-in willen we bedanken voor hun aanwezigheid.
Dit jaar hadden wij opnieuw het idee dat er vanuit de wijk veel ‘buren’ aanwezig waren. Zo was er ook iemand die zijn hond uit liet en tijdens de sing-in heeft staan luisteren. Prachtig om zo met elkaar de geboorte van Jezus te mogen vieren!
Groeten,
Jan en Wilma Dijkman, de Hoeksteen

Kerstpakkettenactie
Op zaterdag 16 december zijn door de diakenen van uw wijk 27 kerstpakketten samengesteld voor gemeenteleden en bewoners van wijk Oost. Ook werden op deze zaterdagochtend nog levensmiddelen ingebracht door gemeenteleden.
In de kerstpakketten zijn tevens verwerkt de op zondag 10 december door gemeenteleden verzamelde levensmiddelen in de Menorah.
Door uw bijdrage konden wij vele mensen blij maken. Daarnaast dank voor een anonieme gift van €50 die bij mij thuis werd bezorgd en waar tevens boodschappen van zijn gekocht voor de kerstpakketten. Met recht mogen we zeggen dat deze actie een groot succes was door uw bijdrage en ondersteuning. Drie kerstpakketten zijn overgedragen aan ds. Harm Klein Ikkink en bestemd voor bewoners van het asielzoekerscentrum.
Namens de diaconie van uw wijk,
Rob Schutter

Kerstpakketten-actie Menorah 2017

Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een Kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk. Er zijn echter ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag voor die mensen een kerstpakket verzorgen. Dus daarom een vraag aan u: wilt u ons helpen, door een kerstpakket af te staan en te brengen naar Rob Schutter, De Klim 15, T: (0512) 54 41 09 of Aalzen Adema, Karturf 11, T: (0512) 53 26 02. U mag ons ook bellen, dan komen we langs om het kerstpakket te halen. Graag de pakketten bezorgen in de periode van dinsdag 12 t/m vrijdag 23 december en dat kan tot in de avond. Al vast heel hartelijk dank.
Zo kunnen wij weer namens de gemeente mensen blij maken.

Inzamelingsactie 2017!!!
Elk jaar worden er ook artikelen ingekocht bij een supermarkt voor het samenstellen van een kerstpakket. Zo ook dit jaar.
Echter: wij willen als diaconale raad iets extra’s gaan doen. Wij vragen u, als dienende gemeente, artikelen mee te nemen voor een kerstpakket. Dit mogen één of meerdere artikelen zijn maar met de voorwaarde dat het minimaal 3 weken houdbaar moet zijn als het om levensmiddelen gaat. Uiteraard mogen ook andere artikelen worden gegeven zoals bijvoorbeeld iets leuks voor kinderen. Maar graag niet te groot want alles moet wel in een doos passen. We hopen met deze actie iets meer body te geven aan de kerstpakketten.

Op zondag 10 DECEMBER zullen er kratten bij ingang van de kerkzaal staan waarin de meegenomen artikelen kunnen worden neergelegd. Deze inzameling van levensmiddelen voor de kerstpakketten wordt van harte door de diaconie aanbevolen!

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van de kerkzaal staat een doos waar men spaarkaarten in kan doen. De opbrengst valt de laatste tijd wat tegen, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven. Zo rond de feestdagen kunnen we gemeenteleden wat extra toe stoppen.
Uw Diaconale Raad Oost

Ouderenmiddagen met De Hoeksteen

Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de organisaties van de ouderenmiddagen van de Menorah en De Hoeksteen. Doel hiervan was om gezamenlijk de ouderenmiddagen te vieren. Er zijn afspraken gemaakt om de ouderenmiddagen op 19 december (kerstviering) en 10 april 2018 in de Menorah te houden en op 27 februari 2018 in De Hoeksteen. Iedereen van 70 jaar of ouder uit onze wijk is welkom bij deze viering.
De organisatie van deze ouderenmiddagen is in handen van Ineke Hoving, Coba Laanstra, Trienke Bijland en Jitske Fokkema. Laatstgenoemde vertegenwoordigt De Hoeksteen.

Kerstmiddag dinsdag 19 december in de Menorah
Alle gemeenteleden van de Menorah en de Hoeksteen van 70 jaar en ouder, worden van harte uitgenodigd om een bijzondere Kerstmiddag met ons mee te vieren op dinsdag 19 december van 14.30 uur- 18.00 uur.
Het thema van deze middag is: ‘Op pad met Jozef en Maria, 2000 jaar later’.
Akke Oppewal heeft de algehele leiding van deze middag.
Wietske van der Leij neemt ons mee op reis naar het land Israël. Zij wordt daarbij ondersteund door de Klezmerband Kloumerkees met Joodse muziek van Anneke Hamstra (viool), Roel Jongsma (accordeon), Bert Klaver (percussie) en Roelie Woudwijk (zang).
De boekentafel is ook weer aanwezig.
Natuurlijk gaan we ook samen zingen en we sluiten de middag af met een gezellige broodmaaltijd.
Als u deze Kerstmiddag wilt bijwonen, verzoeken wij u zich vóór dinsdag 12 december op te geven bij:
Klaas en Alie Terpstra, Claerkamp 32, T: (0512) 52 00 32

Coba Laanstra, Claerkamp 20, T: (5120) 51 18 33
Ineke Hoving, de Jerden 3, T: (0512) 51 93 96

We hopen met elkaar een fijne en inspirerende middag te hebben.
Namens de Diaconieën van de Hoeksteen en de Menorah,
Ineke Hoving

Een nieuw seizoen
De vakantie is voor de meeste mensen ten einde en dat betekent het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. De diaconie heeft vorige week haar eerste moderamenoverleg gehouden en gesproken over beleid en activiteiten voor het komende seizoen. Zo gaan we in wijk Oost met de diakonie van De Hoekstien kijken wat we gezamenlijk kunnen doen in onze wijk. We gaan daarbij niet alleen gemeenteleden maar ook randkerkelijken en niet-kerkelijken proberen te bereiken.
Daarnaast is De Hoekstien actief op het AZC Drachten. Gezamenlijk willen we ook daar aanwezig zijn en activiteiten ondernemen. Wij zijn daarom op zoek naar een vrouw/man die, samen met de vluchtelingendiaken van De Hoekstien, diakonaal actief wil zijn onder vluchtelingen. Nadere informatie kunt u bij ondergetekende verkrijgen.
Verder gaan we de bestaande contacten die we hebben met Schuldhulpmaatje, Diakonie wijk Zuid, WMO/PING loket, Voedselbank en Hospice verder ontwikkelen en versterken.
Onze zichtbaarheid en bereikbaarheid op de website van PGDrachten/wijk Oost kan beter, ook daar gaan we aan werken. Daarnaast een infoblad op A4 formaat met in het kort alle informatie van uw diakonie in deze wijk.
Namens de diakonie van wijk Oost,
Jan Holwerda

Diaconaat komt vanzelf
Waar christenen zijn daar komt vanzelf diaconie. Dat kan niet missen.
Dit moeten we in elk geval weten: het diaconaat is niet begonnen met diakenen, het begon met Christus en via Hem met de gemeente.
Sterker nog, voordat er maar één diaken was gekozen, was het diaconale werk er al. We lezen het in Handelingen 2 vanaf vers 42: het allereerste wat er in de nieuwe gemeente gebeurde was, dat er diaconaat ontstond.
“Allen, die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden” (Hand. 2:44v).
Waar mensen geraakt zijn door Christus’ ontferming, daar ontfermen ze zich over elkaar en wie er op hun weg komen. Zij brachten eten mee voor wie het nodig had en zij “braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten” (Hand. 2:46).
Daarom mag u met recht zeggen: de diaconie in de gemeente is begonnen aan de avondmaalstafel. Het avondmaal was toen nog een echte maaltijd en dan namen de mensen goed te eten mee voor wie het minder hadden. Dat was er al voordat de eerste diaken was gesignaleerd en nog altijd is de kern van het diaconaat, dat gemeenteleden elkaar dienen met alle genadegaven die hun verleend zijn.
Namens de diaconie wijk Oost,
Jan Holwerda

Bijzondere hulp Diaconie
In de diaconievergadering van de maand mei is door de diaconie van uw wijk aan elf gezinnen/alleenstaanden bijzondere hulp verstrekt in de vorm van Poiesz-bonnen en/of een geldelijke bijdrage verstrekt.
Namens de diaconie van wijk Oost,
Jan Holwerda

Budgetteren kun je leren
De gemeente Smallingerland biedt haar inwoners de cursus “budgetteren kun je leren” aan. Deze cursus duurt vijf dagdelen en is gratis. Het is niet zo dat je schulden moet hebben om aan deze cursus mee te kunnen doen. Een ieder die wel wat meer inzicht wil krijgen in omgang met financiën en administratie mag deze cursus volgen. Per keer kunnen acht tot tien personen deelnemen. Opgave kan rechtstreeks bij de gemeente maar mag ook via de diaconie van onze wijk.
Namens diaconie wijk oost,
Jan Holwerda

Collecte door diaconie op zondag 24 april
Naar aanleiding van de onderstaande gebeurtenis willen wij als Diaconie van Oost onze aandacht vragen voor onze “vrije collecte” op zondag 24 april a.s. Wij willen daarom deze collecte bij u van harte aanbevelen.

Op zondagmiddag 27 maart, eerste Paasdag, vond er in de Pakistaanse stad Lahore onder een grote groep christenen een zelfmoordaanslag plaats. Bij de explosie, die plaatsvond in een park, zijn meer dan 70 mensen omgekomen en raakten meer dan 350 mensen gewond. Voornamelijk vrouwen en kinderen werden het slachtoffer.
De aanslag is enkele uren later opgeëist door Jamaat-ul-Ahrar, een factie van de Pakistaanse Taliban. Een woordvoerder van Jamaat heeft verklaard dat de aanslag specifiek op christenen gericht was, die op dat moment juist in groten getale bijeen waren gekomen in het Gulshan-e-Iqbalpark om daar het Paasfeest met elkaar te vieren.
Christenen vormen een kleine minderheid in het overwegend islamitische Pakistan.
Direct na de aanslag kondigde premier Sharif aan al het ‘extremistisch gedachtegoed’ in het land streng aan te pakken.
Het Pakistaanse leger voerde dan ook snel daarna operaties uit in de provincie Punjab, waartoe Lahore behoort. Dat de regering het leger inzet, is vrij bijzonder. Premier Sharif hield voorheen, uit angst voor een nieuwe machtsgreep, legeroperaties altijd tegen. De autoriteiten hebben in de dagen na de aanslag duizenden mensen gearresteerd, van wie er eind maart nog meer dan tweehonderd vastzaten.
De inzet van het leger brengt de regering anderzijds ook in een lastig parket. Er valt immers te verwachten dat de harde opstelling van de autoriteiten alleen maar tot meer onrusten zal leiden. Zeker nadat een woordvoerder van de Jamaat te kennen heeft gegeven dat hun commando’s door zullen gaan met dit soort aanvallen. Het is daarnaast ook nog maar de vraag of de Pakistaanse overheid in een land waar 96% van de mensen moslim is, godsdienstvrijheid voor christenen kan garanderen.
De situatie in Islamabad en Lahore is momenteel nog steeds niet onder controle. In de dagen na de aanslag zijn er nog steeds betogingen en christenen zijn terecht bang voor nieuwe aanslagen. Dit weerhoudt de meesten van hen er niet van zich door hun angsten te laten leiden. Zo laten ze hun wekelijkse samenkomsten gewoon doorgaan en zorgen ze zelf voor eigen beveiliging.
Als Stichting Hulp Vervolgde Christenen willen we ook wederom oproepen tot een aanhoudend gebed voor de christenen in Pakistan. We vragen gebed voor de huidige situatie waarin onze broeders en zusters daar nu verkeren.
U kunt ook een gift overmaken op één van onderstaande bankrekeningen:
ABN AMRO: NL 51 ABNA 0561455139 of ING: NL 18 INGB 0003134057
Namens de diaconie van Oost,
Aalzen Adema

Opbrengst collecte stichting GAVE
Op 17 maart j.l. was er een gezamenlijke gemeenteavond met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de Hoeksteen. Na de pauze werd een presentatie gegeven door mevrouw Wiersma van de Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.
Gave gelooft dat locale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen.
De collectie voor de Stichting Gave bracht op die avond € 208,35 op. Daarvoor hartelijk dank!
Was u niet aanwezig die avond maar wilt u het werk van deze stichting ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL42 INGB 0006315322 t.n.v. Stichting Gave te Harderwijk.
Namens uw diaconie, Jan Steegstra en Jan Holwerda.

Diaconievergadering
Op dinsdag 2 februari heeft er een diaconievergadering plaatsgevonden waarbij ook twee medewerkers van het gebiedsteam van de gemeente Smallingerland aanwezig waren. Zij waren bij ons aanwezig op uitnodiging om met elkaar kennis te maken en om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Per 1 januari 2015 voeren de gemeente Smallingerland en de maatschappelijke partners in het Centrum voor Jeugd & Gezin de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Door met elkaar kennis te maken proberen we de contacten uit te bouwen en hopen we daarnaast dat we hulpvragen aan de diaconie uit onze wijk het juiste traject te kunnen geven.
Dit alles uiteraard in overleg met de hulpvrager uit onze wijkgemeente.
Namens de diaconie wijk Oost,
Jan Holwerda

Ouderenmiddag in de Menorah op dinsdag 9 februari 2016
Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige middag voor ouderen.
Iedereen is van harte welkom op deze middag waar Martha en Fokke Wijngaarden een lezing met foto’s zullen houden over hun voetreis naar Rome, die ze in 2011 hebben afgelegd.
Martha en Fokke schrijven hier het volgende over:
Vanaf eind mei tot begin september 2011 liepen wij van huis via Duitsland en Oostenrijk naar Rome.
Dat was een logisch gevolg van onze langere voetreis in 2008 van Sint Jabik in Friesland naar Santiago de Compostella in Spanje.
Beide evenementen droegen vooral een sportief karakter maar gaandeweg kregen ze als vanzelf iets meditatiefs en spiritueels.
Onze ervaringen met beide voetreizen zijn heel verschillend.
De eerste reis naar Santiago was vooral een zoektocht naar onszelf.
Die tocht was, vanwege de goed beschreven route, relatief gemakkelijk en we deden veel ervaring op met de rugzak, de tent en het kookgerei.
De tweede ( kortere) reis naar Rome, was zwaarder. Maar dankzij onze goede conditie hebben we het gered.
Het werd vooral een spannende zoektocht naar de goede weg want onze routekeuze bleek eigenzinnig. Daar hebben we echter nooit spijt van gehad.
Wat hebben we onderweg naar Rome genoten van de verschillende landschappen en de mensen die we onderweg tegenkwamen.
En wat hebben we veel plezier gehad.
We willen u op 9 februari a.s. heel graag een vrolijk verhaal over deze voetreis vertellen, aan de hand van onze mooiste foto’s en wat spullen in de rugzak.
Want waar het hart vol van is, wordt het graag met anderen gedeeld.
Het complete reisverslag is te vinden op de website van: Protestantse Gemeente te Drachten/Oost/Voetreis naar Rome.
Wij hopen u graag te ontmoeten op 9 februari.
Coba Laanstra en Ineke Hoving

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven.
Uw Diaconale Raad Oost

Gift
Van een gemeentelid uit wijk Oost, die elke zondag thuis de kerkdienst via de kerkradio beluisterd, en tijdens het collecteren geld in het potje doet, heeft de diaconie een gift ontvangen van € 74,25. Hiervoor onze hartelijke dank.
Diaconie Drachten oost

Kerstmiddag voor ouderen
Op dinsdag 15 december om 14.30 uur, wordt in de Menorah, Dwarswijk 350, een Kerstmiddag gehouden voor de inwoners van wijk Oost van 75 jaar en ouder. Hebt u een jongere partner, dan is deze uiteraard ook van harte welkom.
Programma:
Mevrouw Oppewal heeft de algehele leiding van deze middag.
Mevrouw S. Wolbers uit Franeker zal voor ons optreden. Zij zal verschillende liederen voor ons zingen.
We gaan luisteren naar een boeiend kerstverhaal, verteld door mevrouw P. Meijer
Natuurlijk gaan we samen ook zingen, begeleid door mevr. C. Laanstra op het orgel.
En uiteraard sluiten we de middag af met een gezellige broodmaaltijd.
Diegenen die bij de commissie bekend zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging en kunnen zich d.m.v. het antwoordstrookje vóór 8 december opgeven. Mochten we iemand vergeten hebben, dan kan deze contact opnemen met één van de onderstaande commissieleden:
- Klaas en Alie Terpstra, Claerkamp 32, T: (0512) 52 00 32
- Coba Laanstra, Claerkamp 20, T: (0512) 51 18 33
- Ineke Hoving, de Jerden 3, T: (0512) 51 93 96
Namens de commissie,
Ineke Hoving

Kerstpakketten actie DRO 2015
Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag voor die mensen een kerstpakket verzorgen. Dus daarom een vraag aan u: wilt u ons helpen, door een kerstpakket af te staan en te brengen naar Rob Schutter De Klim 15, T: (0512) 54 41 09 en Aalzen Adema Karturf 11, T: (0512) 53 26 02. U mag ons ook bellen, dan komen we langs om het kerstpakket te halen. Gaarne de pakketten te bezorgen in de periode van 15 t/m vrijdag 19 december en dat kan tot in de avond. Al vast heel hartelijke dank. Zo kunnen wij weer namens de gemeente mensen blij maken.
Mogen wij even uw aandacht??
Elk jaar worden er artikelen ingekocht bij een supermarkt voor het samenstellen van een kerstpakket.
Ook dit jaar worden er deze artikelen ingekocht, alleen willen wij, als diaconale raad, iets extra’s gaan doen. Wij vragen u, als dienende gemeente, artikelen mee te nemen voor een kerstpakket. Dit mogen één of meerdere artikelen zijn maar met de voorwaarde dat het minimaal 3 weken houdbaar moet zijn als het om levensmiddelen gaat. Uiteraard mogen ook andere artikelen worden gegeven zoals bijvoorbeeld iets leuks voor kinderen. Maar graag niet te groot want alles moet wel in een doos passen. We hopen met deze actie iets meer body te geven aan de kerstpakketten.
Op 6 en 13 december zullen er kratten bij ingang van de kerk staan waarin de meegenomen artikelen kunnen worden neergelegd. Wij hopen op uw steun.
Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven.
Uw Diaconale Raad Oost

Diaconie
Vorige week leverde een gemeentelid uit wijk Oost een Poiesz-doos met boodschappen af bij de diaconie met de boodschap om deze af te geven op een adres waar het nodig is. De doos is in onze wijk afgeleverd en de ontvangers zijn zeer blij en dankbaar met de inhoud van de doos.
Namens de diaconie raad van uw wijk,

Jan Holwerda

Mantelzorg Ondersteuning (MZO)
De taakgroep MZO van de PGD wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers.
De taakgroep MZO van de PGD, maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de Gemeente Smallingerland.
Contactpersonen wijk Oost:
Dhr. A. Oosterveld. Grootzand 13, 9202 XE Drachten. T:(0512) 51 92 89. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen Diaconaal werker PGD: Mw. A. v.d Meer. T: (06) 184 624 27, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconale ondersteuning

Af en toe wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor ondersteuning door mensen binnen of buiten de gemeente. De hulp die de diaconie kan geven is afhankelijk van de situatie en kan inhouden: advies, praktische hulp, contacten met instanties, of soms kunnen we ook door middel van financiële ondersteuning een (deel)probleem oplossen.
Mensen kunnen problemen krijgen door medische, psychische, sociale en economische factoren. Vaak is het een combinatie van deze factoren.
Ook zijn de betrokkenen soms het overzicht kwijt over hun financiële situatie. Als deze situatie te lang duurt dan komt men in de problemen, daarom is het belangrijk dat er op tijd hulp gezocht wordt. De diaconie kan hierin ondersteunen. Als diaconie proberen wij alert te zijn op het signaleren waar er hulp geboden moet worden. Maar wij kunnen uiteraard niet alles zien en weten. Bent u zelf in een situatie dat u onze ondersteuning nodig heeft, dan nodigen wij u uit om contact met één van de diakenen op te nemen. Als u iemand kent die hulp nodig heeft, kunt u diegene naar de diaconie verwijzen, zodat wij verder kunnen kijken welke hulp geboden kan worden. Vaak zijn de problemen ook te herkennen aan de kinderen, omdat ze niet mee kunnen doen met de rest door geldgebrek van de ouders.
Uiteraard worden alle hulpverzoeken vertrouwelijk behandeld en is uw privacy gewaarborgd; vanuit ons ambt als diakenen hebben wij een ambtsgeheim. Als diakenen hebben we de Bijbelse roeping om te dienen en te helpen, maar ook u als gemeentelid hebt een diaconale verantwoordelijkheid om uw naaste tot een hand en een voet te zijn. Contactpersonen zijn voor:
wijk Noord mw. J. Terpstra, tel. 515776,
wijk Zuid mw. R. Zijlstra, tel. 522194
wijk Oost dhr. J. Veenstra, tel. 510391
wijk West dhr. M. Minnesma, tel. 545056.
Namens de Centrale Diaconie Drachten, Klaas Boersma

Diaconaat
De diaconie biedt hulp aan hen die vragen om advies op allerlei gebied en op verschillende manieren. De middelen om dit te kunnen doen, komen voort uit verschillende acties.

In de Menorah staan verzameldozen, een is bestemd voor oude mobieltjes. De opbrengst is bestemd voor het ZWO. Er staat een doos om zegeltjes in te doen. Hierin kunnen spaarkaarten van diverse winkels/benzinestations voor artikelen, er kunnen kerstpakketten gemaakt worden voor hen die een extraatje kunnen gebruiken. Twee zondagen per jaar is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat.

Als Diaconale Raad van drachten -Oost geven we twee collecten per jaar een eigen bestemming.
We verzorgen de kerktelefoon en kerkrijden. Voor mensen die niet meer in de kerk kunnen komen wordt de dienst opgenomen. Ook zijn we betrokken bij de avondmaaldiensten in zorgcentrum “de Wiken” en ziekenhuis “Nij Smellinghe”.
Landelijk worden er vakantieweken gehouden voor gehandicapten en ouderen en 1-ouder gezinnen.
Voor opgave kunt u bij ons terecht en we bespreken met u de mogelijkheden.
Voor het organiseren van ouderenmiddagen (contactmiddagen) werken we samen met de MWO.

Vanuit de evangelische opdracht, de dienst der barmhartigheid, vraagt de ZWO-commissie voortdurend aandacht voor de noden in onze wereld.
Zij doet dit o.a. door het aanbieden van informatiemateriaal, het bijhouden van Zendings- en werelddiaconaatzondagen en het organiseren van speciale acties zoals: actie veertigdagentijd, paasgroeten-, handtekeningen- en kaarsenacties, verkoop van zendingskalenders etc.
De commissie wil de gemeente ook stimuleren om geld te geven zodat gerichte hulp geboden kan worden.